×
خانه » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی » پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی افراد معتاد به مواد مخدر براساسمدل پنج عاملی نئو
25 مرداد 1395

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی افراد معتاد به مواد مخدر براساسمدل پنج عاملی نئو

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی افراد معتاد به مواد مخدر براساسمدل پنج عاملی نئو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

رشته روانشناسی عمومی

عنوان:

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی افراد معتاد به مواد مخدر براساس مدل پنج عاملی نئو

تابستان 1392

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطالب…………………………………………………………………………………صفحه

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………..8

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………9

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………..12

فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………12

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………..13

هدف تحقیق……………………………………………………………………………………..15

تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………………16

تعریف نظری……………………………………………………………………………………16

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………….19

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………22

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….23

شخصیت………………………………………………………………………………………..25

تعریف شخصیت…………………………………………………………………………………25

اختلالات شخصیت ضداجتماعی…………………………………………………………………27

نظریه روان شناختی…………………………………………………………………………….28

رشد نایافتگی شخصیتی و ناتوانی در غلبه بر بهران های رشدی و کسب هویت…28

عوامل شخصیتی و روان شناختی………………………………………………………………..29

سوء مصرف و وابستگی به مواد………………………………………………………………..31

اعتیاد……………………………………………………………………………………………32

عوامل علیتی روانی-اجتماعی در سوء مصرف مواد…………………………………………….32

عوامل اجتماعی – فرهنگی در سوء مصرف مواد………………………………………………33

بررسی علل و عوامل در سوء مصرف مواد…………………………………………………….34

اصطلاح شناسی…………………………………………………………………………………36

مداخلات درمانی در سوء مصرف مواد………………………………………………………….37

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………40

روش تحقیق……………………………………………………………………………………..40

جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………..40

نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………40

ابزار پژ وهش…………………………………………………………………………………..41

پرسشنامه اول……………………………………………………………………………………41

نحوه اجرای پژوهش…………………………………………………………………………….41

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….42

فصل چهارم: داده های آماری

مقدمه …………………………………………………………………………………………..44

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………….45

ویژگی های جمعیت شناختی……………………………………………………………………..45

تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………….53

فرضیه های اصلی تحقیق………………………………………………………………………..53

فرصیه های فرعی اولین فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………55

فصل پنجم: نتیجه گیری

خلاصه………………………………………………………………………………………….59

یافته های پژوهش……………………………………………………………………………….59

محدودیت و پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………….60

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………..61

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:

در این تحقیق برآنیم که سوء مصرف[1] مواد را از دریچه دیگر عوامل که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مورد بررسی قرار دهم. در این تحقیق بررسی می‌کنیم که به غیر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … عوامل دیگری به نام عامل شخصیت  نیز در سوء مصرف مواد نقش دارد.

باورهاونگرشهایافراددربارهیموادوپیامدهایمنفیومثبت مصرفآن،دراصطلاحگرایشبهمصرفموادتعریفشدهاست. گرایشبهمصرفموادرابطهمستقیمباحوزه هاینگرشیافرادازقبیل دركآنهاازقانونیبودنومیزانپذیرشاجتماعیمواد،ضررهایناشی ازمصرفموادویاحالاتوپیامدهایخوشایندمصرفمواددارد.

به دلیل در بسیاری از تحقیقاتی که توسط محققان انجام شده به این نتیجه رسیده اند که عامل شخصیت در ناسازگاری افراد با محیط که در نهایت منجر به سوء مصرف مواد شده رابطه وجود داشته است. در این راستا بایستی به نقش ویژگی های شخصیتی  که در نوع رفتار افراد وجود دارد باید توجه کرد که آیا این ویژگی ها باعث مقاومت در مصرف مواد می شود یا خیر.  با توجهبهاینکهسوء مصرفموادموضوعیپیچیدهودارایابعادگوناگون میباشد،هرنوعبرخوردومداخلهدراینزمینهمستلزماقداموپژوهش گسترده است.

 

تعداد صفحه :62

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14