×
خانه » علوم انسانی » زبان و ادبیات فارسی » پایان نامه : بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی
22 مه 2016

پایان نامه : بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و  ادبیات فارسی

گرایش : زبان و  ادبیات فارسی

عنوان : بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و  ادبیات فارسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A  )

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

استاد راهنما :

دکتر مجتبی بشردوست 

استاد مشاور:

دكتر شروین خمسه

زمستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان ، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم .

برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان است ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس است و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر است اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می شود  .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول:كلیات پژوهش

1-1 بیان مسئله. 3

1-2 هدف های تحقیق.. 3

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. 3

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق.. 4

1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های كلیدی.. 4

1-6 روش تحقیق.. 4

1-7  قلمرو تحقیق.. 4

1-8 جامعه آماری وحجم نمونه. 5

1-9  محدودیت ها و مشكلات تحقیق.. 5

فصل دوم:مطالعات موضوعی

مقدمه. 7

گفتار اول. 8

سیری در آراء ژان پیاژه 8

2-1 ژان پیاژه 9

2-1-1 مراحل رشد ذهنی کودک.. 10

2-1-2 هوش کودک.. 18

2-1-3 بازی.. 25

2-1-4 زبان کودک.. 34

2-1-2 عواطف کودک.. 38

گفتار دوم: سیری در آرای زیگموند فروید. 42

2- 2 زیگموند فروید. 43

فصل سوم:روش شناسی تحقیق(متدولوژی)

مقدمه 47

3ـ1 روش تحقیق.. 48

3ـ2 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 48

3ـ3 مدل تحقیق.. 48

3ـ4 روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 48

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه. 51

بخش اول:ساختار فکری، زیبایی شناختی (بلاغی)وساختار زبانی.. 52

4-1-1ساختار فکری.. 53

4-1-1-1 تخیل.. 53

4-1-1-2 خودمیان بینی.. 54

4-1-1-3 ضمیر ناخود آگاه 56

4-1-1-4 نوستالژی.. 61

4-1-1-5 مفهوم کودکی.. 62

4-1-2 ساختار زیبایی شناسی (بلاغی) 64

4-1-2-1 تشخیص…. 64

4-1-2-2 استعاره 66

4-1-2-3 تشبیه. 67

4-3-1 ساختار  زبانی (هنجارگریزی ) 68

بخش دوم :مروری بر زندگی و آثار پروین اعتصامی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری ، زیبایی شناختی و زبانی  71

4-2-1 زندگی و آثار پروین اعتصامی.. 72

4-2-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در دیوان اشعار پروین اعتصــــامی.. 73

4-2-2-1 نوستالژی  73

4-2-2-2 خودمیان بینی [تشخیص] 73

4-2-2-3 دفاع از دوستی.. 91

4-2-2-4 دفاع از پاکی.. 91

4-2-2-5 بیان کودکانه. 92

4-2-2-6 بازی.. 94

4-2-2-7 مادر. 95

4-2-2-8 هنجارگریزی.. 100

بخش سوم:مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  101

4-3-1 زندگی و آثار فروغ فرخزاد. 102

4-3-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار فروغ فرخزاد. 104

4-3-2-1 نوستالژی.. 104

4-3-2-2 بیان کودکانه. 106

4-3-2-3 درک کودکانه. 112

4-3-2-4 خودمیان بینی.. 112

4-3-2-5 تشیبه. 134

4-3-2-6 تخیل و فضای حسی.. 136

4-3-2-7 استعاره حسی.. 139

4- 3-2- 8 دفاع از عشق و دوستی.. 140

4-3-2-9 مادر. 140

4-3-2-10 هنجارگریزی.. 142

4-3-2-12 درک حسی از (زمان ،مکان و …) 142

بخش چهارم:مروری بر زندگی و آثار احمدرضا احمدی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  144

4-4-1 زندگی احمد رضا احمدی.. 145

4-4-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار احمد رضا احمدی.. 147

4-4-2-1 زبان. 147

4-4-2-2 خودمیان بینی [تشخیص ] 150

4-4-2-3 مادر. 167

4-4-2-4 نوستالژی.. 168

4-4-2-5 هنجارگریزی.. 170

4-4-2-6 بازگشت به کودکی.. 172

4-4-2-7 بازی.. 174

4-4-2-8 بیان کودکانه. 174

4-4-2-9 استعاره 178

4-4-2-10 تشبیه 178

4-4-2-11 درک حسی از زمان و مکان. 178

فصل پنجم:نتیجه گیری

منابع. 182

چکیده

با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم.

برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان است ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس است و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر است اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می شود  .

-1 بیان مسئله

برخی از شاعران به شعر کودک علاقه نشان داده اند و یا گاهی در اشعارشان به مسائل مربوط به کودکی پرداخته اند .

نگاه ، سبک ، زبان و تخیل این شاعران با شاعرانی که صرفاً برای خواص و بزرگسالان شعر می گویند تفاوت دارد . نویسنده ی این رساله می خواهد علل این تفاوت را بررسی و تحلیل نماید . در بخش نخست رساله برخی آرای پیاژه ، فروید ، یونگ ،  لکان نقد و بررسی خواهد شد.

در بخش دوم رساله با توجه به آرای روان کاوان مذکور اشعار پروین اعتصامی ( شاعر سنت گرا )، فروغ فرخزاد ( شاعر نو گرا ) و احمد رضا احمدی ( شاعر معاصر ) طبقه بندی و نقد خواهد شد .

1-2 هدف های تحقیق

هدف اصلی

– شناخت مؤلفه های کودکی در اشعار بزرگسال

هدف فرعی:

– بررسی تعدادی از مفاهیم روانشناسی کودکان در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی .

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

– با توجه به اینکه درباره ی روان شناسی شعر کودک کمتر تحقیق شده است نویسنده رساله می خواهد گامی هر چند کوچک در این زمینه بر دارد .

 

 

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق

  • بازتاب کودکی در شعرهای پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی چگونه است ؟
  • مسائل مربوط به کودکی در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟

فرضیه های تحقیق:

– بازتاب کودکی در اشعار هر کدام از این سه شاعر کاملاً متفاوت است و فروغ فرخزاد بی پرده تر از دو شاعر دیگر کودکی اش را در اشعارش به نمایش گذاشته است .

–  بازگشت به کودکی در اشعار  پروین اعتصامی واژگانی است در اشعار فروغ فرخزاد ، حسی و در اشعار احمدرضا احمدی تصویری است .

1-5تعاریف عملیاتی متغیرهاوواژه های كلیدی:

مفهوم کودکی : کودکی بدایت اعمال ، رفتار و افکار انسانی است که ناخواسته پا به عرصه ی وجود گذاشته و با آگاهی هایی که از محیط و والدینش می گیرد ، می خواهد مسیر زندگی اش را طی کند .

خودمیان بینی :

شاعر بین من خود و محیط فرقی قائل نمی شود .

تشخیص :

زنده و جاندار انگاشتن عناصر طبیعت را تشخیص گویند .

واژه های کلیدی:

فروید ، پیاژه ، نوستالژیک ، تشخیص ، خودمیان بینی

1-6 روش تحقیق

اسنادی – کتابخانه ای

1-7  قلمرو تحقیق

در این تحقیق از همه ی اشعار سه شاعر نامبرده و کتاب های روان شناسی استفاده گردیده است .

تعداد صفحه : 198

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14