پایان نامه مطالعه رابطه محافظه ­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشكده­ی تحصیلات تكمیلی، گروه حسابداری

 پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(( M.A))

 

عنوان:

مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران

 

 

 

 

خرداد  1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                        صفحه

                                                 فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. .3

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………… .3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… .5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….. .6

1-5- فرضیه ‏های پژوهش…………………………………………………………………………………….. .6

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………… .6

1-7- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………… .8  

                                        فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش

 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. .10

 2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………10

  2-2-1- مفهوم محافظه‌کاری………………………………………………………………………………. 10

  2-2-2- تأثیر محافظه‌کاری بر کاهش قیمت سهام……………………………………………………. 12

  2-2-3- پیامد‌های اقتصادی محافظه‌کاری ……………………………………………………………… 13

  2-2-4- انواع محافظه‌کاری………………………………………………………………………………… 18

    2-2-4-1- محافظه‌کاری نامشروط……………………………………………………………………. 18 

    2-2-4-2- محافظه‌کاری مشروط……………………………………………………………………… 19

  2-2-5- اندازه ­گیری محافظه‌کاری………………………………………………………………………… 20

  2-2-6- محافظه كاری و مالكیت نهادی………………………………………………………………… 23

  2-2-7- انواع مالكیت‌های نهادی(فعال و منفعل) و محافظه­كاری…………………………………. 24

  2-2-8- عوامل مؤثر بر محافظه‌کاری…………………………………………………………………….. 25

  2-2-9- محافظه‌کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات………………………………. 26

  2-2-10- تعریف ریسک………………………………………………………………………………….. 28

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                     صفحه

 2-2-11- ماهیت ریسک……………………………………………………………………………………. 29

  2-2-12- عوامل مؤثر بر ریسک…………………………………………………………………………. 29

  2-2-13- مدیریت ریسک…………………………………………………………………………………. 30

  2-2-14- طبقه ­بندی ریسک……………………………………………………………………………….. 32

  2-2-15- اجزای تشکیل دهنده ریسک…………………………………………………………………. 41

  2-2-16- ارتباط بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی………………………………………………. 42

2-3- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………… 42

  2-3-1-پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….42

  2-3-2-پژوهش­های انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..43

                                           فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 46

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………46

  3-2-1- روش پژوهش از نظر هدف……………………………………………………………………. 46

  3-2-2- روش پژوهش از نظر نحوه اجرا………………………………………………………………. 47

  3-2-3- روش انجام پژوهش از نظر منطق اجرا………………………………………………………. 47

3-3- ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات………………………………………………………………………… 47

3-4- جامعه آماری (N) و روش انتخاب شرکت­ها جهت آزمون فرضیه ­های پژوهش………….. 47

3-5- روش تحلیل داده ­ها…………………………………………………………………………………….. 49

                                         فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ‏53

4-2- شاخص ­های توصیفی متغیر­ها………………………………………………………………………………………53

4-3- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 54

4-4- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………….. 58

  4-4-1- آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………. 58

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                          صفحه

 4-4-2- آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 60

                                     فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 65

5-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه ­ها………………………………………………………………………….. .65

5-3- تحلیل نتایج آزمون مدل‌ها…………………………………………………………………………….. 65

5-4- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………… .66

5-5- پیشنهاد پژوهش…………………………………………………………………………………………. .67

5-6- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………. .67

5-7- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………….. 68

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………69

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 3-1 استفاده از جدول فیلترینگ…………………………………………………………………….. .48

جدول 3-2 استفاده از جدول آنالیز رگرسیون………………………………………………………………………….51

جدول 4-1 آزمون كلموگروف- اسمیرنف جهت نرمال سنجی داده ­های متغیرها………………….. 54

جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………… 54

جدول4-3 خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اول…………………………………………………………….. 59

جدول4-4 ضرایب رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………….. 60

جدول4-5 خلاصه مدل رگرسیون فرضیه دوم……………………………………………………………. 62

جدول4-6 ضرایب رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………….. 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                    صفحه

شكل 4-6 نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… 58

شكل 4-7 نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده‌ها………………………………………………………. 59

شكل 4-8 نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… 61

شكل 4-9 نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده‌ها………………………………………………………. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار 4-1 باکس پلات متغیر محافظه‌کاری………………………………………………………………. 55

نمودار 4-2 باکس پلات متغیر تغییرات بازده……………………………………………………………… 56

نمودار 4-3 باکس پلات متغیر تغییرات حقوق به دارایی……………………………………………….. 56

نمودار 4-4 باکس پلات متغیر اهرم مالی………………………………………………………………….. 57

نمودار 4-5 باکس پلات متغیر اندازه شرکت……………………………………………………………… 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

محافظه ­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده ­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد. در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه‌کاری سنجیده شده است. این پژوهش از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­هایی است که حداقل از اول سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده بودند و تعداد 138 شرکت به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیده­اند. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ­های پژوهش از رگرسیون استفاده شده است و در فرضیه اول سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه‌کاری کمتر از 1 درصد می­باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیر­گذاری بر تغییرات قیمت بازده سهام را دارد و بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معنا­داری وجود دارد. و در فرضیه دوم سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه‌کاری بیشتر از 5 درصد می‌باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیرگذاری بر نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهم به دارییها را ندارد. و رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها رد می­شود.

کلمات کلیدی: محافظه‌کاری، تغییرات نرخ بازده سهام، تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 


 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

محافظه ­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. با توجه به نقش اطلاعاتی حسابداری در انعکاس زیان‌های آتی، مدیران در صورت آگاهی از اطلاعاتی در مورد عایدات آتی شرکت می‌توانند از حسابداری محافظه ­کارانه استفاده کنند (بیور و رایان[1]،2005).

 این امکان وجود دارد که مدیریت دچار انگیزه‌های فرصت­طلبانه گردد تا داراییها و سود را بیش از مقدار واقعی و در مقابل آن بدهی­ها و هزینه­ ها را کمتر از مقدار واقعی نشان دهد و در نتیجه پاداش و ثروت خود را بیفزاید و یا وضعیت و چشم انداز مالی شرکت را بهتر نمایان سازد. در نتیجه محافظه‌کاری ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای فرصت­طلبانه مدیریت است(واتز[2]،2003). بنابراین حسابداری محافظه ­کارانه بر ریسک عملیاتی شرکت تأثیر دارد و باعث کاهش این ریسک می‌شود که حال این ریسک خود شامل نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها می‌شود که سهامداران به دنبال بدست آوردن درصد مناسبی از این نسبت­ها هستند تا ضرر نکنند و محافظه‌کاری باعث کاهش ریسک آنها می‌شود.

         

1-2 بیان مسئله

صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده ­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد(استانداردهای حسابداری، 1391).

اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می ­آورد از ویژگی‌های معینی برخوردار باشد(استانداردهای حسابداری،1392). از جمله این ویژگی‌ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می‌شود محافظه‌کاری(احتیاط) است.

محافظه‌کاری از ویژگی‌های بارز گزارشگری مالی است که از مدت­ها قبل با تئوری و عمل حسابداری درهم آمیخته است (کیم و جانگ[3]، 2007). محافظه‌کاری از ابتدای قرن بیستم تاکنون ویژگی برجسته و غالب در عرصه­ حسابداری و گزارشگری مالی بوده است(واتز، 2003).

در اغلب چارچوب‌های نظری، محافظه‌کاری به عنوان واکنش احتیاط­آمیز به عدم اطمینان توصیف می‌شود. در مفاهیم گزارشگری مالی، محافظه‌کاری بر عدم شناسایی بیش از واقع دارایی یا درآمد و عدم شناسایی کمتر از واقع بدهی یا هزینه دلالت دارد(استانداردهای حسابداری،1391). محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های مطلوب حسابداری است و در رابطه با ضرورت آن گفته می‌شود، نگاه خوش­بینانه مدیریت در گزارش‌های مالی شرکت منعکس می‌شود. زیان‌های احتمالی ناشی از این نگاه خوش­بینانه می‌تواند با اهمیت باشد. در نتیجه حسابداری با نگاهی محافظه ­کارانه به رویدادهای مالی، ابعاد این زیان‌های بالقوه را کاهش می‌دهد(لاینگر و زامپلی[4]،2010).

محافظه‌کاری در حسابداری از دو دیدگاه مطرح شده است: نخست، محافظه‌کاری شرطی یا به وقوع پیوسته(دیدگاه سود و زیانی محافظه‌کاری) که در دوره‌های پس از شناسایی اولیه هر دارایی و بدهی استفاده می‌شود. در محافظه‌کاری شرطی ارزش دفتری خالص داراییها در رضایت نامساعد کاهش می‌یابد اما در رضایت مساعد افزایش نمی­یابد. نمونه­ هایی از محافظه‌کاری شرطی شامل قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار برای موجودی­ها است. شکل دیگر، محافظه‌کاری غیرشرطی یا پیش ­بینی شده(دیدگاه ترازنامه­ای محافظه‌کاری) است که منعکس کننده ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دفتری داراییها است. نمونه‌های این نوع محافظه‌کاری شامل هزینه نمودن بی درنگ مخارج تحقیق و توسعه است(بیور و رایان،2005).

امروزه موسسات و نهاد‌های مالی در سراسر دنیا در طی فرایند‌های کاری و فعالیت‌های روزمره با چالش­ها و مخاطراتی روبرو گردیده و شمولیت این ریسک­ها کم و بیش در تمامی این موسسات و نهاد‌های مالی به طور ضعیف و یا حاد توانسته تأثیر عمیقی بر کاهش دامنه فعالیت‌ها، کاهش اعتبار و اطمینان بین ذینفعان و مشتریان، کاهش بهره ­وری و… داشته باشد. به همین منظور تلاش­ها و پژوهش­های زمینه ­یابی مختلفی به منظور ایجاد راهکار‌های رفع این چالش و ایجاد یک محیط با فعالیت‌های روشن و با ایجاد حداقل ریسک صورت پذیرفته است (کلور[5]،2011). ریسک‌های متوجه شرکت‌های بورسی نظیر بانک‌ها، خود مشتمل بر انواع ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های اعتباری و ریسک­های بازار می‌باشد و دامنه مخاطرات آن برای مدیران و مجموعه ذینفعان بانک­ها در شرایط بازار رقابتی کنونی و تلاش به منظور افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر، سبب شده است که روزنه‌های نمود آنها بیش از گذشته مورد توجه باشد.

ریسک عملیاتی عموماً از ریسک‌های داخلی بانک­ها بوده و ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می‌شود(اجینگتون[6]،2009). این ریسک شامل تقلب(موقعیتی که معامله‌گرها اطلاعات غلط می‌دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می‌شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم‌های جابه‌جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می‌دهد، باشد (سینسا[7]،2005).

حال از آنجایی که اصل محافظه‌کاری سبب می‌شود طرف با احتیاط بیشتری در شناسایی عناصر حسابداری عمل کند بر ریسک عملیاتی شرکت تاثیر دارد.

در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که:

بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی چه رابطه­ای وجود دارد؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در مورد محافظه‌کاری و اثر آن بر ریسک عملیاتی پژوهش‌های اندکی انجام شده است. ولی نتایج پژوهش ریچارد[8](2013) اهمیت این موضوع را مشخص می‌کند زیرا محافظه‌کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و ریسک می‌شود. همچنین پژوهش ریچارد یک پژوهش تجربی بود تا علمی. و موضوع ما در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران می‌باشد.

 از آنجایی که محافظه‌کاری با ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم ­گیری بهتر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی می‌شود و در نتیجه ریسک عملیاتی در شرکت­ها کاهش خواهد داده شد، اهمیت این موضوع مشخص می‌شود. و حال در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده بود. در حالی که در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه‌کاری سنجیده می‌شود. پس از آنجایی که در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده است و در پژوهش حاضر از این دو متغیر استفاده شده است، پس این پژوهش سودمند می­باشد زیرا باید ریسک عملیاتی دارای متغیر­های مشخصی باشد تا بتوان نتیجه ­گیری درست کرد.

 

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین رابطه بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی

اهداف ویژه:

– تعیین رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام

– تعیین رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها

اهداف کاربردی:

– سرمایه­ گذاران در بورس اوراق بهادار تهران؛ با توجه به نتیجه این پژوهش، در بورس اوراق بهادار تهران راجع به ریسک خرید سهام شرکت، از سوی سرمایه­ گذاران تصمیم گرفته خواهد شد.

– مدیران شرکت­ها؛ مدیران شرکت‌ها راجع به اینکه سود آنها چقدر تحت تاثیر محافظه‌کاری قرار گرفته خواهد شد و بر روی ریسک عملیاتی شرکت اثر خواهد داشت به دنبال نتایج این پژوهش می‌باشند.

 – مؤسسات آموزشی و دانشگاه­ها؛ این پژوهش به این گروه با توجه به اینکه مطالعاتی در این زمینه در اختیار استادان و مدرسان دانشگاه­ها قرار خواهد داد مورد توجه قرار گرفته خواهد شد.

 

1) Beaver& Ryan                                                                                                                                                                 

2)  Watts

1) Kim, Jung

2) Linger &Zamply

3) Clever                                                                                

1) Ejngton

2) Cinca

3) Richard                                                                                                                                                                               

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com