×
خانه » فنی و مهندسی » مهندسی معدن » پایان نامه بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال؛ مطالعه ی موردی بازیابی گالیم از محلول آلومینات سدیم
15 ژوئن 2016

پایان نامه بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال؛ مطالعه ی موردی بازیابی گالیم از محلول آلومینات سدیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :استخراج معدن

گرایش :فراوری مواد معدنی

عنوان : بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال؛ مطالعه ی موردی بازیابی گالیم از محلول آلومینات سدیم

دانشگاه یزد

دانشکده­ی معدن و متالورژی

گروه استخراج معدن

پایان نامه

جهت دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

فراوری مواد معدنی

بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال؛ مطالعه­ موردی: بازیابی گالیم از محلول آلومینات سدیم

استاد راهنما: دکتر حجت نادری

استاد مشاور: دکتر رضا دهقان

اسفند ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

میکروامولسیون به صورت سیستمی شامل پراکندگی میکروقطرات دو مایع غیر قابل انحلال که توسط یک غشای سطحی شامل سطح ساز و کمک سطح ساز، پایدار شده ­اند تعریف می­ شود. میکروامولسیون­ها از لحاظ ترمودینامیکی پایدار، همگن و از نظر نوری ایزوتروپیک هستند. در این تحقیق از میکروامولسیون­ها برای استخراج گالیم از محلول بایر استفاده شد. به منظور بررسی تاثیر نوع کمک سطح ساز و نسبت کمک سطح ساز به سطح ساز بر روی استخراج گالیم و آلومینیوم از کمک سطح سازهای مختلف و نسبت کمک سطح ساز به سطح ساز متفاوت استفاده شد. در این راستا از کمک سطح سازهای بوتانول و دکانول برای ایجاد محیط میکروامولسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که با بهره گرفتن از سیستم حاوی بوتانول و نسبت C/S برابر ۲، ۱۰۰ درصد گالیم در مدت زمان ۱۵ دقیقه استخراج می­ شود. همچنین برای آلومینیوم نیز ۵۴/۹۶ درصد استخراج صورت می­گیرد. همچنین با بهره گرفتن از دکانول و نسبت C/S برابر ۲، ۱۰۰ درصد گالیم به همراه ۵۸/۶۶ درصد آلومینیوم استخراج می­شوند. با توجه به نتایج بدست آمده بهترین سیستم برای استخراج گالیم و جدایش مناسب آن از آلومینیوم سیستمی شامل دکانول و نسبت C/S برابر ۲ است که ترکیب سیستم شامل ۴۵٪ فاز C/S، ۱۰٪ فاز آلی و ۴۵٪ فاز آبی است که استخراج گالیم و آلومینیوم به ترتیب برابر ۲۰/۹۶٪ و ۲۱/۲۹ می­باشد. مطالعه­ فرایند اسکراب و استریپ با اسید کلریدریک نشان داد که در مرحله­ اسکراب و با بهره گرفتن از اسید کلریدریک ۶ مولار ۳۶/۰ درصد گالیم و ۶۵/۹ درصد آلومینیوم استخراج می­شوند. در مرحله­ استریپ نیز با بهره گرفتن از اسید کلریدریک ۵/۱ مولار ۵۰/۹۱ درصد گالیم به همراه ۰۸/۰ درصد آلومینیوم استخراج می­شوند.

کلمات کلیدی: میکروامولسیون، گالیم، جاجرم، سطح ساز

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار.. 1

 

فصل اول: گالیم

۱-۱- مقدمه.. 4

۱-۲- خواص فیزیکی و شیمیایی.. 4

۱-۳- منابع گالیم.. 6

۱-۴- اقتصاد گالیم.. 8

۱-۵- روش­های تولید گالیم.. 11

۱-۵-۱- استخراج گالیم از فرایند بایر.. 11

۱-۵-۱-۱- ترسیب جزء به جزء.. 12

۱-۵-۱-۲- روش الكترولیز.. 14

۱-۵-۱-۳- فرایند سمنتاسیون.. 16

۱-۵-۱-۴- فرایندهای استخراج با حلال.. 17

 

فصل دوم: مبانی استخراج با حلال گالیم

۲-۱- مقدمه.. 20

۲-۲- فرایند استخراج.. 20

۲-۳- فرایند استریپ.. 22

۲-۴- استخراج با حلال گالیم.. 25

۲-۴-۱- سیستم هیدروکسید.. 26

۲-۴-۱-۱- مشتقات هیدروكسی كوینولین.. 26

۲-۴-۱-۱-۱-  تاثیر سطح سازها.. 30

۲-۴-۲- سیستم­های کلریدی.. 34

۲-۴-۲-۱- اترها.. 34

۲-۴-۲-۲- ترکیبات ارگانوفسفر (تری بوتیل فسفات (TBP)، تری اکتیل فسفین اکسید (TOPO)).. 35

۲-۴-۲-۳- دی دو اتیل فسفریک اسید، ۲ اتیل هگزیل، ۲ اتیل هگزیل فسفریک اسید.. 37

۲-۴-۲-۴- اکتیل فنیل اسید فسفات (OPAP).. 38

۲-۴-۲-۵- الكیل آمین­ها و نمك­های آمونیوم.. 39

۲-۴-۲-۶- اسیدهای كربوكسیلیك.. 41

 

فصل سوم: مبانی میکروامولسیون

۳-۱- مقدمه.. 44

۳-۲- تشکیل میکروامولسیون­ها.. 47

۳-۳- میسل و میسل معکوس.. 47

۳-۴- غلظت میسلی بحرانی.. 49

۳-۵- تقسیم بندی وینسور.. 50

۳-۶- تعادل هیدروفیلیک-لیپوفیلیک.. 53

۳-۷- دمای وارونگی فاز.. 55

۳-۸- رفتار فازی.. 56

۳-۹- سطح سازها و کمک سطح سازها.. 57

۳-۱۰- میکروامولسیون­های آب در روغن (W/O).. 58

۳-۱۱- میکروامولسیون­های روغن در آب (O/W).. 59

۳-۱۲- میکروامولسیون­های دو پیوسته.. 60

۳-۱۳- مکانیسم استخراج با میکروامولسیون­ها.. 61

۳-۱۳-۱- استخراج میکروامولسیون با واکنش شیمیایی: استخراج یون فلزی   62

۳-۱۴- سینتیک استخراج با سیستم میسلی.. 65

۳-۱۵- استفاده از میکروامولسیون­ها در بازیابی فلزات.. 66

۳-۱۵-۱- استخراج گالیم توسط میکروامولسیون.. 71

 

فصل چهارم: کارخانه­ی آلومینا جاجرم

۴-۱- مقدمه.. 76

۴-۲- شرح فرایند.. 77

 

فصل پنجم: مواد، تجهیزات و روش­ها

۵-۱- مقدمه.. 86

۵-۲- محلول آلومینات سدیم.. 86

۵-۳- مواد شیمیایی.. 86

۵-۴- تجهیزات.. 87

۵-۵- روش انجام آزمایش­ها.. 88

۵-۵-۱- رسم دیاگرام سه فازی.. 88

۵-۵-۲- استخراج حلالی گالیم.. 89

۵-۵-۳- روش آنالیز.. 89

۵-۶- روش محاسبات.. 90

 

فصل ششم: نتایج و بحث

۶-۱- مشخصات محلول آلومینا.. 94

۶-۲- رسم دیاگرام سه فازی.. 94

۶-۳- آزمایش­های اولیه­ی استخراج.. 100

۶-۴- آزمایش­های استخراج با بوتانل.. 105

۶-۴-۱- بوتانول با نسبت ۲=  C/S. 105

۶-۴-۱-۱- تاثیر درصد وزنی C/S بر روی استخراج.. 107

۶-۴-۱-۲- تاثیر درصد وزنی OF بر روی استخراج.. 108

۶-۴-۱-۳- مدل سازی استخراج گالیم و آلومینیوم با کمک سطح ساز بوتانل در ۲ = C/S. 110

۶-۴-۱-۴- رسم منحنی­های هم تراز برای استخراج گالیم و آلومینیم   111

۶-۴-۱-۵- بررسی فاکتور جدایش گالیم و آلومینیوم.. 113

۶-۴-۲- بوتانول با نسبت ۴ = C/S. 115

۶-۴-۲-۱- تاثیر درصد وزنی C/S بر روی استخراج.. 117

۶-۴-۲-۲- تاثیر درصد وزنی OF بر روی استخراج.. 118

۶-۴-۲-۳- مدل سازی استخراج گالیم و آلومینیوم با کمک سطح ساز بوتانل در ۴ = C/S. 120

۶-۴-۲-۴- رسم منحنی­های هم تراز برای گالیم و آلومینیم.. 121

۶-۴-۲-۵- بررسی فاکتور جدایش گالیم و آلومینیوم.. 122

۶-۵- آزمایش­های استخراج با دکانول، نسبت ۲ = C/S. 124

۶-۵-۱- تاثیر درصد وزنی C/S بر روی استخراج.. 126

۶-۵-۲- تاثیر درصد وزنی OF بر روی استخراج.. 127

۶-۵-۳- مدل سازی استخراج گالیم و آلومینیوم با کمک سطح ساز دکانول در ۲ = C/S. 128

۶-۵-۴- رسم منحنی­های هم تراز برای گالیم و آلومینیوم.. 129

۶-۵-۵- بررسی فاکتور جدایش گالیم و آلومینیوم.. 131

۶-۶- بررسی رگرسیون و پارامترهای مرتبط.. 134

۶-۶-۱- بررسی ضرایب مدل­های بدست آمده توسط رگرسیون.. 135

۶-۷- فرایند اسکراب و استریپ.. 135

۶-۸- مقایسه­ نتایج حاصل از سیستم میکروامولسیون با استخراج حلالی مرسوم   136

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۷-۱- نتیجه گیری.. 142

۷-۲- پیشنهادات.. 143

 

مراجع.. 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول ۱-۱: كشورها و شركت­های تولید كننده­ی گالیم.. 10

جدول ۳-۱: طبقه بندی کاربرد سطح ساز توسط استفاده از عدد HLB سطح ساز   54

جدول ۳-۲: عدد HLB برای گروه­های شیمیایی مختلف.. 55

جدول ۳-۳: مطالعات انجام شده بر روی استخراج فلزات توسط سیستم میکروامولسیون   73

جدول ۵-۱: مشخصات مواد شیمیایی استفاده شده در تحقیق.. 87

جدول ۵-۲: مشخصات تجهیزات مورد استفاده در تحقیق.. 87

جدول ۶-۱: آنالیز شیمیایی محلول آلومینات سدیم جاجرم.. 94

جدول ۶-۲: مشخصات نقاط آزمایش شده برای رسم دیاگرام سه فازی با بوتانل و نسبت ۲ = C/S. 95

جدول ۶-۳: مشخصات نقاط آزمایش شده برای رسم دیاگرام سه فازی با دکانول و نسبت ۴ = C/S. 96

جدول ۶-۴: مشخصات نقاط آزمایش شده برای رسم دیاگرام سه فازی با دکانول و نسبت ۲ = C/S. 96

جدول ۶-۵: ترکیب نقاط انتخاب شده روی دیاگرام سه فازی.. 101

جدول ۶-۶: ترکیب نقاط انتخاب شده و درصد استخراج گالیم و آلومینیوم   106

جدول ۶-۷: آزمون انحراف مدل رگرسیونی برای استخراج گالیم و آلومینیوم   111

جدول ۶-۸: داده ­های فاکتور جدایش برای سیستم حاوی بوتانول، با نسبت ۲ = C/S  114

جدول ۶-۹: ترکیب نقاط انتخاب شده و درصد استخراج گالیم و آلومینیوم   116

جدول ۶-۱۰: آزمون انحراف مدل رگرسیونی برای درصد استخراج گالیم و آلومینیوم   120

جدول ۶-۱۱: داده ­های فاکتور جدایش برای سیستم حاوی بوتانول، با نسبت ۲ = C/S  123

جدول ۶-۱۲: ترکیب نقاط انتخاب شده و درصد استخراج گالیم و آلومینیوم   124

جدول ۶-۱۳: آزمون انحراف مدل رگرسیونی برای درصد استخراج گالیم و آلومینیوم   129

جدول ۶-۱۴: داده ­های فاکتور جدایش برای سیستم حاوی دکانول، با نسبت ۲ = C/S  132

جدول ۶-۱۵: مقادیر ضریب همبستگی برای روش­های مختلف رگرسیون   135

جدول ۶-۱۶: ضرایب مدل­های بدست آمده برای گالیم.. 135

جدول ۶-۱۷: غلظت گالیم و آلومینیوم در فاز آبی و آلی قبل و بعد از استخراج   138

جدول ۶-۱۸: غلظت گالیم و آلومینیوم در فاز آبی و آلی قبل و بعد از اسکراب   138

جدول ۶-۱۹: غلظت گالیم و آلومینیوم در فاز آبی و آلی قبل و بعد از استریپ   138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

شكل ۱-۱: فرایند ترسیب بیجا برای بازیابی گالیم از محلول حاصل از فرایند بایر.. 14

شكل۱-۲: فرایند الكترولیز برای بازیابی گالیم از مایعات فرایند بایر   16

شکل ۲-۱: طرح شماتیک از آزمایش استخراج با حلال.. 21

شکل ۲-۲: دیاگرام مک کیب – تیل.. 23

شکل ۲-۳: فرمول عمومی هیدروکسی کوینولین جانشین شده.. 26

شکل ۲-۴: ساختار اجزاء اصلی تشکیل دهنده ۱۰۰ kelex .. 27

شکل ۲-۵: ساختمان مونو و دی- اکتیل فنیل فسفریک اسید.. 39

شکل ۳-۱: دیاگرام سه فازی شماتیک از سیستم میکروامولسیون روغن-آب-سطح ساز   49

شکل ۳-۲: انواع میکروامولسیون­های وینسور.. 50

شکل ۳-۳: طبقه بندی وینسور و توالی فاز میکروامولسیون­ها بر اساس دما یا درجه­ شوری به ترتیب برای سطح سازهای غیر یونی و یونی.. 51

شکل ۳-۴: دیاگرام سه فازی انواع مختلف سیستم­های میکروامولسیون که توسط وینسور طبقه بندی شده ­اند.. 52

شکل ۳-۵: دیاگرام سه فازی که ناحیه­ی میکروامولسیون روغن در آب، L1 و ناحیه­ی میکروامولسیون آب در روغن، L2 را نشان می­دهد.. 57

شکل ۳-۶: میکروامولسیون آب در روغن.. 59

شکل ۳-۷: میکروامولسیون روغن در آب.. 60

شکل ۳-۸: موقعیت­های ممکن قابلیت حل شدن در یک میسل.. 62

شکل ۳-۹: دیاگرام سه فازی استخراج تنگستن و نقاط انتخاب شده بر روی آن   67

شکل ۳-۱۰: منحنی هم تراز استخراج تنگستن.. 68

شکل ۳-۱۱: منحنی هم تراز استریپینگ تنگستن.. 68

شکل ۴-۱: نمایی از واحد دریافت و خردایش سنگ بوکسیت.. 77

شکل ۴-۲: واحد انحلال لوله­ای.. 78

شکل ۴-۳: واحد تجزیه­ی محلول و ترسیب.. 79

شکل ۴-۴: واحد تکلیس هیدرات و تولید آلومینا.. 80

شکل ۴-۵: واحد ته نشینی گل قرمز.. 81

شکل ۴-۶: واحد تبخیر و تغلیظ و بازیابی سود سوز آور.. 82

شکل ۴-۷: فرایند تولید آلومینا از بوکسیت.. 83

شکل ۵-۱: محیط نرم افزار Origin Pro 8.6. 91

شکل ۵-۲: محیط نرم افزار IBM SPSS Statistice 22. 91

شکل ۶-۱: دیاگرام سه فازی مربوط به کمک سطح سازهای بوتانل و دکانول   97

شکل ۶-۲: دیاگرام سه فازی برای سیستم شامل آب/کروزین/SCO+الکل   98

شکل ۶-۳: تاثیر نسبت C/S بر روی منطقه­ میکروامولسیون برای سیستم شامل آب/کروزین/SCO+بوتانول.. 99

شکل ۶-۴: دیاگرام سه فازی؛ سیستم I: شامل SCO/بوتانول/کروزین/محلول بایر؛ سیستم II: شامل Kelex-100/بوتانول/کروزین/محلول بایر.. 100

شکل ۶-۵: نقاط انتخاب شده روی دیاگرام سه فازی برای آزمایش­های اولیه   102

شکل ۶-۶: تغییرات استخراج نسبت به زمان برای نقطه­ی A از شکل ۶-۵   103

شکل ۶-۷: تغییرات استخراج نسبت به زمان برای نقطه­ی F از شکل ۶-۵   103

شکل ۶-۸: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم بر حسب نوع کمک سطح ساز   104

شکل ۶-۹: مولکول بوتانول.. 105

شکل ۶-۱۰: مشخصات نقاط انتخاب شده بر روی دیاگرام سه فازی بوتانول با نسبت ۲ = C/S برای استخراج گالیم.. 106

شکل ۶-۱۱: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم به صورت تابعی از درصد وزنی C/S در درصد وزنی فاز آبی ثابت.. 107

شکل ۶-۱۲: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم نسبت به تغییرات درصد وزنی C/S، OF = 10%.. 108

شکل ۶-۱۳: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم به صورت تابعی از درصد وزنی OF، AF = 20%.. 109

شکل ۶-۱۴: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم به صورت تابعی از درصد وزنی OF، C/S = 20%.. 109

شکل ۶-۱۵: منحنی هم تراز استخراج گالیم برای سیستم حاوی بوتانول با نسبت ۲ = C/S. 112

شکل ۶-۱۶: منحنی هم تراز استخراج آلومینیوم برای سیستم حاوی بوتانول با نسبت ۲ = C/S. 112

شکل ۶-۱۷: منحنی هم تراز فاکتور جدایش گالیم و آلومینیوم برای سیستم حاوی بوتانول با نسبت ۲ = C/S. 115

شکل ۶-۱۸: مشخصات نقاط انتخاب شده بر روی دیاگرام سه فازی بوتانول با نسبت ۴ = C/S برای استخراج گالیم.. 116

شکل ۶-۱۹: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم نسبت به تغییرات درصد وزنی C/S، AF = 20%.. 117

شکل ۶-۲۰: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم نسبت به تغییرات درصد وزنی C/S، OF = 10%.. 118

شکل ۶-۲۱: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم نسبت به تغییرات درصد وزنی OF، AF = 20%.. 119

شکل ۶-۲۲: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم نسبت به تغییرات درصد وزنی OF، C/S = 20%.. 119

شکل ۶-۲۳: منحنی هم تراز استخراج گالیم برای سیستم حاوی بوتانول با نسبت ۴ = C/S. 121

شکل ۶-۲۴: منحنی هم تراز استخراج آلومینیوم برای سیستم حاوی بوتانول با نسبت ۴ = C/S. 122

شکل ۶-۲۵: منحنی هم تراز فاکتور جدایش گالیم و آلومینیوم برای سیستم حاوی بوتانول با نسبت ۴ = C/S. 123

شکل ۶-۲۶: مولکول دکانول.. 125

شکل ۶-۲۷: مشخصات نقاط انتخاب شده بر روی دیاگرام سه فازی دکانول با نسبت ۲ = C/S. 125

شکل ۶-۲۸: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم نسبت به درصد وزنی C/S، AF = 20%.. 126

شکل ۶-۲۹: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم نسبت به درصد وزنی C/S، OF = 10%.. 127

شکل ۶-۳۰: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم نسبت به درصد وزنی OF، AF = 20%.. 128

شکل ۶-۳۱: تغییرات استخراج گالیم و آلومینیوم نسبت به درصد وزنی OF، C/S = 20%.. 128

شکل ۶-۳۲: منحنی هم تراز استخراج گالیم برای سیستم حاوی دکانول با نسبت ۲ = C/S. 130

شکل ۶-۳۳: منحنی هم تراز استخراج آلومینیوم برای سیستم حاوی دکانول با نسبت ۲ = C/S. 131

شکل ۶-۳۴: منحنی هم تراز فاکتور جدایش گالیم و آلومینیوم برای سیستم حاوی دکانول با نسبت ۲ = C/S. 132

 

پیشگفتار

۱- پیشینه، ضرورت و اهداف

در سال ۲۰۰۲ دانتس و همکاران بر روی استخراج گالیم از محلول بایر با بهره گرفتن از میکروامولسیون مطالعاتی را انجام دادند. سیستم مورد استفاده در این تحقیقات شامل بوتانول به عنوان کمک سطح ساز و کروزین به عنوان فاز آلی بود. آن­ها از Kelex-100 و SCO نیز به عنوان سطح ساز استفاده کردند. نتایج حاصل از کار آن­ها نشان داد که سیستم میکروامولسیون قادر به استخراج ۱۰۰ درصد گالیم در مدت زمان ۱۰ تا ۳۰ دقیقه است.

در سال ۱۳۸۴، طرح مطالعاتی استخراج گالیم از محلول بایر کارخانه­ی آلومینا جاجرم، در جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس توسط نادری و عبدالهی اجرا شد. شکل ۱ فلوشیت فرایند طراحی شده جهت استخراج گالیم را نشان می­دهد. در این فرایند از روش استخراج با حلال به وسیله­ استخراج کننده­ Kelex-100، استفاده شد. ترکیب آلی استفاده شده شامل ۱۰٪ حجمی Kelex-100، ۱۰٪ حجمی اتانول و مابقی کروزین می­باشد. فرایند به مدت یک ساعت و در دمای محیط اجرا می­ شود. این فرایند منجر به استخراج ۹۳٪ گالیم به همراه ۳۴٪ آلومینیوم شده است.

در سال ۱۳۸۵، به منظور بر طرف کردن برخی مشکلات فرایند فوق، از قبیل اتلاف بالای آلومینیوم، آلوده شدن استخراج کننده توسط آلومینیوم و تشکیل فاز سوم در مرحله­ شستشوی اسیدی گالیم از فاز آلی، مطالعات تکمیلی در این زمینه انجام شد. در نتیجه مشخص شد استفاده از ایزودکانول به عنوان تعدیل کننده به جای اتانول باعث افزایش قابلیت استخراج انتخابی توسط Kelex-100 می­ شود. ترکیب آلی استفاده شده شامل ۱۲٪ حجمی Kelex-100، ۵٪ حجمی ایزودکانول و مابقی کروزین می­باشد. در این شرایط بازیابی گالیم و آلومینیوم ۹۲٪ و ۶٪ می­باشد.

با توجه به قابلیت­ها و توانایی­های سیستم میکرواموسیون در زمینه­ کاهش زمان فرایند استخراج فلزهای گوناگون از جمله گالیم در دمای محیط و توانایی آن در استخراج عناصر از محلول­های رقیق، نیاز به مطالعات جامع در مورد این سیستم­ها وجود دارد.

شکل ۱: فلوشیت طراحی شده جهت استحصال گالیم از محلول آلومینات سدیم به روش استخراج با حلال ]۲[

 

هدف از انجام این مطالعات بررسی تاثیر شرایط میکروامولسیون بر روی استخراج گالیم و آلومینیوم از محلول آلومینات سدیم واقعی است. برای این منظور، ابتدا شرایط لازم برای تشکیل محیط میکروامولسیون مناسب بدست آمد و سپس به بررسی تاثیر پارامترهایی از قبیل زمان، نوع فاز آبی، نوع کمک سطح ساز و نوع سیستم میکروامولسیون تشکیل شده پرداخته شد.

تعداد صفحه : 187

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14