×
خانه » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی » پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش کودکان استثنایی: تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی
15 مارس 2016

پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش کودکان استثنایی: تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : کودکان استثنایی

عنوان : تأثیر آموزش مهارت­ های مثبت ­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم ­توان ذهنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قاین

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی “M.A”

گرایش کودکان استثنایی

عنوان :

تأثیر آموزش مهارت­ های مثبت­ اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم­ توان ذهنی

استاد راهنما :

دكترعلی ­اکبر اسماعیلی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 اهداف پژوهش…. 5

1-5 فرضیه ­های پژوهش…. 5

1-6  تعریف واژه ­ها و مفاهیم.. 5

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه­ تحقیق.. 1

2-1 عقب ماندگی ذهنی.. 9

2-2 عقب­مانده­ی ذهنی آموزش­پذیر (EMR) 9

2-3 ویژگی­های کودک استثنایی.. 9

2-4 نیازهای والدین کودکان استثنایی.. 10

2-5 احساسات والدین کودکان استثنایی.. 10

2-6  تعریف روان­شناسی مثبت­گرا 11

2-7 اهداف اولیه­ی روان­شناسی مثبت­گرا 12

2-8 اصول و مفروضه­های روان­شناسی مثبت­گرا 12

2-9 ابعاد روان­شناسی مثبت­گرا 1

2-10   زندگی کامل.. 13

2-10-1- زندگی لذت بخش… 14

2-10-1-1-  وجوه سه گانه زندگی لذت بخش….. 14

2-10-2- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه) 14

2-10-2-1-  توانمندی­ها و فضیلت­ها 15

2-10-3- زندگی با معنی.. 16

2-11   بهزیستی روان­شناختی.. 16

2-12   ابعاد بهزیستی روان­شناختی.. 19

2-13   نظریه­ های بهزیستی روانی.. 20

2-13-1- نظریه­ی فرانکل.. 20

2-13-2- الگوی ویسینگ و واندان. 20

2-13-3- نظریه­ی ریف.. 20

2-14   عوامل مؤثر بر بهزیستی.. 21

2-15   امید به زندگی.. 21

2-16   رضایت زناشویی.. 23

2-16-1- تعریف رضایت زناشویی.. 23

2-16-2- عوامل تعیین کننده­ موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی.. 23

2-17   پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع. 33

2-17-1-  پژوهش­های انجام شده در كشور 33

2-17-2- پژوهش­های خارجی.. 37

 

فصل سوم:  روش تحقیق.. 1

3-1 مقدمه. 40

3-2 نوع طرح پژوهش…. 40

3-3 جامعه­ آماری.. 40

3-4 نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه.

3-4-1- گروه نمونه. 40

3-4-2- روش نمونه گیری .. 40

3-5 ابزار اندازه ­گیری.. 40

3-6  اجرا و  روش جمع­آوری داده ­ها 45

3-7 روش­های آماری.. 46

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها 1

4-1 مقدمه. 48

4-2 تجزیه و تحلیل و توصیف داده ­های گردآوری شده 48

4-2-1- توصیف نمونه­ آماری.. 48

4-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش… 49

4-2-3- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل. 51

4-3 آمار استنباطی.. 54

4-4 آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 54

4-4-1- آزمون فرضیه­ اول. 54

4-4-2- آزمون فرضیه­ دوم. 56

4-4-3- آزمون فرضیه­ سوم. 58

 

فصل پنجم:  نتیجه ­گیری، بحث و پیشنهادات.. 1

5-1 مقدمه. 63

2-5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 63

5-2-1- بحث و نتیجه ­گیری از فرضیه­ اول. 63

5-2-2- بحث و نتیجه ­گیری از فرضیه­ دوم. 64

5-2-3- بحث و نتیجه ­گیری از فرضیه­ سوم. 65

5-3 محدودیت­های تحقیق.. 66

5-4 پیشنهادات… 67

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 67

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 67

پیوست­ها  1

پرسشنامه­یی زوجی اینریچ.. 70

پرسشنامه­ امید به زندگی حلاجیان.. 72

پرسشنامه­ بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف… 74

منابع و مآخذ  75

فهرست جدول­ها

جدول شماره (3-1): پایایی پرسشنامه­ امید به زندگی حلاجیان در گروه آزمایش و کنترل.. 41

جدول شماره (3-2): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 42

جدول شماره (3-3): پایایی مقیاس زوجی اینریچ در گروه آزمایش و کنترل.. 42

جدول شماره (3-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 43

جدول شماره (3-5): پایایی مقیاس بهزیستی روان­شناختی – فرم كوتاه ریف در گروه آزمایش و کنترل.. 44

جدول شماره (3-6): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 44

جدول شماره (3-7): ساختار کلی جلسات آموزش مهارت­ های مثبت­اندیشی.. 45

جدول شماره(4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. 48

جدول شماره(4-2):توصیف نمره متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش…. 49

جدول شماره (4-3):توصیف نمره­ی متغیرهای تحقیق در گروه کنترل.. 51

جدول شماره (4-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 54

جدول شماره (4-5): نتایج آزمون لوین.. 54

فهرست جدول­ها

جدول شماره (4-6): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیش­آزمون در مؤلفه­ی بهزیستی روانشناختی مادران.. 55

جدول شماره (4-7): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های بهزیستی روان­شناختی مادران دانش ­آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 56

جدول شماره (4-8): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل  57

جدول شماره (4-9): نتایج آزمون لوین.. 57

جدول شماره (4-10): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی امید به زندگی مادران.. 57

جدول شماره (4-11): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 58

جدول شماره (4-12): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل  59

جدول شماره (4-13): نتایج آزمون لوین.. 59

جدول شماره (4-14): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی رضامندی زناشویی مادران.. 60

جدول شماره (4-15): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 60

جدول5-1: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 63

جدول شماره (الف-1): پرسشنامه­ زوجی اینریچ.. 69

ادامه جدول شماره (الف-1): پرسشنامه­ زوجی اینریچ.. 70

جدول شماره (الف-2): پرسشنامه­ امید به زندگی.. 71

ادامه­ جدول شماره (الف-2): پرسشنامه­ امید به زندگی.. 72

جدول شماره (الف-3): پرسشنامه­ بهزیستی- روان­شناختی.. 73

ادامه­ جدول شماره (الف-3): پرسشنامه­ بهزیستی- روان­شناختی.. 74

فهرست نمودارها

نمودار شماره (4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. 49

نمودار شماره (4-2): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل  52

نمودار شماره (4-3): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل  53

نمودار شماره (4-4): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل  53

فهرست شکل­ها

عنوان شکل ………………………………………………………………………………………………….                صفحه

شکل شماره (2-1): الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روان­شناختی، اقتباس از کرد تمینی (1384) 1

چکیده

هدف:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت­ های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزندکم ­توان ذهنی شهر فردوس درسال (91) انجام شد.

روش:

این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل  است. جامعه موردمطالعه 100 نفر ازمادران دارای فرزند کم ­توان ذهنی شهر فردوس بودند،که فرزندان­شان در سال91 تحت حمایت بهزیستی بوده ­اند.نمونه ­ای شامل 50 مادر به شیوه­ نمونه گیری تصادفی انتخاب وبه صورت تصادفی در گروه آزمایش وکنترل هرگروه (25نفر) قرار گرفتند.

آزمودنی­های گروه آزمایش به مدت 13 جلسه­ی 90 دقیقه­ای طی 4 هفته تحت آموزش مهارت­ های مثبت­اندیشی قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. داده ­های به دست آمده با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها: تحلیل نتایج با بهره گرفتن از آزمونT  مستقل نشان  داد که تفاوت بین دوگروه آزمایش وکنترل معنادار است ( 0001/0p< ).

نتیجه ­گیری: نتایج به دست آمده در این تحقیق همسو با سایر تحقیقات بوده وسودمندی وتأثیر آموزش مهارت­ های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند كم توان ذهنی را تأیید می­ کند.

1-1          مقدمه

یکی از طبیعی­ترین گروه­هایی که می ­تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه­ی خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن­ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم ­توان ذهنی[1]، نابینا[2]، یا ناشنوا[3] باشد. کم ­توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید می ­آید (میکائیلی، 138). بی تردید تولد و حضور كودكی با كم توانی ذهنی در هر خانواده­ای می ­تواند رویدادی نامطلوب و چالش­زا تلقی شود كه احتمالاً تنیدگی، سرخوردگی­، احساس غم و ناامیدی را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعددی وجود داردكه نشان می­ دهند والدین كودكان دارای مشكلات هوشی­، به احتمال بیشتری با مشكلات هیجانی­، اقتصادی و اجتماعی كه غالباً ماهیت محدود كننده­، مخرب و فراگیر دارند، مواجه می­شوند (مانند خمیس[4]، 2007). در چنین موقعیتی گرچه همه اعضای خانواده وكاركرد آن­، آسیب می­بیند(هرینگ[5] وهمكاران، 2006) مادران به علت داشتن نقش سنتی “مراقب”، مسئولیت­هایی بیشتری در قبال فرزند ناتوان خود به عهده می­گیرند كه در نتیجه­، با مشكلات روانی بیشتری مواجه می­شوند. فرض بر این است كه مشكلات مربوط به مراقبت از فرزند مشكل­دار، والدین، به ویژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشكلات مربوط به سلامت روانی قرار می­دهد (اولسون و هوآنگ، 2001؛ مک کانکی و همکاران[6]، 2007). مادر، نخستین شخصی است كه به طور مستقیم با كودك ارتباط برقرار می­كند.

رویارویی مادر با فرزند كم­توان ذهنی، نیاز كودك به مراقبت دایمی، اهمیت فراهم ساختن شرایط ویژه­ی رشد، تجربه­ی تنش والدین ناشی از وجود رفتارهای آیینی، مشكلات زبانی، قشقرق و فقدان مهارت مراقبت از خود در این گروه از كودكان، همگی زمینه را برای تضعیف كاركرد طبیعی مادر فراهم می­نمایند. وجود چنین مشكلاتی افزایش میانگین اختلالات روانی در مادران كودكان استثنایی و به ویژه مادران دارای كودك كم توان ذهنی را در مقایسه با مادران كودكان عادی در پی خواهد داشت. هم چنین داشتن توقعات و انتظارات دور از توانایی كودكان و برآورده نشدن آن­ها موجب ناكامی والدین می­ شود.

تولد یک كودك كم­توان ذهنی در مادرانی كه به مدت 9 ماه بارداری، انتظار یک كودك سالم و با ویژگی­های طبیعی را داشته اند موجبات احساس گناه و تقصیر، ناكامی و محرومیت ناشی از طبیعی نبودن كودك را در مادر فراهم می كند كه بالطبع غم، اندوه و افسردگی را به دنبال خواهد داشت. در مجموع، چنین شرایطی می ­تواند سبب گوشه­گیری، عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط، احساس خودكم بینی و بی ارزشی در مادر شود و پیامدهای منفی هم­چون اضطراب، پرخاشگری (نریمانی و همکاران، 2007)، حرمت به خود پایین (محمدی و دادخواه، 2001) و افسردگی شدید (لاجوردی، 1992) را در مادران به دنبال داشته باشد و سلامت آن­ها را به خطر اندازد.یكی از مهم ترین منابع زمینه ساز این گروه از مشكلات روان -شناختی از دست دادن امید به زندگی و نداشتن رضایت زناشویی است (شمس اسفندآبادی، 2007).

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14