×
خانه » فنی و مهندسی » مهندسی صنایع » دانلود پایان نامه زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها
17 آوریل 2016

دانلود پایان نامه زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش : صنایع

عنوان :  زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­ نامه­ مقطع­ كارشناسی­­ ارشد

رشته: مهندسی صنایع- صنایع

 زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها

اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور

دکتر مصطفی زندیه

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

ث فهرست جدول­ها
ج فهرست شکل­ها
1 فصل اول :کلیات تحقیق
2 1-1-        مقدمه
2 1-2-        مفهوم زمان­بندی
3 1-3-        اهمیت و ضرورت زمان­بندی
4 1-4-        طبقه ­بندی و مفاهیم پایه مسایل زمان­بندی تولید
6 1-4-1- طبقه ­بندی محیط­های تولیدی
8 1-4-2- خصوصیات کار و محدودیت­هایی که بر محیط اعمال می­ شود
9 1-4-2-1-محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
10 1-4-2-2- محدودیت دسترسی به ماشین­ها
12 1-4-3- توابع هدف و ویژگی­های آنها
14 1-4-3-1- نظام تولید بهنگام
15 1-5-        بیان مساله جریان کارگاهی در نظر گرفته شده در این مطالعه
16 1-6-        روش حل
17 1-7-        اهداف تحقیق
17 1-8-        نتیجه ­گیری
19 فصل دوم : ادبیات تحقیق
20 2-1- مقدمه
20 2-2- مروری بر ادبیات کارگاه گردش کاری
22 2-3- زمان­بندی و محدودیت دسترسی ماشین­ها
23 2-3-1- مروری بر ادبیات مساله کارگاه گردش کاری با محدودیت دسترسی ماشین­ها
25 2-4- مروری بر ادبیات محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
27 فصل سوم : روش­های حل
28 3-1- مقدمه
28 3-2- تعریف مساله
29 3-3- مدل پیشنهادی
33 3-4- اعتبارسنجی مدل
34 3-5- پیچیدگی مساله
36 3-6- الگوریتم ژنتیک
37 3-6-1- واژگان الگوریتم ژنتیک
38 3-6-2- شمای کلی الگوریتم ژنتیک
39 3-6-3- مفاهیم الگوریتم ژنتیک
39 3-6-3-1- کدگذاری
42 3-6-3-2- جامعه اولیه
42 3-6-3-3- عملیات ژنتیک
47 3-6-3-4- تابع برازش
47 3-6-3-5- شرط توقف الگوریتم
48 3-7- پیاده­سازی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
48 3-7-1- کدگذاری الگوریتم
49 3-7-2- ایجاد جمعیت اولیه
50 3-7-3- تابع برازش
50 3-7-4- عملگرهای ژنتیک
50 3-7-4-1- عملگر تقاطع
53 3-7-4-2- عملگر جهش
54 3-7-4-3- عملگر نخبه­گرایی
54 3-7-4-4- معیار توقف
54 3-7-4-5- جستجوی موضعی
55 3-8- تبرید شبیه­سازی شده
57 3-8-1- مفاهیم الگوریتم
57 3-8-1-1- جواب همسایگی
57 3-8-1-2- دما
57 3-8-1-3- الگوی کاهش دما
58 3-8-1-4- احتمال پذیرش جواب­ها
58 3-8-1-5- شرط توقف
59 3-9- پیاده­سازی الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی
59 3-9-1- روش نمایش جواب
59 3-9-2- جواب اولیه
59 3-9-3- ساختار همسایگی
60 3-9-4- برنامه انجماد
60 3-9-5- قاعده توقف
61 3-10- نتیجه ­گیری
62 فصل چهارم : نتایج محاسباتی
63 4-1- مقدمه
63 4-2- تولید مسایل نمونه
64 4-3- تنظیم پارامتر
66 4-3-1- تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک
67 4-3-1-1- طراحی آزمایشات چند عاملی
72 4-3-2- تنظیم پارامتر الگوریتم شبیه­سازی تبرید
73 4-3-2-1- طراحی آزمایشات چند عاملی برای الگوریتم شبیه­سازی تبرید
79 4-4- نتایج محاسباتی
85 4-5- جمع­بندی
86 فصل پنجم : نتیجه ­گیری و پیشنهادها
87 5-1- نتیجه ­گیری
87 5-2- پیشنهادها
89 فهرست مراجع

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول4-1- حدود پارامترهای مسایل تولید شده 64
جدول4-2- پارامترهای کنترل­ کننده الگوریتم ژنتیک و محدوده موثر آنها 67
جدول4-3- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم ژنتیک 68
جدول4-4- پاسخ نسبت ­های S/N در الگوریتم ژنتیک 68
جدول 4-5- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک 68
جدول 4-6- مقادیر بهینه­ پارامترهای کنترل کننده الگوریتم ژنتیک 70
جدول 4-7- پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید و محدوده موثر آنها 74
جدول4-8- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم شبیه­سازی تبرید 74
جدول4-9- پاسخ نسبت­های S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 75
جدول 4-10- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 75
جدول 4-11- مقادیر بهینه­ پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید 77
جدول 4-12- حل مسایل کوچک با روش شاخه و کران و الگوریتم­های فراابتکاری پیشنهادی 79
جدول 4-13- مقایسه جواب­های الگوریتم­های فراابتکاری در ده تکرار برای مسایل مختلف 82
جدول 4-14- مقایسه RPD%  برای مسایل مختلف 84

 

فهرست شکل­ها

 

شکل 1-1- تقسیم ­بندی و نحوه ارتباط مسایل زمان­بندی 5
شکل3-1- کدگذاری ترتیبی 39
شکل3-2- کدگذاری ارزشی 40
شکل3-3- کدگذاری درختی 40
شکل3-4- فضای کدگذاری و فضای جواب 41
شکل3-5- موجه­بودن و قانون­مندی کروموزوم­ها 42
شکل3-6- تقاطع تک نقطه­ای 46
شکل3-7- تقاطع دو نقطه­ای 46
شکل3-8- ساختار کلی الگوریتم ژنتیک 48
شکل3-9- نمایش کروموزوم 49
شکل3-10- انتخاب دو کروموزوم والد 51
شکل3-11- مرحله دوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی 51
شکل3-12- مرحله سوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی 52
شکل3-13- مرحله چهارم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی 52
شکل3-14- عملگر تقاطع برای ایجاد بخش دوم کروموزوم 53
شکل3-15- عملگر جهش برای بخش اول کروموزوم 53
شکل3-16- عملگر جهش برای بخش دوم کروموزوم 54
شکل3-17- شبه­کد الگوریتم شبیه­سازی تبرید 56
شکل3-18- عملگرهای تغییر توالی در الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی 60
شکل4-1- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک 69
شکل4-2- پاسخ میانگین در الگوریتم ژنتیک 70
شکل4-3- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­ های متوسط 71
شکل4-4- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­ های متوسط 72
شکل4-5- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 76
شکل4-6- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 76
شکل4-7- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­ های متوسط 78
شکل4-8- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­ های متوسط 78
شکل4-9- زمان محاسباتی روش شاخه و کران 80
شکل4-10- نمودار LSD در سطح اطمینان 95% برای مقادیر RPD 85

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رمز بقای هر سازمان، ارائه خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین است. یکی از عوامل موثر در کیفیت و قیمت ارائه خدمات و کالاها، زمان تولید ارائه آن خدمات است. توالی[1] و زمان­بندی[2] عملیات در خلال اجرای مجموعه ­ای از وظایف، از مهم­ترین دغدغه­های تصمیم­گیرندگان در عرصه صنعت و خدمات بوده است. در دنیای رقابتی امروز زمان­بندی و توالی موثر، در ادامه حیات سازمان در بازار رقابتی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. شرکت­ها باید سفارش رسیده از سوی مشتریان را به­موقع برآورده کنند، زیرا انجام ندادن به­موقع کار باعث از دست دادن سود است]1[.

زمان­بندی تولید، مساله­ای است که هم بر روی تحویل بموقع کالا­ها و هم بر روی استفاده بهینه از سرمایه ­های سازمان اثرگذار است. در یک مساله زمان­بندی زمان­های شروع و پایان فعالیت­ها، دستگاه­ها،تجهیزات مورد نیاز و… تعیین می­ شود.با توجه به تاثیر زمان­بندی بر دو هدف اصلی سازمان­های تولیدی، ارائه مدل­های زمانبندی از دیرباز مد نظر بوده است. با این­که پژوهش­گران زیادی در ارائه مدل­های زمان­بندی فعالیت کرده ­اند، ولی هنوز مدل­هایی که کاملا جواب­گوی سازمان­ها باشند به صورت جامع ارائه نشده ­اند]2[.

 

1-2- مفهوم زمان­بندی

زمان­بندی، تخصیص منابع در طول زمان، برای انجام مجموعه ­ای از فعالیت­ها با هدف بهینه­سازی یک یا چند معیار عملکرد است. به عبارتی دیگر، در زمان­بندی به دو سوال اساسی زیر پاسخ داده می­ شود:

  • کدام منبع برای انجام یک فعالیت تخصیص یابد؟
  • هر یک از فعالیت­ها در چه زمانی انجام شود؟

رویکرد عملی به مساله برنامه ­ریزی عملیات[3]، ریشه در انقلاب صنعتی و تلاش­ های هنری گانت دارد. در اکثر قریب به اتفاق مسایل برنامه ­ریزی به طور اعم و مساله تعیین توالی عملیات به طور اخص، حالات مختلف حل مساله و ترکیب­های حاصل از این تنوع، برنامه­ ریزان را با طیف گسترده­ای از راه حل­های مساله روبه­رو می­سازد.

توالی عملیات در برنامه ­ریزی به عنوان یک معیار تصمیم ­گیری مطرح بوده است، روش­های متفاوتی برای انتخاب نوع تصمیمات وجود دارند که از آن جمله می­توان به روش­های ترکیبی، شبیه­سازی، شبکه، الگوریتم­های ابتکاری و فراابتکاری اشاره کرد. مشخص کردن توالی­های بهینه یا مناسب    می ­تواند منجربه میزان قابل توجهی صرفه­جویی در زمان و هزینه شود، که این امر به نوبه خود     می ­تواند اثر بسیار مهمی بر عملکرد سازمان داشته باشد، و به­علاوه باعث رضایت مشتریان  از بنگاه شود که مطمئنا در حفظ مشتریان موثر خواهد بود.]2[

[1] sequencing

[2] scheduling

[3] Operation Planning

تعداد صفحه :105

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14