×
خانه » معماری و شهرسازی » دانلود پایان نامه معماری : طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرت تخریبی
07 ژانویه 2016

دانلود پایان نامه معماری : طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرت تخریبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری 

با عنوان : طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرت تخریبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه  برای دریافت درجه  كارشناسی  ارشد  در رشته معماری(MA)

گرایش معماری

عنوان

طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرت تخریبی

( مهاجرت روستا به شهر)

استاد راهنما

دکتر اصغر محمدمرادی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                     صفحه

چکیده………………………………………. 1                                                                                                            

آغاز سخن……………………………………. 2 

فصل اول : کلیات           

1- بخش پروپوزال

1-1- عنوان تحقیق (Title)………………………. ..4

1-2- بیان مسئله (Statement of Problem)…………….. ..4

1-2-1-مسئله چیست  ومشکل کدام است ؟…………….. 4

1-2-2- آگاهی یا خدمات ما درخصوص مسئله چقدر است؟ چه باید کرد ؟     6

1-2-3-عواقب مشکل وتبعات استمرار مسئله …………. 7

1-2-4-راه حل ها کجایند ؟ طرح چند سوال خوب ……… 8

1-2-5- خلاء اطلاعات یا تناقض اطلاعات …………….. 9

1-2-6- تصویر تحقیق ( مکان پژوهش ، مکان تنظیم و ارائه – سیمای مخاطب) …………………………………………… 9

1-2-7- نتایج تحقیق چگونه مفید باشد؟( سودمندی و کارایی ) 10

1-3- بیان اهداف (Statement of Goals)………………. 10

1-4- منابع و پیشینه………………………….. 10

1-5- آیا طرح یا طرح های مشابهی وجود دارد؟ اگر بلی کدام است؟  13

1-6- نحوه اجرای تحقیق………………………… 13

1-6-1- فرایند شکل گیری پژوهش………………….. 14

گام اول- گسستن:

1-پرسش آغازین (تعریف مسئله)- پروپزال…………… 15

2-مرور منابع………………………………… 16

3-طرح نظری مساله تحقیق (روشن ساختن مساله تحقیق)…. 16

گام دوم- ساختن:

1-تحقیق چهارچوب نظری مسئله تحقیق، فرضیه عمومی و توسعه آن 19

2-ساختن مدل تحلیلی گسترده تحقیق……………….. 19

گام سوم- مقایسه با واقعیات؛

1-اجرای تحقیق (آزمون فرضیات)………………….. 21

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

2- بخش دوم  نظری (پرسشهایی درباره معنا- سکونت- خانه)

2-1- نگاهی به معماری…………………………. 24  

2-1-1-رفع چند سوء تفاهم بزرگ………………….. 25

2-1-2- عملکرد گرایی………………………….. 26

2-1-3- سردرگمی فعلی معماری……………………. 28

2-1-4- اما اصطلاح معماری با معنا شامل چه چیزهایی است؟ 29

2-1-5- برای شناخت واقعی معنای معماری از کجا باید شروع کرد؟   29

2-1-6- در جستجوی شناخت واقعی دو وجه غالب دوگانگی موجود (عملکردگرایی- نشانه شناسی)………………………………… 30

2-2- معنا- زبان- الگو………………………… 31

2-2-1- مقدمه………………………………… 31

2-2-2- رویدادها (فعالیت ها، موقعیتها)………….. 31

2-2-3- الگوی رویدادها- کیفیت رویدادها- رفتارها….. 32

2-2-4- فرهنگ………………………………… 32

2-2-5- رویداد- فضا…………………………… 32

2-2-6- نظریه میان رویداد و فضا………………… 32

2-2-7- الگوی جامع شامل فضا و رویداد …………… 32

2-3- مفهوم یابی سکونت- خانه (شناخت مفاهیم و معناها نقشها و کارکردهای خانه)………………………………………. 34

2-3-1- خانه نهاد سکونت……………………….. 34

2-3-2- ارزشیابی و استنباط ما از محل سکونت………. 35

2-3-2-1- نحوه نگرش به خانه و محل سکونت…………. 36

2-4-2-2- رفاه……………………………….. 36

فصل سوم : روش تحقیق 

3- بخش تاریخی

3-1- مقدمه………………………………….. 40

3-2- معماری سنتی ایران……………………….. 40

3-3- بررسی و مقایسه معماری سنتی و امروزی ایران….. 42

3-4- جدول مقایسه خانه های سنتی و امروزی………… 43

3-5- نتیجه گیری تحلیلی……………………….. 46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4- بخش کاربردی (تدوین نهایی مباحث مطالعاتی)

4-1- نظریه های مختلف در مورد شکل خانه………….. 52

4-2- عوامل اجتماعی – فرهنگی و شکل خانه…………. 59

4-3- نیروهای اجتماعی – فرهنگی و شکل بنا………… 62

4-4-اقلیم: تغیییر دهنده فرم و تعامل گرایی………. 66

4-5-بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران با فرا تحلیل پایان نامه های تحصیلی……………………………… 69

4-5-1-نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-بخش مطالعات بسترطرح

5-1-پیشینه منطقه و مشخصات جغرافیایی……………. 78

5-2-اصول فنی واستانداردهای طراحی درفضاهای مجموعه… 80

5-3-نتیجه گیری – تقرب به طرح………………….. 90

6- ضمائم……………………………………. 100

7- منابع……………………………………. 104

چکیده:

یافتن مکانی برای سکونت و احساس آسایش در آن یکی از اساسی ترین و مهمترین نیازهای بشر در طول تاریخ می باشد. خانه به عنوان عنصری که تامین کننده­ این نیاز است، دارای اهمیت خاصی می باشد. با نگاهی به معماری سنتی ایران نیز، نقش و جایگاه ویژه خانه به عنوان عنصری مهم در معماری اشکار
می شود. در طراحی خانه های سنتی از الگوهایی استفاده شده است که این الگوها متاثر از عوامل متعددی می باشد. میزان تعامل و فرهنگ مردمانی که در این خانه ها و جامعه زندگی می کنند، بسیار حائز اهمیت است. در معماری معاصر، با تغییر روش زندگی، افزایش جمعیت، کمبود زمین و تفاوت نگرش در نسل های مختلف، الگوهای معماری مسکن نیز تغییر یافته است.

طراحی خانه های چند نسلی می تواند در صورت مطالعه­ دقیق، به عنوان راه حلی بهینه برای بسیاری از مشکلات و ناهنجاری های مرتبط با مسکن بکار رود. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گرفتن از مفاهیم نظری مرتبط با معماری تعامل گرا و فرهنگ گرا و بررسی علل نیاز به طراحی خانه های چند نسلی، به بیان معضلات و مشکلات در این رابطه و وجود رویکردهایی با مضامین فرهنگی و تعاملی در قالب طراحی خانه های چند نسلی به عنوان راه حلی مطمئن جهت جلوگیری از مهاجرت های تخریبی می پردازد.

واژگان کلیدی:

خانه های چند نسلی، معماری تعامل گرا، معماری فرهنگ گرا، معماری سنتی- مدرن

  آغاز سخن

تاکنون هر چیزی را پذیرفته و تایید کرده ایم. زمان آن رسیده که ازطرح مسائل تکراری معماری فراتر رفته و به این بیاندیشیم که مسائل عمیق تری از اقلیم و منظر و مصالح و سبک و … در طراحی ما دخیل اند و بیاندیشیم که چرا معماری و مظاهر آن زمانی خوشایند و زمانی مشمئز کننده است، چرا گاهی صمیمی و زمانی غریبه و غیر قابل درک است. در پس این مظاهر کدام عوامل پشت پرده، خواسته و ناخواسته معماران را به ارائه نقش وادار میسازد.

به نظر میرسد گردانندگان واقعی این صحنهها و این نمودها کارگردانان توانایی میباشند که هر چند بار زمانی ظهور کرده و امت هنری شان را رهبری میکنند و سعی دارند که آنها را از بیراهه به مسیر جدی و واقعی هدایت نمایند.

آنچه تاکنون بوده و هستیم و آنچه از معماری با دست خود عرضه میداریم و با دروغ آفریده خود میدانیم و به آن میبالیم از این درک هوشمندانه بی بهره است. ما آلت دست سبک، تقلید، سنت شکنی و یا حتی آرمان احیای سنتها و ارزشهای پایداریم، چرا که از درونمایه و جوهره این ادعاهای بزرگ بی خبریم.

آنچه در وصف معماری امروز که با رعایت حرمت و ارزش این هنر، نامگذاریش هم بی تناسب است میتوان گفت این است که، ساخت و ساز و به ادعای ما معماری امروز، زمانی موسیقی دلنواز و برانگیزانندهای است که حتی از درک وزن و تناسبات و علت اوج و فرود آواهایش عاجزیم و نمیدانیم چرا میگویند زیباست و چرا برای ما زیبا است و چرا گاهی ملودی خسته کننده و کسالت آوری است که اتفاقاً مخاطب و کارفرمایان زیادی دارد.

در حقیقت ایده و تفکرات جدید و پرداختن و طرح مسائل بنیادی جدید که پایه سیاستگذاریهای هنری است، منشا وضع بسامان ونابسامان معماری دنیا است.

معماری نیز مانند هر اقلیمی دولتی سیاستگذار میخواهد و امتی که با درک صحیح از سیاستها و القائات و با بینشی عمیق نسبت به باورهای شخصی و مردمی و درک صحیح نیازها به نشر و توسعه آنها اقدام نمایند. واضح است که اعمال این سیاستها و انقلابات فکری و یا اجتناب از قبول و اجرای آن خود نوعی ابتکار است و تشخیص آن مسئولیت سنگینی میباشد. بی دلیل نیست که به گفته میس وان در روهه معماری صحنه بازی کودکان خردسال یا بزرگسال نیست.

 بخش اول : پروپزال

  • عنوان تحقیق (Title): طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرت تخریبی.

1-2- بیان مسئله (Statement of Problem)

مقدمه بیان مسئله

1-2-1- مسئله چیست و مشکل کدام است؟

یکی از کامل ترین توصیفاتی که درباره خانه آمده توصیفی است که جبران خلیل جبران در کتاب «پیامبر» خود آورده: «خانه کالبد بزرگ شماست.» در این بیان خانه به شدت به وجود انسان وابسته است و از وجود و ویژگیهای انسانی متاثر میباشد و واسطهای است که انسان بین خود و جهان پیرامونش برگزیده.

خانهها و الگوهای زندگی انسان با تحول و تکامل او رشد کرده و با ویژگیها و نیازهای او سازگار میگردند و از محدودیت و یا انبساط ذهنیت او متاثر میشوند. در واقع آنچه که در رأس همه عوامل در تجارب خانه سازی انسان موثر بوده خود او و روان دلیل میتوان ادعا کرد که خانه ارگانیسمی متغیر بوده و مفاهیم متعدد و پیچیدهای دارد.

تحولات عظیم و تجربه خانه سازی در دوران معاصر این امر را به روشنی نشان میدهند. با عوض شدن شیوه زندگی مفهوم و مصداق خانه و سکونت جای خود را به واحد مسکونی و اسکان واگذار کرده و نسلهای جدید راه و روش و شیوه و منش دیگری را برای زندگی خصوصی و اجتماعی خود برگزیدهاند.

نکته قابل اهمیت این است که سازمان فضایی خانه نیز تحت تاثیر این رویکرد به شدت دگرگون شده و این تاثیر عمیقی است که بر جای مانده و به راحتی قابل لمس میباشد. خانههای کوچک و جمع و جور و راحت جای خانههای بزرگ قدیمی و پر دردسر را گرفتهاند و امکانات بی نظیر و آسایش خانههای جدید مورد استقبال نسل امروز واقع شده و دلمشغولی معماران و مسئولان امروز مفاهیمی چون مسکن اجتماعی با زیر بنایی محدود- ضرورت اسکان در ارتفاع و بحثهایی از این قبیل را تشکیل میدهد و این در حالی است که این قبیل مسائل در گذشته مطرح نبوده است. خانهها جعبههایی هستند که روی هم گذاشته شدهاند.

اما بحث ما در اینجا ارائه تحلیل سطحی و یا جامع از نارساییهای موجود و پرداختن فوری به راه حلها و راهکارها نیست، بلکه این اعتقاد قوی وجود دارد که این مسائل ریشه دار تر و عمیق تر از آن میباشند که تنها در ذکر چند واژه خلاصه شوند و باید پرسید که منشا این مشکلات در چیست و اینکه:

*چه عواملی روشها و تجارب (سنت) گذشته را بی اعتبار کرده و به وضعیت موجود انجامیده است ؟

*چه بستر و زمینهای و چه دلایلی کارایی شیوهها و وضعیت موجود را زیر سئوال میبرد؟

با وجود تکامل خانهها باز هم این توافق به طور گسترده وجود دارد که خانههایی که ما در آنها زندگی میکنیم برای مردم امروز طراحی نشدهاند و شرایط نشان میدهد که ما به فرم جدید و ساختار کاملاً متفاوتی از خانهها نیاز داریم که پاسخگوی ویژگیها و شرایطمان باشد چرا که به نظر میرسد خانههای امروز معنای جدیدی پیدا کردهاند. با روند رو به رشد و فزاینده جمعیت بحران فضا امری بدیهی است. مسلماً فضای زندگی محدودتر میشود و باید پرسید در این شرایط سکونت چه معنایی دارد؟ همینطور خانه دیگر در طبیعت ساخته نمیشود و در نتیجه روابط مسکن و فضا ساختگی و تصنعی است. همینطور استفاده رو به گسترش از فن آوری دیجیتال و ارتباطات- محدودیت فضای زندگی- توجیه اقتصادی- نحوه عملکرد و زندگی ما- نیاز به فضاهایی برای تفکر و تناسب فیزیکی و سلامتی روان و تغذیه روح انسانی- ارتباط با محیط شهری و در عین حال برخوردار از خلوتی درونی و شخصی و …

فرم خانه دائماً تکامل یافته است و ما نمیتوانیم به برداشت و تصور قبلی مان از خانه ادامه دهیم و در عین حال مشکلات را برطرف سازیم. یکی از اشتباهاتمان کم بها دادن به امکانات الگوهای جدید و پافشاری بی مورد بر الگوهای رایج و یا گذشته است. در حالیکه بسیاری از پیشتازان این زمان معتقدند که ما در انقلاب صنعتی دیگری هستیم و هزاره آینده خانههایمان را گریز از طرحهاو کانسپتهای بنیادین فرداهای دیروز میدانند.

در انتهای این بحث برای تاکید بر چنین برداشت و رویه غلطی که ما در ایران در نتیجه تحلیلهای سطحی و راه حلهای فوری در پیش گرفته ایم باید خاطر نشان کرد که در ایران بجز الگوی سنتی سکونت که همه آنرا میشناسیم الگوی دیگری وجود ندارد و آنچه پس از آن شاهد هستیم درایت و التقاط میباشد. باید به این نکته توجه داشت که اصرار بر تعریف یک الگوی ویژه ایرانی در ابتدا کاملاً اشتباه است و ما را از بحث اصلی دور میسازد. ما نیز همگام با بسیاری از ملل دیگر از مزایای دستاوردهای جهانی بهره میگیریم و البته این به معنای تناقض نیست و ایرانی بودن ما را زیر سئوال نمیبرد. اما مبین این مطلب است که در چنین شرایطی نمیتوانیم بر واقعیتی پافشاری نماییم که دیگر وجود خارجی ندارد.

در جامعه و نظام اجتماعی ایران دیگر خبری از خانوادههای گسترده نیست و ما دیگر هزینه و یا زمین کافی برای احداث خانه- باغهای گذشته (البته اگر چنین تعبیری کاملاً صحیح باشد) در اختیار نداریم.

واقعیتهای امروز چیزهای دیگری است که باید با آنها روبرو شده و آنها را صمیمانه بپذیریم. ما در طول این زمان سپری شده به عنوان یک جامعه انسانی مسیر تحول را پیموده ایم و متحول شده ایم و بدین ترتیب بانسلهای گذشته در جهان بینی و ویژگیهای انسان و شیوه زندگی تفاوتهای قابل ملاحظهای داریم.

تعداد صفحه :126

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14