دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی :خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فاسی :خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص

عنوان : NONLINEAR CREEP BUCKLING ANALYSIS OF
INITIALLY IMPERFECT SHALLOW
SPHERICAL SHELLSt

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

NONLINEAR CREEP BUCKLING ANALYSIS OF
INITIALLY IMPERFECT SHALLOW
SPHERICAL SHELLSt
ROBERT KAO
Department of Civil, Mechanical, and Environmental Engineering, The George Washington University,
Washington. D.C. 20052, U.S.A.
(Received 5 October 1980)
AbstracbCreep deformations and creep buckling times are obtained foraxisymmetric shallow spherical shells with and
without initial imperfections. For nonlinear creeps, both strain-hardening and time-hardening rules are employed in the
analysis;results indicate that strain-hardening yields better estimates of shell life than time-hardening. Results also show
that the initial imperfection plays an important role in shortening shell creep buckling times. When compared with the
experimental data of test specimens which possess very small departures from sphericity, it is observed that, in order to
have a satisfactory prediction on both creep buckling times and creep deformations, in addition to fully taking into
account the presence of initial imperfections, the analysis should adopt a mathematical creep model which includes not
only the primary and the secondary creep but also the tertiary creep.
INTRODUCTION
It is well known that thin-walled structures, whose
material deforms in consequence of creep, collapse if
applied loads of constant magnitude act upon them for a
sufficient time[l]. For uniformly loaded spherical shells,
it is found that the length of the collapse time depends on
the magnitude of applied pressure [2]. The collapse time,
as may also be called the creep buckling time or the
structure life, is referred to the passage of time between
load application and structure failure. The calculation of
collapse times along with creep deformations for
axisymmetric shallow spherical shells is of major interest
in this paper.
A key element involved in the creep buckling analysis
is the selection of constitutive equations to describe the
creep behavior of the material[3-6]; an appropriate
selection should provide a good approximation to the test
data. If the equations selected only represent the secondary
creep, a linear relationship between the creep strain
and the time function evolves and the solution procedure
to deal with this situation is very straightforward. On the
other hand, if the equations represent either the primary
or tertiary creep, a nonlinear relationship results. Two of
widely adopted approaches to handle this rather complicated
situation are time-hardening and strain-hardening
rules@71. In general, predictions based on these two
approaches are quite different, and a choice between
them should depend on the comparison of their predictions
with experimental data.
Another key element is initial imperfections which, on
many occasions, are directly resulted from the unavoidable
inaccuracy of manufacturing process. It has been
shown that initial imperfections have a great impact on
reducing buckling pressures of spherical shells in both
static and dynamic responses[8-IO]. As to their influence
in the creep buckling analysis, there has been an indication
that the collapse time of cylindrical shells is
very much affected by the imperfection
magnitude [ 11,121.
In an earlier creep buckling analysis of shallow
tThe research reported on here was supported by the Office of
Naval Research, Contract Number NAVY 00014-75-C-0946.
spherical shells[2], a huge discrepancy was found between
theoretical predictions and experimental results on
creep deformations and collapse times. The shell specimens
used in experiments involved small departures
from sphericity. But the theoretical study on the same
specimens was performed by assuming the shells had no
imperfections. Therefore, it may be quite reasonable to
assume that initial imperfsctions, among other factors,
are at least in part responsible for the aforementioned
discrepancy.
The objective of this paper is to utilize the large
deformation creep buckling procedure to obtain creep
deformations and creep buckling times for simply supported
shallow spherical shells subjected to uniform
external pressure. Solutions to be obtained include those
of spherical caps with and without initial imperfections.
A comparison of these solutions with experimental
data[2] is intended to show the degree of sensitivity of
the shell collapse time to initial imperfections. The comparison
is also aimed at a close examination on the
reliability of constitutive equations of creep adopted,
from which a suggestion may be made on a more suitable
choice of these equations to improve the theoretical
predictions. As may be useful in practical designs, a plot
of buckling pressure vs collapse time is presented which
will demonstrate how the shell life expectancy is affected
by the magnitude of applied pressure.

تعداد صفحه :12

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص:

چکیده:

تغییر شکل خزش و کمانش بار خزش برای پوسته کروی متقارن کم عمق بدون عیب و نقض اولیه باشد. برای خزش غیر خطی، هر دو کرنش سخت شدن و زمان سخت شدن جزء قوانین تجزیه و تحلیل می باشد. نتایج نشان می دهد که بازده کرنش سختی بهتر از زمان سخت شدن می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که نقض اولیه نقش مهمی در کاهش خزش کمانش بار بازی می کند. هنگامی که با داده های تجربی نمونه آزمایش مقایسه می شود. دیده می شود که حرکت بسیار کوچکی به سمت کرویت مشاهده می شود. که به منظور یک پیش بینی رضایت بخش در هر دو خزش کمانش بار و خزش تغییر شکل است. علاوه براین به طور کامل تجزیه و تحلیل باید براساس یک مدل خزش ریاضی باشد. که شامل خزش اولیه، ثانویه و خزش سوم می باشد.

مقدمه :

به خوبی شناخته شده است که ساختار دیواره نازک مواد در اثر تغییر شکل ناشی از خزش در راستای وجود بارهای ثابت در زمان کافی بوده است. برای پوسته کروی یکنواخت وقتی بارگذاری انجام می شود. آن به زمان بستگی داشته و شکست بستگی به طور زمان دارد. زمان به عنوان عامل شکست نیز می تواند نام گذاری شود چرا که خزش در زمان مشخص در حین اعمال بار بوده و شکست ساختار اتفاق می افتد. محاسبه بار همراه با تغییر شکل خزش برای پوسته کروی کم عمق متقارن دلیل اصلی تحقیق زیر می باشد.

تعداد صفحه:29

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,300 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com