×
خانه » علوم انسانی » حقوق » پایان نامه نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی
23 آذر 1395

پایان نامه نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی


گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی  به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی

 به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

  پاییز 1395

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

عنوان                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1-بیان مسئله: 3

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 7

1-3-سوابق تحقیق: 7

1-4-سوالات تحقیق: 6

1-5-فرضیه تحقیق: 6

1-6-اهداف تحقیق: 6

1-8-روش تحقیق: 8

فصل دوم: حقوق کودک در قوانین داخلی و اسناد بین المللی 10

2-1-تعریف طفل 11

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح .

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی .

2-2-2- انواع جرایم .

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 14

2-3-1- تبیین زیست شناختی 14

2-3-2-تبیین روان شناختی 15

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی .

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 15

2-5-1- فرهنگ و تمدن 16

2-5-2-آموزش و پرورش 16

2-5-3-اعتقادات مذهبی 17

2-5-4-نقش خانواده 17

2-5-5-شرایط اقتصادی 18

2-5-6-سایر عوامل 19

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم .

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 19

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) .

2-7-2-سیاست تقنینی 19

2-7-3-سیاست قضایی 20

2-7-4- سیاست اجرایی 20

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 21

فصل سوم: پیشگیری از جرایم علیه اطفال در اسناد بین المللی .

3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 21

3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 22

3-2-انواع پیشگیری از جرم 23

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 24

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 24

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 24

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 25

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 25

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 26

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 27

3-2-8-پیشگیری انفعالی 27

3-2-9-پیشگیری فعال 28

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 28

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 29

3-2-12- پیشگیری قضایی 29

3-2-13- پیشگیری انتظامی 30

3-2-14-پیشگیری عام 31

3-2-15-پیشگیری خاص 31

3-2-16- پیشگیری وضعی 31

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 33

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 34

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 34

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 35

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 35

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 35

3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 36

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 36

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 36

3-6- مراحل پیشگیری .

3-6-1-مرحله اول پیشگیری .

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری .

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری .

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 37

3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم .

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم .

3-10- اعلامیه جهانی حقوق کودک 39

3-11-پروتکل اختیاری حقوق کودک 41

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک در فرانسه و علل 52

جرایم علیه اطفال و نوجوانان .

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 53

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 53

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 56

4-2-حقوق كودك در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 58

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 58

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 60

4-5-1-تخفیف مجازات 61

4-5-2-تشدید مجازات 61

4-5-3-جرم انگاری و نقش دادستان 62

4-6-علل جرایم علیه اطفال 66

4-6-1-وضعیت فیزیکی 67

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 67

4-6-3- ترس 67

4-6-4-اعتیاد والدین 68

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 68

4-6-6- جمعیت خانواده 68

4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 69

4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 69

4-6-9-سابقه محكومیت یا سوءپیشینه خانواده 70

4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 70

4-6-11-منطقه محل سكونت خانواده 70

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرایم .

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 73

5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 74

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 76

5-2-1-ترک انفاق کودکان: 77

5-2-2-رها کردن طفل: 77

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 78

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 82

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 82

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 83

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 84

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 87

5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 89

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 91

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 91

5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 92

5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 95

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 98

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 99

5-4-اقدامات نوین پیشگیری 100

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 100

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 100

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 100

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 101

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 101

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 102

5-5- وضعیت اطفال و نوجوانان بزه دیده در حقوق فرانسه 102

نتیجه گیری و پیشنهادات: 105

منابع: 111

 

چکیده:

كودكان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و … قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و …) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتكاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتكاب بزه از طریق مختل ساختن فرایند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری كرد.

جرایم علیه اطفال در قانون 1992 در حقوق فرانسه را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود. در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می‌توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است. دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد.

 واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان، فرانسه.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

كودكان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش كودك‌آزاری و بزهدیدگی اطفال به زمان‌هایی كه انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم كودك به عنوان كالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته‌اند. در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند،  مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال – مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال – پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان – آیین دادرسی کیفری اطفال  این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند. یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می‏کنیم که قانون‏گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می‏شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی‏توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی‏توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب‏نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم ‏الاتباع است. در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه ‏دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون‏گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می‏شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

1-2-بیان مسئله:

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند. دادستان یا مدعی‌العموم، مقامی كه برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب كیفری بزهكاران بر اساس مقررات انجام وظیفه می کند. در هر دادسرا، دادستان رئیس دادسرا است. دادستان بنام جامعه، جرائم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد كلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، صدور كیفر خواست و حضور در دادگاه مربوطه، از جمله وظایف و اختیارات دادستان است(افسران و علوی، 1385، ص45). دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستان‌ها نماید(حاجی تبار، 1389، ص130).

در قانون جزای 1992 فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاری‌های جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه اطفال وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است(لاسان: 1386،ص110).

اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق از روش کتابخانه‌ای، به گردآوری اطلاعات پرداخته شده و روش تحلیل داده‌های این تحقیق، به صورت تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و بررسی آن در اسناد بین المللی و حقوق فرانسه، از جمله اهداف مهم این پژوهش بوده که محقق را به انجام این تحقیق مشتاق کرده لذا در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال تبیین و واکاوی نماید.

1-3-سوالات تحقیق:

سوال اصلی

 1. با توجه به قوانین داخلی و خارجی، دادستان چگونه می‌تواند با ایفای نقش خود در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال فعالیت نماید؟
 2. نقش دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در ایران و اسناد بین المللی چیست؟
 3. نقش دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران تا چه حد با اسناد بین المللی هم سو بوده است؟
 4. در حقوق فرانسه نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال با اسناد بین المللی هم راستا بوده است؟

1-4-فرضیه تحقیق:

فرضیه اصلی

 1. دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین از جمله اصل 156 قانون اساسی، اقدام به پیشگیری نماید و مانع از اقدامات افراد یا سازمان‌ها در ارتکاب بزه علیه اطفال شود.
 2. دادستان با رویکرد کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال اقدام نماید.
 3. در این زمینه به نظر میرسد هنقش و جایگاه دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال با اسناد بین المللی هم سو نبوده است.
 4. به نظر می رسد حقوق جدید فرانسه به رهنمودها و مقررات بین المللی در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال توجه نموده و آنها را وارد قوانین خود نموده است.

1-5-اهداف تحقیق:

 • بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛
 • بررسی و تحلیل نقش دادستان در امور قضایی و غیر قضایی؛
 • تحیلی و ارزیابی نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال.

1-6-اهمیت و ضرورت تحقیق:

كودكی عاملی است كه جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق كیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهكاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون كردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل 156 قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 134

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

         parsavahedi.t@gmail.com

27,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14