×
خانه » فایل های پایان نامه ارشد » دانلود پایان نامه با موضوع:تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر
23 آذر 1395

دانلود پایان نامه با موضوع:تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فرماندهی و مدیریت

عنوان : تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری در سال 92)

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت

موضوع:

تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر

(مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری در سال 92)

استاد راهنما:

دکتر جعفر هزارجریبی

اساتید مشاور:

دکتر محمد جعفری و دكتر تهمینه باهری

زمستان  1394

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

زمینه و هدف: مدیریت جهادی یعنی علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه نه صرفاً در عرصه نظامی بلکه در تمامی عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …جهت نیل به اهداف راهبردی و کلان یک سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1392 و بررسی رابطه ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری و ابعاد زمینه‌ای مدیریت جهادی  بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد. در این پژوهش پرسش‌نامه با 30 سؤال محقق ساخته از پرسنل پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس پیشگیری استان چهارمحال و بختیاری به عنوان ابزار اصلی جمع‌ آوری اطلاعات است که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه‌ای نظرسنجی شد. موضوع این پژوهش تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری در سال 92) می‌باشد.

      روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست بین ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری و ابعاد زمینه‌ای مدیریت جهادی و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری درسال 92 رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری، ابعاد زمینه‌ای، قاچاق، مواد مخدر.

 

 

فهرست مطالب

چکیده: ج‌

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1-مقدمه: 2

1-2-بیان مسئله: 5

1-3- اهمیت و ضرورت: 6

1-4-انگیزه و اهداف تحقیق: 8

1-4-1-هدف اصلی: 8

1-4-2-اهداف فرعی: 8

1-5-سوالات تحقیق: 8

1-5-1-سوال اصلی: 8

1-5-2-سوالات فرعی: 8

1-6-فرضیه های تحقیق: 9

1-6-1-فرضیه اصلی: 9

1-6-2-فرضیه های فرعی: 9

1-7- کاربردهایی متصوره از تحقیق: 9

1-8- قلمرو تحقیق 10

1-8-1- قلمرو مکانی 10

1-8-2- قلمرو زمانی 10

1-9-تعاریف نظری وعملیاتی واژگان: 10

1-9-1- تعریف نظری زمینه: 10

1-9-2-تعریف عملیاتی زمینه: 11

1-9-3- تعریف نظری ساختار: 11

1-9-4-تعریف عملیاتی ساختار: 11

1-9-5- بعد نظری رفتار: 11

1-9-6-تعریف عملیاتی رفتار: 11

1-10-ساختار و سازماندهی تحقیق: 11

1-11-خلاصه فصل اول: 12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 13

2-1-مقدمه: 14

2-2-مبانی‌نظری تحقیق: 14

2-3-مدیریت جهادی 15

2-3-1-تعریف مدیریت: 16

2-3-2-مفهوم مدیریت جهادی: 17

2-4-نظریه صاحب نظران علمی در باب مفهوم مدیریت جهادی: 19

2-5-ویژگی‌های یک تشكل ارزشی اسلامی 21

2-6-وجدان کاری و مدیریت جهادی 23

2-7-مدیریت جهادی و شاخص‌های(نمایانگرها، معرف‌ها) وجدان کاری 25

2-8-شاخص‌های (نمایانگرها، معرف ها و علایم) وجدان کاری: 26

2-10-شاخص های ( نمایانگر ها ،معرف ها  و علایم ) ضعف وجدان کاری 28

2-11-شناخت معیارهاى وجدان كارى 29

2-11-1- آسیب‏شناسى سازمانى 29

2-11-2- تصحیح معایب و پیگیرى اصلاحات 30

2-12-روش ایجاد وجدان كارى 30

2-12-1- شكل گیرى وجدان كارى در مدیران 31

2-12-2- شكل‏گیرى وجدان كارى در سازمان 33

2-13-راهکارهای عملی تقویت وجدان كاری درمدیران جهادی 35

2-13-1- احترام به انسان و اندیشه‌های والای او: 35

2-13-2-پرورش روحیه و نگرش خوش‌بینانه و مثبت‌گرا نسبت به انسان و اعمال او: 36

2-11-3- مشاركت عمومی مدیران در فرایند تصمیم‌گیری: 36

2-13-4- آموزش: 36

2-13-5- به كار‌گیری مكانیزم‌های خود انگیزشی: 37

2-13-6- توجه به امنیت شغلی افراد در سازمان: 37

2-13-7- به كارگماری و ارجاع مشاغل سازمانی متناسب با نیازها، استعدادها و توانایی‌های نیروی كار. 37

2-13-8- تدوین مقررات و ضوابط سازمانی: 38

2-13-9- ارزیابی عملكرد مدیران 38

2-14-تفاوت مدیریت جهادی با شیوه های تکنوکراتی : 38

2-14-1-الگوی مدیریت جهادی : 39

2-14-2-فرهنگ مدیریت جهادی 39

2-14-3-ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی : 40

2-15-پیدایش وشکل گیری فرهنگ جهادی: 41

2-15-1-ویژگیهای فرهنگ جهادی شاخص‌ها 41

2-15-2-ایمان واعتقاد دین مداری 42

2-15-3-ولایت محوری 42

2-15-4-اخلاص 42

2-15-5-انعطاف پذیری 42

2-15-6-همه باهم بودن 43

2-15-7-خدمتگزاری 43

2-15-8-کارمضاعف 43

2-15-9-همت مضاعف 44

2-15-10-فروتنی 44

2-15-11-نوآوری و خلاقیت 44

2-15-12-کار با مهر 45

2-15-13-مسئولیت پذیری: 45

2-15-14-شجاعت وجسارت 45

2-15-15-پویایی و بالندگی 45

2-15-16-روحیه قناعت و ساده زیستی 46

2-15-17-خودباوری 46

2-16-ویژگیهای مدیریت جهادی: 46

2-16-1-اصل اعتماد متقابل 46

2-16-2-اصل انعطاف پذیری 47

2-16-3-اصل عدم تمرکز وتوزیع اختیارات 47

2-16-4-اصل شور و مشورت و مدیریت مبتنی برمشارکت 47

2-16-5-اصل نقد و انتقاد سازنده و صداقت و صراحت در اظهار نظرها 48

2-16-6-اصل تعالی انسانی 48

2-16-7-اصل شایسته سالاری 48

2-16-8-اصل تکریم ارباب رجوع 49

2-17-گامهای اساسی در جهت توسعه و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی: 49

2-17-1-گذر از آهنگ جهادی به فرهنگ جهادی 49

2-17-2-جهاد اکبر و جهاد بانفس 50

2-18-راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ  مدیریت جهادی از منظر امام خمینی(ره): 50

2-19-راهکارهای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی از منظرمقام معظم رهبری 51

2-20-نقش مدیران جهادی در بسط وگسترش فرهنگ ومدیریت جهادی درسازمانها: 52

2-21-مفهوم قاچاق: 54

2-21-1-مفهوم لغوی قاچاق: 55

2-21-2-مفهوم حقوقی قاچاق: 55

2-21-3-مفهوم انواع موادمخدر درایران: 56

2-21-4-طبقه بندی انواع مواد مخدر : 57

2-22-علل گرایش به قاچاق موادمخدر: 61

2-21-پیشگیری و انواع آن: 66

2-21-1-انواع پیشگیری: 67

2-22-پیشینه تحقیق: 69

2-23-چهارچوب نظری تحقیق: 72

2-23-1-الگوی تحلیلی: 72

2-23-2-الگوی مفهومی تحقیق: 74

2-24-خلاصه فصل دوم: 75

فصل سوم: روش تحقیق 76

3-1-مقدمه: 77

3-2- نوع و روش تحقیق 77

3-2- جامعه آماری و نمونه 78

3-2-1- جمعیت آماری 78

3-2-2- جامعه نمونه آماری 78

3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات 78

3-3-روایی و پایایی تحقیق 79

3-3-1- روایی ابزار سنجش 79

3-3-2- پایایی ابزار سنجش 80

3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها: 80

3-3-3-1-شیوه اجرا: 80

3-3-3-2- واحد تحلیل 82

3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 82

3-4- شناسایی متغیرها 83

3-4-1- متغیر وابسته 83

3-4-2- متغیر مستقل 83

3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از: 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-2-تحلیل توصیفی داده ها 87

4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 87

4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر 89

4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 91

4-2-4-تحصیلات کارشناسان مبارزه با مواد مخدر 93

4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 95

4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان مبارزه با مواد مخدر 97

4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها 99

4-4-آمار استنباطی 130

4-5-خلاصه فصل چهارم: 139

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 140

5-1-مقدمه: 141

5-2- نتیجه‌گیری 141

5-2-1-فرضیه اول 142

5-2-2 فرضیه دوم 142

5-2-3 فرضیه سوم 142

5-2-4 فرضیه چهارم 143

5-3-نتیجه گیری کلی 143

5-4-محدودیت‌های تحقیق: 145

5-5-پیشنهادها 145

5-5-1-پیشنهادهای برگرفته از تحقیق 145

5-5-2- پیشنهادات پژوهشی: 146

منابع و مآخذ: 147

Abstract: 157

 

فهرست جدول‌ها

جدول 4-6 97

جدول 4-7 99

 جدول 4-8 100

 جدول 4-9 100

جدول 4-10 101

جدول 4-11 102

 جدول 4-12 102

 جدول4-13 103

جدول4-14 104

جدول4-15 104

 جدول4-16 105

 جدول4- 17 106

جدول4- 18 106

جدول4- 19 107

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه:

امروزه پدیده قاچاق موادمخدر وجرایم مرتبط باآن به یکی ازمعضلات اساسی برای بسیاری ازکشورها تبدبل گشته است ویژگی سازمان یافتگی وفراملی بودن این جرائم موجب شده هیچ کشوری نتواند خود را ازعواقب زیانبار آن مصون بماند کشور ما به لحاظ جغرافیایی درمجاورت بزرگترین کانون تولید مواد افیونی (افغانستان)قرار دارد وازطرف دیگرکشور ما بیشترین زندانیان موادمخدر رادارد که خود این امر معضلات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وامنیتی یدنبال دارد. یکی دیگر ازمعضلات قاجاق مواد مخدر اختلال درنظام پولی کشور است بدین معنی که پول باد آورده درمسیر تجارت مواد مخدر قرارمی گیرد ومتقابلا سود حاصله ارآن مجددا وارد چرخه معامله قانونی می گردد تاتطهیرگردد(کنگره  موادمخدر؛ 120،1375)

باتوجه به بحثی که امروزه درپیشگیری مورد توجه قرا ر گرفته وآن پیشگیری براساس پلیس جامعه محور که این پلیس دارای ویژیگیهای متعدد ازجمله 1.بعنوان یک فلسفه وراهبرد مطرح است2.اجرای راهبرد رویکرد جامعه محوری پلیس نیازمند مشارکت همه کارکنان است3.لزوم جلب همکاری شهروندان 4.حمایت ازگروه های آسیب پذیر 5.ارجنس مردم بودن و…(نوروزی، بارانی، سرکشیکیان؛1390؛95)

باتوجه به رویکرد پلیس جامعه محور وتطابق این رویکردها بابسیاری ازمولفه های فرهنگ جهادی ازطرفی احساس نیاز جامعه ازپلیس درحوزه پیشگیری اجتماعی باتوجه به تعامل صحیح بامردم وسایرسازمانها لازم است رویکردی جدید دراین رمینه اتخاذ گردد وباتوجه بعد مکانی انجام این تحقیق دراستان چهارمحال وبختیاری كه گرچه در نظر اول از استانهای كوچك وكمتر آلوده به نظر می رسد لكن در سالهای اخیر به مسیر عبور محموله های موادمخدراز مسیر  استانهای فارس وكهكیلویه وبویر احمد به طرف استانهای اصفهان ولرستان وغرب كشور گردیده است كه كشفیات سالهای اخیر در ورودیهای این استان از مسیر یاسوج وشهرضا گواه این مدعاست. مدیریت جهادی هنرانجام دادن کاربابیشترین بازده وکمترین امکانات واستفاده حداکثری ازتوان انسانی وابزاری یرای رسیدن به مقصود است ومحصول خلاقیت ونوآوری جوانانی بوده که بادوبال علم وایمان فزهنگ جدیدی درکشورپایه گذاری نمودند فرهنگ جهادی شاید ابتدا بصورت خودجوش بوجود آمده باشد لیکن درادامه بایستی پروریده وگسترش یابد وبا مبانی علمی سازش پیداکند به ابن دلیل که مانند تمام فرهنگها ومکاتب دارای آسیب پذیری هایی می باشدکه اگر دقت ودرایت لازم صورت نگیرد راه افول رادرپیش خواهد گرفت واین خطرشدیداً این مکاتب نوپاراتهدیدمی کند. علی هذا یکی از وظایف اصلی وخطیر پلیس که مورد انتظار جامعه نیز می باشد مبارزه همه جانبه باقاچاق موادمخدرکه بعد از قاچاق سلاح سودآورترین وبزرگترین تجارت غیرقانونی رابه خود اختصاص داده است به طوری که درآمد حاصل ازقاچاق غیرقانونی موادمخدر بین 300 تا400 میلیاردریال تخمین زده میشود و جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری ازسیاستهای روشن وانسان دوستانه بطور مداوم باعبورو ترانزیت مواد مخدرازخاک خود به سمت دیگر نقاط دنیا ازجمله اروپا مخالفت ومبارزه نموده ومی نمایدوازآنجا که استان چهارمحال وبختیاری  یکی از استانهای کشور می باشدوبعنوان چهارراهی درمیانه کشوردر سرراه شمال به حنوب وغرب به شرق قرار گرفته وقاچاقچیان مواد مخدر به هر روی ناچاراً ازاین استان عبور نمایندلازم است بانگرشی نوبه امر مبارزه بامواد مخدر دراین استان پرداخته شود کمااین که درزمان فعلی وقبل نیز تلاشهای بسیاری انجام شده که نبایستی این تلاشها را ازنظر دور داشت لیکن دیدن چهره شهرها وحضور معتادین درمحله ها وکوی وبرزن این تلاشها را کمرنگ جلوه می دهد که ضرورت دارد باهمکاری دیگر دستگاه های مرتبط بصورت جدی وارد عمل گردیده وطرحی نو درانداخت. با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق برآن است که تاثیر مولفه های اصلی ومرتبط با مدیریت جهادی از سه بعد ساختاری،رفتاری و زمینه ای رادر امر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر (منظور ما دراین تحقیق از پیشگیری ،پیشگیری وضعی است )در استان چهارمحال وبختیاری  را بررسی کرده وخلاً های موجود دراین زمینه را تا حدی پوشش دهیم وبه یک دیدگاه جدید وکاربردی برسیم ومحقق در این تحقیق به دنبال جواب این سوال است که  اجرا مدیریت جهادی چه  تاًثیری در امر پیشگیری ازقاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری دارد.؟

 

 

1-2-بیان مسئله:

باتوجه به اینکه قاچاق مواد مخدر یک پدیده اجتماعی و تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و…گسترش یافته است و یکی از وظایف اصلی پلیس مبارزه باجرائم مختلف ازجمله قاچاق مواد مخدر می باشد و با فراگیرشدن قاچاق ومصرف مواد مخدر درجوامع این احساس بوجود آمده که پیامدهای منفی این پدیده شوم همه طبقات ولایه های جامعه رادربرگرفته است وهمچنین پیچیدگیها وگسترش روزافزون باندهای قاچاق مواد مخدر وبین الملی عمل کردن این باندها لازم است پلیس بعنوان یک نیروی موثردرپیشگیری ومبارزه باقاچاق مواد مخدررویکردهای جدیدی دراین زمینه تدوین وبکارگیری کند ولازمه  ی این کار تغییررویکردهای فعلی بویژه درزمینه مدیریتی است.

بدون شك یكی از اركان اصلی درهرسازمان مدیریت درآن سازمان می باشد باتوجه به وجود فرهنگ اسلامی ودین رسمی كشور ما كه دین اسلام است مدیریت نیز در جامعه ما علاوه بر تاًسی از نظریات مدیران كلاسیک بایستی مهمترین ركن آن توجه به مبانی دین مبین اسلام باشد .ودر نظام اسلامی ما مشروعیت مدیریت ناشی از پیوندی است كه با امامت دارد هرگاه این رابطه قطع گردد كلیه حركت ها ، مشروعیت خودرا از دست میدهد آنچه بدان بایستی توجه گردد مشكل جامعه ما مشكل كمبودها نیست مشكل بعضی از مدیریت هاست واز آنجا كه مدیریت جهادی مدیریتی است كه با ظهور انقلاب اسلامی مطرح وعملی گردد ومورد تاكید امام (ره) ومقام معظم رهبری است بایستی شیوه های عملیاتی كردن آن در سازمان های وبخش های مختلف كشور تبیین وبازسازی گردد واز طرف دیگر با عنایت به ماموریت خطیر نیروی انتظامی در نظام اسلامی كه برقراری امنیت برای آحاد جامعه با هردین ومسلكی با حفظ كرامت آنها مطرح گردد ویكی از عرصه هایی  كه علیرغم فعالیتهای متعدد انجام شده ،به نظر می رسد هنوز نتواسته رضایت مردم را ایجاد نماید قاچاق مواد مخدر است عرصه ای كه قاطعیت وكوشش مضاعفی می طلبد واستان چهارمحال وبختیاری باوجودی كه یكی از استانهای كوچك در جغرافیای ایران می باشد لكن در سالهای اخیر به یكی از اصلی  ترین دالانهای  عبور ومرور مواد مخدر تبدیل گردیده است وهرچند در نگاه اول بسیاری از این مواد مخدر برای مصارف در استانهای دیگر ازاین مسیر عبور می نماید لكن هم وظیفه اخلاقی وقانونی وهم نگرش سیستمی به مسئله باعث می گردد كه در شیوه های مبارزه با این پدیده شوم تجدید نظر كرد ومدیریت جهادی یكی از شیوه های مدیریتی است كه می تواند در این عرصه هم مانند عرصه های دیگر از جمله دفاع مقدس ،می تواند مثمر ثمر باشد كه  مادراین تحقیق  برآنیم كه بررسی نماییم تاثیر ابعاد ساختاری، رفتاری وزمینه ای  مدیریت جهادی بر قاچاق موادمخدر در استان چهارمحال و بختیاری چگونه است؟

1-3- اهمیت و ضرورت:

امروز شرایط نظام اسلامی ایجاب می کند تا الگوی مدیریتی اثرگذار با ویژگی هایی همچون دانش محوری، تعهد ارزش مدارانه و شایسته سالار برای سازماندهی حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بکار گرفته شود . در این زمینه، ضرورت بهره مندی از الگوی مدیریت جهادی موضوع بدیعی است که از سوی مقام معظم رهبری بارها در جمع کارگزاران نظام اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. مدیریت جهادی یکی از شاخص‌های لازم برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است كه اگر به آن توجه شود بسیاری ازمشكلات در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و… حل خواهد شد. به عبارتی الگوی مدیریتی دفاع مقدس و مدیریت جهادی، ضرورت انجام کارهای بزرگ و کلید گذر از مشکلات جاری کشور می‌باشد. اگر زیربنای مدیریت جهادی به درستی تعریف شود، نباید دیگر از تحریم‌ها بترسیم و در برابر مشکلات نا امید باشیم، در حقیقت با بهره گرفتن از این مدیریت مسئولان می‌توانند بر مشکلات موجود غالب شوند.

مدیریت جهادی، از این رو باید به عنوان یک ضرورت برای اجرا در کل امورات به خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر مدنظر قرار گیرد که راهی جز این برای کشور باقی نمانده است. نه کشور در شرایطی است که بتوان با مخدر نفت دردهای اقتصاد را تسکین داد و نه مردم در شرایطی هستند که بتوانند خود را با هزینه‌های سرسام آور فعلی و شاخص در هم شکسته فضای کسب و کار تطبیق دهند. از این رو، مدیریت جهادی به عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقلاب اسلامی که مبتنی بر ارزش ها و آرمانهای ایرانی- اسلامی از یکسو و از سوی دیگر در پیوند با علم و دانش روز می باشد، همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده است و از اهمیت و جایگاه ویژه ای نزد ایشان برخوردار است و بارها در سخنان و فرمایشات خود به مسئله مدیریت جهادی و در پیش گرفتن این الگوی مدیریتی از سوی مسئولان نظام تاکید کردند. زیرا تنها راه برون رفت از این بحران فعلی در زمینه قاچاق موادمخدر و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت کشور، به کارگیری مدیریت جهادی است. تاکید مقامات عالی‌رتبه نطام جمهوری اسلامی ایران ازجمله حضرت امام(ره)ومقام معظم رهبری برمبارزه باقاچاق مواد مخدروسودگران مرگ امری بدیهی وآشکاراست وعلیرغم تلاشهای پلیس دراین زمینه لیکن هنوز آماربالای معتادین وجوانب پیش آمده دیگر ،رضایت مردم جلب نگردیده است که بخشی ازآن بعلت بی برنامه گی های پلیس  وسایردستگاه های مرتبط دراین زمینه می باشدمانند استفاده ازوسائل قدیمی ودموده شده در برخورد باسوداگران مرگ ،عدم آموزش متناسب کارکنان دراین زمینه و …اهمیت اجرااین تحقیق دررسیدن به را ه حل های احتمالی برای مبارزه بی وقفه باقاچاق موادمخدر است بانگرشی کاملا جدید وعلمی به این امر که لازم است نیروها به آن تجهیز شوند ومهمتر ازآن اصلاح شیوه های مدیریتی به ویژه درزمینه لایه های میانی به دلیل اینکه این لایه های  میانی هستند که درصورت اصلاح فرایندها وتصمیم گیریها هم برکارکنان تاثیر می گذارند وهم برتحقق اهداف که نهایت سیاست گذاری های پلیس رضایت آحاد مردم است به این دلیل وبخاطر خارج نمودن لفظ مدیریت جهادی ازدرون همایش ها وسخنرانیها لازم است تحقیقی علمی بااستفاده ازتجربیات ا فرادتاثیرگذار وخود محقق دراین زمینه صورت گیرد وگشایشی باشد برای تحقیقات بعدی دراین زمینه درسایر ماموریتهای پلیس وازآنجا که استان چهار محال وبختیاری یکی از مرکزی ترین ودارای شدت زیاد عبور وقاچاق مواد مخدر به دیگر استانهای کشور می باشد ضرورت دارد که تحقیقی علمی درزمینه پیشگیری ازقاچاق مواد مخدر دراین استان انجام شود ان شا ا… نتایج آن به دیگر بخش ها تسری پیداکند.

 

 

1-4-انگیزه و اهداف تحقیق:

1-4-1-هدف اصلی:

1.شناخت میزان تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1392؛

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. شناخت میزان ابعاد ساختاری مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر؛
  2. شناخت میزان تاثیرابعاد رفتاری مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر؛
  3. شناخت میزان تاثیر ابعاد زمینه ای مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق موادمخدر.

1-5-سوالات تحقیق:

1-5-1-سوال اصلی:

تاثیر مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال وبختیاری در سال 1392 چه میزان است؟

1-5-2-سوالات فرعی:

  1. ابعاد ساختاری مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر چه میزان است؟
  2. ابعاد رفتاری مدیریت جهادی برپیشگیری از قاجاق موادمخدر چه میزان است؟
  3. ابعادزمینه ای مدیریت جهادی برپیشگیری ازقاچاق موادمخدر چه میزان است؟

 

1-6-فرضیه های تحقیق:

1-6-1-فرضیه اصلی:

مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری درسال 92 موثر است .

ن ویژیگیهای نیروی ارزشی ومتخصص متناسب باکارپلیس .

4.طراحی ساختار مناسب در پلیس مبارزه بامواد مخدر متناسب با ماموریتها و اهداف معنوی

5بالا بردن کیفیت وکارایی کارکنان ومدیران پلیس مبارزه باموادمخدر کشور

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 183

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

         parsavahedi.t@gmail.com

27,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14