×
خانه » معماری و شهرسازی » مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز – پایان نامه معماری
23 مرداد 1395

مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز – پایان نامه معماری

 دانلود متن کامل پایان نامه

موسسه غیرانتفاعی آبا

مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز

دانشجو : 

استاد راهنما : دکتر مهدی اختر کاوان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در

رشته معماری

                                                                 06/ 93

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پیشگفتار

آپارتمان نشینی را می توان از مهمترین تحولات در فرایند اسكان بشر دانست كه به فرم غالب مسكن شهری در دوران معاصر تبدیل شده است.مجموعه های مسكونی كه زمانی قرار بود با قرارگیری در فضاهای سبز و زیبا و كم تراكم، اجتماعات الگویی را ایجاد كنند، به تدریج به مجتمع های آپارتمانی با تراكم بالا تبدیل گردیدند.پیشرفت های صنعتی، ازدیاد جمعیت، تولید شیوه های معماری نوین و مفهوم توسعه عمودی نیروهایی بودند كه سیر تحول این مجتمع ها به اشكال امروزی را تحت تأثیر قرار دادند، به گونه ای که اهمیت فضاهای باز و نیمه باز نادیده گرفته شده است.

 

 

 

 

چکیده

 

امروزه در اثر بکارگیری سیاست انبوه سازی و کوچک سازی در جوامع شهری بزرگ، مسکن سنتی معنا و مفهوم خود را از دست داده و به دنبال کاهش عملکردها ، به یک سرپناه تقلیل می یابد و مجتمع های مسکونی بدون تأمین عناصر و فعالیت های مکمل، گسترش می یابند.گذر زمان تغییر در نیازها و مفاهیم را اجتناب ناپذیر می سازد ، اما برخی نیازها خصوصا روحی و فردی دارای ذات پایدار است و گذشت زمان ممکن است تنها از لحاظ فرمی آنها را دچار تغییر کند. از جمله اینگونه نیازها نیاز بشر به ارتباط با طبیعت و فضای باز ، خلوت و گسترش روابط اجتماعی اشاره کرد، که خود را در معماری مسکن در فضاهای باز (حیاط و …) و نیمه باز (ایوان و…) جلوه گر میکند.این پژوهش به بررسی مفهومی و عملکردی فضاهای باز و نیمه باز در معماری مسکن می پردازد. فضاهای باز همچون حیاط، و نیمه باز همچون ایوان به عنوان فضایی از معماری مسکونی مطرح می شود که دارای غنای فرمی و مفهومی و عملکردی است و وجود آن در کنار فضای بسته به تجربیات فضایی نابی منجر می شود. از این رهگذر ابتدا به بررسی تاریخچه پیدایش مجتمع های مسکونی در ایران و سپس شناخت این فضاها به لحاظ معنایی با دو رویکرد سنتی و ضوابط ساختمانی می پردازد، و در مرحله بعد این فضاها به عنوان عناصر اقلیمی در جهت ایجاد معماری پایدار تشریح می شود. هدف از این پژوهش لزوم توجه به فضاهای باز و نیمه باز به عنوان عامل در بالا بردن کیفیت و غنای فضایی خانه و نیز عامل تأثیرگذار در جهت کاهش مصرف انرژی و تحقق معماری پایدار است. بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه ای و برخی به صورت میدانی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای گردآوری اطلاعات از طریق کتاب، مجلات و پایانامه های مرتبط با موضوع صورت گرفته است. در مطالعات میدانی اهمیت فضای باز و نیمه

باز در مجتمع های مسکونی از طریق بررسی نمونه های موردی داخلی وخارجی صورت گرفته است. در نتیجه گیری با در نظر داشتن مفهوم عملکرد فضای نیمه باز و باز و تأثیرگذاری آن به عنوان عنصری پایدارساز در معماری مسکونی پیشنهادها و  توصیه هایی معمارانه برای طراحی مسکن معاصر ارائه می گردد.

 

 

 


فهرست مطالب

فصل اول(کلیات تحقیق)

(1-1)مقدمه 1

(1-2)-بیان مسئله 1

(1-3)-اهداف پژوهش 1

(1-4)-فرضیات پژوهش 2

(1-5)-سوالات پژوهش 2

(1-5)-روش تحقیق 2

(1-6)-تعریف واژگان3

فصل دوم (مطالعات مسکن)

(2-1)-مقدمه 4

(2-2)-مسکن در قرن حاضر(با رویکرد پایداری زیست محیطی و اجتماعی) 4

(2-3)-گونه شناسی مسکن شهری 4

(2-4)-مجتمع های مسکونی 6

(2-4-1)-تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی 6

(2-4-2)-آسیب شناسی مجتمع های مسکونی7

(2-4-3)-بررسی فضاهای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی 7

(2-4-3-1)-انعطاف پذیری(چند عملکردی بودن فضای باز و نیمه باز) 8

(2-4-3-2)-تنوع پذیری 9

(2-4-3-3)تطبیق پذیری(جابه جایی فصلی و روزانه) 9

(2-4-3-4)تغییر پذیری(تفکیک و تجمیع)10

(2-4-3-5)بازی پذیری فضاهای باز برای کودکان10

(2-4-4)-نقش فضای باز در بهره گیری از عوامل اقلیمی 11

(2-5)-گونه شناسی مجتمع های مسکونی در شکل گیری فضای باز 11

(2-5-1)-گونه شناسی سنتی(بررسی عمودی در سطح ارتفاع) 12

(2-5-2)-گونه شناسی معاصر(بررسی افقی در سطح افق) 12

(2-5-2-1)محیطی13

(2-5-2-2)منفرد14

(2-5-2-3)نواری14

(2-5-2-4)مختلط14

(2-6)-نتیجه گیری 14

فصل سوم (پایداری)

(3-1)-مقدمه 14

(3-2)-معماری پایدار 16

(3-2-1)-طراحی پایدار و اصول اولیه آن 16

(3-3)-انرژی های تجدیدپذیر(نو) 16

(3-3-1)-انرژی باد 17

(3-3-2)-انرژی خورشید 17

(3-3-3)-انرژی آب 17

(3-3-4)-انرژی زمین گرمایی 18

(3-3-5)-انرژی زیست توده 18

(3-3-6)-ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 18

(3-4)-تعامل پایداری و انرژی های نو 18

(3-5)-رویکردی پایداری به مسکن 19

(3-5-1)-معمار ایرانی الگوی واقعی مسکن پایدار 20

(1-1-5-3)-بررسی الگوهای فضاهای باز و نیمه باز در معماری سنتی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی 21

(3-6)-نتیجه گیری 22

فصل چهارم(طراحی اقلیمی)

(4-1)-مقدمه 23

(4-2)-آسایش حرارتی 23

(4-2-1)-آسایش حرارتی در محیط های خارجی 24

(4-2-2)-تفاوت های فیزیولوژیکی حرارتی بین آسایش حرارتی در محیط های داخلی و خارجی  25

(4-2-3)-احساس آسایش در فضای باز 27

(4-2-4)- تطابق و سازگاری 28

(4-2-5)-جنبه های روانشناختی و تاثیر آن در ارزیابی آسایش حرارتی در فضای داخلی و فضای باز 28

(4-3)-اهداف عمده طراحی اقلیمی 29

(4-3-1)-کاهش اتلاف حرارت ساختمان 29

(4-3-2)-کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان 30

(4-3-3)-بهره گیری از انرژی خورشیدی 31

(4-3-4)-محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج 31

(4-3-5)-محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 32

(4-3-6)-بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا 32

(4-3-7)-بهره گیری از شرایط مناسب هوای خارج 33

(4-3-8)-ایجاد کوران در فضاهای داخلی ساختمان 33

(4-3-9)-افزایش رطوبت هوا 34

(4-3-10)-جلوگیری از افزایش رطوبت هوا 34

(4-3-11)-محافظت ساختمان در برابر بارندگی 34

(4-3-12)-کاهش تاثیر بادهای غبارآلود35

(4-4)-متغیرهای اقلیمی-محیطی موثر برآسایش حرارتی فضای باز و نیمه باز 35

(4-4-1)-تاثیر عوامل اقلیمی بر محدوده آسایش  35

(4-4-1-1)-تاثیر تابش آفتاب و دما 35

(4-4-1-2)-تاثیر رطوبت هوا 35

(4-4-1-3)-تاثیر باد و جریان هوا 36

4-4-1-3-1اثر سایه باد36

4-4-1-3-2تشکیل حلقه تلاطم در پای ساختمان ها 37

4-4-1-3-3اثر مانع37

4-4-1-3-4پدیده ونتوری 38

4-4-1-3-5اثر ناشی از ارتباط مابین مناطقی با فشار متفاوت 39

4-4-1-3-6پدیده کانالیزاسیون یا جهت پذیری40

4-4-1-3-7اثر حلقه باز40

4-4-1-3-8 اثر هرم40

4-4-1-3-9 اثر گوشه 41

(4-4-2)-تاثیرات محیطی 42

(4-4-2-1)-نور  42

4-4-2-1-2 سایه اندازی فضاهای بیرونی  43

(4-4-2-1)-نور  42

(4-4-2-2)-صوت 43

(4-4-2-3)-آلودگی هوا 43

(4-5)-راهکارهای تعدیل خرد اقیم از راه کنترل عوامل اقلیمی محیطی موثر بر آن 43

(4-5-1)-تابش 44

4-5-1-1کنترل دسترسی به خورشید برای عابرین پیاده 44

4-5-1-2تناسبات با توجه به نیاز سایه و آفتاب  45

 

4-5-1-3 تأثیر تغییر تناسبات بر میزان سایه جداره های حیاط  45

4-5-1-4دما و نوسانات روزانه  46

(4-5-2)-رطوبت 46

(4-5-3)-جریان هوا 47

4-5-3-1جهت استقرار 47

4-5-3-2خصوصیات خارجی 47

4-5-3-3 تقسیم فضای داخلی 47

4-5-3-4 کوران 48

4-5-3-5 كنتر ل بازشوها 48

4-5-3-5-1جهت پنجره ، اندازه ها و الگوهای جریان هوا 48

4-5-3-5-2 مکان پنجره از جهت ارتفاع 49

4-5-3-6 تاثیر محوطه و پوشش گیاهی 49

4-5-3-6-1 سایه اندازی با درختان بدون جلوگیری از جریان باد   50

(4-5-4)-باد 50

4-5-4-1 فرم زمین و جریان باد  51

4-5-4-2 فرم ساختمان ها و جریان باد 51

4-5-4-3 ارتفاع ساختمان ها و جریان باد 51

4-5-4-4 فاصله ساختمان ها و جریان 52

(4-6)-ضریب دید به آسمان 52

4-6-1رابطه  “ضریب دید به آسمان” و متغیر های اقلیمی  53

4-6-2 رابطه دمای تابشی محیط با “ضریب دید به آسمان”  53

(4-7)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز 54

(4-7-1)-مصالح 54

4-7-1-1 مصالح ساختمان و سنگفرش،بام و روکار دیوارها 54

4-7-1-2رنگ مصالح 56

(4-7-2)-شکل و هندسه 56

4-7-2-1هندسه بافت-تخلیه گرما در شب و بهبود جریان هوا 56

4-7-2-2 هندسه بافت و نسبت ارتفاع به عرض معبر  57

4-7-2-3 هندسه بافت – جریان باد و تهویه 57

(4-8)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز 59

(4-8-1)-سطوح قائم 59

(4-8-2)-سطوح افقی 59

(4-8-3)-سطوح شیبدار 59

(4-8-4)-خنک سازی فضاهای بسته از طریق تهویه و باد عبوری از فضاهای نیمه باز 60

(4-10)-رفتار حرارتی فضاها در تابستان و زمستان 60

(4-11)-عوامل انسانی60

(4-12)-فضاهای باز و نیمه باز خانه های ایران از بعد اقلیمی 63

(4-12-1)-فضاهای باز64

(4-12-2)-فضاهای نیمه باز 69

(4-13)-نتیجه گیری 72

فصل پنجم(نمونه شناسی مجتمع های مسکونی شهری)

(5-1)-مقدمه73

(5-2)-نمونه های داخل کشور 73

(5-3)-نمونه های خارج کشور 75

(5-4)-نتیجه گیری76

فصل ششم (مبانی نظری طراحی)

(6-1)-مقدمه77

(6-2)-اهمیت مسکن77

(6-2-1)-مسکن به عنوان سرپناه(پایداری اقتصادی)78

(6-2-2)-از نظر معاملات اجتماعی(پایداری اجتماعی)78

(6-2-3)-از نظر توجه به محیط زیست(پایداری محیطی)79

(6-3)-مجتمع های مسکونی و لزوم توجه به فضای باز و نیمه باز79

(6-3-1)-ویژگی های مشترک فضای باز در مجتمع های مسکونی80

(6-3-1-1)-تعلق مکانی به فضای باز80

(6-3-1-3)-سلسله مراتب80

(6-3-1-4)-بررسی اشراف بصری(بعد اجتماعی پایداری)81

6-3-1-3-1 محرمیت در فضاهای باز و نیمه باز 82

6-3-1-3-2 حریم و قلمرو82

(6-3-1-5)-قابل دفاع بودن83

(6-3-1-6)-امنیت83

(6-3-1-7)-مناسب برای کلیه گروه سنی83

(6-3-1-8)-توجه به اقلیم84

(6-3-1-9)-تعاملات اجتماعی84

(6-3-1-10)-تنوع فضایی84

(6-5)-تعاریف فضای باز و نیمه باز84

(6-5-1)-از بعد کالبدی84

(6-5-2)-از بعد معماری سنتی85

(6-5-3)-دسته بندی فضاهای باز و نیمه باز مسکن طبق ضوابط ساختمانی87

(6-5-3-1)-فضاهای باز87

(6-5-3-2)-فضاهای نیمه باز88

(6-6)-فعالیت های مرتبط با فضای باز مسکونی88

(6-7)-معرفی الگوهای اجرا و عناصر89

(6-7-1)-پیاده روها90

(6-7-2)-مسیرهای سواره90

(6-7-3)-فضای بازی کودکان92

(6-7-4)-مبلمان92

(6-7-5)-عوارض زمین93

(6-7-5-1)-سیمای شیب یا جهت شیب93

(6-7-6)-منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی93

(6-7-7)-فضای سبز94

(6-8)-اثر عوامل طبیعی فضای باز در کاهش مصرف انرژی مسکن95

(6-8-1)-نقش آب95

(6-8-2)-نقش سنگ96

(6-8-3)-نقش خاک96

(6-8-4)-نقش گزینش گیاهان در منظرسازی پایدار در فضای باز و نیمه باز97

(6-8-4-1)-انتخاب گونه های گیاهی مناسب98

(6-8-4-2)-محاسبه  حداقل و حداکثر فاصله درختان و ارتفاع مورد نیاز با توجه به نیاز سایه و آفتاب99

(6-8-4-3)-همزیستی انسان و گیاه در فضاهای باز و نیمه باز100

6-8-4-3-2 اثرات پوشش گیاهی بر آسایش حرارتی عایر پیاده 101

(6-8-4-4)-اثر پوشش گیاهی بر مصرف انرژی ساختمان103

6-8-4-4-1 تأثیرات اقلیمی(عملکردهای اکولوژیک فضای سبز و تأثیرات آن بر میکروکلیمای منطقه) 103

(6-8-5)-نقش فضاهای باز و نیمه باز در ایجاد خرد اقلیم معتدل و ایجاد ارتباط اکولوژیک با محیط و طبیعت105

(6-9)-ارائه راهکارهای طراحی سایت به عنوان فضای باز مجموعه و فضاهای نیمه باز در راستای صرفه جویی در انرژی106

(6-9-1)-راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(گرمایش)106

(6-9-2)- راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(سرمایش)106

(6-9-3)- راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل باد در فضاهای باز و نیمه باز106

(6-9-4)- تامین امنیت حرکت در فضای باز106

(6-9-5)-تعاملات اجتماعی107

(6-9-6)-خرد اقلیم108

(6-9-7)-فضاهای نیمه باز109

(6-9-8)-حریم و اشراف بصری109

(6-9-9)-ملاحظات عوامل انسانی109

(6-9-10)-بررسی نحوه استقرار و جانمایی بلوک های مسکونی در کاهش اتلاف انرژی110

(6-10)-نتیجه گیری111

فصل هفتم (شناخت بستر طرح)

(7-1)-شناخت استان تهران112

(7-1-1)-موقعیت جغرافیایی112

(7-1-2)-خصوصیات کلی شرایط اقلیمی112

(7-2)-ویژگی های یک ساختمان هماهنگ با اقلیم تهران با بهره گرفتن از مدل های سنجش آسایش114

(7-2-1)-جدول زیست اقلیمی(بیوکلیماتیک)114

(7-2-2)-شرایط حرارتی در فضای آزاد 115

(7-2-3)-شرایط حرارتی فضای داخلی ساختمان115

(7-2-4)-شدت و دوام شرایط حرارتی115

(7-2-5)-جهت گیری استقرار ساختمان 117

(7-2-6)-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم118

(7-2-7)-مواقع نیاز به سایه در تهران118

(7-3)-اقلیم سایت در میانه تابستان118

(7-4)-اقلیم سایت در میانه زمستان119

(7-5)-شناخت محدوده مورد نظر طراحی119

(7-5-1)-موقعیت مکانی سایت119

(7-5-2)-ویژگی های توپوگرافی119

(7-6)- تحلیل سایت120

(7-6)-نتیجه گیری123

 

فصل هشتم (فرایند طراحی)

(8-1)-تدوین معیارهای طراحی124

(8-2)-اسکیس های اولیه بر مبنای معیارهای کیفی124

(8-3)-تحلیل سایت و لکه گذاری در سایت بر مبنای معیارهای عام128

(8-4)-برنامه فیزیکی طرح برمبنای معیارهای کمی128

(8-5)-نکات رعایت شده در طرح128

(8-6)-مدارک پروژه130

 


  • مقدمه

مسکن همواره جزء نیازهای اولیه انسان بوده و همواره در پی تکامل بشر، مسکن نیز از لحاظ کیفی و کمی مسیری تکاملی طی کرده است. اما با گذشت زمان و روبرو شدن با معضلی چون افزایش جمعیت و نیز کمبود زمین، معماران و طراحان به ساخت مجتمع های مسکونی بلند مرتبه و در پی آن کاهش فضاهای باز عمومی که در گذشته فضایی در جهت ارتباط بین انسان و محیط و نیز انسان با انسان بوده، واداشته شدند، که باعث تنزل کیفیت مسکن شد. این مجتمع ها بدون توجه به نیازهای روانی تنها به تأمین نیازهای فیزیکی آن هم نه به صورت کامل ساخته پرداخته اند، غافل از اینکه بی توجهی به نیازهای روانی مانند تعاملات اجتماعی، حریم و… باعث افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و در پی آن کاهش امنیت شهری میشود.

«والله جعل لكم من بیوتكم سكنا…» و خدا برای سكونت شما منزل هایتان را قرار داد. (قرآن كریم ،سوره نحل :آیه٨٠)

  • بیان مسئله

یافتن مکانی برای سکونت و احساس آسایش از آن یکی از مهمترین نیازهای بشر در طول تاریخ می باشد. خانه به عنوان عنصری که تأمین کننده این نیاز است دارای اهمیت خاصی می باشد با توجه به نقش و اهمیت فضایی و عملکردی فضاهای باز و نیمه باز در زندگی سنتی و تداوم این نقش تا امروز بهتر است در طراحی خانه های معاصر نیز این مهم در نظر گرفته شود. همچنین کارکرد مثبت اقلیمی فضای باز و نیمه باز در تعدیل هوای خانه و جلوگیری از تابش آفتاب در مواقع گرم سال را نیز نمی توان نادیده گرفت. مصادیق فضاهای باز و نیمه باز از گذشته در مسکن نقش پر رنگ داشته و بسیاری از فعالیتهای فردی و اجتماعی در آن روی داده است. با توجه به اینکه در معماری امروز با تغییر روش زندگی، افزایش جمعیت و کمبود زمین رو به رو هستیم، الگوهای معماری مسکن نیز تغییر کرده است. این پژوهش بر آن است که با در نظر گرفتن مسائل نوین از جمله تراکم، مسائل اقتصادی و توسعه پایدار راهکارهایی جهت تجدید حیات فضاهای باز و نیمه باز به عنوان بستر حضور طبیعت و معماری همساز با اقلیم با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر به واسطه طراحی صحیح فضاهای باز و نیمه باز و در نهایت دستیابی به یک الگوی مسکن پایدار ارائه دهد.

 

  • اهداف پژوهش

1 – تاکید بر مفهوم فضای باز و نیمه باز با شناخت معیارها و اصول طراحی پایدار

2 – ایجاد یک معماری زنده و ارگانیک با بازنگری و شناخت فضای باز و نیمه باز در معماری سنتی و ترجمه آن به زبان معاصر

3-به کارگیری اصول طراحی پایدار در مسکن معاصر،که بر کاهش اثرات ساختمان بر محیط طبیعی و همسازی ساختمان و طبیعت اشاره دارد.

4- چگونگی تلفیق فضاهای باز،  نیمه باز و بسته در طراحی مسکن (خانه) ایرانی

1-4 فرضیات

1)به نظر میرسد نقش و عملکرد فضاهای باز و نیمه باز به عنوان یکی از مولفه های پایداری در مسکن امروز، ناشناخته مانده است.

2 (به نظر میرسد معماری مسکن امروز ایران تنها به خود بنا و مسأله اقتصاد اهمیت می دهد و نقش محیط طبیعی و انرژی های تجدید پذیر در طراحی مسکن پایدار نادیده گرفته شده است.

1-5 سوالات پژوهش

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق): مساله اساسی در این تحقیق عدم توجه به نقش و عملکرد فضای باز و نیمه باز در ایجاد مسکن پایدار در معماری امروز)عدم توجه به نقش و عملکرد فضای باز و نیمه باز مسکن پایدار در ذخیره سازی انرژی)  است . دراین تحقیق كوشش خواهد شد به سوالات زیر پاسخ داده شود.

1 –در معماری امروز ایران تا چه اندازه به نقش و عملکرد فضاهای باز و نیمه باز در مسکن پایدار توجه می شود؟

2 – مفهوم فضای باز و نیمه باز و عملکرد آن در مسکن پایدار چیست؟

1-6 روش تحقیق

بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه ای و برخی به صورت میدانی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای گردآوری اطلاعات از طریق کتاب، مجلات و پایانامه های مرتبط با موضوع صورت گرفته است. در مطالعات میدانی اهمیت فضای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی از طریق بررسی نمونه های موردی داخلی وخارجی صورت گرفته است.

1-7 تعریف واژگان

آلبدو:

سپیدایی یا آلبدو به معنی درصد بازتاب نور از سطح یک جسم است. مقادیر این کمیت می‌تواند از صفر (تاریک مطلق) تا یک (روشن مطلق) تغییر پیدا کند. آلبدو را گاه با درصد و گاه با یک عدد اعشاری کوچکتر از یک نشان می‌دهند.

میکروکلیما:

 الگوی آب و هوایی در مقیاس کوچک را میکروکلیمای آن منطقه می نامند.

فضای باز:

فضای باز به فضایی گفته می‌شود که فاقد پوشش سقف می‌باشد و جداره‌ها نیز در صورت وجود از تمامی جهات این فضاها را مسدود نمی کند. فضای باز غالباً جزو فضاهای عمومی و نیمه عمومی محسوب می‌شود و تنها بالکن و حیاط خصوصی فضای باز در عین حال خصوصی می‌باشند.

فضای نیمه باز:

حد فاصل بین فضاهای بسته و باز محاط بر آن در یک بررسی تحلیلی می‌تواند به عنوان فضای ارتباط دهنده این دو شناخته شود. مجموعه عناصری که کاربرد اصلیشان جدا نگه داشتن فضای باز از فضای سر پوشیده بنا محسوب می‌شود، تحرک فضایی قابل ملاحظه‌ای را در کار تلفیق فضای داخلی و خارجی به عهده دارند.

Pmv :

احساس حرارتی که محدوده از احساس سرد(3-) تا داغ (3+) را شامل می شود.در این مل محدوده 1+ تا 1- جز محدوده آسایش حرارتی ارزیابی می شود.

T sk :

متوسط دمای پوست بدن

Tcore :

متوسط دمای درونی بدن

 

2-1 مقدمه

نیاز به پناهگاه، نیاز مادی، معنوی و فطری است این نیاز در درون هر انسان وجود دارد و این خود محرکی است برای ساختن. خانه به عنوان محل زندگی اولین فضایی است که هر فرد با آن آشنا می شود و باآن احساس یگانگی کرده و نسبت به آن احساس مالکیت می کند. و نخستین درک و برداشت افراد از فضا در خانه صورت می گیرد.
در این فصل ابتدا به معرفی گونه شناسی  مسکن شهری و در ادامه به بررسی تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی و در نهایت بررسی فضاهای باز و نیمه باز در این گونه از مسکن شهری(مجتمع های مسکونی) که امروزه بسیار رواج دارد، به اختصار پرداخته می شود.

2-2 مسکن در قرن حاضر ( با رویکرد پایداری زیست محیطی و اجتماعی )

به دلیل رشد شهرنشینی دهه های اخیر در ایران، الگوی تولید مسکن تغییر یافته و لزوم ایجاد انبوه مسکن سبب کاهش کیفیت و مطلوبیت طراحی ها گشته است. طراحی مجتمع های مسکونی امروزی به دلیل  عدم توجه به نیازهای انسانی و در نظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن،زندگی فردی و اجتماعی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. .(یزدانی،1392،28) از جمله نیازهای فراموش شده انسان ها در طراحی ضرورت طراحی فضاهای باز و نیمه باز در جهت تأمین نیاز به تعاملات اجتماعی ساکنان و استفاده بهینه از انرژی های طبیعی می باشد. زندگی امروز ما به نحو چشمگیری به داخل فضاها و بناها کشیده شده است، به صورتی که مفاهیمی چون امنیت روانی و استقلال فردی عموما به نوعی تصور فیزیکی از فضایی مستور و محصور همراه است. در تعبیر سنتی از خانه، فضاهای باز خارج از کارکرد خصوصی و مستقل خانه نبوده، بخشی از حوزه داخلی و خصوصی خانه قلمداد می شود. لیکن در الگوهای جدید خانه، حریم خصوصی کمتر به فضای باز راه یافته و اصولا این عمل مغایر با امنیت روانی داخل خانه تعبیر می شود. لذا خانه روزگار مدرنیته تنها در فضاهای داخلی خانه معنی می یابد و منظور از حیاط تأمین امنیت روانی و تحقق استقلال فردی  نیست.(سمیع آذر،98،1385)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 168

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14