دانلود پایان نامه تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت منابع انسانی

عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته مدیریت دولتی

گرایش: مدیریت منابع انسانی

 

عنوان:

تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

 

استاد راهنما:
دکتر حسین گنجی نیا

استاد مشاور:
دکتر محمدرضا آزاده دل

بهار 1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. 1
§        فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………… 5
1-3) اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………. 7
1-4) هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5) چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10
1-6) فرضیه‌ها ……………………………………………………………………………………………………………… 11
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………… 11
1-8) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 15
§        فصل دوم: ادبیات  تحقیق  
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2) مفاهیم خلاقیت…………………………………………………………………………………………………….. 17
2-3) فرایند خلاقیت……………………………………………………………………………………………………… 24
2-4) ویژگی های فردی کارکنان خلاق……………………………………………………………………………. 25
2-5) دیدگاه ها در مورد افراد خلاق………………………………………………………………………………… 26
2-6) عوامل موثر بر خلاقیت………………………………………………………………………………………….. 27
2-6-1) عوامل فردی……………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-6-1-1) توانمندی……………………………………………………………………………………………………… 28
2-6-1-2) ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………… 31
2-6-1-3) سبک شناختی………………………………………………………………………………………………. 33
2-1-6-4) هوش………………………………………………………………………………………………………….. 34
2-1-6-5) چالش پذیری……………………………………………………………………………………………….. 35
2-6-2) عوامل گروهی…………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-6-2-1) اندازه گروه…………………………………………………………………………………………………… 37
2-6-2-2) تنوع گروه……………………………………………………………………………………………………. 38
2-6-2-3) انسجام گروه………………………………………………………………………………………………… 38
2-6-2-4) سیستم ارتباطات گروه…………………………………………………………………………………… 38
2-6-3) عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 38
2-6-3-1) سبک رهبری………………………………………………………………………………………………… 39
2-6-3-2) ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………. 39
2-6-3-3) سیستم پاداش……………………………………………………………………………………………….. 41
2-6-3-4) جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 41
2-6-3-5) منابع……………………………………………………………………………………………………………. 41
2-7) عوامل زمینه ای موثر بر خلاقیت…………………………………………………………… 42
2-7-1) پیچیدگی شغل………………………………………………………………………………………………….. 42
2-7-2) رابطه با سرپرست (نقش رهبری)………………………………………………………………………… 44
2-7-2-1) ویژگی مدیران خلاق…………………………………………………………………………………….. 51
2-7-2-2) رفتارهای مدیر موثر در بهبود رفتار خلاقانه کارکنان…………………………………………… 55
2-7-3) رابطه با همکار………………………………………………………………………………………………….. 61
2-7-4) رابطه با مشتری…………………………………………………………………………………………………. 63
2-8) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 65
§        فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 69
3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………. 70
3-4) جامعه آماری ،تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………….. 71
3-4-1) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. 72
3-4-2) نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. 72
3-5) پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………….. 73
3-6) روایی  پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………… 74
3-7) روش  تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….. 74
§        فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده  
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 76
4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………… 76
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………. 77
4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….. 81
4-3) بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 85
§        فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 90
5-2) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 91
5-3) پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………… 95
5-4) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 97
5-5) پیشنهادات به منظور تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 97
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………… 104

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 2-1) تعاریفی از خلاقیت……………………………………………………………………………………. 21
جدول 2-2) انواع خروجی خلاقیت………………………………………………………………………………. 22
جدول 2-3) تفاوت های میان خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………. 24
جدول 2-4) متغییرهای فردی موثر بر خلاقیت و منابع حمایت کننده…………………………………. 36
جدول 2-5) مقایسه دیدگاه معمولی و مدیریت خلاق پرور………………………………………………. 55
جدول 3-1) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 71
جدول 3-2) آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه………………………………………………………………. 73
جدول 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………. 77
جدول 4-2) سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………… 79
جدول 4-4) سابقه شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………… 80
جدول 4-5) آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………….. 81
جدول 4-6) آمار توصیفی متغیر خلاقیت کارکنان…………………………………………………………….. 84
جدول 4-7) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………….. 85
جدول 4-8) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………. 86
جدول 4-9) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………… 87
جدول 4-10) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………. 88
   

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار  4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………. 77
نمودار  4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………. 78
نمودار  4-3) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………… 79
نمودار  4-4) نمودار دایره ای سابقه شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………… 80
نمودار 4-5) نمودار میله ای متغیر پیچیدگی شغل…………………………………………………………….. 82
نمودار 4-6) نمودار میله ای متغیر رابطه با  سرپرست……………………………………………………….. 82
نمودار 4-7) نمودار میله ای متغیر رابطه با همکار…………………………………………………………….. 83
نمودار 4-8) نمودار میله ای متغیر رابطه با مشتری……………………………………………………………. 83
نمودار 4-9) نمودار میله ای متغیر خلاقیت کارکنان………………………………………………………….. 84

 

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل 1-1) مدل نظری  تحقیق………………………………………………………………………………………. 11
شکل 2-1) تفکر واگرا در مقابل تفکر همگرا…………………………………………………………………… 18
شکل 2-2) چهار دسته مختلف از کارکنان بر حسب رابطه با مشتریان………………………………… 64

 

چکیده:

تغییرات و تحولات محیطی ، برای ادامه حیات سازمان ها  راهی بجز خلاقیت  باقی  نگذاشته است. لذا شناخت و به کارگیری  صحیح خلاقیت  تک تک اعضای سازمان بویژه کارکنان  در تماس  با مشتری که به نیازهای آنها بیشتر و بهتر واقف‌اند از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، هدف  اصلی تحقیق حاضر سنجش  رابطه بین عوامل زمینه‌ای از جمله: پیچیدگی شغل، رابطه با  سرپرست، رابطه با همکار، و رابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان خط  مقدم است. به منظور تحقق هدف تحقیق، پرسشنامه استاندارد تهیه و در بین 240 نفر از کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت توزیع شد. تحلیل داده های تحقیق حاضر  نیز   بوسیله روش همبستگی پیرسون در نرم  افزار SPSS 20 انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان دادند رابطه مثبت و معنادار بین عوامل زمینه‌ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم وجود دارد. بر این  اساس، بین پیچیدگی  شغل، رابطه با سرپرست، رابطه با همکار، و خلاقیت کارکنان خط مقدم یک رابطه مثبت و معنادار کشف شد. اما نتایج تحقیق نشان دادند بین رابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان خط مقدم رابطه معنادار وجود ندارد.  در انتهای تحقیق نیز به برخی پیشنهادات کاربردی به منظور استفاده  محققین و کارشناسان حوزه بانکی اشاره شد.

کلمات کلیدی: خلاقیت کارکنان خط مقدم، عوامل زمینه ای، پیچیدگی شغل، رابطه با  سرپرست، رابطه با همکار،  رابطه با مشتری، بانک صادرات.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه :

امروزه تمام کشورهای دنیا برای افزایش بهره وری و اثربخشی به دنبال خلاقیت[1] و نوآوری[2] هستند. یکی از دلایل عمده توجه به خلاقیت و نوآوری، رقابت شدید و روز افزون بین سازمانها در تمام دنیا می باشد. سازمان های سده 21 شکلی متفاوت از سازمان های سنتی پیدا کرده اند،  در این سازمانها علاوه بر نیروی بدنی کارکنان، نیروی ذهنی و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت می گردد.تحت این شرایط نه تنها روش های سلسله مراتبی و دستوری مناسب نخواهند بود بلکه کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان داده و برای حل مشکلات خود سریعا˝ اقدام و در تیم هایی که کاملا˝ خودگردان هستند ایفای نقش کنند (قارلی،1388). در کشور ما  نیز سازمانها عمدتا˝ شکل دولتی دارند تا خصوصی. این شکل از کار و اشتغال نتیجه‌ای جز وابستگی به درآمد محدود سازمانی و اشتغال به کارهایی نه چندان دلخواه نخواهد داشت. سازمان های دولتی کشور عمدتا˝ کمتر اهل ریسک و تحول هستند. به همین دلیل کمتر به خلق فرصت‌های بهتر اشتغال می ورزند. برای رفع این مشکل، تغییر در استراتژی های سازمانی از قالب سنتی به نوآوری (تحولی)، خلق سازمان های مولد و بهره‌ور، پرورش و جذب مدیران خلاق و کارآفرین به شکوفایی اشتغال مولد و بهره ور در جامعه کمک خواهد کرد (مطهری،1387). در این بین سازمان خوب و شایسته سازمانی است که تحولات محیط خود را خوب شناسایی نموده و جهت عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری را درک کرده و برای خود مقدمات لازم را جهت این امر تدارک دیده باشد. در شرایط کنونی سازمان ها نیازمند افراد توانمندی هستند تا بتوانند با کمک آنها بر این رقابت پیروز شوند(اسمیت[3]،2000). زیرا مهمترین سرمایه سازمان ها،  عامل تحقق و برنامه های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می کنند (قبادی،1379).

یکی از بزرگترین محدودیتهای خلاقیت در سطوح مختلف سازمان این تفکر است که خلاقیت را تنها خاص واحدهای تحقیق و توسعه و طرح های بزرگی نظیر محصولات جدید،  خدمات جدید و یا بهبود فرایند های جدید می دانند. حال آنکه خلاقیت برای بهبود و توسعه تمامی فعالیت های ریز و درشت برای تمام سطوح گروه ها و افراد سازمان مورد نیاز می باشد.  در حقیقت سرکوبی خلاقیت در سازمان ها نظام مند بوده و به قدری رایج است که کمتر مورد سوال قرار می گیرد. همچنین نقش مدیریت در مجموعه هایی كه خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی است بسیار مهم و حساس است، زیرا مدیریت می تواند توانایی و استعداد خلاقیت ونوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق كند و یا رفتار و عملكرد آنها می تواند مانع این امر حیاتی شود. هنر مدیر خلاق عبارت است از استفاده از خلاقیت دیگران و پیداكردن ذهنهای خلاق .مدیرخلاق باید فضایی بیافریند كه خود بتواند خلاق باشد و افراد سازمان را هم نیزبرای خلاقیت تحریک كند و این فضا، فضایی است كه از كار روزمره به دور است وبه نحوی تفویض اختیار می‌كند تا هركسی خود مشكل خود را حل كند.از این رو مدیران عمدتا˝ نادانسته خلاقیت را سرکوب می کنند و زمانی که خلاقیت سرکوب شد یک سلاح رقابتی قدرتمند یعنی تولید و بهره‌گیری از ایده‌های تازه را از دست داده و حتی ممکن است که توان و تعهد کارکنان خود را نابود سازد. بنابراین توسعه و ارتقای خلاقیت در سازمانها مستلزم آن است که مدیران بدانند چگونه خلاقیت را مورد حمایت قرار دهند(صادقی مال امیری،1386).

لذا همگام با تغییرات محیطی،  سیستم بانکی کشور نیز خواه و ناخواه در راهی قدم گذاشته که اگر برای آینده پیش بینی و برنامه ریزی صورت نگیرد، عواقب ناخوشایندی آنرا تهدید می کند.  از جمله الزامات اصلی توجه به خلاقیت کارکنان در نظام بانکی کشور است.سازمانها نیز جهت بهره برداری بهتر از این منابع می بایست به پرورش و تربیت پرسنل خلاق و  نوآور بپردازند (قارلی،1388). چراکه اغلب برای مشتریان تفکیک قائل شدن بین خدمات بانکی بسیار مشکل می باشد و نیز کوچکترین تغییری از سوی رقبا به سرعت کپی برداری می شود، لذا مدیریت روابط با مشتریان و ایجاد رضایت در آنان، جهت استمرار فعالیت بانک ها و سودآوریشان امری الزامی می باشد (گلچین فر،1381). از طرفی معمولا˝ در فعالیت های یک بانک،  جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد و در ایران نیز جذب بیشتر منابع مالی و رقابت موثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی  است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد (حبیبی پور و همکاران،1389).

بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تاسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک ها ی دولتی همراه است، بانکها هر چه سریعتر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان از سوی دیگر چاره اندیشی نمایند. بانکداری امروزه شیوه های نوآورانه، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های کارآمد، سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره وری بالاتر خواهد شد(جعفرپور، فیاضی،1389).

تعداد صفحه : 127

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com