×
خانه » علوم انسانی » حقوق » پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر
05 بهمن 1394

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مركز کهگیلویه و بویراحمد

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: جـزا و جـرم شناسی

عنوان:

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

در استان فارس

استاد راهنما:

دكتر محمد باقر عامرنیا

استاد مشاور:

دكتر علی جانیپور

بهمن ماه 1392

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه         

چکیده:….. 1

1-کلیات.. ……………  . ………………………………………………………………2

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بیان مسئله.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- هدف كاربردی.. 8

1-6- سؤالات تحقیق.. 8

1-7- فرضیه ‏های تحقیق:.. 8

1-8- پیشینه پژوهش.. 8

1-9- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات.. 12

2- مروری بر تحقیقات انجام شده.. 16

2-1- مقدمه.. 16

2-2- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران   16

2-2-1- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر قبل از انقلاب   18

2-2-2- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر پس از انقلاب   22

2-3- جهانی و سازمانی بودن قاچاق مواد مخدر.. 23

2-4- رویکردهای جامعه شناختی نسبت به جرم.. 25

2-4-1- تئوری فقر اقتصادی و ارتباط آن با ارتکاب جرم.. 26

2-4-1-1- بیکاری.. 31

2-4-1-2- نظریه های خرده فرهنگ.. 33

2-5- نقش گروه دوستان در روی آوری به ارتکاب جرم.. 34

2-5-1- نظریه پیوند افتراقی.. 35

2-6- موقعیت جغرافیایی و تأثیر آن در قاچاق.. 38

2-7- محیط و تأثیر آن در ارتکاب.. 40

2-7-1- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق.. 44

2-8- رابطه تحصیلات و ارتکاب جرم.. 50

2-9- تأثیر خانواده در روی آوردن به ارتکاب جرم.. 52

2-9-1- اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت.. 57

2-9-2- خانواده نابسامان و تأثیر آن در ارتکاب.. 59

2-9-3- عدم پای بندی خانواده‌ها به آموزه های دینی.. 62

2-10- بزهکاری پدر و مادر و ارتباط آن.. 63

3-مواد و روش کار.. 67

3-1- مقدمه.. 67

3-2- روش پژوهش.. 67

3-3- جامعه آماری.. 68

3-4- روش نمونه گیری.. 68

3-5- تعیین حجم نمونه.. 69

3-6- حجم نمونه.. 69

3-7- روش گردآوری اطلاعات.. 69

3-8- ابزار گرد آوری اطلاعات.. 70

3-9- روایی پرسش نامه.. 70

3-10- پایائی پرسشنامه محقق ساخته.. 71

3-11- فرایند جمع آوری اطلاعات.. 71

3-12- موانع و محدودیت تحقیق.. 72

3-13- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 73

3-14- جمع بندی فصل.. 74

4-نتایج…… 75

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-3- سؤال‌های پژوهش.. 82

4-4- فرضیه های پژوهش:.. 84

5-نتیجه گیری.. 92

5-1- مقدمه.. 92

5-2- نتیجه گیری.. 92

5-3- سؤال‌های پژوهش.. 93

5-4-پیشنهادات.. 96

منابع…………………………………………………………………….98

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                      صفحه

 

جدول 3-1 تعداد زندانیان شهر شیراز.. 68

جدول 3-2 حجم نمونه توزیع فراوانی و درصد بر اساس گروه و جنسیت 69

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس 75

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن 76

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات 77

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 78

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر 79

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر 80

جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر 81

جدول 4-8 بین تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 82

جدول 4-9 بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 83

جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 87

جدول 4-15: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 88

جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 89

جدول 4-17: نتایج تحلیل رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 90

 

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                صفحه

شكل 4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 76

شكل 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب سن 77

شكل 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 78

شكل 4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 79

شكل 4-5 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 80

شكل 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر 81

شكل 4-7 توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر 82

شکل 4-8: نمودار رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 85

شکل 4-9: نمودار رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی- خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 87

شکل 4-10: نمودار رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 89

شکل 4-11: نمودار رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 91

 

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

 

چکیده:

امروزه پدیده قاچاق مواد مخدر امری بین‌المللی است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند و به عبارتی این جرم مرزهای بین‌المللی را در ربوده و باعث تشکیل باندهای سازمانی و فراملی شده است بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد است. به منظور گردآوری داده ­ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. پرسشنامه‌های محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زندانیان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌های شیراز به سر می‌برند می‌باشد؛ و نمونه آماری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری کوکران 158 نفر برآورد گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده ­ها در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، با بهره گرفتن از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های پژوهش (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی) بر گرایش به قاچاق مواد مخدر تأثیر گذار است و هرکدام از این عوامل به نوبه‌ی خود و به میزان متفاوتی بر گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر گذار بوده‌اند بنابراین جهت جلوگیری هر چه بیشتر روی آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر باید به این مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در این زمینه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغییری حاصل گردد.

واژه های کلیدی: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان فارس.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :143 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14