×
خانه » علوم پایه » رشته ریاضی » پایان نامه های دانلودی رشته ریاضی
23 سپتامبر 2016

پایان نامه های دانلودی رشته ریاضی

 1. پایان نامه رشته ریاضی محض :مدل های کومولوژی موضعی خاص
 2. دانلود پایان نامه طراحی و بررسی دو مدل تصادفی در حوزه قابلیت اعتماد
 3. دانلود پایان نامه پایداری سیستم های دینامیکی در فضاهای متریک
 4. دانلود پایان نامه استنباط آماری در طرح های عاملی k2 و تحلیل كواریانس
 5. دانلود پایان نامه مدول­های هم­درون­برپوشا و حلقه­های هم­ایده­آل راست اصلی
 6. دانلود پایان نامه مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری بابیش از یک کنترل
 7. پایان نامه استفاده از روش های درونیابی برای داده­ های نادقیق
 8. پایان نامه : جواب های چندگانه برای مسأله q,p-لاپلاسین با نمای بحرانی
 9. دانلود پایان نامه مدل سازی مسئله تخصیص سهم به تامین کننده با هزینه سفارش وابسته
 10. پایان نامه : وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تكین با غیر خطی های مقعر
 11. دانلود پایان نامه انتخاب متغیر در رگرسیون چندکی
 12. دانلود پایان نامه نقاط c*-فرین
 13. استنباط آماری پیرامون ضرایب تغییرات در چند جامعه نرمال بر اساس روش Parametric bootstrap
 14. پایان نامه توسعه روش تجزیه مرحله­ ایQR در الگوریتم ژاکوبی بلوکی موازی SVD و کاربردهای آن
 15. پایان نامه : برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی با بهره گرفتن ازاطلاعات کمکی چند متغیره
 16. دانلود پایان نامه حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی
 17. دانلود پایان نامه تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن
 18. دانلود پایان نامه توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکه­ های بی­سیم
 19. دانلود پایان نامه مقایسه میانگین­های چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریس­های کوواریانس
 20. دانلود پایان نامه مدول‌های دوم روی حلقه‌های ناجابجایی
 21. دانلود پایان نامه روش اسپلاین غیرچندجمله­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات
 22. دانلود پایان نامه برآورد پارامترهای آمیخته از دوتوزیع دوجمله‌ای
 23. دانلود پایان نامه دوره­ نگارهای لاپلاسی و چندکی
 24. پایان نامه قضیه نقطه ثابت برای عملگرهای دوری روی فضاهای متریک جزئی
 25. پایان نامه مقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر مفقود با بهره گرفتن از معیار نزدیکی پیتمن
 26. پایان نامه : تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروه های متناهی با بهره گرفتن از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروه های یک گروه با مركز بدیهی
 27. پایان نامه روش کوادراتور و بلوکی برای حل معادلات انتگرال خطی ولترای نوع دوم
 28. دانلود پایان نامه برخی از كاربردهای مجموعه ناهموار (فازی) روی گروه‌ها و حلقه‌ها
 29. دانلود پایان نامه حلقه-گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی
 30. دانلود پایان نامه حلقه-گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی
 31. پایان نامه ستنباط بیزی مدل­های مفصل شرطی دومتغیره با برآمدهای پیوسته و گسسته
 32. دانلود پایان نامه بررسی اندازه های شباهت برای مجموعه های فازی مردد، مجموعه های فازی مردد بازه ای مقدار و مجموعه های فازی مردد دوگان93
 33. دانلود پایان نامه بررسی روش های مختلف برآوردیابی در رگرسیون ریج
 34. پایان نامه بررسی اندازه های فاصله برای مجموعه های فازی شهودی و شهودی بازه ای مقدار
 35. پایان نامه تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل­های شفایافتگی با شکنندگی همبسته
 36. پایان نامه حل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترای غیرخطی و از مرتبه کسری با بهره گرفتن از موجک چبیشف نوع دوم
 37. پایان نامه حل معادلات دیفرانسیل هذلولوی با روش آنالیز هوموتوپی
 38. پایان نامه خواص اساسی شبه محمل مدولهای با تولید متناهی
 39. پایان نامه روش جدید مرتبه چهارم و معادلات غیر خطی موج
 40. پایان نامه روش های نقطه درونی برای بهینه سازی
 41. پایان نامه قضایای نقطه ثابت در فضاهای مجرد مرتب
 42. پایان نامه کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا
 43. پایان نامه گرافهای مقسوم علیه صفر حاصلضربهای مستقیم حلقه های تعویض پذیر
 44. پایان نامه مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز در برداشت های درست مفاهیم هندسی و روش آموزش برای بهبود این سوء برداشت ها
 45. پایان نامه:همریختی‎های جردن و نگاشت‎های حافظ معکوس‎پذیر از جبر‎های باناخ
 46. دانلود پایان نامه یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی
 47. دانلود پایان نامه استفاده از روش های درونیابی برای داده ­های نادقیق
 48. دانلود پایان نامه برخی از كاربردهای مجموعه ناهموار روی گروه‌ها و حلقه‌ها
 49. پایان نامه تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروه های متناهی با بهره گرفتن از دو روش مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروه های یک گروه با مركز بدیهی
 50. دانلود پایان نامه جواب های چندگانه برای مسأله q,p لاپلاسین با نمای بحرانی
 51. پایان نامه روش اسپلاین غیرچندجمله ­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات
 52. پایان نامه مدل­سازی مسئله تخصیص سهم به تامین­ کننده با هزینه سفارش وابسته
 53. پایان نامه وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تكین با غیر خطی های مقعر
 54. پایان نامه:مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری برای مسأله جریان کارگاهی منعطف با محدودیت و توابع هدف کمینه سازی دیرکردها و زودکردهای وزنی و کمینه سازی هزینه بیکاری ماشین ها
 55. دانلود پایان نامه بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

کاربر14