×
خانه » علوم انسانی » رشته حسابداری » پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی
12 فوریه 2019

پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی جهت ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

آذر ماه 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1   مقدمه. 2

1-2   بیان موضوع و ابعاد. 3

1-3   ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4   بیان مسئله. 7

1-5    اهداف تحقیق.. 8

1-6    سؤالات تحقیق: 8

1-7   فرضیه ها 9

1-8   روش کلی تحقیق.. 9

1-9   قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1 قلمرو  مکانی تحقیق.. 10

1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 10

1-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 10

1-10 تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1    مقدمه. 13

2-2   اهداف حسابداری و گزارشگری مالی.. 14

2-2-1 مبنای حسابداری.. 15

2-2-2 صورت های مالی اساسی.. 16

2-3   محتوای اطلاعاتی.. 17

2-3-1 آزمون های مرتبط با محتوای اطلاعاتی.. 18

2-3-2 محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده در پژوهش های حسابداری.. 19

2-4   حسابداری تعهدی و چارچوب نظری.. 20

2-4-1 ویژگی ها و مزایای حسابداری تعهدی و سود. 21

2-4-2 معایب حسابداری تعهدی و سود حسابداری.. 23

2-5   جریان های نقدی و چارچوب نظری.. 25

2-5-1 سودمندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد. 26

2-5-2 مزایای مربوط به تهیه صورت جریانات نقدی.. 27

2-5-3 برخی از معایب جریانات نقدی.. 28

2-6    تجزیه و تحلیل صورت های مالی.. 28

2-7   روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی.. 30

2-7-1 تجزیه و تحلیل روند ها 30

2-7-2 تجزیه و تحلیل درونی.. 30

2-7-3 آنتروپی شانن.. 30

2-7-4 تحلیل متمایز. 31

2-7-5 نسبت های مالی.. 31

2-8   نسبت های تعهدی.. 35

2-8-1 نسبت های نقدینگی.. 36

2-8-2 نسبت های اهرمی.. 37

2-8-3 نسبت های سودآوری.. 39

2-8-4 نسبت های ارزش بازار 40

2-9   تئوری ها، مفاهیم و کاربرد نسبت های مالی مبتنی بر جریانات نقدی.. 41

2-9-1 نسبت جریان نقدی.. 42

2-9-2 نسبت پوشش نیازهای ضروری.. 42

2-9-3 نسبت جریان های نقدی حاصل از عملیات به کل بدهی ها 42

2-9-4 نسبت پوشش بهره نقدی.. 43

2-9-5 بازده نقدی دارایی ها 43

2-9-6 بازده نقدی فروش… 43

2-9-7 نسبت کیفیت سود. 44

2-10 مدل های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد. 44

2-10-1 مدل تفکیک کننده خطی(تحلیل ممیزی خطی) 45

2-10-2 مدل لاجیت… 45

2-10-3 الگوریتم تفکیک مکرر(درخت تصمیم) 47

2-10-4 مدل تحلیل بقاء 47

2-10-5 استدلال مبتنی بر موضوع. 48

2-10-6 شبکه های عصبی مصنوعی.. 49

2-10-7 الگوریتم های ژنتیک… 50

2-10-8 مدل شبکه بیزین.. 51

2-11 شاخص های مالی ارزیابی عملکرد. 52

2-11-1 روش های مبتنی بر اطلاعات حسابداری (نسبت های مالی همچون ((ROA)، (ROE)، (EPS)). 52

2-11-2 روش های ترکیبی مبتنی بر اطلاعات حسابداری و بازار (نسخه های مختلف Q توبین و یا نسبت P/E): 54

2-11-3 نسبت های مبتنی بر  داده های مدیریت مالی (مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم) 56

2-11-4 معیارهای اقتصادی.. 58

2-15  مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت های نقدی و تعهدی در ارزیابی عملکرد. 60

2-13 پیشینه پژوهش…. 61

2-13-1 پژوهش‌های خارجی.. 62

2-13-2 پژوهش های داخلی.. 64

2-14 خلاصه فصل: 67

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1   مقدمه. 71

3-2   روش کلی تحقیق.. 72

3-3   جامعه آماری.. 72

3-4    روش نمونه گیری و نمونه آماری.. 73

3-5   روش گردآوری اطلاعات.. 74

3-6    ابزار تحقیق.. 75

3-7   پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 75

3-8   آزمون‌های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور ارزیابی مدل‌ها: 76

3-8-1 آماره لامبدای ویلکز. 76

3-8-2 آماره‌ی ارزش ویژه 76

3-8-3 ضریب همبستگی کانونیکال.. 77

3-8-4 آماره کای دو 77

3-8-5 آماره‌ی والد. 77

3-9   متغیرهای مورد بررسی.. 78

3-9-1 متغیر وابسته. 78

3-9-2 متغیرهای مستقل.. 78

3-10 نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل.. 81

3-11 خلاصه فصل.. 81

فصل چهارم:بیان یافته ها

4-1   مقدمه. 83

4-2   توصیف جامعه و نمونه: 84

4-3   توصیف متغیرها 85

4-3-1 متغیر وابسته: 85

4-3-2 متغیر های  مستقل: 85

4-4   تحلیل یافته ها 91

4-4-1 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های تعهدی در مدل درخت تصمیم CART.. 91

4-4-2 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدی در مدل درخت تصمیم CART.. 94

4-4-3 طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از تحلیل ممیزی خطی.. 97

4-4-4 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های تعهدی در مدل تحلیل ممیزی خطی.. 98

4-4-5 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدی در مدل تحلیل ممیزی خطی: 100

4-5   طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی با بهره گرفتن از رگرسیون لجستیک… 102

4-5-1 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای نسبت‌های تعهدی.. 103

4-5-2 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای نسبت‌های نقدی.. 105

4-6    آزمون فرضیه‌های پژوهش بر اساس نتایج مدل‌های درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی.. 108

4-6-1 آزمون فرضیه‌ اول پژوهش…. 110

4-6-2 آزمون فرضیه‌ دوم پژوهش…. 111

4-7   خلاصه فصل.. 112

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1   مقدمه. 115

5-2   خلاصه یافته ها 116

5-3   نتیجه گیری.. 118

5-3-1 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول.. 118

5-3-2 نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 119

5-4   پیشنهادها 121

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی پژوهش…. 121

5-4-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 122

5-5   محدودیت‌ها 122

5-6    خلاصه فصل.. 124

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………154

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 177

منابع لاتین.. 182

 

جدول(2-1):پژوهش های پیشین در داخل ایران.. 68

جدول( 3-1): نمونه انتخاب شده از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: 89-1384. 74

جدول( 4-1): نمونه انتخاب شده از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: 89-1384 84

جدول (4-2) :آمار توصیفی نسبت جاری.. 86

جدول(4-3):آمار توصیفی نسبت سریع. 86

جدول(4-4) :آمار توصیفی پوشش بهره 86

جدول(4-5) :آمار توصیفی بازده دارایی ها 87

جدول(4-6): آمار توصیفی متغیر بازده فروش 87

جدول (4-7): آمار توصیفی متغیر بازده حقوق صاحبان سرمایه. 87

جدول (4-8):آمار توصیفی نسبت بدهی.. 87

جدول (4-9): آمار توصیفی سود هرسهم. 88

جدول (4-10): آمار توصیفی نسبت قیمت به سود. 88

جدول (4-11):آمار توصیفی نسبت جریان نقدی.. 88

جدول (4-12):آمار توصیفی نسبت پوشش نیازهای ضروری.. 89

جدول (4-13):آمار توصیفی جریان نقدی حاصل از عملیات برکل بدهیها.. 89

جدول (4-14): آمار توصیفی نسبت پوشش بهره نقدی.. 89

جدول (4-15):آمار توصیفی متغیربازده نقدی داراییها 89

جدول (4-16) آمار توصیفی حقوق صاحبان سهام عادی.. 90

جدول (4-17) آمار توصیفی بازده نقدی فروش… 90

جدول (4-18): آمار توصیفی کیفیت سود. 90

جدول (4-19) آمار توصیفی جریان نقدی هرسهم. 91

جدول (4-20): آمار توصیفی نسبت قیمت به جریان نقدی هرسهم. 91

جدول (4-21): دقت پیش‌بینی در مدل CART بر اساس نسبت‌های تعهدی.. 93

جدول (4-22): دقت پیش‌بینی در مدل CART بر اساس نسبت‌های نقدی.. 95

جدول (4-23): مقادیر آماری مربوط به تحلیل ممیزی خطی.. 99

جدول (4-24): دقت پیش بینی در مدل تحلیل ممیزی خطی.. 100

جدول (4-25): مقادیر آماری مربوط به تحلیل ممیزی خطی با بهره گرفتن از نسبت های نقدی.. 101

جدول (4-26): مقادیر آماری مربوط به تحلیل ممیزی خطی.. 102

جدول (4-27): آماره کای ‌ـ دو  مربوط به برازش و معنی داری کلی مدل رگرسیون لجستیک… 103

جدول (4-28): نتایج مربوط به آزمون والد و ضریب نسبت های تعهدی.. 104

جدول (4-29): دقت پیش بینی در مدل رگرسیون لجسستیک با بهره گرفتن از نسبت های تعهدی.. 105

جدول (4-30): نتایج مربوط به آزمون کای – دو 106

جدول (4-31): نتایج مربوط به آزمون والد و ضریب نسبت های نقدی.. 106

جدول (4-32): دقت پیش بینی در مدل رگرسیون لجستیک با بهره گرفتن از نسبت های نقدی.. 107

جدول (4-33): مقایسه دقت طبقه‌بندی عملکرد مالی شرکت‌ها بر حسب نسبت‌های نقدی و تعهدی در سه مدل درخت تصمیم CART ،تحلیل ممیزی خطی و رگرسیون لجستیک…. 109

 

نمودار (4-1):درخت تصمیم ایجاد شده بر اساس نسبت های تعهدی.. 92

نمودار( 4-2): درجه اهمیت نسبت های تعهدی در تفکیک عملکرد مالی شرکت ها 93

نمودار( 4-3) : درخت تصمیم ایجاد شده بر مبنای نسبت های نقدی.. 96

نمودار (4-4) :درجه اهمیت نسبت های نقدی در تفکیک عملکرد مالی شرکت ها 97

 

چکیده:

این پژوهش درصدد است تا محتوای اطلاعاتی نسبت‌های تعهدی و نقدی راجهت پیش بینی عملکرد مالی درقالب عملکرد ضعیف و قوی  مورد مقایسه قرار دهد. در این پژوهش جهت مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت های تعهدی و نقدی در ارزیابی و پیش بینی عملکرد از سه مدل متفاوت درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی استفاده شده است. در این پژوهش دو هدف دنبال شده که عبارتند از:

1-مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت‌های تعهدی با نقدی در ارزیابی و پیش‌بینی عملکرد مالی قوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای نیل به اهداف مذکور دو فرضه تدوین شده که عبارتند از :

2-مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت‌های نقدی با نسبت‌های تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی ضعیف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

1- نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام نقدی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی برای ارزیابی شرکت‌هایی با عملکرد مالی ضعیف هستند».

2- نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام نقدی در مقایسه با نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری برای ارزیابی شرکت‌هایی با عملکرد مالی قوی هستند»

 جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، نمونه‌ای از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای1385 تا 1390 انتخاب گردید. داده‌های مورد نیاز به صورت سالانه از صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه حسابرسی شده‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانک‌های اطلاعاتی موجود در این زمینه مانند تدبیر پرداز و سایت‌های اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و پردازش اطلاعات مالی ایران جمع‌ آوری شد. در این مطالعه به علت پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها در قالب دو دسته ضعیف و قوی از سه مدل رایج داده کاوی درخت تصمیم CART ، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی استفاده گردیده است. در این پژوهش جهت پیش بینی عملکرد مالی در قالب ضعیف و قوی، شرکت‌های نمونه بر اساس نسبت Q توبین به دو دسته تقسیم شده‌اند. به طوری که شرکت‌هایی با Q توبین بزرگتر مساوی یک به عنوان قوی و در غیر این صورت به عنوان شرکت ضعیف طبقه‌بندی گردیدند. سپس با توجه به هر یک از مدل‌های درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی عملکرد مالی شرکت‌های عضو نمونه بر اساس نسبت‌های نقدی و تعهدی به طور جداگانه، مورد پیش‌بینی و دسته‌بندی قرار گرفت. در نهایت بر اساس میزان دقت دسته‌بندی عملکرد مالی شرکت‌ها بر اساس هر گروه از نسبت‌ها، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.و نتاییج پس از انجام آزمونها حاکی از تأیید فرضیه اول و رد فرضیه دوم  را دارد.

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1       مقدمه

عملکرد مالی واحد تجاری همواره مورد توجه سهامداران ،اعتباردهندگان و مدیران واحد تجاری می باشد.پیش بینی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی  و شناسایی فاکتورهایی که عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهند،از اهمیت زیادی برخوردار است.اطلاعات موجود در صورتهای مالی ازقبیل ترازنامه ،سود و زیان و صورت جریانات وجه نقد مهمترین مرجع برای ذینفعان و سهامداران در پیش بینی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد.استفاده کنندگان از صورت های مالی  جهت تصمیم گیری باید آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.نسبت های مالی از جمله رویه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای یک رابطه ریاضی میان اطلاعات موجود در صورت های مالی شکل گرفته اند.از سویی دیگر انتخاب نسبت های مالی مناسب با محتوای اطلاعاتی بالا،بخش مهمی در پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد. بنابراین مقایسه  نسبت های مبتنی بر صورت های مختلف جهت استفاده در مدل های پیش بینی از اهمیت بالایی برخوردار است.

1-2      بیان موضوع و ابعاد

بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاشند تا مدل‌های بهینه ای در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی، بحران مالی، و تغییرات قیمت بسازند. انواع داده هایی که در این مدل‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار متفاوت است. بعضی از این داده ها کیفی و برخی دیگرکمی هستند. با این وجود، یکی از مهمترین منبع تهیه‌ی داده‌ها، صورت‌های مالی هستند. بخاطر این‌که این صورت‌ها رسمی، قابل مقایسه، رایگان بوده و برای عموم در دسترس می باشند.

هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد.در این راستا، صورت های مالی باید شامل خصوصیات کیفی متناسب با ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری باشد .برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورت های مالی، مربوط می‌شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن وقابل اتکا بودن است. (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری ایران، 1386).اهمیت گزارش اطلاعات سود وجریان های نقدی در صورتی که توان تصمیم گیرندگان را برای پیش بینی و ارزیابی افزایش دهند و یا باز خوردی از انتظارات اولیه ارائه کنند، می‌توانند بر تصمیمات استفاده کنندگان موثر و مفید واقع شوند. در این راستا، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان باید صورت‌ها و گزارش‌های مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت های‌مالی، بیان ارتباط بین ارقام به صورت نسبت بوده و تجزیه و تحلیل آنها می باشد. ویژگی ساده بودن این نسبت ها باعث شده تا در سطح وسیعی به عنوان ابزاری قابل استفاده و مقبول مورد توجه حسابداران، گزارشگران و استفاده کنندگان قرار بگیرد (شیخ، 1375). تجزیه و تحلیل نسبت ها ارقام را به شکل قابل مقایسه‌ایارائه می دهد،ومشکل نتیجه گیری بر اساس ارقام مطلق را حل می‌کند،تا تحلیل گران قادر باشند نتایجی را از آنها بدست آورند. در دهه‌ های اخیر پژوهش های متفاوتی جهت ارزیابی تاثیر نسبت های مالی بر وضعیت مالی شرکت‌ها  به تفکیک عملکرد برمبنای شرکت‌های سود‌ده و زیان‌ده،ورشکسته‌وموفق، بدون بحران و مواجه با بحران صورت گرفته است.  استفاده از نسبت های ما لی جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد از قدمتی طولانی برخوردار است.در سال 1920 دونالدسون برون به منظور ارزیابی عملکرد مالی  بر مبنای سود آوری مدل دوپونت را طراحی نمود.او در این مدل با بهره گرفتن از نسبت های مالی سنتی علاوه بر سودآوری،مدیریت دارایی ها ،نقدینگی وکارایی شرکت را مورد بررسی قرار داد.باگذشت زمان استفاده از نسبت های مالی به منظور پیش بینی و ارزیابی عملکرد بخصوص پیش بینی وقوع بحران های مالی و ورشکستگی در قالب مدل های مختلف ،بسیار چشمگیر بوده است(باراک[1]،2010). به طور کلی این مدل ها را می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد(ادنان و دار[2]، 2006):

الف) مدل های آماری: تکنیک های آماری از قبیل تحلیل آماری، رگرسیون لجستیک، احتمالات خطی و تحلیل ممیزی… به منظور ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه ی این مدل ها به طور عمده، براساس داده های کمّی حاصل از صورت‌های مالی شکل گرفته اند.

ب) مدل سیستم های خبره: این مدل ها از قبیل الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، الگوریتم مورچگان، اطلاعات کمی و کیفی را در بر می‌گیرد و به شبیه سازی رفتار انسان می پردازد .شالوده اصلی این مدل ها، آماری است.

ج) مدل های نظری:این مدل ها بر مبنای فرضیه‌های تئوریکی بنا نهاده شده اند. در این مدل ها از قبیل مدل معیار تفکیک ترازنامه …) از اطلاعات کیفی متناسب با فرض های نظری تشکیل شده‌اند.

ادنان و دار (2006) در طی تحقیقی مقایسه‌ای دریافتند که تقریباً 70% از 89 مدل تحلیلی در طی سال های 2005- 1967که ازروش‌های مذکور استفاده کرده اند، بر مبنای نسبت های مالی شکل گرفته اند. تنها در حدود 30% آنها بر مبنای متغیرهای خاص شرکت از قبیل مکان، صنعت و یا خصوصیات محیط های اقتصادی بنا نهاده شده اند و این اهمیت استفاده از نسبت های مالی با محتوای اطلاعاتی بالا در مدل های ارزیابی عملکرد را آشکار می سازد.

عموماً نسبت های مالی موجود در پژوهش های مالی به دو دسته تقسیم شده اند:

الف) نسبت‌هایی که براساس ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان محاسبه شده و نسبت های تعهدی لقب گرفته اند.

ب) نسبت هایی‌که براساس داده های موجود در ترازنامه و صورت جریانات نقدی شکل گرفته و نسبت های نقدی لقب گرفته اند. (ادنان، 2006).

در بیانیه مفاهیم شماره یک هئیت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[3] آمده است:اطلاعاتی که درباره ی سود و اجزای وابسته به آن با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت‌ها نسبت به اطلاعاتی است که دریافت‌ها و پرداخت هاینقدی را نشان می‌دهد.در واقع ارقام مبتنی بر مبنای تعهدی با توجه به مفروضات دوره مالی، مفروضات و اصول تحقق و تطابق مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در جریان‌های نقدی را کاهش می دهند. از سویی دیگر مبنای حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی مختلف اعطا می‌کند.در واقع تحت این نوع از سیستم مدیران کنترل چشمگیری بر  زمان تشخیص برخی اقلام هزینه  ازجمله هزینه های تبلیغات مخارج تحقیق و توسعه و زمان تشخیص درآمد برخوردار می باشند(تیو [4]،1998)؛بنابراین امکان دستکاری وتغییر سود افزایش می باشد.لذا محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در جهت ارزیابی عملکرد را خدشه دار می سازد،و سبب شده است که توجه به سمت جریانات نقدی افزایش یابد. در واقع اطلاعات مبتنی بر جریان‌های نقدی، تغییرات در سایر صورت های مالی را گزاش نموده و نیرنگ های دفترداری را با تاکید بر آنچه که سهامداران و تصمیم گیرندگان به آن اهمیت می دهند، می کاهد(خوش طینت و قسوری:1384). چه بسیارند شرکت هایی که علی رغم سودهای هنگفت در پرداخت بدهی خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. اما وجود نقصان و کاستی در برخی از نسبت های نقدی همچون   نسبت آنی و نسبت سریع سبب شده است که تحلیل گران از نسبت های جدید نقدی همچون نسبت فراگیر نقدی و دوره تبدیل وجه نقد در ارزیابی و تحلیل نقدی استفاده کنند.

پژوهش‌های متعدّدی در مورد مقایسه مدل‌های پیش بینی بر مبنای اطلاعات جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد  شرکت ها بخصوص ورشکستگی انجام شده است.اما نتایج  آنها با یکدیگر متناقض است.یکی ادعا می کند که هر دوگروه از اطلاعات نتایج یکسانی ارائه می کنند.در حالی که برخی بر این نکته تاکید دارند،که نسبت های تعهدی بر نسبت های نقدی برتری دارندوبالعکس.بطورمثال،گمبلا و همکاران[5](1987 )به این نتیجه رسیدند که نسبت های نقدی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد نیستند.امادرنقطه مقابل شارما[6] (2001) به این نتیجه رسید که اطلاعات جریان‌های نقدی در شرایط توام با ریسک و ابهام بالا ،دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بالاتری هستند.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1-هدف اصلی پژوهشحاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری بااستفاده از مدل های داده کاوی است.که باتوجه به استفاده ازروش ممیزخطی باتحقیقات دیگر متفاوت است.

2- با ظهور صورت جریانات نقدی، انتخاب نسبت های مالی از میان اقلام تعهدی و نقدی با محتوای اطلاعاتی بالا، در جهت ارزیابی عملکرد به صورت یک مساله باقی مانده است، زیرا بر طبق مفاهیم نظری به نظر می رسد که نسبت های تعهدی، عملکرد واحد تجاری و نسبت های نقدی در ارزیابی نقدینگی و پرداخت دیون واحد تجاری تصویر روشن تری را ارائه نمایند.درنتیجه توجه به تجز یه وتحلیل صورتهای مالی وارزیابی عملکرد شرکت ها بیش ازپیش احساس می شو د.

3- با توجه به وجود تورم های اقتصاد گسیخته و عدم تهیه صورت های مالی با ارزش های جاری در کشورهای جهان سوم، مربوط بودن صورت های مالی تا حدودی مخدوش شده است. انتخاب نسبتها و داده های مناسب در جهت ارزیابی عملکرد برای استفاده کنندگان صورت های مالی می تواند یک موضوع پژوهشی جالبی باشد.

1-4     بیان مسئله

در کشورهایی که تورم نسبتاً بالایی دارندوبا توجه به این موضوع که اقلام ترازنامه و سود و زیان ایستا می باشند وهمچنین عدم تهیه صورت های مالی مبتنی بر ارزش های جاری، به نظر می رسد که اتکای بیش از حد به نسبت هایی که بر مبنای اطلاعات تاریخی تهیه  می‌شوند معقول نخواهد بود. با توجه به سیستم های گزارشگری مالی ناکامل و نسبتاً ابتدایی و حسابرسی با کیفیت پایین در ایران، محیط اقتصادی همراه با ریسک بالا و شرکت هایی که با بحران های مالی و وضعیت های نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی محتوای اطلاعاتی مربوط به اقلام تعهدی و نقدی به صورت یک مساله باقی مانده است(مشایخی و همکاران ،1385).

[1] .Barak

[2] .Adnan&Dar

[3]– Financial Accounting Standard Board

[4]Theo et  al

[5] -Gombola et al

[6]Sharma

تعداد صفحه:168

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر23