×
خانه » علوم انسانی » مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی » دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392
04 آوریل 2016

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

 

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی علوم تربیتی

 

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

  

عنوان:

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

چكیده:

       هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93- 1392بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن)  بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 348 نفر( 211 نفرمرد و 137 نفر زن  ) با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی از بین کارکنان انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا و همکاران ( 2001)، رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کانوسکی، 1991) و خلاقیت سازمانی رندسیپ  (1979) بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها به وسیله  چند تن از متخصصان مدیریت آموزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسش نامه ها نیز با بهره گرفتن از روش آلفای کرانباخ، به ترتیب 87/0، 84/0 و 92/0 به دست آمد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفی از قبیل جدول، نمودار، میانگین، انحراف معیار، درصد فراوانی و آمار استنباطی (آزمون کالموگروف اسمیرونوف، آزمون t برای گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام،آزمون LSD) انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که وضعیت هوش اجتماعی در حد متوسط(میانگین آماری 3) اما رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا بالاتر از سطح متوسط(بالاتر از میانگین آماری3) است. همچنین، نتایج تحقیق رابطه مثبت و معناداری را بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی نشان می دهد. با بهره گرفتن از رگرسیون گام به گام، یافته ها نشان می دهد که از بین مؤلفه های هوش اجتماعی، تنها مؤلفه های  پردازش اطلاعات و آگاهی اجتماعی از توانایی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی برخوردار است. به علاوه، از بین مؤلفه های هوش اجتماعی،  تنها بعدمهارت های اجتماعی قدرت پیش بینی متغیر خلاقیت سازمانی را دارند.

واژه­ های کلیدی: هوش اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی، خلاقیت سازمانی، کارکنان  دانشگاه بوعلی سینا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه: 2

1-2. بیان مسأله پژوهش… 3

1-3. اهمیّت و ضرورت انجام پژوهش… 6

1-4. اهداف پژوهش… 7

1-4-1. هدف کلی.. 7

1-4-2. اهداف ویژه 7

1-5. سوالات پژوهش… 7

1-6. فرضیه های پژوهش… 7

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق.. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه: 14

2-2. مبانی نظری و ادبیات تحقیق.. 14

2-3. مؤلفه های هوش اجتماعی از دید صاحب نظران. 29

2-4. ویژگیهای هوش اجتماعی.. 29

2-5. عوامل موثر بر پرورش هوش اجتماعی.. 31

2-6. رفتار شهروندی سازمانی.. 32

2-6-1. مقدمه: 32

2-6-2. ظهور و پیدایش رفتار شهروندی سازمانی.. 33

2-6-3. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی.. 33

2-6-4. دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی.. 36

2-6-5. دیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی.. 37

2-6-6. ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی.. 45

2-6-7. عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 45

2-6-8. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 46

2-6-9. نتایج فردی رفتار شهروندی سازمانی.. 47

2-6-10. اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر سازمان. 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

2-6-11. سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی.. 49

2-7. خلاقیت سازمانی.. 51

2-7-1. مفهوم خلاقیت 51

2-7-2. نقش و اهمیت خلاقیت… 51

2-7-3. درجه یا سطوح خلاقیت… 53

2-7-4. مؤلفه های خلاقیت… 53

2-7-5. رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی.. 55

2-7-6. تفاوت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی.. 56

2-7-7. مدلهای فرایند خلاقیت… 57

2-7-8. خصوصیت افراد خلاق و نوآور. 58

2-7-9. ویژگی سازمان های خلاق.. 61

2-7-10. تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی.. 62

2-7-11. موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها 63

2-7-12. عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان. 66

2-8. پیشینه تحقیق.. 68

2-8-1. تحقیقات انجام شده  در داخل.. 68

2-8-2. تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی.. 71

2-9. نتیجه گیری.. 73

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه. 82

3-2. روش تحقیق.. 82

3-3. جامعه آماری.. 83

3-4. حجم نمونه و روش نمونه گیری: 83

3-5. روش جمع آوری اطلاعات… 84

3-6. پایایی و روایی پرسش نامه ها 85

3-6-1. روایی پرسش نامه ها 85

3-6-2. پایایی پرسش نامه ها 85

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

3-7. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی؛ 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1. مقدمه. 90

4-2. توصیف یافته‌های تحقیق.. 90

4-2-1. توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. 90

4-3. پیش فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک… 95

4-4. تجزیه و تحلیل سؤال‌های پژوهش… 98

4-5. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش… 101

فصل پنجم: استنباط و نتیجه گیری

5-1. مقدمه. 111

5-2. خلاصۀ پژوهش: 111

5-3. بحث و نتیجه گیری.. 112

5-4. نتیجه گیری کلی.. 117

5-5. پیشنهادها 117

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی.. 117

5-5-2. پیشنهادهای کاربردی برای تحقیقات آتی.. 119

5-6. محدودیت های پژوهش… 120

5-6-1. محدودیتهای در اختیار یا کنترل محقق: 120

5-6-2. محدودیتهایی که کنترل آنها از عهدۀ پژوهشگر خارج است… 120

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 124

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                        صفحه

شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 5

شکل 2-1. مؤلفه های هوش اجتماعی ……………………………………………………………………. .27

شکل 2-2. ابعاد رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………….. 44

شکل 2-3. مؤلفه های خلاقیت سازمانی……………………………………………………………………. 58

شکل 2-4. عوامل رشد خلاقیت در سازمان……………………………………………………………….. 65

شکل 2-5. عوامل خلاقیت و نوآوری در سازمان………………………………………………………… 66

نمودار 4-1. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس………………………………………. 90

نمودار 4-2. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک دانشکده محل خدمت………………….. 92

نمودار 4-3. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن…………………………………………. 93

نمودار 4-4. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مدرک تحصیلی………………………….. 94

نمودار 4-5. درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت…………………………….. 95

نمودار 4-6. فراوانی هوش اجتماعی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال…………………….. 97

نمودار 4-7. فراوانی رفتار شهروندی سازمانی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال………… 97

نمودار 4-8. فراوانی خلاقیت سازمانی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال………………….. 98

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                        صفحه

جدول 2-1. هوش های چندگانه آلبرشت ………………………………………………………………….  24

جدول 2-2. مدل نظری هوش اجتماعی …………………………………………………………………… .25

جدول 3-1. توزیع سؤالات پرسشنامه هوش اجتماعی ………………………………………………….  84

جدول 3-2. جدول اطلاعات مربوط به پایایی ابزار جمع آوری داده ها …………………………….  86

جدول 4-1. فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس …………………………  90

جدول 4-2. فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک دانشکده ……………………..  91

جدول 4-3. فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک سن …………………..  92

جدول 4-4. فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی ……  93

جدول 4-5. فراوانی و درصد فراوانی کارکنان نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت …….  94

جدول 4-6. نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها …………..  95

جدول 4-7. وضعیت هوش اجتماعی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان ………………………….  98

جدول 4-8. وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان ……………..  99

جدول 4-9. وضعیت خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان …………………………… 100

جدول 4-10. ضریب همبستگی هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی

کارکنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

جدول 4-11. ضریب همبستگی ابعاد هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ……….. 101

جدول 4-12. ضریب همبستگی ابعاد هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی کارکنان ………………….. 102

جدول 4-13. مقایسه میزان هوش اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی

کارکنان دانشکده های دانشگاه بوعلی سینا با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ……………. 104

جدول 4-14. مقایسه میزان هوش اجتماعی کارکنان دانشکده های دانشگاه بوعلی سینا با

استفاده از آزمون LSD …………………………………………………………………………………………………. 104

جدول 4-15. مقایسه میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکده های دانشگاه بوعلی سینا

با بهره گرفتن از آزمون LSD ………………………………………………………………………………………………. 105

جدول 4-16. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تأثیر هوش اجتماعی کارکنان بر رفتار شهروندی

سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 106

جدول 4-17. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تأثیر هوش اجتماعی کارکنان بر خلاقیت سازمانی 107

 

 

  • مقدمه:

جامعه امروزی، جامعه سازمانی است. امروزه بخش عمده ای از زندگی ما در سازمان ها یا در ارتباط با سازمان ها سپری می شود. هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدفهای عام یا خاصی را برای جامعه و مردم محقق می سازد (علاقه بند، 1387: 4). یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور رشد و بقا در محیط های جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد، یکی از مهم ترین خصیصه‌هایی که می تواند در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش اجتماعی است (میرزا قادری، 1386: 60).

هوش اجتماعی[1] اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر گرفته و معمولا به آن دسته از مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می شود که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین، چون مهارت های فنی یا حرفه ای است. ثرندایک[2] از پیشگامان نظریه هوش اجتماعی است که آن را به عنوان توانایی درک دیگران و رفتار عاقلانه در ارتباطات انسانی تعریف کرده است. ثرندایک برای اولین بار اصطلاح هوش جمعی یا اجتماعی را در تبیین رفتار و کردار انسان به کار گرفت (بوزان، 1384). بررسی رفتار فرد در محیط کاری توجه محققان را به میزان زیادی به خود جلب کرده است. هدف مشترک مطالعات، تعریف نوعی رفتار است که به موفقیت بلند مدت سازمان کمک می کند. هوش اجتماعی کارکنان سازمان تأثیرات زیادی بر رفتار آنها ، رضایت شغلی، تعهد سازمانی (تهامی منفرد، علیایی زند و یوسفی،1381) و به خصوص رفتار شهروندی سازمانی [3]و خلاقیت سازمانی[4] آنها خواهد داشت. رفتار شهروندی از نظر اورگان و همکارانش[5] به عنوان رفتار های فردی و داوطلبانه ای است که باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان شده اما به صورت مستقیم به وسیله نظام های رسمی سازمان به آن پاداش داده نمی شود. خلاقیت سازمانی عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مسئله ای را به طور مفید و بدیع حل کند (به نقل از مارتینز و تربلانچ[6]، 2003: 65).

[1]. Social intelligence

[2]. Soryndak

[3]. Organizational Citizenship Behavior

[4]. Organizational innovation

[5]. Orgon et al

  1. Martins & Terblanche

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 160

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14