×
خانه » علوم انسانی » زبان و ادبیات فارسی » دانلود پایان نامه ساخت هنری شعرشهریار
02 آوریل 2016

دانلود پایان نامه ساخت هنری شعرشهریار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : ساخت هنری شعر شهریار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی

عنوان:

ساخت هنری شعرشهریار

استاد راهنما:

دكترمریم خلیلی جهانتیغ

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

زندگینامۀ شهریار………………………………………………………………………………………………………………..

آثارشهریار………………………………………………………………………………………………………………………………

شکل گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………

زبان ادبی …………………………………………………………………………………………………………………………….

شکل اثرادبی ………………………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم: موسیقی شعرشهریار………………………………………………………………………………………………….

موسیقی شعر……………………………………………………………………………………………………………………….

موسیقی بیرونی شعرشهریار………………………………………………………………………………………………..

رابطۀ موسیقی ومعنا در شعر شهریار…………………………………………………………………………………

موسیقی درونی………………………………………………………………………………………………………………………

تکرار ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

جناس……………………………………………………………………………………………………………………………………

موازنه……………………………………………………………………………………………………………………………………

عکس/وارونگی ……………………………………………………………………………………………………………………..

قلب مطلب …………………………………………………………………………………………………………………………..

موسیقی کناری…………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: صورخیال در شعرشهریار…………………………………………………………………………………………….

تشبیه…………………………………………………………………………………………………………………………………….

تشبیه گسترده……………………………………………………………………………………………………………………….

تشبیه بلیغ ……………………………………………………………………………………………………………………………

استعاره…………………………………………………………………………………………………………………………………….

استعاره مکنیه………………………………………………………………………………………………………………………….

تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………………..

پارادوکس(متناقض نما) ………………………………………………………………………………………………………

حسامیزی………………………………………………………………………………………………………………………………….

کنایه………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم:هنجارگریزی زمانی …………………………………………………………………………………………….

هنجارگریزی زمانی………………………………………………………………………………………………………………….

باستان گرایی صرفی ……………………………………………………………………………………………………………..

واژگان كهن………………………………………………………………………………………………………………………….

کاربرد صیغۀ ماضی نقلی………………………………………………………………………………………………………

کاربرد فعل های پیشوندی……………………………………………………………………………………………………

کاربرد فعل یارستن………………………………………………………………………………………………………………

آوردن فعل تابع به صورت مصدر تام…………………………………………………………………………………..

دانستن به معنای توانستن…………………………………………………………………………………………………..

ساختن صفت با پسوند«آنه»………………………………………………………………………………………………..

ساختن صفت با پسوند«ینه»………………………………………………………………………………………………..

اضافه مقلوب…………………………………………………………………………………………………………………………

ساخت صفت تفضیلی از اسم……………………………………………………………………………………………….

«آ» بیان حالت عاطفی…………………………………………………………………………………………………………

«ان»نسبت…………………………………………………………………………………………………………………………..

قید حالت……………………………………………………………………………………………………………………………..

ساختن قید با پسوند«ستان»……………………………………………………………………………………………….

کاربردقیدتشبیه مانستن،گویی…………………………………………………………………………………………….

کاربرد حروف……………………………………………………………………………………………………………………….

حروف اضافۀمضاعف…………………………………………………………………………………………………………….

«را»به معنای «برای»…………………………………………………………………………………………………………..

رای فك اضافه…………………………………………………………………………………………………………………….

با به معنای در مقابل …………………………………………………………………………………………………………

«نه» به معنای «نیست»………………………………………………………………………………………………………

کاربرد«ک» برای تقلیل وتدریج در قید………………………………………………………………………………

«ک»تحبیب،تصغیرو… ……………………………………………………………………………………………………….

واژگان عامیانه………………………………………………………………………………………………………………………

کاربردواژگان ترکی………………………………………………………………………………………………………………

واژگان زبان های اروپایی …………………………………………………………………………………………………….

الفاظ وواژگان معاصر……………………………………………………………………………………………………………

کاربرداصوات…………………………………………………………………………………………………………………………

باستان گرایی نحوی……………………………………………………………………………………………………….

جابجایی ضمیر…………………………………………………………………………………………………………………….

حذف……………………………………………………………………………………………………………………………………

جابجایی ارکان جمله………………………………………………………………………………………………………….

ترکیبات وصفی واضافی……………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم:شهریار ومکتب رمانتیسم………………………………………………………………………….

مکتب رمانتیسم …………………………………………………………………………………………………………………….

رمانتیسم در ایران………………………………………………………………………………………………………………….

رمانتیسم در شعر شهریار……………………………………………………………………………………………………….

توجه به جوامع سادۀ ابتدایی وروستا……………………………………………………………………………………

بازگشت به دوران کودکی …………………………………………………………………………………………………..

اندوه رمانتیک……………………………………………………………………………………………………………………….

عشق ورزیدن………………………………………………………………………………………………………………………..

ویژگی تصاویر در شعر رمانتیک…………………………………………………………………………………………..

صورخیال رمانتیسم……………………………………………………………………………………………………………..

تشبیه عقلی…………………………………………………………………………………………………………………………..

پارادوکس……………………………………………………………………………………………………………………………..

حسامیزی………………………………………………………………………………………………………………………………

تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………………….

انعکاس حالات شاعر در طبیعت…………………………………………………………………………………………..

فصل ششم:نقد وطنز در شعر شهریار………………………………………………………………………………….

معنای لغوی واصطلاحی طنز……………………………………………………………………………………………….

طنزدرادبیات ایران………………………………………………………………………………………………………………..

طنز وانواع ادبی……………………………………………………………………………………………………………………..

شیوه های طنز نویسی………………………………………………………………………………………………………….

طنز ونقد در شعر شهریار……………………………………………………………………………………………………..

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….

1

2

4

6

7

8

10

11

12

13

16

22

23

27

31

31

32

33

45

46

47

50

55

59

62

64

66

68   73

73

74

74

75

76

76

76

77

77

78

79

79

80

80

81

81

82

83

83

83

83

84

84

84

85

86

87

88

89

90

91

91

93

94

95

100

101

103

103

104

105

106

108

110

115

116

118

118

118

121

124

125

126

128

128

129

147

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………   151

چکیده

اثر ادبی به ویژه شعر ازنظر به کارگیری زبان و روش  بیان از اثر غیر ادبی متمایز می شود. ادبی کردن وهنری کردن یک اثر از طریق به کاربردن شگردهاوتمهیداتی صورت می گیرد که شکل گرایان روسی آن را آشنایی زدایی می نامند..به کاربردن لوازمی مانند وزن وقافیه وآهنگین کردن سخن ، مجازهای بیانی شاعرانه مانند تشبیه، استعاره، پارادوکس، کنایه و… همچنین تغییر در ساخت اجزای جمله وساختن ترکیبات جدید شگردهایی است که زبان یک اثر را ادبی وهنری می کند.

پژوهش حاضر بررسی ساخت هنری شعرشهریار است که در آن شعر شهریار ازنظر اصول زیبایی شناسی وبه کارگیری موسیقی ،صورخیال ،نحوۀ اجزای جمله وواژگان مورد تحلیل وبررسی قرارگرفته است.

همچنین طنزپردازی ورمانتیسم که درشعر شاعرجایگاه خاصی دارد،ازمباحث مطرح شده دراین پژوهش است.

بابررسی ساخت هنری شعر شاعر مشخص شدکه موسیقی،صورخیال وزبان شعری شهریار در غالب موارد بازتاب عاطفه واحساس شاعر هستند وعاطفه عنصر غالب ومسلط شعروی به شمار می رود.همچنین شهریار،شاعری طنزپردازاست.

مقدمه

تفاوت متون ادبی بامتون دیگر درشیوۀ به کارگیری زبان درآن است .در متون ادبی زبان معمول ومتداول با شگردها وترفندهایی که هنرمند به کارمی برد شکل دیگری به خود می گیرد ودر این حالت است که دراین نوع متون تنها معنای موردنظر اهمیت ندارد بلکه شکل اثر وزبان وشیوه بیان درآن برجستگی خاصی پیدا می­ کند ودر واقع هدف هنرمند ارائه اثری ادبی  با بیانی زیبا وهنری است.

شاعران برای ادبی کردن اثر خود شیوه های گوناگونی به کار می برند، بیان سخن به شکل آهنگین وموزون، استفاده ازصورخیال وبیان مفاهیم به طرق غیر مستقیم وتغییر در ساخت اجزای جمله وساختن ترکیبات جدیدو… شگردهایی است که شاعران برای ادبی کردن اثر خود به کار می گیرند.

شهریار نیز یکی از همین شاعران است که برای بیان احساس والقای عاطفۀخود شعر را انتخاب می کند وآن را به انواع زیبایی ها می آراید.

دررسالۀ حاضر ساخت هنری شعر شهریار مورد بررسی قرار گرفته است.دراین پژوهش موسیقی شعر شهریار،صورخیال در دیوان این شاعر، رمانتیسم در شعر وی، نقد وطنز در شعر شاعر وهمچنینباستان گرایی صرفی ونحوی درشعر شاعر مورد بررسی قرارگرفته است.

برای انجام این پژوهش ابتدا کتابهایی در موردزیبایی شناسی وکتابهای فلسفۀهنر وکتب مربوط به دیدگاه های شکل گرایان مطالعه  وفیش برداری شد.پس از فیش برداری ازدیوان شاعر به صورت استخراج اوزان وبحرهای عروضی ،بررسی صورخیال،رمانتیسم درشعرشاعر،همچنین تحلیل اشعارازنظرنقدوطنزانجام ومطالب آن جمع آوری شد ودر مرحلۀ بعد مطالب جمع آوری شده، تدوین ونگارش گردید.

اقداماتی که در مورد این شاعر صورت گرفته است در غالب موارد شامل زندگی نامه وخاطرات وی می­باشد،البته پژوهش هایی نیز در مورد شعر شاعر انجام شده است ازجمله «کارکردهای هنری وزبانی غزلیات شهریارازآقای بشیرکلاشمی نیکدل».

تفاوت ودر واقع نوآوری پژوهش حاضربا آثارقبل دراین است که علاوه بربررسی سراسر دیوان شاعر نکات وویژگی های برجستۀ دیگریاز دیوان شاعر نیز موردبحث قرارگرفته است.ازجمله این که بابررسی طنز ونقد در شعر شاعر، شهریار به عنوان شاعری طنز پرداز معرفی می شود، همچنین بررسی کامل ویژگی های رمانتیسم در اشعار شاعر وارائه نمونه هایی از آن نوآوری دیگر کار می باشد.

پژوهش حاضر علاوه براینکه دربخش موسیقی، صورخیال وزبان به ادب دوستان وبه ویژه دانشجویان زبان وادبیات فارسی کمک می کند برای کسانی که می خواهند درزمینۀ طنز ونقد تحقیق وبررسی کنند، همچنین افرادی که تمایل دارند با مکتب رمانتیسم وویژگی ها ی اشعاررمانتیک آشنا شوندوبه تحقیق در این زمینه بپردازندنیزراهنمایی های مفیدی ارائه می دهد.

تعداد صفحه : 162

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14