پایان نامه اثر الکتروشوک بر انواع توجه شنیداری بیماران اختلال­های خُلقی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشگاه: تبریز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان

بررسی اثر الکتروشوک بر انواع توجه شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خُلقی

 

تیر 1389

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: طرح پژوهش
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
2-1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..10
4-1- هدف‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
          2-4-1- هدف­های اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………11
5-1- سئوال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
6-1- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-6-1- تعریف­های مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-6-1- تعریف­های عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌پژوهش

 

1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2- اختلال­های خُلقی…………………………………………………………………………………..15
             1-2-2- اختلال افسردگی اساسی……………………………………………………………………………………………………………………………..17
             2-2-2- اختلال دوقطبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………21
                   1-2-2-2- اختلال دوقطبی I………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
                   2-2-2-2- اختلال دوقطبی II……………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
                   3-2-2-2- اختلال دوقطبی تصریح نشده در جای دیگر بر اساس DSM-IV…………………………………………………………………..23
3-2- درمان اختلال­های خُلقی……………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-3-2- الکتروشوک درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
4-2- دیدگاه پردازش اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………….28
        1-4-2-  مدل اتکینسون و شیفرین ………………………………………………………………………………………………………………………………30
               1-1-4-2- حافظه حسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
                    2-1-4-2- حافظه کوتاه­مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. .32
                    3-1-4-2- حافظه بلند­مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
       2-4-2-  مدل سطوح پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………36
       3-4-2- مدل­های تحولی پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………37
       4-4-2-  توجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
               1-4-4-2- مدل­های بالینی توجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
               2-4-4-2- انواع توجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
                     1-2-4-4-2- توجه آشکار و توجه پنهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
                     2-2-4-4-2- توجه انتخابی و تقسیم شده………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
                                     1-2-2-4-4-2-نظریه برودبنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
                                     2-2-2-4-4-2-نظریه تریسمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
                                     3-2-2-4-4-2-نظریه داچ و نورمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
                                     4-2-2-4-4-2-نظریه منابع چندگانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
                                     5-2-2-4-4-2-نظریه ظرفیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
6-2- پژوهش­های انجام­شده در زمینه­ تأثیر الکتروشوک بر فرایندهای شناختی……………………………………………………59
7-2- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
فصل سوم: روش پژوهش

 

1-3-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
2-3- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-3- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
4-3-معیار انتخاب آزمودنی­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….65
5-3- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
6-3-شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
7-3- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………66
8-3- ابزارهای اندازه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها
1-4- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
2-4- اطلاعات جمعیت‌شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-4- توصیف آماری متغیرها و شاخص‌ها و بررسی تفاوت آغازین گروه‌ها………………………………………………………………..72
4-4- وارسی سئوال‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………….74
       2-4-4- سؤال اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
       3-4-4- سؤال دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
       4-4-4- سؤال سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
       5-4-4- سؤال چهارم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
5-4-نتایج تلویحی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
                      1-5-4- روند تغییرات توجه شنیداری انتخابی در سه مرحله اجرای پژوهش چگونه بوده است؟……………..82
                      2-5-4- روند تغییرات توجه شنیداری تقسیم­شده در سه مرحله اجرای پژوهش چگونه بوده است؟……….82
6-4- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
فصل پنجم: بررسی و تفسیر نتایج پژوهش
1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
2-5- بحث و نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
3-5- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….94
4-5- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
منابع

پیوست

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

جدول­ها                                                                                                                 شماره صفحه
 

جدول1-2. ویژگی­های مهم حافظه­های سه­گانه…………………………………………………………………………………………………………………36

جدول 1-3. وضعیت شنوایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
جدول 1-4. شاخص ­های جمعیت­شناختی گروه کنترل و گروه آزمایشی………………………………………………………………………… 71
جدول 2-4. شاخص ­های توصیفی توجه شنیداری انتخابی و توجه شنیداری تقسیم­شده ……………………………………………….72
جدول 3-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و دوم آزمون­ جملات رقابتی بوسیله روش تحلیل کوواریانس………75
جدول 4-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و دوم آزمون­ اعداد دایکوتیک بوسیله روش تحلیل کوواریانس……..77
جدول 5-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و سوم آزمون­ جملات رقابتی بوسیله روش تحلیل کوواریانس……..79
جدول 6-4.بررسی معناداری میانگین­های مرحله اول و سوم آزمون­ اعداد دایکوتیک بوسیله روش تحلیل کوواریانس…..81
جدول 7-4. شاخص ­های توصیفی توجه انتخابی و تقسیم­شده…………………………………………………………………………………………..83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودارها                                                                                                              شماره صفحه                                                                                                                                                              
نمودار 1-1.فرایند پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………..8
نمودار1-2. تقسیم ­بندی اختلال­های خُلقی بر اساس DSM-IV……………………………………………………………………………..16
نمودار 2-2. عوامل خطرساز اختلال­های خُلقی……………………………………………………………………………………………………….21
نمودار3-2. الگوی پردازش اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..30
نمودار4-2. پردازش اطلاعات با سیستم کانال محدود………………………………………………………………………………………………47
نمودار 5-2. مدل ربط درباره فرایند گزینش…………………………………………………………………………………………………………… 52
نمودار 6-2. شرح مراحل- منابع تعریف­شده……………………………………………………………………………………………………………..56
نمودار 1-4. میانگین نمره ­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­ های اول و دوم پژوهش……………………………………….76
نمودار 2-4. میانگین نمره ­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­ های اول و دوم پژوهش……………………………………….78
نمودار 3-4. میانگین نمره ­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­ های اول و سوم پژوهش………………………………………80
نمودار 4-4. میانگین نمره ­های گروه کنترل و آزمایش در مرحله­ های اول و سوم پژوهش……………………………………..82
نمودار 5-4. میانگین نمره ­های گروه کنترل و آزمایشی در سه مرحله اجرای پژوهش (توجه انتخابی)………………… 84
نمودار 6-4. میانگین نمره ­های گروه کنترل و آزمایشی در سه مرحله اجرای پژوهش (توجه تقسیم­شده)………….. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل                                                                                                                            شماره صفحه

شکل شماره 1-1. اختلال­های خلقی………………………………………………………………………………………………………………………………………3

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه:

اختلال­های خُلقی طیف وسیعی از اختلال­ها را در برمی­ گیرند که در آن­ها خُلق بیمارگونه و آشفتگی­های وابسته به آن بر شکل بالینی مسلط است. در اوایل از اختلال­های خُلقی تحت عنوان اختلال­های عاطفی نام برده می­شد، به معنی حالت هیجانی است که از طریق بیانات چهره وحالت بدن آشکار می­ شود (سادوک[1] و سادوک، 2002).

اختلال­های خُلقی به دو دسته اصلی تقسیم می­شوند: یک قطبی و دوقطبی. اختلا­ل­های افسردگی یک قطبی شامل اختلال افسردگی عمده و دیستایمیک است؛ اختلال­های دوقطبی شامل اختلال دوقطبی I، اختلال دوقطبی II، اختلال دوقطبی تصریح نشده در جایی دیگر و ادواری­خویی است. سایر اختلال­های خُلقی، اختلال خُلقی وابسته به مواد و اختلال خُلقی وابسته به شرایط عمومی هستند.  علاوه بر موارد گفته شده اختلال­های خُلقی معمولا به صورت نشانه­ای در سایر اختلال­های روانپزشکی مثل دمانس، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال­های سوء مصرف مواد و اسکیزوفرنی هستند (کلسی[2]، نمروف[3] و نیوپورت[4]، 2006).

اختلال­های یک قطبی صرفا دوره­ های افسردگی را دربرمی­گیرد؛ از طرف دیگر اختلال­های دوقطبی هم اپیزود افسردگی و هم اپیزود مانی را شامل می­ شود. شکل 1-1 اختلال­های یک قطبی و دوقطبی را به تصویر می­کشد.

اختلال­های خُلقی درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به اختلال­های روانی را در برمی­گیرد و خطر شروع آن در سنین پایین گزارش شده است (سادوک و سادوک، 2002) به همین دلیل توجه قابل­ملاحظه­ای به درمان اختلال­های خُلقی شده است. درمان­های مختلفی در این راستا ارائه شده­ است؛ اما یکی از بحث برانگیزترین درمان­ها در این زمینه الکتروشوک می­باشد. الکتروشوک، یکی از درمان­های زیستی است که برای درمان اکثر اختلال­های خُلقی با چند محدودیت، که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا ( APA ) اعلام شده، استفاده می­ شود.

الکتروشوک، درمانی انتخابی برای اختلال­های خُلقی است که حاد هستند، تغییرات اساسی در خلق، تفکر و فعالیت­های حرکتی بیمار روی دهد، یا زمانی که علت اختلال زیست-شیمیاییو فیزیولوژیکی باشد، یا زمانی که سایر درمان­های دردسترس مؤثر واقع نمی­شوند و یا اینکه علایم دارو درمانی خطرناک و ناخوشایند باشد و استفاده طولانی مدت از آن­ها امکان­ پذیر نباشد (فینک[5]، 1999).

 الکتروشوک احتمالا برای بیماران با پیشینه طولانی از بدعملکردی روانی و هیجانی مؤثر نیست، همچنین برای مبتلایان به نوروزها، ناسازگاری­های موقعیتی­، اختلال­های شخصیتو اختلال­های وابسته به دارو نمی­ تواند کمک کننده باشد (بالدوین[6] و اوکسلاد[7]، 2000).

بیمارانی که الکتروشوک دریافت می­ کنند، معمولا روش­های درمانی متعددی را تجربه کرده ­اند که بدلیل عدم مؤثر بودن، برای دریافت الکتروشوک ارجاع داده می­شوند (فینک، 1999). استفاده از الکتروشوک هم با نگرانی­های زیادی همراه است از جمله از دست دادن موقتی یا دائمی فرایندهای شناختی که با انجام پژوهش­های گسترده در این زمینه و بالا بردن تکنولوژی و بالا بردن سطح روش­های وارد کردن شوک به سر بیمار، تا حدی از نگرانی­های موجود کاسته است.

 

2-1– بیان مسئله

اختلال­های خلقی اغلب مزمن و عود کننده می­باشند، شیوع آنها در طول زندگی برای اختلال افسردگی اساسی حدود 15% وبرای اختلال­های دوقطبیI حدود 1% است. بدلیل شیوع گسترده اختلال­های خُلقی و مشمول شدن تعداد بسیاری از مبتلایان به اختلال­های روانی، تلاش­ های گوناگونی برای درمان آن در هر دوره تاریخی با توجه به بار علمی و تجربی انسان صورت گرفته است (سادوک و سادوک، 2002).

در قرن بیستم بررسی و پژوهش در زمینه اختلال­های خُلقی شروع شده، نظریه ­ها و فرضیه­های فراوانی در مورد پیدایش، شکل­ گیری و انواع آن ابراز گردیده و در پی آن روش­های درمانی گوناگونی مطرح شده است از جمله: انواع روان­درمانی­ها خصوصا رفتاردرمانی شناختی[8]، چندین طبقه از داروهای ضدافسردگی و الکتروشوک است (کلسی، نمروف و نیوپورت، 2006).

الکتروشوک، درمانی زیستی است که با ایجاد تشنجی خفیف و با عبور جریان ضعیف الکتریکی در ناحیه­ای از سر انجام می­ شود. الکتروشوک از سال 1938 برای مبتلایان به اختلال­های خلقی که نسبت به درمان مقاوم بودند، همچنین برای افرادی که میل به خودکشی یا دیگرکشی و علائم بارز بی­تابی یا بهت داشتند، به صورت درمانی انتخابی درآمد (فیدا[9] و همکاران، 2009) و امروزه گزارش می­ شود حدود 10% بیماران بستری با تشخیص افسردگی اساسی الکتروشوک دریافت می­ کنند ( متیو[10] و همکاران، 2008).

پژوهش­های بسیاری در رابطه با اثربخشی الکتروشوک انجام شده است، مثل فراتحلیلی که توسط انجمن مطالعاتی الکتروشوک انگلستان[11] (2003) انجام شد. در این فراتحلیل گزارش شد الکتروشوک واقعی موثرتر از الکتروشوک ساختگی[12] است و همچنین گزارش اثربخشی چشمگیر الکتروشوک نسبت به دارو درمانی ارائه شد.

 • هدف­های پژوهش

1-4-1- هدف کلی

 • تعیین اثر الکتروشوک بر توجه شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی

2-4-1– هدف­های اختصاصی

هدف­های اختصاصی این پژوهش عبارتند از:

 1. تعیین اثر کوتاه­مدت الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی
 2. تعیین اثر کوتاه­مدت الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی
 3. تعیین اثر بلندمدت الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی
 4. تعیین اثر بلندمدت الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی

51  سؤال­های پژوهش

 سؤال­های این پژوهش عبارتند از:

 1. آیا الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در کوتاه­مدت تأثیر دارد؟
 2. آیا الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در کوتاه­مدت تأثیر دارد؟
 3. آیا الکتروشوک بر توجه انتخابی شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در بلندمدت تأثیر دارد؟
 4. آیا الکتروشوک بر توجه تقسیم­شده شنیداری بیماران مبتلا به اختلال­های خلقی در بلندمدت تأثیر دارد؟

 

 • متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته: توجه شنیداری انتخابی، توجه شنیداری تقسیم­شده

متغیر مستقل: الکتروشوک

متغیر مقوله­ای: گروه افراد مبتلا به اختلال­های خلقی دارای دو سطح دریافت کننده الکتروشوک و دریافت نکننده الکتروشوک

1-6-1- تعریف­های مفهومی متغیرها

توجه شنیداری انتخابی: توجه شنیداری انتخابی سطحی از توجه است که به ظرفیت حفظ تکالیف شناختی و رفتاری، در هنگام مواجه شدن با محرکات مزاحم یا رقیب اشاره دارد (تسورت[13]، اسپونگ[14] و استو[15]، 2007)

توجه شنیداری تقسیم­شده: توجه شنیداری تقسیم­شده بالاترین سطح توجه است و اشاره به توانایی پاسخ دادن به شکل خودانگیخته به چندین تکلیف در یک زمان دارد (همان منبع).

الکتروشوک: الکتروشوک، درمانی زیستی است که با ایجاد تشنجی خفیف و با عبور جریان ضعیف الکتریکی در ناحیه ای از سر انجام می شود (فینک، 2001).

 1. 1. sadock
 2. 2. kelsey
 3. nemeroff
 4. newport

[5] . Fink

[6] . Baldwin

[7] . Oxlad

[8]. cognitive behavior therapy

[9]. Faedda

[10]. Mattews

[11] . Uk ect review group

[12]. simulated

[13]. tsourtos

[14] . spong

[15] . stough

تعداد صفحه:117

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com