×
خانه » فنی و مهندسی » مهندسی صنایع » پایان نامه ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی
19 آوریل 2016

پایان نامه ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش : صنایع

عنوان : ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی

استاد راهنما:

دکتر اکبر اصفهانی پور

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه                                            2

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق                             3

1-3- هدف و مسأله تحقیق                              4

1- 4- روش تحقیق                                       5

1-5-  نوآوری تحقیق                                   6

1-6- ساختار گزارش تحقیق                              7

فصل دوم

مفاهیم تحقیق و مرور ادبیات

2-1- مقدمه                                            9

2-2-  ارزیابی ارزش پروژه ها                               9

2-2-1- روش های سنتی ارزیابی ارزش پروژه                                  10

2-2-1-1- معایب روش های سنتی                           10

2-2-2- روش های پویا ارزیابی ارزش پروژه (درخت و شبیه سازی)               11

2-2-2-1-  روش شبیه سازی مونت کارلو                                 11

2-2-2-2- روش درخت تصمیم گیری                                   12

2-2-3- روش اختیارات واقعی                            12

2-3- قرارداداختیارمعاملات                             16

2-3-1- پارامترهای مؤثر در ارزش اختیار                              18

2-3-1-1- قیمت دارایی                                 18

2-3-1-2- قیمت اعمال اختیار                           18

2-3-1-3- نرخ بهره                                    19

2-3-1-4- زمان اعتبار اختیار                                    19

2-3-1-5- نوسان پذیری                                 19

2-3-1-5- 1- محاسبه پارامتر نوسان پذیری                             20

2-3-2- انواع اختیار معاملات                           21

2-3-2-1- اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی                               21

2-3-2-2- اختیار معاملات آسیایی                                  22

2-3-3- روش های محاسبه ارزش اختیار                                  22

2-3-3-1- روش معادلات دیفرانسیل جزئی                                 23

2-3-3-2- روش شبیه سازی                               25

2-3-3-3- روش شبکه ای                                 26

1-3-3-3-2 ارزشگذاری به روش شبکه­ ای

2-3-4- فرایندهای تصادفی                              28

2-3-4-1- حرکت براونی هندسی                           29

2-3-4-2- حرکت میانگین بازگشت کننده                                 30

2-3-4-2-1- فرایند تصادفی میانگین بازگشت کننده در اختیار واقعی                                                                            31

2-4- اختیار معاملات واقعی                              32

2-4-1- روش محاسبه اختیار معاملات واقعی                         33

2-4-2- اختیار ترک                                    34

2-4-3- اختیار گسترش                                 34

2-4-4- اختیار تعویض                                  35

2-4-5- اختیار کاهش                                   35

2-4-6- اختیارتاخیر                                   36

2-4-7- اختیار چندگانه                                36

2-4-7-1- اختیار ترکیبی                               37

2-4-7-2- اختیار انتخاب                               41

2-5- جمع بندی                                        43

فصل سوم

معرفی مدل پیشنهادی

3-1- مقدمه                                           46

گام 1 تعیین اختیار معاملات واقعی                               49

گام 2 محاسبه پارامترهای اصلی مدل                              49

گام 3. محاسبه ارزش اختیارمعاملات به روش اختیار آسیایی واقعی                50

3-3- اختیار آسیایی                                   50

3-3-1- اختیار آسیایی واقعی                           51

گام 4 آیا اختیارات را می توان در طول پروژه اعمال کرد؟                                                 54

3-4- اختیار آمریکایی- آسیایی                                  55

3-4-1-  روش درخت انبوه                               55

گام 5 آیا ارزش پروژه از فرایند میانگین بازگشت کننده پیروی می کند؟                                   59

3-5- محاسبه اختیار با میانگین بازگشت کننده                              59

3-5-1- اختیار آسیایی با میانگین بازگشت کننده                         61

3-6- جمع بندی                                        61

فصل چهارم

معرفی مطالعه موردی و پیاده سازی و تحلیل مدل

4-1- مقدمه                                           63

4-2- صنعت خودروسازی                                  63

4-2-1- معرفی شرکت سامیار (سایپا کاشان)                             64

4-3- پارامترهای ورودی                                65

4-3-1- محاسبه واریانس داده ها                                 66

4-3-2- محاسبه ارزش دارایی اولیه                               68

4-3-3- محاسبه نرخ بهره بدون ریسک                              68

4-3-4- محاسبه ضریب بازگشت به میانگین                              68

4-4- محاسبه ارزش نهایی پروژه                              69

4-5- محاسبه  ارزش اختیار                             70

4-5-1- ارزش اختیارآمریکایی چندگانه                                 70

4-5-2- ارزش اختیار آمریکایی- آسیایی چندگانه                                                       71

4-5-3- ارزش اختیار آمریکایی چندگانه با میانگین بازگشت کننده                                       71

4-6-  تحلیل نتایج                                     72

4-6-1- رابطه اختیار آسیایی-آمریکایی و اختیار آمریکایی                                             72

4-6-2- رابطه اختیار چندگانه با میانگین بازگشت کننده و اختیار آمریکایی چندگانه      74

4-6-3- رابطه اختیار با میانگین بازگشت کننده و اختیار آسیایی- آمریکایی چندگانه           75

4-7- نتیجه گیری                                      76

4-8- جمع بندی                                         77

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات آتی

5-1- نتیجه گیری                                      79

5-2- پیشنهادات آتی                                   79

منابع                                               81

فهرست جداول و شکل ها :

شکل 1-1: ارزش گذاری پروژه ها                                   3

شکل 1-2 : مراحل ارزشگذاری پروژه با بهره گرفتن از اختیار                                       6

جدول 2-1 : ارزشگذاری پروژه ها به روش اختیارات واقعی                     14

شکل 2-1 : نمودار اختیار خرید                                   17

شکل 2-2 : نمودار اختیار فروش                                   17

جدول 2-2 : روش های محاسبه پارامتر نوسان پذیری                           20

جدول 2-3 : روش های محاسبه ارزش اختیار                              23

شکل 2-3 : نمودار درخت دوجمله ای غیر ترکیبی                              27

شکل 2-4: نمونه ای از نمودار حرکت براونی هندسی                                              29

شکل 2-5 : نمونه ای از حرکت میانگین بازگشت کننده                         30

جدول 2-4 : زمینه های مورد استفاده از فرایند میانگین بازگشت کننده در ادبیات موضوع                     31

شکل 2-6 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله ساخت                          39

شکل 2-7 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله طراحی                    39

شکل 2-8 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله دریافت مجوز                                      40

شکل 2-9 : نمودار درخت دوجمله ای اختیار انتخاب                                              42

شکل 3-1 : نمودار فرایند قیمت گذاری ارزش اختیار آسیایی- آمریکایی واقعی                             48

شکل 3-2 : نمودار فرایند تصادفی براونی هندسی نمونه ای                    53

شکل 3-3 : نمودار میانگین داده های فرایند تصادفی براونی هندسی                               54

جدول 3-1 : طبقه بندی روش های ارزشگذاری اختیار                           55

شکل 3-4 : نمودار درخت دوجمله ای انبوه ارزشگذاری اختیار گسترش آسیایی                         57

جدول 4-1: مقایسه اختیار آمریکایی و آسیایی- آمریکایی                     72

جدول 4-2 : مقایسه اختیار آمریکایی و اختیار با میانگین بازگشت کننده                                74

جدول 4-3 : مقایسه اختیار آسیایی- آمریکایی و اختیار با میانگین بازگشت کننده                             75

چکیده

در دنیای رقابتی در حال حاضر با توجه به محدودیت های موجود در منابع (مالی ، زمان و…. ) روش های تصمیم گیری از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از زمینه های تصمیم گیری در صنایع، انتخاب پروژه مناسب از لحاظ اقتصادی به منظور سرمایه گذاری می باشد. در زمینه ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها روش های بسیاری وجود دارد، اما به دلیل وجود فرض های محدود کننده یا غیر واقعی همچنان تلاش های بسیاری جهت ابداع و معرفی روش های کاراتر انجام می گیرد.

در سال 1994 روش اختیارات واقعی جهت ارزش گذاری اقتصادی پروژه ها توسط پیندیک و دیکسیت معرفی شد. در این روش پیندیک و دیکسیت همانند شرایط واقعی جریان درآمدها در آینده احتمالی فرض شده و انعطاف پذیری مدیریت برای انتخاب مسیر پروژه در آینده لحاظ شده است. جریان های مالی آینده در این روش احتمالی بوده و منظور از انعطاف پذیری مدیریت، اعمال تصمیم (اختیار) درازای قیمت های پیش بینی شده در زمان های مجاز اعمال اختیار می باشد. اما بعضاً در منابع بیان شده است که روش اختیارات واقعی میزان ارزش انعطاف پذیری را دست بالا برآورد می کند. در این تحقیق برآنیم تا با معرفی مدل اختیار آسیایی جوابگوی مشکل برآورد دست بالا در روش اختیارات واقعی باشیم.

این مدل با توجه به این نکته معرفی شد که تصمیم گیرندگان هنگام انتخاب تنها به قیمت ها در زمان جاری اعتماد نکرده و رویدادها در طول زمان را مدنظر قرار می دهند. با توجه به این واقعیت مدل اختیار آسیایی واقعی پیشنهاد شده است. اختیار آسیایی نوعی از ارزشگذاری اختیارات می باشد که در آن به جای قیمت در زمان مورد بررسی از قیمت میانگین در طول دوره استفاده می شود. در نهایت به منظور کاربردی ساختن مدل، مدل پیشنهادی در مطالعه موردی و با اختیار چندگانه پیاده سازی شد. علاوه بر آن برای شناخت ویژگی های مدل به بررسی و مقایسه مدل اختیار آسیایی واقعی با مدل اختیار با میانگین بازگشت کننده پرداخته شد.

در نهایت با تحلیل مدل و پیاده سازی آن نتایج مورد انتظار تأیید شد. در مدل اختیار آسیایی واقعی، ارزش اختیار کاهش می یابد. درواقع با بهره گرفتن از این روش از برآورد دست بالای میزان ارزش نوسان پذیری و ارزش اختیار جلوگیری می شود. این مدل قابل حل و استفاده در دنیای واقعی می باشد.

1-1- مقدمه      

امروزه یکی از مهم ترین تصمیمات سازمان ها و شرکت ها با توجه به محدودیت های منابع مالی، تصمیم در زمینه انتخاب مناسب ترین پروژه برای سرمایه گذاری می باشد. برای ارزیابی اقتصادی پروژه ها متدهای گوناگونی وجود دارد، در بسیاری از این روش ها ارزش جریان درآمدها و مسیر ادامه پروژه در آینده ثابت فرض شده است. این مدل ها از قبیل ارزش فعلی خالص[1] و غیره مدلهای ایستا[2] نامیده می شوند. در حالی که   دسته ای دیگر از مدل های ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها، میزان درآمد در آینده و یا مسیر ادامه پروژه را احتمالی فرض می کنند. مدل های پویا[3] از قبیل درخت تصمیم گیری[4] و یا روش شبیه سازی مونت کارلو[5] در این گروه قرار دارند.

در روش های ذکر شده ارزش انعطاف پذیری مدیریت برای تصمیم گیری لحاظ نشده است. روش اختیار واقعی با توجه به محدودیت مدل های موجود (مدل های ایستا و پویا)و با هدف ارزیابی اقتصادی پروژه ها معرفی شد. در این روش علاوه بر توجه به ماهیت عدم قطعیت در درآمدها و هزینه ها، به خاصیت انعطاف پذیری تصمیم مدیران و محاسبه ارزش آن پرداخته شده است. در روش اختیارات واقعی از ابزارها و روش های محاسبه ارزش اختیار در بازارهای مالی استفاده می شود. در اختیارات واقعی هر یک از تصمیمات محتمل مدیران در آینده (با توجه به شرایط) به عنوان اختیار تلقی شده و پروژه را دارای ارزش افزوده می کند.

در واقع هر پروژه دارای دو دسته ارزش است، ارزش جریان مالی (ارزش فعلی خالص) و ارزش انعطاف پذیری به طوریکه ارزش انعطاف پذیری معادل ارزش اختیار تصمیم گیری در پروژه می باشد. مطابق شکل(1-1)

در این تحقیق برآنیم تا با بهره گرفتن از روش اختیارات واقعی و بهبود این روش به منظور نزدیک تر شدن به شرایط موجود در دنیای واقعی به بررسی ارزش اقتصادی پروژه ها بپردازیم.

تعداد صفحه : 105

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14