×
خانه » علوم انسانی » رشته مدیریت » پایان نامه انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گرفتن از تكنیك‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشركت فولاد آلیاژی ایران )
09 مه 2016

پایان نامه انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گرفتن از تكنیك‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشركت فولاد آلیاژی ایران )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گرفتن از تكنیك‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشركت فولاد آلیاژی ایران )

 پایان نامه   

 

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت صنعتی

 عنوان پایان نامه:

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گرفتن از تكنیك‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشركت فولاد آلیاژی ایران )


 

استاد راهنما:دکتر محمود زنجیر چی

 

استاد مشاور: مهندس مهدی  باصولی

 زمستان 1388

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

فصل اول. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-تعریف مساله. 2

1-3- اهداف وکاربرد نتایج تحقیق. 3

1-4- فرضیات پژوهشی. 4

1-5-ضرورت و اهمیت تحقیق. 4

1-6- محدودیت‌ها‌ی تحقیق. 7

1-7- فصل بندی تحقیق. 8

1-8- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق. 8

فصل دوم. 10

مروری بر ادبیات موضوع. 10

2-1-  مقدمه. 11

2-2- ادبیات تحقیق نگهداری وتعمیرات.. 11

2-2-1- بررسی استراتژ یهای مختلف تعمیرات.. 13

2-2-1-1- تعمیرات اصلاحی. 13

2-2-1-2-تعمیرات مبتنی بر زمان. 13

2-2-1-3-تعمیرات مبتنی بر شرایط 13

2-2-1-4-تعمیرات پیشگویانه. 14

2-2-1-5- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت.. 15

6-1-2-2مرور مدل‌ها‌ی پیشنهادی. 18

1-6-1-2-2سیستم کاملا قابل مشاهده 18

2-6-1-2-2 -سیستم‌ها‌ی قابل مشاهده  جزیی. 20

2-3- نقد ادبیات.. 23

2-4- استراتژی تعمیرات در شركت فولاد آلیاژی ایران. 26

2-4-1- استراتژی تعمیرات در طراحی اولیه. 28

2-5- مرور ادبیات تحقیق معیارهای تصمیم گیری. 29

2-5-1- ایمنی. 29

2-5-2هزینه. 30

2-5-3- کیفیت محصول. 31

2-5-4- درجه اهمیت دستگاه 31

2-5-5-قابلیت تعمیرپذیری. 32

2-5-6- قابلیت اطمینان. 32

2-5-7- قابلیت دسترس.. 33

-8-5-2ارزش افزوده 33

-9-5-2توجیه پذیری. 34

2-6- مدل‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضی. 38

2-6-1- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM.. 38

2-6-2- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM.. 38

2-7-علم مدیریت فازی: 40

2-7-1- اعداد فازی و عملیات جبری. 42

2–72- اعداد فازی نوع LR.. 43

2-7-3- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی. 44

2-8- ادبیات تحقیق  مبانی نظری فرایند تحلیل شبكه‌ای ANP. 45

2-8-1-  معرفی تكینیک ANP. 45

2-8-2- تكینكANP فازی. 53

2-9- معرفی تکنیک TOPSIS. 56

2-9-1- ادبیات تحقیق در مورد   TOPSIS فازی. 57

2-10- جمع بندی. 60

فصل سوم. 61

طراحی چارچوب تحقیق. 61

3-1- مقدمه. 62

3-2- الگوریتم پیشنهادی. 63

3-2-1- تشکیل تیم خبرگان شرکت.. 63

3-2-2 – خصوصیات افراد خبره 63

3-3 مشخص نمودن معیارها 67

3-4- محاسبه اوزان هر یک ازمعیارهای تصمیم‌گیری از روش خبرگی. 75

3-5- رتبه بندی تجهیزات.. 80

3-6- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. 80

3-7- روش انجام تحقیق. 80

3-8- روش شناسی پژوهش… 83

3-8-1- سوالات پژوهشی : 83

3-8-2- ابزار‌ها‌ی مورد استفاده در گرد آوری اطلاعات.. 83

3-9-  روایی وپایایی پژوهش… 85

3-10- جمع بندی. 86

فصل چهارم. 87

اجرای مدل و تحلیل نتایج. 87

4-1- مقدمه. 88

4-2- نتایج مربوط به مشخصات عمومی مصاحبه شوندگان. 88

4-2-1- سن مصاحبه شوندگان. 88

4-2-2- تحصیلات مصاحبه شوندگان. 89

4-2-3-سابقه کار مصاحبه شوندگان. 90

4-2-4- نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. 91

4-2-5- پست سازمانی مصاحبه شوندگان: 92

4-3- تعیین وزن معیارها با رویکرد ANP  فازی. 93

4-3-1-محاسبه وزن هریک از مناظر 93

4-3-2- محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر مالی. 99

4-3-3-محاسبه وزن هریک از شاخصهای منظر فنی. 103

4-3-4- محاسبه شاخصهای مربوط به ایمنی. 110

4-3-5- محاسبه وزن منظر انسانی. 113

4-4- محاسبه وزن نهایی هر یک از شاخص‌ها‌ 113

4-5- اولویت بندی تجهیزات با رویکرد TOPSIS فازی. 115

4-5-1- تبدیل ماتریس میانگین به ماتریس بی مقیاس.. 134

4-5-2- تبدیل ماتریس نرمالایز شده به ماتریس موزون. 135

4-5-3- تعیین راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی : 135

4-5-4- اولویت بندی نهایی گزینه‌ها‌ 136

4-6- اولویت بندی گزینه‌ها‌ از روش دیگر 140

4-7- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات.. 143

4-8- جمع بندی. 143

فصل پنجم. 144

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 144

5-1- مقدمه. 145

5-2-نتایج ویافته‌ها‌ی  تحقیق. 145

5-3- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی. 147

5-4- مزایای الگوریتم پیشنهادی. 149

5-5 – پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت بندی تجهیزات.. 150

5-6پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق. 150

5-7- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. 151

5-8-جمع بندی. 152

منابع ومأخذ فارسی. 153

منابع ومأخذ خارجی: 155

ضمائم. 159

 

 

فهرست جداول

جدول-2 ١- مدل‌ها‌ی پیشنهادی و مدل‌ها‌ی قابل توسعه برای سیستم‌ها‌ی کاملاً قابل پایش… 25

جدول-2 ٢- مدل‌ها‌ی پیشنهادی و مدل‌ها‌ی قابل توسعه برای سیستم‌ها‌ی جزئاً قابل پایش… 26

جدول 3-1 نام وسمت افراد مصاحبه شونده 67

جدول 3-2 گروه بندی معیارها 72

جدول 3-3 معیارهای نهایی. 73

جدول 3-4 گروهبندی معیارها 74

جدول 3-5 عبارات کلامی واعداد فازی جهت مقایسه ترجیحات معیارها نسبت به یکد یگر 76

جدول 3-6 مقایسات زوجی مناظر چهارگانه نسبت به سظح اول. 76

جدول 3-7 مقایسه سه منظر نسبت به منظر مالی. 77

جدول 3-8 مقایسه سه منظر نسبت به منظر فنی. 77

جدول 3-9 مقایسه سه منظر نسبت به منظر ایمنی. 77

جدول 3-10 مقایسه سه منظر نسبت به منظر انسانی. 77

جدول 3-11 تعامل شا خصهای منظر مالی با یکدیگر 79

جدول 3-12 تعامل شاخصهای منظرمالی باشاخص زمان تهیه تجهیز 79

جدول 4-1 سن  مصاحبه شوندگان. 88

جدول 4-2 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. 89

جدول 4-3 سابقه کار مصاحبه شوندگان. 90

جدول 4-4 نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. 91

جدول 4-5 پست سازمانی مصاحبه شوندگان. 92

جدول 4-6 میانگین هندسی مقایسات زوجی هریک از مناظر چهار گانه نسبت به هدف.. 94

جدول 4-7 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر مالی. 95

جدول 4-8 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر فنی. 95

جدول 4-9 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر ایمنی. 95

جدول 4-10 میانگین هندسی مقایسات زوجی مناظر نسبت به منظر انسانی. 96

جدول 4-11 ماتریس W22مناظر چهارگانه. 96

جدول 4-12 ماتریس Wi مناظر چهارگانه. 98

جدول 4-13 وزن نهایی مناظر چهارگانه. 98

جدول 4-14 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر مالی. 100

جدول 4-15 ماتریسW22  شاخصهای منظر مالی. 101

جدول 4-16 ماتریسwi  شاخصهای منظر مالی. 102

جدول 4-17 وزن نهایی شاخصهای منظر مالی. 103

جدول 4-18 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظر فنی. 104

جدول 4-19 ماتریسW22  شاخصهای منظر فنی. 106

جدول 4-20ماتریسWi  شاخصهای منظر فنی. 108

جدول 4-21ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظر فنی. 109

جدول 4-22 میانگین هندسی مقایسات زوجی شاخصهای منظرایمنی. 110

جدول 4-23 ماتریسW22  شاخصهای منظر ایمنی. 111

جدول 4-24ماتریسWi  شاخصهای منظر ایمنی. 111

جدول 4-25ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرایمنی. 112

جدول 4-26ماتریس وزن نهایی شاخصهای منظرانسانی. 113

جدول 4-27ماتریس وزن نهایی شاخصها 114

جدول 4-28 میانگین نظرات خبرگان برای تجهیزات.. 116

جدول 4-29لیست رتبه بندی نهایی تجهیزات.. 136

جدول 4-30 رتبه بندی نهایی تجهیزات از روش دوم. 141

جدول 5-1 وزن منطقی زیر شاخصها 141

فهرست اشکال

شکل 2-1عوامل موثر در برنامه ریزی تعمیرات.. 37

شکل 2-2انواع روش های تصمیم‌گیری MADM.. 40

شکل3-2تفاوت ساختاری بین یک زنجیره(a) و یک شبکه(b) 48

شکل4-2: تصویر استاندارد یک سوپرماتریس… 51

شکل5-2: زنجیره و شبکه. 51

شکل 3-1 تعامل مناظر چهار گانه بایکدیگر 76

شکل 3-2 تعامل شاخصهای منظر مالی بایکدیگر 78

شکل 4-1 تعامل مناظر چهارگانه با هدف.. 94

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 سن مصاحبه شوندگان. 89

نمودار 4-3 سابقه کار مصاحبه شوندگان. 91

نمودار 4-2 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان. 90

نمودار 4-4 نوع استخدامی مصاحبه شوندگان. 92

نمودار4-5 پست سازمانی مصاحبه شوندگان. 93

نمودار 5-1 وزن مناظر چهار گانه. 147

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

مدیران نگهداری و تعمیرات  شرکتهای مختلف همیشه با این مسئله روبرو هستند که چگونه می توانند معیارهایی را برای تشخیص اولویت قطعات در نگهداری و تعمیرات بدست آورند و چگونه می توانند این قطعات را براساس این معیارها اولویت بندی نمایند در این پروژه سعی شده است تا با بهره گرفتن از متدهای تصمیم‌گیری  به روز دنیا و همچنین استفاده از خبرگان شرکت فولاد آلیاژی ایران که بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد‌ها‌ی آلیاژی در کشور می باشد معیارهایی برای اولویت بندی تجهیزات این شرکت بدست آمده و سپس این تجهیزات با بهره گرفتن از تکنیکهای تصمیم‌گیری اولویت بندی نمود . امید است که این تحقیق بتواند کمک هر چند کوچکی به صنعتگران این مرز وبوم بنماید.

تعداد صفحه : 202

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14