دانلود پایان نامه مطالعه رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با تحلیل نقشه های مفهومی فازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مطالعه رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با تحلیل نقشه های مفهومی فازی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مطالعه رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با تحلیل نقشه های مفهومی فازی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در جهان امروزی که کاربرد اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی بسیار گسترش یافته است و جوانب مختلف زندگی انسان‌ها را تحت شعاع قرار داده و همچنین تغییر نامحسوس رفتار کاربرها در برخورد با شبکه‌های اجتماعی، تحلیل رفتار کاربر برای سازمان‌ها را بسیار حائز اهمیت کرده است.

بسیاری از عامل‌هایی که در رفتار کاربر تأثیرگذارند دارای قطعیت کافی نیستند. نقشه‌های مفهومی فازی زمانی که از داده‌های نامطمئن استفاده می‌کنیم نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای محاسبه و تحلیل مؤثر نقشه‌های مفهومی فازی استفاده از گراف‌های جهت‌دار و ماتریس‌های اتصال است.

تا کنون پژوهش در خور بیانی در زمینه مطالعه رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با بهره گرفتن از نقشه‌های مفهومی فازی صورت نگرفته است. در این پایان‌نامه عوامل دخیل در رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با بهره گرفتن از روش دلفی از چندین خبره جمع‌ آوری شده و با بهره گرفتن از نقشه‌های مفهومی فازی تحلیل شده و روابط بین این عامل‌ها استخراج گردیده است.

کلمات کلیدی: رفتار کاربر، نقشه مفهومی فازی، شبکه‌های اجتماعی

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول – کلیات تحقیق… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- ضرورت مطالعه رفتار کاربر. 2

1-3- نیاز به نقشه‌های مفهومی فازی… 4

1-4- تعریف مسئله. 4

1-5- چالش‌های پیش رو. 5

1-5-1- پویا بودن سامانه. 5

1-5-2- عدم قابلیت تفکیک پارامترهای کیفی… 5

1-6- روش تحقیق… 6

1-7-ساختار پایان‌نامه. 6

فصل دوم – نقشه‌های مفهومی فازی… 8

2-1- مقدمه. 9

2-2- تئوری مجموعه‌های کلاسیک….. 9

2-3- تئوری مجموعه‌های فازی… 10

2-4- نقشه‌های شناختی فازی… 12

2-4-1- خصوصیات نقشه‌های مفهومی فازی… 16

2-4-2- انواع نقشه‌های مفهومی فازی… 21

2-5- نتیجه‌گیری… 28

فصل سوم – رفتار کاربر. 29

3-1- مقدمه. 30

3-2- رفتار مصرف‌کننده. 30

3-3- رفتار مصرف‌کننده در اینترنت…. 33

3-4- رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی… 34

3-4-1- پارامترهای مربوط به اجتماع.. 34

3-4-2- پارامترهای مربوط به وب‌سایت…. 35

3-4-3- پارامترهای مربوط به کاربر. 35

3-5- مدل‌های رفتار خرید.. 35

3-5-1- مدل رفتار خرید هاوکینز. 36

3-5-2- مدل رفتار خرید هاوارد- شیث…. 36

3-5-3- مدل رفتار خرید انگل–کولات–بلک ول.. 36

3-6- مروری بر تحقیقات انجام شده. 37

3-7- نتیجه‌گیری… 39

فصل چهارم – مدل پیشنهادی… 40

4-1- مقدمه. 41

4-2- روند انجام تحلیل… 42

4-2-1- مطالعه موردی و استخراج عامل‌ها 42

4-2-2- عامل‌های مربوط به جامعه. 43

4-2-3- عامل‌های مربوط به کاربر. 48

4-2-4- عامل‌های مربوط به وب‌سایت…. 61

4-2-5- جدول مقایسه عامل‌ها 71

4-3- روش دلفی… 74

4-4- ماتریس مجاورت FCM….. 77

4-5- نقشه مفهومی فازی… 78

4-6- تحلیل FCM….. 83

4-7- نتیجه‌گیری… 86

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 87

5-1- نتایج.. 88

5-2- مزایا و موانع.. 90

5-3- پیشنهاد‌ برای تحقیقات آتی… 90

مراجع.. 92

 

 

 

 

فهرست علائم و نشانه­ها
ATT………………………………………………………………………………………… Attitude

CLT……………………………………………………………………………………. Culture

DGF…………………………………………………………………… Demographical Factors

ECF………………………………………………………………………… Economical Factors

ENT………………………………………………………………………………… Entertainment

EOI…………………………………………………………………… Effective of Information

EXB…………………………………………………………………….. Exloratory Behaviour

FCM…………………………………………………………………… Fuzzy Cognnitive Map

GND…………………………………………………………………………………………. Gender

INF………………………………………………………………………………. Informativeness

INV…………………………………………………………………………………… Involvement

NFC…………………………………………………………………………. Need for Cognition

ORG…………………………………………………………………………………. Organization

OSL…………………………………………………………….. Optimum Stimulation Level

SNT……………………………………………………………………… Social Network Trust

STR……………………………………………………………………………………….. Structure

UCH………………………………………………………………………………. User Challenge

UCM…………………………………………………………………….. User Communication

UCN………………………………………………………………………….. User Convenience

UCS……………………………………………………………………………………… User Cost

UIF…………………………………………………………………………………. User Interface

UIN……………………………………………………………………………. User Interactivity

UND…………………………………………………………………………………….. User Need

USK……………………………………………………………………………………… User Skill

WCP………………………………………………………………….. Web Controlling Power

WLK…………………………………………………………………………….. Web Likeability

WMP……………………………………………………………….. Web Motivational Power

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 2- 1 نگاشت مقدار عددی به مقادیر مفهومی.. 14

جدول 3- 1 مروری بر تحقیقات انجام شده. 37

جدول 4- 1 عامل‌های استفاده‌شده و مقایسه آن‌ ها 711

جدول 4- 2 ماتریس مجاورت نقشه مفهومی فازی.. 77

جدول 4- 3 ماتریس مجاورت برش نقشه مفهومی فازی.. 84

جدول 4- 4 تأثیر تک متغیرها بر روی متغیر هدف (SNT) طی 100 دوره 85

جدول 5- 1 تأثیر تک متغیرها بر روی متغیر هدف (SNT) طی 100 دوره 89

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1- 1 ساختار رهیافت پیشنهادی.. 6

شکل 2- 1 متغیر فازی دما با مقدار 25 درجه سانتی‌گراد در هر سه مجموعه فازی دمای سرد، گرم و معتدل قرار می‌گیرد ولی با درجه عضویت‌های مختلف… 12

شکل 2- 2 رابطه 1+ و 1- بین گره‌ها در FCM… 13

شکل 4- 1 روند انجام پایان نامه. 42

شکل 4- 2 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی دامنه متغیر فرهنگ… 45

شکل 4- 3 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی دامنه متغیر جمعیت شناسی (میانگین سنی جمعیت) 46

شکل 4- 4 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی دامنه پارامتر اقتصادی (قدرت خرید) 47

شکل 4- 5 مجموعه‌های فازی مربوط به پارامتر جنسیت… 49

شکل 4- 6 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر رفتار اکتشافی.. 50

شکل 4- 7 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر گرایش…. 51

شکل 4- 8 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر درگیری.. 52

شکل 4- 9 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر نیاز به شناخت… 53

شکل 4- 10 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر سطح تحریک بهینه. 54

شکل 4- 11 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر چالش پذیری کاربر. 55

شکل 4- 12 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر مهارت کاربر. 56

شکل 4- 13 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر تعامل کاربر. 57

شکل 4- 14 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر آسودگی کاربر. 58

شکل 4- 15 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر هزینه کاربر. 58

شکل 4- 16 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر ارتباط کاربر. 59

شکل 4- 17 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر نیازکاربر. 60

شکل 4- 18 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر اعتماد کاربر. 61

شکل 4- 19 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر سرگرمی.. 63

شکل 4- 20 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر ارزشمندی اطلاعات.. 64

شکل 4- 21 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر کارآمدی محتوا 65

شکل 4- 22 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر سازمان‌یافتگی اطلاعات.. 66

شکل 4- 23 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر ساختار وبسایت… 67

شکل 4- 24 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر رابط کاربری وبسایت… 68

شکل 4- 25 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر قدرت کنترل وبسایت… 69

شکل 4- 26 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر دوست داشتنی بودن وب‌سایت… 70

شکل 4- 27 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر قدرت تحریک پذیری وبسایت… 71

شکل 4- 28 روابط منفی قوی بین پارامترها (1-) 79

شکل 4- 29 روابط منفی ضعیف بین پارامترها (0.5-) 80

شکل 4- 30 روابط مثبت ضعیف بین پارامترها (0.5+) 81

شکل 4- 31 روابط مثبت قوی بین پارامترها (1+) 82

شکل 4- 32 برشی از نقشه مفهومی فازی.. 83

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

در جهان امروزی که کاربرد اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی بسیار گسترش یافته است و جوانب مختلف زندگی انسان‌ها را تحت شعاع قرار داده و همچنین تغییر نامحسوس رفتار کاربرها در برخورد با شبکه‌های اجتماعی، تحلیل رفتار کاربر برای سازمان‌ها بسیار حائز اهمیت است. لذا در این بخش در مورد ضرورت تحلیل رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی بحث شده و فضای مسئله بیان خواهد شد. علاوه بر این چالش‌های پیش رو بررسی شده و ساختار روش تحقیق ارائه خواهد گردید.

 

1-2- ضرورت مطالعه رفتار کاربر

 

رفتار مصرف‌کننده یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در دهه‌ های اخیر موردبحث و تحقیق قرارگرفته است. سازمان‌ها همیشه خواهان فهم نحوه تصمیم‌گیری مصرف‌کننده بوده‌اند تا بتوانند در طراحی محصولات و خدمات خود از آن استفاده کنند.

داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیت‌های متعددی را در بردارد. این مزیت‌ها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خریدوفروش کالا و خدمات و درنهایت کمک به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (سیبرت، 1996).

همواره فنّاوری‌های جدید درصدد تغییر رفتار کاربران و مجبور کردن آن‌ ها به استفاده از آن فنّاوری بوده‌اند. اینترنت در عصر حاضر به دلیل سادگی استفاده، گستردگی و سرعت بالا، به مهم‌ترین منبع اطلاعات برای بسیاری از کالاها و خدمات تبدیل‌شده است. خصوصیات منحصربه‌فرد اینترنت و برتری کامل آن نسبت به بازارهای دیگر باعث رو آوردن بسیاری از سازمان‌ها برای گسترش خدمات و کالاهای خود در بازارهای اینترنتی گشته است. ازاین‌رو محیط اینترنت به فضای رقابتی بسیار شدیدی برای سازمان‌ها تبدیل‌شده است.

مهم‌ترین عنصر اجتماعی کنونی در اینترنت که طی چند سال اخیر دارای اهمیت بسیار زیادی شده است شبکه‌های اجتماعی می‌باشند. شبکه‌های اجتماعی آنلاین را می‌توان به‌نوعی به یک وب‌سایت مبادله یا خرید تشبیه کرد. در فرایند خرید و بررسی رفتار کاربر و مصرف‌کننده، کالا یا خدماتی مبادله خواهد شد؛ این کالا یا خدمات می‌تواند از جنس اطلاعات، عواطف و احساسات باشد (هوستون، 1986).

چیزی که در اکثر شبکه‌های اجتماعی مورد مبادله قرار می‌گیرد شاید فیزیکی نباشد ولی به همان اندازه یا حتی بیشتر اهمیت دارد. از مطالعه رفتار کاربر در شبکه اجتماعی می‌توان استنتاج‌های بسیار زیادی داشت. همچنین درک رفتار کاربر می‌تواند به جذب کاربران بیشتر و استفاده از اطلاعات آن‌ ها در شبکه‌های اجتماعی کمک کند.

تعداد صفحه : 123

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com