×
خانه » علوم انسانی » رشته مدیریت » ارشد: بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
19 مه 2016

ارشد: بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

عنوان:

بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

استاد راهنما:  

دکتر ماندان مومنی

پائیز 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه   2

1-1- بیان مساله تحقیق.. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4- چارچوب نظری تحقیق.. 6

1-5- مدل تحقیق.. 12

1-6- فرضیه های تحقیق.. 13

1-7- قلمرو تحقیق.. 14

1-8- روش شناسی تحقیق.. 14

1-9- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 15

1-10-                         جامعه آماری تحقیق.. 15

1-11-                                  نمونه و روش نمونه گیری.. 15

1-12-                         تعریف متغیرهای پژوهش.. 16

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه   21

بخش اول- عدالت سازمانی.. 22

2-1- مفهوم عدالت.. 22

2-2- تعریف عدالت سازمانی.. 23

2-3- ابعاد عدالت سازمانی.. 24

2-4- کانون های عدالت سازمانی.. 32

2-5- پیامدهای سازمانی عدالت.. 32

2-6- اهمیت و تاثیرات رعایت عدالت در سازمان ها.. 34

2-7- جایگاه عدالت در اسلام.. 35

بخش دوم: مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده.. 38

2-8- تعریف حمایت سازمانی ادراک شده.. 38

2-9- اهمیت حمایت سازمانی ادراک شده.. 39

2-10-                                                                رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی   40

2-11-                                                                           رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و قصد ترک خدمت کارکنان   40

بخش سوم: مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان.. 41

2-12-                   نظریه انگیزش شغلی.. 41

2-12-1-     دیدگاه های تاریخی در انگیزشغلی.. 42

2-12-1-1-        دیدگاه مدیریت علمی.. 42

2-12-1-2-        دیدگاه روابط انسانی.. 42

2-12-2-     نظریه های معاصر.. 42

2-12-2-1-        نظریه های محتوائی.. 43

2-12-2-2-                           نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو   44

2-12-2-3-          نظریه نیازهای آشکار.. 45

2-12-2-4- نظریه عوامل نگهدارنده و انگیزاننده (دو عاملی انگیزش)   47

2-12-2-4-1-………….. نظریه X,Y یا تئوری دو ساختی انسان.. 47

2-12-2-4-2-                                    نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد – تئوری ERG آلدرفر   48

2-12-2-4-3-              نظریه سطوح مختلف زندگی.. 49

2-12-2-4-4-                          نظریه های نیازهای سه گانه مک کللند   50

2-12-2-4-5-……………………………………………………… نظریه فرایندی.. 50

2-12-2-4-6-………………………………………………………… تئوری انتظار.. 51

2-12-2-4-7-………………………………………………………… تئوری برابری.. 51

2-12-2-4-8-……………………………………………………… نظریه اسناد :.. 52

2-12-2-4-9-   نظریه هدف گذاری:.. 53

2-12-2-5-           نظریه مبتنی بر تقویت.. 53

2-13-                                                     کاربرد تئوری ویژگی های شغلی در سازمان ها   54

2-14-        اغنای شغلی.. 55

2-15-            گسترش شغلی.. 55

2-16-            گردش شغلی.. 56

2-17-                            مدل خصوصیات ویژه شغل.. 57

2-18-            مهندسی شغل.. 57

2-19-                تعدیل کار هفتگی.. 58

2-20-                          شناور ساختن ساعات کار.. 58

2-21-                                        شخصیت و تناسب شغل با شخصیت.. 61

بخش چهارم: مبانی نظری فن آوری اطلاعات نوین.. 66

2-22-            تعریف فنّاوری.. 66

2-23-                تعریف اطلاعات.. 67

2-24-                فنّاوری اطلاعات.. 67

2-25-                          تاریخچه فنّاوری اطلاعات.. 68

2-26-                                      تاریخچه فنّاوری اطلاعات در ایران.. 79

2-27-                          ویژگی‌های عصر اطلاعات.. 79

2-28-                ضرورت اطلاعات.. 80

2-29-                               اهداف طراحی عصر اطلاعات.. 80

2-30-                                       ابزارها: سخت‌افزار‌ها، نرم‌افزار،  داده   81

2-30-1-     داده:.. . 81

2-30-2-     سخت‌افزار:.. 81

2-30-3-     نرم‌افزار:.. 82

2-30-4-     تكامل تكنولوژی اطلاعات.. 82

2-31-                               سیر تطور تكنولوژی اطلاعات.. 84

2-32-                                 تكنولوژی اطلاعات و اطلاعاتی.. 86

2-33-                            نیاز به سیستم‌های اطلاعاتی.. 87

2-34-                          انواع سیستم‌های اطلاعاتی.. 88

2-35-            سطح سازمان.. 90

بخش پنجم: پیشینه‌تحقیق.. 91

2-36-…………………………………………………………………. پیشینه‌تحقیق داخلی.. 91

2-37-            پیشینه خارجی.. 97

بخش ششم- معرفی قلمرو مکانی تحقیق.. 98

2-38-                                                                            تاریخچه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   98

2-39-                فعالیتهای سازمان.. 98

2-40-                                                                          ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   100

2-41-                                                                                       اهداف و وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران   101

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه   111

3-1- متغیرهای تحقیق.. 111

3-2- ابزار سنجش.. 111

3-3- بخش سنجش حمایت سازمانی ادراک شده.. 113

3-4- بخش سنجش عدالت توزیعی.. 113

3-5- بخش سنجش انگیزش شغلی کارکنان.. 113

3-6- بخش سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین.. 114

3-7- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. 114

3-7-1-       روایی پرسشنامه.. 114

3-7-2-       پایایی پرسشنامه.. 114

3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 115

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه   117

4-1- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 118

4-1-1-       جنسیت.. 118

4-1-2-       سن     119

4-1-3-       تأهل.. . 120

4-1-4-       تحصیلات.. 121

4-1-5-       نوع استخدام.. 122

4-1-6-       سابقه خدمت.. 123

4-1-7-       توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   124

4-2- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 128

4-3- آزمون مدل تحقیق:.. 129

4-4- شاخص های نیکویی برازش مدل.. 129

4-4-1- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… 131

4-4-2- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… 132

4-4-3- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 132

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده رابطه معنی داری با بهره‏مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات (p<0/05) ندارند و فرض صفر تحقیق رد نمی‏شود… .. 132

4-4-4-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 132

4-4-5- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات می باشد… 132

4-4-6- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   133

4-4-7- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… 133

4-4-8-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   133

4-4-9-  حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 134

4-4-10- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 135

4-2-11- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   135

4-4-12-  انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. 136

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه   141

5-1- نتایج فرضیه ‏های تحقیق.. 141

5-1-1- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد… 141

5-1-2- حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای رابطه منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد… 142

5-1-3- انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای رابطه مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 142

5-1-4-  بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای رابطه منفی با  بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد… 142

5-1-5- بی انگیزگی بیرونی دارای رابطه منفی با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات می باشد… 142

5-1-6- استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می‎باشند، می باشد.   143

5-1-7- انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند… 143

5-1-8-  انگیزش نقش متغیر تعدیل گری در رابطه مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.   143

5-1-9- حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 144

5-1-10- عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… 144

5-1-11- واکنش به فن آوری اطلاعات نوین و ابعاد آن در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.   144

5-1-12- انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد… .. 144

5-2- پیشنهادهای تحقیق.. 145

5-2-1-       ییشنهادات ناشی از نتایج تحقیق.. 145

5-2-2-       پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 147

5-3- محدودیت‏های تحقیق.. 148

منابع و مآخذ.. 149

فهرست منابع فارسی.. 150

فهرست منابع انگلیسی.. 153

پیوست ها و ضمائم.. 155

چکیده انگلیسی.. 181

 

فهرست جدول ها

عنوان                                صفحه

جدول 2-1: انواع نیازها درنظریه نیازهای آشکار مور.. 46

جدول 2-2: پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار.. 47

جدول  2-3: ترکیب نیاز در مراحل مختلف سطوح زندگی.. 49

جدول 2-4: ویژگی های برنامه کار انعطاف پذیر.. 59

جدول 2-5: تناسب شغل با شخصیت.. 62

جدول 2-6:  تاریخچه فن‏آوری اطلاعات.. 76

جدول 2-7: (اقتباس از جلودار 85) آشنایی با رویدادهای مهم کامپیوتری از سال 1971 تا 2002. 78

جدول 3-1: متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه… 112

جدول 3-2: طیف لیكرت… 113

جدول 3-3: ساختار پرسشنامه.. 113

جدول 3-4: آلفای کرونباخ پرسشنامه.. 114

جدول 4-1: توزیع جنسیت.. 118

جدول 4-2: توزیع سن.. 119

جدول 4-3: توزیع تأهل.. 120

جدول 4-4: توزیع تحصیلات.. 121

جدول 4-5: توزیع نوع استخدام.. 122

جدول 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 123

جدول 4-7: توزیع درصد و فراوانی پاسخ به سؤالات پرسشنامه تحقیق   124

جدول 4-8: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. 128

جدول 4-9- آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل.. 130

جدول 4-10- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 138

جدول 4-11- ضرایب مسیر روابط معنی دار تحقیق.. 139

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                صفحه

نمودار 2-1: شاخص رشد کاربران اینترنت در ایران با مقیاس میلیون نفر(3).. 75

نمودار 4-1: توزیع جنسیت.. 118

نمودار 4-2: توزیع سن.. 119

نمودار 4-3: توزیع تأهل.. 120

نمودار 4-5: توزیع نوع استخدام.. 122

نمودار 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 123

نمودار 4-7- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (2012، 2227).. 129

نمودار 4-8- مدل تحقیق در حالت استاندارد.. 130

نمودار 4-9- مدل تحقیق در حالت معنی داری.. 131

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                صفحه

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران (2012، 2227)   12

شکل 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو.. 45

شکل 2-2: عکس العمل های فرد در قبال برابری و نابرابری.. 52

شکل 2-3: انگیزش از طریق طراحی شغل.. 56

شکل 2-4: رابطه بین مشاغل و شخصیت.. 63

شکل 2-5: مقایسه تئوری های محتوایی انگیزش.. 65

شکل 2-6: پیش بینی عملکرد و رضایت شغلی (یک مدل تلفیقی).. 66

شکل 2-7: تكامل كاركرد‌های سازمانی تكنولوژی اطلاعات.. 83

شکل 2 -8: سه دوره تكنولوژی اطلاعات،  سه منحنی یادیگری سازمانی   85

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

مقدمه

در دهه 1980 میلادی نظریه مبادله اجتماعی مورد توجه صاحبنظران سازمانی قرار گرفت كه نتیجه این توجه، طرح موضوع حمایت سازمانی است (سی تون و همكاران[1]، 1996) زمانی كه كاركنان این احساس را ادراك كنند كه سازمان دلواپس خوشبختی آنهاست و نیروهای خود را مورد مساعدت وحمایت قرار می‌دهد (حمایت سازمانی) خود را جزیی از سازمان متبوعشان دانسته، سازمان را معرف خودشان می دانند و نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری می كنند. در تحقیق حاضر محقق بر آنست تا به بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بپردازد.

در این راستا، این فصل از پژوهش به بررسی كلیات تحقیق می پردازد. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق آورده شده است.

1-1-بیان مساله تحقیق

پژوهش ها نشان می دهد که حمایت سازمان از کارکنان به شدت تعهد را افزایش و ترك خدمت را کاهش می دهد و رضایت شغلی و عملکرد را در حد متوسط بالا می برد. مفهوم “حمایت ادراك شده از سوی سازمان” از رشته روانشناسی وارد ادبیات مدیریت شد و از همان آغاز با استقبال پژوهشگران سازمانی و مدیران اجرایی روبرو شد. حمایت ادراك شده از سوی سازمان به باور کارکنان از این که سازمان تا چه حد برای همکاری هایشان ارزش قائل می شود و به رفاه آنها اهمیت می دهد(شانوک و ایسنبرگر[2]، 2006).

اکنون که دو دهه از آغاز پژوهش‌ها در این زمینه می گذرد و روز به روز اهمیت آن پررنگتر می‌شود پرداختن به این موضوع ضرورت می یابد. همچنین اهمیت توجه به مباحث اخلاقی توسط مدیران و کارکنان سازمان در دهه های اخیر بسیار زیاد شده است( گیوریان و دیندار فرکوش[3]، 1390).

یکی از این مباحث اخلاقی، مقوله عدالت است. عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است (حسین زاده و ناصری، 1386).  همچنین عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است (بهلولی زیناب[4] و همکاران، 1389).

امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در سازمان ها سپری می شود، و رعایت عدالت در سازمان‌ها می تواند تاثیر بزرگی بر روی موفقیت فردی و سازمانی داشته باشد و وجود انسان های موفق و سازمان های موفق زمینه رشد جامعه را فراهم می سازد. در بسیاری از سازمانها با مقوله بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان روبرو هستیم که  موجب تضعیف روحیه كاركنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و كاركنان آن است (الوانی و پور عزت، 1382، 17).

شایان ذکر است سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، امروزه با تحولات شگفت‌انگیز رقابتی اداره می‌شوند. درچنین شرایطی مدیران توجه به حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی قلمداد شده که عملکرد این نهاد را دستخوش تغییر و تحول نماید. با توجه به اینکه محقق خود در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مشغول به فعالیت است و از نزدیک با آن آشنایی کامل دارد. بر اساس مشاهدات محقق، به نظر می رسد در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فن آوری اطلاعات نوین (البته در برخی موارد) در سطح مطلوبی قرار ندارند، لذا می توان اینگونه ادعا نمود که مسأله و دغدغه اصلی محقق که علت انتخاب این عنوان نیز هست بدین شرح است که:

آیا بین حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان و واکنش به فن آوری اطلاعات نوین در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رابطه وجود دارد؟»

[1]  Siton And Et Al

[2]  Shanock & Eisenberger

[3]  Giverian And Frekoush

[4]  Zeynab

تعداد صفحه : 207

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14