دانلود پایان نامه حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با تکیه بر قرآن كریم و سیره معصومین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات 

گرایش : علوم قرآن و حدیث

عنوان : حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با تکیه بر قرآن كریم و سیره معصومین

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

عنوان پایان نامه:

حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با تکیه بر قرآن كریم و سیره معصومین

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشتۀ علوم قرآن و حدیث

 استاد راهنما: دکتر حمیدرضا بصیری

استاد مشاور: دکتر محمدحسین بیات

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این تحقیق در چهار فصل به شرح زیر تدوین و نگارش شده است. فصل نخست با عنوان «كلیات تحقیق»، به دنبال پاسخ گویی به مفهوم شناسی موضوع تحقیق: «حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با تكیه بر قران و سیره معصومین:» می­باشد. در فصل دوم با تجزیه و تحلیل دیدگاه و رویکرد اسلام به عنوان یک دین جهان­شمول به مبانی حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام پرداخته شده است، كه در آن اقتدار و جهان­شمولی دین اسلام، مبانی روابط در نظام سیاسی اسلام و چارچوب کلی سیاست خارجی در نظام سیاسی اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در بخش اقتدار و جهان­شمولی دین اسلام ابتدا به اثبات و بررسی این امر پرداخته و سپس ویژگی­های دین جهان­شمول را برشمرده­ایم. در بخش مبانی روابط در نظام سیاسی اسلام یک سری اصول و مبانی را مطرح كرده كه نظام سیاسی اسلام بر پایه آن­ها استوار است و بر اساس آن­ها باید به حفظ اقتدار دست پیدا كرد نه با هر روش و حربه­ای كه خلاف اصول دین مبین اسلام است. در بخش چارچوب کلی سیاست خارجی در نظام سیاسی اسلام بیشتر به چگونگی و نحوه تعامل و روابط ادیان با یكدیگر با وجود اعتقادات مختلف پرداخته­ایم و حد و مرز و چارچوب و قالب مشخصی را كه دین اسلام به آن قایل است را مطرح كرده­ایم، تا براساس آن به حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام دست یابیم. در فصل سوم: قواعد فقهی حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام را مطرح كرده، و در آن قواعد فقه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نظامی بررسی شد. و همه این قواعد با هم در جهت حفظ اقتدار به كار گرفته می­ شود و تنها پرداختن به قواعد سیاسی و نظامی و امنیتی كافی نمی ­باشد، زیرا مسأله اقتدار نظام اسلام مطرح است. در فصل چهارم به ارائه راه­كارهای حفظ اقتدار نظام سیاسی پرداخته­ایم. در بخش اوّل تشكیل حكومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، زیرا اسلام ذاتا اقتدار دارد و تشكیل حكومت در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام صورت می­پذیرد و لازمه آن بررسی شرایط جامعه و شرایط رهبری و تعامل بین این دو می­باشد، بنابراین در بخش دوم نقش رهبری حكومت در حفظ اقتدار مورد بررسی قرار گرفته، كه در آن سیره حكومتی پیامبر6و ائمه معصوم:به عنوان الگو مد نظر است.

کلیدواژه ها: حفظ اقتدار، نظام سیاسی، اسلام، قرآن كریم، سیره معصومین:

فهرست عناوین

عنوان                                      صفحه

فصل نخست: كلیات.. 2

1- ادبیات تحقیق.. 2

الف- موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) 2

ب- مبانی نظری و مرور مختصری بر پیشینه، چارچوب نظری، پرسش­ها و فرضیه ­ها 3

پرسش­های پژوهش… 3

فرضیه ­های پژوهش… 4

پیشینه تحقیق.. 4

پ- روش تحقیق.. 4

2- مفاهیم اساسی در نظام سیاسی اسلام. 5

2-1 اسلام. 6

2-2 دین.. 6

2-3 نظام. 7

2-4 حكومت.. 8

2-5 سیاست.. 9

2-6 اقتدار 10

2-7 فقه سیاسی.. 12

3- ماهیت نظام سیاسی اسلام. 13

4- نظام سیاسی صدر اسلام. 14

5- اصول جهان بینی نظام اسلامی.. 16

6- فطری بودن نظام اسلامی.. 18

فصل دوم: مبانی حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 22

بخش نخست: اقتدار و جهان­شمولی دین اسلام. 22

1- جایگاه روابط در دین جهان­شمول. 23

2- ویژگی‏های دین جهانی.. 23

2-1 جهان­شمولی.. 24

2-1-1 تعالیم قرآن مبنای روابط دین جهان­شمول. 25

2-1 -2 زبان جهانی قرآن. 26

2-1 -3 جهانی بودن رسالت رسول اكرم‏6. 27

2-2 تغییر ناپذیری دین اسلام. 29

2-3 فطرت­مداری دین اسلام. 32

3- رابطه اقتدار با جهانی شدن. 34

بخش دوم: مبانی روابط در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 34

1- اصل عدل. 35

2- وحدت و اتّحاد. 39

3- حوزه ‏های اتّحاد عادلانه. 43

3-1 امّت اسلامی.. 44

3-2 پیروان ادیان توحیدی.. 45

3-3 جوامع بشری (وحدت جهانی) 48

4- عامل حفظ وحدت.. 53

بخش سوم: چارچوب کلی سیاست خارجی در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 58

1- رابطه بین کشورها و امّت­های اسلامی.. 58

2- رابطه با ادیان دیگر از نظر اسلام. 60

3- رابطه نظام سیاسی اسلامی با كفار 64

‏4- نحوه تعامل و رابطه با مستکبران و متجاوزان. 68

5- مبانی و اصول روابط ضابطه­مند با غیر مسلمانان. 75

5-1 منبع رابطة قلبی و روابط پنهانی و محرمانه با کفار 75

5-2 پای‌بندی به پیمان­ها با كفار 79

5-3 عدم تعرض به پناهندگان سیاسی.. 80

5-4 پیمان عدم تعرض… 81

5-5 پیمان مالی.. 82

5-6 پیمان نظامی.. 82

5-7 عدالت در روابط.. 84

5-8 نفی سلطه سیاسی و فرهنگی.. 87

5-9 منع هرگونه رابطه ولایی با غیرمسلمانان. 90

5-9-1 منع رابطه ولایی مؤمنان با «اهل كتاب». 90

5-9-2 منع رابطه ولایی با «كافران». 91

5-9-3 منع رابطه ولایی با «منافقان». 93

5-9-4 منع رابطه ولایی با «مشركان». 94

5-10 بیزاری از مستكبران. 96

5-11 ستیز با مستكبران. 98

فصل سوم: ضوابط فقهی حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 102

1- تعریف فقه سیاسی.. 102

2- تقسیمات ضوابط فقه سیاسی.. 104

2-1 ضوابط فقه سیاسی در عرصه سیاست.. 104

2-1-1 ضابطة مساوات.. 104

2-1-2 ضابطة عدم ولایت.. 106

2-1-3 ضابطة شورا 107

2-1-4 ضابطة مصلحت.. 109

2-1-5 ضابطة تقیه. 111

2-1-6 ضابطة نفی سبیل (سیادت) 113

2-1-7 ضابطة حرمت کمک به گناه و تجاوز یا «اعانه بر إثم». 116

2-2 ضوابط فقه سیاسی در حوزۀ اجتماعی.. 119

2-2-1 ضابطة عدالت.. 119

2-2-2 ضابطة حفظ نظام. 122

2-2-3 ضابطة وفای به عهد. 124

2-2-4 ضابطة جُبّ.. 126

2-3 ضوابط فقه سیاسی در حوزۀ اقتصادی.. 128

2-3-1 ضابطة سلطنت.. 128

2-3-2 ضابطة احسان. 131

2-3-3 ضابطة نفی عسر و حرج. 133

2-3-4 ضابطة حاکمیت دولت اسلامی.. 135

2-3-5 ضابطة حجّیت سوق المسلمین.. 139

2-3-6 ضابطة تعاون. 141

2-4 ضوابط فقه سیاسی در حوزۀ امنیتی و نظامی.. 142

2-4-1 ضابطة حرمت جان مسلمان. 142

2-4-2 ضابطة احترام به مال مسلمان. 143

2-4-3 ضابطة امان. 144

2-4-4 ضابطة صلح. 146

2-4-5 ضابطة مقابله به مثل. 147

2-4-6 ضابطة وحدت.. 149

2-4-7 ضابطة تقوای سیاسی.. 152

فصل چهارم: راه­كارهای حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 158

بخش نخست: نقش تشکیل حکومت در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 160

1- ضرورت تشکیل حکومت اسلامی.. 161

2- دلایل تشكیل حکومت اسلامی.. 172

2-1 دلایل عقلی.. 172

2-1-1 ضرورت اجرای احکام. 174

2-1-2 زوال دین بدون حكومت.. 177

2-1-3 دفاع از دارالاسلام. 178

2-2 دلایل نقلی.. 179

2-2-1 دلایل قرآنی.. 180

2-2-2 دلایل روایی.. 181

بخش دوم: نقش رهبری در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 183

1- حاكمیت در نظام اسلامی.. 183

2- شرایط رهبر‏ حكومت اسلامی.. 185

2-1 اسلام و ایمان‏. 188

2-2 عدالت.. 190

2-3 فقاهت‏.. 192

2-4 كفایت‏.. 193

3- اختیارات رهبر دینى در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 196

3-1 فرماندهى نظامى جامعه. 196

3-2 پیمان نامه­ ها 198

3-3 فرمان جهاد. 206

3-4 فرمان صلح. 210

3-5 امور حسبیه. 213

4- ویژگی­های رهبری در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 217

4-1 مدارا با مخالفان. 220

4-2 مبارزه با معاند. 224

4-3 مهر و عطوفت.. 226

4-4 احترام به نظرات دیگران. 229

4-5 خدمت رسانی.. 231

4-6 وفاق اجتماعی.. 232

4-7 عدالت خواهی.. 234

4-8 مشاركت سیاسی با مردم. 235

نتیجه ­گیری.. 238

منابع. 242

فصل نخست: كلیات تحقیق

مقدمه

نیاز جامعه به حکومت و نظام سیاسی امری است که همواره مورد توجه و نظر متفکران سیاسی بوده است و آن را از ضروریات زندگی اجتماعی بشر مفروض داشته اند. باید اذعان داشت كه یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران صاحب شریعت، بیان چگونگی اداره جامعه و تشکیل حکومت بوده است، که بعضی از پیامبران هم در این زمینه موفق بودند و از آن­جا که مکتب مقدس و روح بخش اسلام، عالی­ترین و جامع­ترین مکاتب دنیاست در این مورد از ویژگی­های خاصی برخوردار است؛ زیرا اسلام یک دین حکومتی و سیاسی است که سیاست در درون آن نهفته است و منشأ قانون و حکومت آن هم خود اسلام است. احکام حکومتی اسلام همان دیانت وشریعت اسلامی است که از سوی حضرت حق به پیامبرش وحی شده است. ضرورت وجود نظام سیاسی در اسلام از بدیهیات و ضروریات اولیه است، كه عقل و شرع بر آن صحه می­گذارند و نیازی به دلیل و برهان ندارد؛ ما در این فصل برآنیم تا علاوه بر تبیین موضع تحقیق و ادبیات تحقیق-حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با تكیه بر قرآن كریم و سیره معصومان:- به صورت اجمال نیز به تبیین ماهیت «نظام سیاسی در اسلام» بپردازیم.

1- ادبیات تحقیق

الف- موضوع و طرح مسئله (اهمیت و موضوع و هدف)

با توجه به اهمیت موضوع و این­که در زندگی روزمره هرکسی در درون حکومت اسلامی خواه­ ناخواه با موضوع حکومت  و بحث­های پیرامون اقتدار نظام اسلام و چگونگی روابط با دیگر ملت ها روبه­رو است، و این­که قوام جامعه و مردم به حفظ اقتدار نظام آن حکومت وابسته است و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر افتاده و دچار هرج و مرج می­ شود، بنابراین، حفظ اقتدار نظام از جنبه سیاسی و اقتصادی مانع از هم­گسیختگى و هرج و مرج در جامعه می­ شود و در این راستا باید به آن پرداخت و نسبت به چنین مسأله مهمی بی­تفاوت نبود. بی­شک ارائه راه­کارهای مناسب با تدبر در قرآن كریم و سیره معصومین:و تبیین این موضوع کمکی شایان به اعتلا و رشد جامعه اسلامی می­باشد چرا که وجوب حفظ کشور اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و بیگانگان یکی از مسایل مسلّم و مورد اتفاق فقهای شیعه، بلکه همه مسلمانان است. مسأله حفظ عزت و اقتدار نظام سیاسی اسلامی و صیانت از آن در طول قرون متمادی به شدت مورد توجه و پی­گیری بوده است. بر آن شدیم تا با رجوع به قرآن و سنت مبانی عزّت و حفظ اقتدار مسلمانان و جامعه اسلامی را تبیین و در این زمینه راه­کارهایی ارائه نماییم.

ب- مبانی نظری و مرور مختصری بر پیشینه، چارچوب نظری، پرسش­ها و فرضیه ­ها

باتوجه به کامل بودن برنامه اسلام برای دستیابی به جهانی شدن و سعادت و هدایت بشر، به نظر می­رسد، در این زمینه راه­کارهای آن در منابع اسلام آمده باشد که این منابع عبارتند از وحی الهی (قرآن) و سیره معصومین:که متصل به سرچشمه وحی می­باشد. با این نظریه حکومت اسلام باید اقتدار لازم را داشته باشد. این نظریه ما را بر آن داشت تا مولفه ­های آن را مورد بررسی قرار دهیم. در این زمینه فرضیه ­ها و پرسش­هایی مطرح است، از جمله:

پرسش­های پژوهش

1-       آیا نظام اسلام و تشکیل حکومت آن ضرورت دارد؟

2-       آیا می­توان با استکبار رابطه برقرار کرد؟

3-       شرایط حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام و چارچوب برقراری رابطه با بیگانه چیست؟

4-       مرزبندی و محدوده روابط سیاسی اسلام با بیگانگان چگونه است؟

5-       راه­كارهای حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام چیست؟

فرضیه ­های پژوهش

1-       اسلام به عنوان دین جهان شمول، برنامه، مبانی و اصول كاملی برای حفظ اقتدار دارد.

2-       قرآن و سیره معصومین:به مثابه الگویی برای حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام می­باشند.

3-       با توجه به مرزبندی­ها و محدودیت در روابط، اسلام خواهان حفظ اقتدار است.

4-       جهانی شدن مستلزم داشتن قدرت است، و برای حفظ اقتدار نیز به قدرت نیاز است و بدون تعامل با دیگران این امر شدنی نیست.

5-       تفاوت سیره حكومتی معصومین:با هر شكل و نوعی، همگی در راستای حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام بوده ­اند.

پیشینه تحقیق

مبنای این پژوهش دست­یابی و رسیدن به یک نتیجه تحقیقی خوب با بهره گرفتن از تجربیات پیشین محققان قبلی نسبت به مساله است. هر پدیده­ای دارای سابقه یا پیشینه­ای است و نباید فراموش کرد که هیچ تحقیقی در خلاء صورت نمی­گیرد. بنابراین، بطور طبیعی هر پژوهش در تداوم پژوهش­های پیشین به انجام می­رسد، تا از دوباره کاری­ها در آن اجتناب شود، و هم از داده ­های تحقیقات پیشین برخوردار می­گردد. موضوع «حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با تکیه بر قرآن کریم و سیره معصومین:» نیز به همین تداوم وابسته است. هر پژوهش باید متکی به دستاوردهای پیشین باشد، در حالی­که خود هم سخنی تازه دارد و هم، روش­هایی دقیق­تر در شناخت پدیده را بکار می­گیرد و این امر با توجه به منابع استفاده شده در تحقیق و هم­چنین تجزیه و تحلیل داده ­ها و نتایجی که بدست آمده به وضوح مشهود است.

تعداد صفحه :281

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com