پایان نامه شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

عنوان:

شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                         شماره صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات پژوهش

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
  • بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………4
  • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

  • فرضیه ­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
  • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ تحقیق

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2 مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1 تأمین مالی خارج از ترازنامه ……………………………………………………………………………………………………………….11

    2-2-1- 1 ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه ……………………………………………………………………………………….12

          2-2-1-1-1  اجاره­های عملیاتی…. ……………………………………………………………………………………………………12

          2-2-1-1-2  فروش حساب­های دریافتنی …………………………………………………………………………………………..13

          2-2-1-1-3 تأمین مالی برون پروژه­ های خاص…………………………………………………………………………………….13

          2-2-1-1-4 برون سپارری ……………………………………………………………………………………………………………… 14

         2-2-1-1-5 تبدیل دارایی­ ها به اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………. 14   

   2-2-1-2 عوامل موثر در اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه…………………………………………………………………………15

           2-2-1-2-1 تاثیر نسبت­های اهرمی …………………………………………………………………………………………………..15

           2-2-1-2-2 تاثیر نسبت­های سود و زیانی و نسبت­های سودآوری ………………………………………………………..15

                 2-2-1-2-3 بازده دارایی­ ها ………………………………………………………………………………………………………………16

     2-2-2 واکنش سرمایه­ گذاران ………………………………………………………………………………………………………………………….17

          2-2-2-1 نظریه بازار کارا ……. …………………………………………………………………………………………………………………17

          2-2-2-2 تئوری مالی رفتاری ………………………………………………………………………………………………………… ……….18

                2-2-2-2-1 مشخصه­های تئوری مالی رفتاری………………………………………………………………………………………19

                2-2-2-2-2 تئوری حسابداری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………..19

    2-2-3 اعلان سود …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21      

        2-2-3-1 عدم تقارن اطلاعات ……………… ……………………………………………………………………………………………………21

        2-2-3-2 محتوای اطلاعاتی …………………………….. ……………………………………………………………………………………….21

  2-2-4 تاثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود …………………………………………….23

2-3 پیشینه­ژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

3-3-1 بخش اول: پیشینه­ پژوهش­های تأمین مالی خارج از ترازنامه………………………………………………………………….24

             3-3-1-1 پیشینه پژوهش­های خارجی …………………………………………………………………………………………………….24

             3-3-1-2 پیشینه­ پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………….26

3-3-2 بخش دوم: پیشینه­ پژوهش­های وانش سرمایه­ گذاران ……………………………………………………………………………26

             3-3-2-1 پیشینه پژوهش­های خارجی …………………………………………………………………………………………………….26

             3-3-2-2 پیشینه­ پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………….30

3-3-3 بخش سوم: پیشینه­ پژوهش­های اعلان سود…………………………………………………………………………………………33

             3-3-3-1 پیشینه پژوهش­های خارجی …………………………………………………………………………………………………….33

             3-3-3-2 پیشینه­ پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………….35

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-2 روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..39

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-4 روش گردآوری داده ­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….41

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل داده ­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………41

3-6 روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها ……………………………………………………………………………………………………………………41

3-7 روش­های آماری آزمون فرضیه ­ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………..42

      3-7-1 آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………….42

      3-7-2 بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده ­های پژوهش ……………………………………………………………………………………42

      3 -7-3 داده ­های پانل (داده ­های تابلویی) ………………………………………………………………………………………………………..42

      3-7-4 آزمونF  لیمر ……………………………………………………………………………………………………………………………………42

      3-7-5 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

      3-7-6 مدل اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………44

      3-7-7 مدل اثرات تصادفی ……………………………………………………………………………………………………………………………45

      3-7-8 ضریب تعیین …………………………………………………………………………………………………………………………………….47

      3-7-9 مدل­های رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………………….48

      3-7-10 اساسی رگرسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………..49

      3-7-11 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..49

      3-7-12 آزمون معنادار بودن برای معادله رگرسیون …………………………………………………………………………………………..49

      3-7-13 آزمون معنادر بودن ضرایب ………………………………………………………………………………………………………………50

      3-7-14 آزمون خود همبستگی جملات خطا …………………………………………………………………………………………………..50

3-7-15 مفهوم سطح معناداری ………………………………../…………………………………………………………………………………………..50

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

4-2 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

4-3 تحلیل فرضیه ­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….54

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

5-2 نتیجه ­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

5-3 پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………60

     5-3-1 پیشنهادهای اجرایی (حاصل ازپژوهش) …………………………………………………………………………………………………60

     5-3-2 پیشنهادها برای تحقیق­های آتی ……………………………………………………………………………………………………………..61

5-4 محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..62

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

ضمائم و خروجی نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………………………………68  Abstract …………………………………………………………………………………………………………………………………..I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                              شماره صفحه

جدول 2-1 ارتباط تأمین مالی خارج از ترازنامه با نسبت­های مالی………………………………………………………………………………15

جدول 3-1 چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………40

جدول 4-1 یافته­ های توصیفی پژوهش ………………………………………………… ……………………………………………………………….52

جدول 4-2 بررسی نرمال بودن داده ­های مطالعه………………………………………………………………………………………………………..54

جدول 4-3 خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه اول …………………………………………………………………….56

جدول 4-4 خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه دوم …………………………………………………………………….57

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته است، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد؛ که شرکت از طریق ابزارهای این روش، نقدینگی خود را افزایش می­دهد. همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. باتوجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می­توان واکنش سرمایه­ گذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع دارایی­ ها)، واکنش سرمایه­ گذاران به این نسبت، به دلیل وجود کلیدی­ترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع دارایی­ ها را در تصمیم­های سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود، می­توان مشاهده کرد. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود می­باشد. در این پژوهش، تعداد 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی 1387 تا 1392 انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با توه به ماهیت و روش از نوع  توصیفی- همبستگی می­باشد. همچنین از نظر داده ­ها، کمی و از نظر زمان اجرای پژوهش، مقطعی می­باشد. روش برآورد مدل بر اساس داده ­های تلفیقی بوده که شامل اطلاعات سری زمانی و داده ­های مقطعی می­باشد. برنامه نرم افزاری مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزار Eviews8 می­باشد. در این پژوهش از اجاره عملیاتی به عنوان ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه استفاده شده است و نتایج حاصل از دو فرضیه پژوهش بیانگر آن است که اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­ گذاران با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارد. اما در فرضیه دوم، اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به بازده مجموع دارایی­ ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. 

واژه­ های کلیدی: اجاره عملیاتی، واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود، عدم تقارن اطلاعات، بازده مجموع دارایی­ ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

یکی از مهم­ترین تصمیم­های مدیریت مالی، اتخاذ تصمیم­هایی در مورد نحوه تأمین مالی برای شرکت می­باشد؛ که شامل تصمیم­هایی هم­چون ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن­ها است. حال شرکت­ها برای تأمین مالی راه ­های مختلفی از قبیل وام بانکی، استقراض خارجی، انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و…. می­باشد که یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد که شرکت از طریق استفاده از ابزارهای متفاوت که این روش دارا می­باشد، تأمین مالی می­ کند. به طور کلی، شرکت از طریق ابزارهای این روش نقدینگی شرکت را افزایش می­دهد. یعنی شرکت می­خواهد ضمن تحصیل دارایی، آن دارایی و بدهی مربوط به آن در ترازنامه نشان داده نشود و همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. با این وجود مسیر واکنش سرمایه­ گذاران به این ابزار مدیریتی حائز اهمیت ویژه می­باشد.

در این فصل پس از تشریح موضوع پژوهش، به بیان مسأله و اهمیت و اهداف آن پرداخته می‌شود و در ادامه فرضیه ­های پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای استفاده شده در پژوهش ارائه گردیده است. در انتها قلمرو پژوهش حاضر بیان می­ شود.

 

1-2 بیان مسأله  

همواره سرمایه­ گذاران به دنبال اطلاعاتی کامل و دقیق از صورت­های مالی هستند؛ تا این اطلاعات را در تصمیم­ گیری­های خود مد نظر قرار دهند. یکی از مهم­ترین و حتی اگر واقع­بینانه به شرایط نظاره کنیم، می­توان گفت مهم­ترین عامل مؤثر بر  تصمیم و واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اطلاعات، اطلاعات مربوط به سود می­باشد. از آنجا که ابزارهای مختلفی بر میزان سود تأثیر می­گذارند و یا تأثیر داده می­شوند؛ در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که تأمین مالی خارج از ترازنامه که هم یکی از ابزارهای مدیریت است و هم یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان سود، چگونه اثری بر واکنش سرمایه­ گذارانی آگاه نسبت به اعلان سود می­ گذارد. تأمین مالی خارج از ترازنامه، نوعی تأمین مالی است که بیشتر شرکت­ها برای  جلوگیری از افزایش بیش از اندازه در اهرم مالی و نقض قراردادهای بدهی خود سعی می­ کنند، عملیات خود را با نشان ندادن بدهی و دارایی در ترازنامه، تأمین مالی کنند(تقوی و همکاران، 1389: 5). مدیریت شرکت از طریق ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه هم­چون اجاره عملیاتی، برون سپاری، فروش حساب­های دریافتنی، تأمین مالی پروژه­ های خاص، تبدیل دارایی­ ها به اوراق بهادار و کالای امانی می ­تواند موجب افزایش سودآوری، کاهش ریسک و پایین آوردن اهرم مالی شرکت شود. البته، در ایران به جز اجاره عملیاتی و کالای امانی از دیگر ابزارها استفاده نمی­ شود و از این دو مورد فقط اطلاعات مربوط به اجاره عملیاتی در دسترس می­باشد(مرادزاده­فرد، 1388). برخی شیوه ­های تأمین مالی برون ترازنامه­ای علاوه بر تأثیر روی ترازنامه، اثر مثبتی نیز روی عدد سود گزارش شده دارند. این شیوه تأمین مالی به خصوص هنگامی بیشتر استفاده می­گردد که پاداش مدیران بر اساس سود گزارش شده سالانه بوده و میزان آن با سود رابطه­ مستقیمی داشته باشد. از طرفی نشان ندادن دارایی در ترازنامه به دلیل انجام تأمین مالی برون ترازنامه­ای و منظور نکردن استهلاک دارایی در سود (زیان) موجب افزایش سود و از سویی دیگر، موجب افزایش نرخ بازده مجموع دارایی می­ شود. برخی شیوه ­های تأمین مالی برون ترازنامه­ای منافعی از نقطه نظر مالیاتی دارند. بنابر نوع عامل به ­وجود آورنده این شیوه تأمین مالی، موارد مذکور می­توانند مورد توجه واقع شوند. در صورتی که ساختار تأمین مالی برون ترازنامه­ای اثر مالیاتی داشته باشد، تأثیر مستقلی بر جریان­های نقدی و در نهایت ثروت سرمایه­ گذاران (سهامداران) دارد. البته ممکن است که به صورت غیر مستقیم یا منفی بر ثروت سرمایه­ گذاران (سهامداران) تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، می­توان به هنگامی اشاره کرد که سهامداران متأثر از تغییرات ظاهری به وجود آمده از حسابداری ساختگی، سهام خود را بفروشند(دستگیر و سلیمانیان، 1386). در نهایت این سؤال مطرح است که آیا تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی و بازده مجموع دارایی­ ها تأثیر می­ گذارد؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از مهم­ترین زمینه­ ها برای مدیریت، اعتماد سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود می­باشد. زیرا، مدیریت با داشتن پشتوانه مالی از طریق جذب سرمایه­ گذار در شرکت قدرت تطبیق و واکنش خود را نسبت به رویدادهای داخلی و خارجی همسان می­سازد. حال سرمایه­ گذار که کیفیت سود را به عنوان مهم­ترین محرک خود در انتخاب سرمایه­ گذاری مد نظر دارد؛ ممکن است با ابزار مدیریتی به نام تأمین مالی خارج از ترازنامه روبه­رو شود، با وجود این که ابزار مورد نظر تنظیم­کننده نسبت اهرمی و نسبت سودآوری شرکت است؛ سرمایه­ گذار با آن چگونه برخورد می­ کند و یا می­توان این ارتباط را به صورت یک سؤال به این شکل بیان کرد  که سرمایه­ گذاران این ابزار مدیریتی رابه عنوان توانایی مدیریت در بالا بردن عملکرد و استفاده بهینه از سرمایه شرکت می­دانند یا نوعی پنهان­کاری مدیریت به منظور بالا بردن سود ودر نتیجه حفظ موقعیت شغلی و منافع خود؟ با این وجود به دلیل نبود پژوهشی  که تغییرات واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود را از جنبه تأمین مالی خارج از ترازنامه رسیدگی و شناسایی کند. لذا، پژوهش حاضر ضرورت انجام را به منظور شناخت بیشتر تأثیرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر سود و متعاقباً ان چگونگی واکنش سرمایه­ گذاران را بااهمیت و اساسی می­داند. یکی از شرایط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است و فقدان آن باعث پیدایش رانت می­گردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش می­توان تقارن اطلاعات تعریف نمود. تقارن اطلاعات بدین معنی است که طرفین مبادله­کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می­ شود که یکی از طرفین مبادله کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد. به عبارت دیگر، توزیع اطلاعات بین کلیه استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد(هاشمی، 1381). مشکل عدم تقارن اطلاعات متأثر از تفاوت اطلاعاتی انگیزه­ های متناقض میان استفاده­کنندگان از اطلاعات می­باشد. این موضوع به طور بالقوه می ­تواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه شود(آکرلاف، 1970). با توجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می­توان واکنش سرمایه­ گذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع دارایی­ ها)، واکنش سرمایه­ گذاران به این نسبت به دلیل وجود کلیدی­ترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع دارایی­ ها را در تصمیم­های سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود، می­توان مشاهده کرد.

 

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

  • شناخت تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود

 

1-4-2 اهداف فرعی

  • شناخت تأثیر اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به سطح عدم تقارن اطلاعات
  • شناخت تأثیر اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­ گذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به بازده مجموع دارایی­ ها

 

تعداد صفحه :93

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com