×
خانه » فنی و مهندسی » مهندسی کشاورزی - دامپروری » پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم
16 ژوئن 2016

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: : حشره شناسی

عنوان : بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

دانشگاه محقق اردبیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

عنوان:

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

اساتید راهنما:

دکتر قدیر نوری قنبلانی

دکتر جبرائیل رزمجو

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و مروری برتحقیقات گذشته

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-1- جایگاه شته­ی سبز گندم در رده بندی حشرات………………………………………………………………………………….. 5

1-1-2- شکل شناسی شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1-3- زیست­شناسی شته­ی سبز گندم ………………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-4- مناطق انتشار و دامنه­ میزبانی شته­ی سبز گندم …………………………………………………………………………………… 7

1-2- تعاریف:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-2-1- مقاومت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-2-2- مقاومت القایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-2-3- میانگین نرخ نسبی رشد………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-2-4- بررسی­های انجام شده روی مقاومت القایی و شاخص میانگین نرخ نسبی رشد………………………………. 13

پارامترهای رشد جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

فصل دوم : مواد و روشها

2-1- شناسایی گونه­ های مختلف شته و تعیین گونه­ غالب………………………………………………………………………… 26

2-2- انجام آزمایش­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-1- محل و شرایط آزمایشات…………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-2- پرورش گیاهان میزبان…………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-3- تشکیل کلنی شته­ی سبز گندم…………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2-4- بررسی مکانیسم مقاومت القایی…………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-5- تهیه جدول زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-2-6- آزمایش روی ارقام گندم برای محاسبه شاخص میانگین نرخ نسبی رشد………………………………………. 32

تجزیه و تحلیل داده ­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

فصل سوم : نتــایج و بحث

3-1- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………… 35

3-2- میانگین طول دوره­ نشو و نما و میزان بقای پوره­ها…………………………………………………………………………… 42

3-3- طول عمر حشرات بالغ شته­ی سبزگندم…………………………………………………………………………………………….. 45

3-4- قدرت باروری شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-5- نرخ بقاء و باروری روزانه…………………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-6- میانگین نرخ نسبی رشد…………………………………………………………………………………………………………………………… 50

نتیجه ­گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

پیوست و ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1- حشره­ی کامل بی­بال، بالدار و پوره­های شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………… 6
شکل 2-1- پرورش گیاه گندم در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………. 27
شکل 2-2- جمع آوری شته سبز گندم از مزارع گندم ………………………………………………………………………………………………………………. 28
شکل 2-3- کلنی شته سبز گندم روی رقم سبلان در ژرمیناتور…………………………………………………………………………………………………………………….. 27
شکل 2-4- بررسی پارامترهای زیستی شته سبز گندم در اتاقک رشد با بهره گرفتن از قفس برگی……………………………………………………………………. 29
شکل 2-5- ترازوی دیجیتال جهت توزین شته……………………………………………………………………………………………………………………………. 33
شکل 3-1- منحنی­های تغییرات بقا (lx) و باروری ویژه­ی سنی (mx) شته­ی سبز گندم روی تیمارهای زمانی…………………………………………. 48

 

فهرست جدول­ها

جدول 3-1- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم، Sitobion avenae، روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………….. 35
جدول 3-2- تاثیر تیمارهای زمانی آلوده­سازی قبلی روی پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم در رقم شیرودی در شرایط آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
 جدول 3-3- تاثیر تیمارهای زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم روی رقم سای­سونز در شرایط آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
جدول 3-4- پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………….. 42
جدول3-5- تاثیر 5 تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم شیرودی تحت شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
جدول 3-6- تاثیر 5 تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم سای­سونز تحت شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
جدول 3-7- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد S. avenae بین دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………. 50
جدول 3-8- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد  شته­ی سبز گندم بین چند تیمار زمانی آلوده­سازی قبلی روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
جدول ضمیمه 1- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی صفر………………………………………………………………. 67
جدول ضمیمه 2- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 2 روز……………………………………………………………. 68
جدول ضمیمه 3- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 4 روز………………………………………………………………. 69
جدول ضمیمه 4- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 6 روز………………………………………………………………… 70
جدول ضمیمه 5- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 8 روز……………………………………………………………….. 71
جدول ضمیمه 6- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 0 روز…………………………………………………………….. 72
جدول ضمیمه 7- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 2 روز…………………………………………………………….. 73
جدول ضمیمه 8- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 4 روز……………………………………………………………. 74
جدول ضمیمه 9- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 6 روز……………………………………………………………. 75
جدول ضمیمه 10- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 8 روز…………………………………………………………. 76

 

چکیده

شته­ی سبزگندم، Sitobion avenae (Fabricius)، به­عنوان یکی از آفات مهم غلات دانه ریز و به­ویژه گندم در سال­های اخیر بوده و جمعیت رو به گسترش دارد و یکی از عوامل مهم انتقال ویروس کوتولگی زرد جو می­باشد. اخیرا پیشنهاد شده است که می­توان از مقاومت القایی برای کاهش جمعیت حشرات استفاده کرد. مقاومت القایی در اثر واکنش گیاه به تغذیه آفت روی گیاه در برابر حشرات آفت ایجاد می­گردد. در این تحقیق به منظور القای مقاومت در دو رقم گندم به شته­ی سبز گندم ارقام گندم با نام­های سای­سونز و شیرودی در مرحله 3 برگه شدن برای مدت­های 0، 2، 4، 6، 8 روز با پنج عدد شته­ی سبز گندم در داخل اطاقک رشد تنظیم شده در دمای Ċ2±25، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره­ نوری (L:D) 14:10 آلوده گردید و پس از سپری شدن هریک از این مدت­ها، گیاهان برای مدت 48 ساعت عاری از شته نگهداری شدند. سپس روی هر گیاه یک شته­ی بالغ مستقر گردانده شده (برای هر تیمار 20 تکرار) و پارامترهای زیستی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته­ (rm) بین دو رقم گندم و بین تیمارهای زمانی روی دو رقم اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 5% وجود دارد، به­ طوری­که rm  روی رقم شیرودی 198/0 ماده/ماده/روز و روی رقم سای­سونز 075/0 ماده/ماده/روز ثبت شد. بیشترین و کمترین مقدار rm  بین تیمارهای زمانی در رقم سایسونز به ترتیب در تیمار شاهد (092/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (063/0 ماده/ماد/روز) و نیز روی رقم شیرودی در تیمار شاهد (216/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (157/0 ماده/ماده/روز) بدست آمد و بین 6 روز آلودگی قبلی و 8 روز آلودگی قبلی تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید. از نظر میانگین طول دوره­ نشو و نمو مرحله پورگی بین دو رقم گندم و 5 تیمار زمانی در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی­داری مشاهده شد. میانگین طول دوره­ نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/0±15/10 و 1/0±98/7 روز بود. بیشترین میانگین طول دوره­ نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/10 و 8/8 روز مربوط به تیمار 6 روز آلودگی قبلی و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج تولید شده در رقم شیرودی و رقم سای­سونز بترتیب 1/19 و 4/6 پوره بود. همچنین بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج در دوره­ تولید مثلی در بین تیمارها در رقم سایسونز بترتیب در تیمار شاهد (6/1 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (2/1 عدد) و در رقم شیرودی بترتیب در در تیمار شاهد (04/2 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (6/1 عدد) دیده شد. بنابراین نتیجه گیری می­ شود می­توان با 6 روز آلودگی قبلی گندم به شته­ی سبز گندم در آن مقاومت القایی نسبت به این شته ایجاد نمود که در برنامه­ی IPM این آفت می ­تواند مفید واقع شود.

مقدمه:

گیاهان تیره­ی غلات (Graminae) بطور مستقیم و غیر مستقیم بیشترین اهمیت را در تغذیه انسان داشته و در بین غلات، گندم، Triticum aestivum L.، مهمترین نقش را در دنیا دارد. گندم گیاهی است تک لپه­ای، علفی و یکساله که دارای گونه­ های بسیار زیادی می­باشد (خدابنده، 1387). گندم احتمالاً یکی از اولین گیاهانی است که توسط انسان کاشته شده و به همین دلیل مهمترین گیاه زراعی به شمار می­آید، زیرا کاشت آن از گیاهان دیگر ساده­تر بوده و تطابق آن در مناطق مختلف که دارای شرایط آب و هوایی متفاوتی است، بیشتر می­باشد. حدود 60 درصد مزارع دنیا زیر کشت غلات می­باشد که بیشترین مقدار آن زیر کشت گندم است. براساس گزارش اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی در سال 92-1391 سطح زیرکشت گندم در کشور 22/3 میلیون هکتار آبی و 88/13 میلیون هکتار دیم می­باشد و سالیانه در حدود 12 تا 13 میلیون تن گندم در کشور تولید می­ شود. گندم در بیشتر کشورهای جهان به ویژه خاورمیانه، آسیا، روسیه، اروپا، آمریکا، کانادا و ایران مهمترین محصول زراعی است و در طی دوران­ مختلف، کمبود آن مشکلات زیادی را در جامعه به ­وجود آورده است (سرافرازی، 1371؛ راشد محصل، 1376). در میان کشورهای جهان، چین، آمریکا و هندوستان از نظر سطح زیر کشت گندم جایگاه­های اول تا سوم را دارند (پورصالح، 1374). کشور ایران با دارا بودن مناطق مستعد کاشت گندم تقریبا در بیشتر استان­ها توان تولیدی زیادی دارد. گندم نیز مانند سایر گیاهان زراعی در دوره­ رشد خود مورد حمله­ی آفات مختلفی قرار می­گیرد که در این میان شته­ها علاوه بر تغذیه مستقیم با انتقال عوامل بیماریزای گیاهی (ویروس­ها) خسارت مضاعفی را به گیاهان مورد تغذیه تحمیل می­ کنند. شته­ها خرطوم خود را به آوندهای گیاه میزبان وارد نموده و از شیره­ی پرورده­ی آن تغذیه می­ کنند (نوری و رضوانی، 1373؛ اختر و همکاران[1]، 2004). در ایران 10 گونه­ شته به­ عنوان آفات اصلی و خسارت­زای غلات شناسایی شده ­اند، که شته­ی سبز گندم یکی از این شته­ها است. شته­ی سبز گندم با نام علمی (Fabricius) Sitobion avenae از راسته Hemiptera و خانواده­ی  Aphididaeعامل انتقال بیماری ویروسی کوتولگی زرد جو[2]  بوده و یکی از آفات مهم غلات در نقاط مختلف جهان محسوب می­ شود. این شته بیشترین تراکم را در استان­های تهران و گلستان طی سال­های 73-1372 داشته است، به طوری­که در استان تهران حدود 7/31- 5/94 درصد (نوری و رضوانی، 1373) و در استان گلستان 97 درصد فراونی جمعیت شته­ها، مربوط به این شته بوده است (درویش مجنی و رضوانی، 1374). شته­ی سبز گندم علاوه بر برگ و ساقه به خوشه ­های سبز غلات نیز حمله می­ کند (فرحبخش، 1340). گیاهان میزبان شته­ها (از جمله گندم) از نظر تناسب میزبانی از جمله ارزش غذایی، مواد شیمیایی ثانویه و مورفولوژی می­توانند روی باروری، رشد و بقای شته­ها تاثیر گذاشته و باعث تغییر در نرخ مرگ و میر و تولید مثل آنها شوند (اسکوتزکو و بوسک پرز[3]، 2000). جمعیت شته­ها در گیاهان میزبان مناسب افزایش پیدا کرده و رشد و ترجیح تولید مثلی آنها در پاسخ به تغییرات کیفیت میزبان تغییر می­ کند (هونک، 1987؛ هونک و مارتین کوا[4]، 1999؛ سکورا و دیکسون[5]، 1996). ترکیبات شیمیایی دفاعی گیاهان در مقابل گیاهخواران باعث کاهش زادآوری شته­ها و یا افزایش طول دوره­ نشو و نمای قبل از بلوغ آنها می­شوند (میچائود[6]، 1999؛ لگراند و باربوسا[7]، 2000). مطالعات اخیر نشان داده­اند که آلودگی­های قبلی گیاهان به حشرات باعث القای مقاومت شیمیایی در گیاهان نسبت به حشرات می­ شود. یعنی هنگامی که گیاه مورد حمله­ و تغذیه یک حشره­ی آفت قرار می­گیرد، در واکنش به خسارت حشره در گیاه ترکیبات دفاع شیمیایی تولید شده و یا بر غلظت آنها افزوده می­ شود و بدین ترتیب نوعی مقاومت القایی در گیاه ایجاد می­ شود. لذا هدف از اجرای این تحقیق بررسی امکان استفاده از مقاومت القایی در گندم نسبت به شته­ی سبز گندم برای استفاده در مدیریت تلفیقی این آفت بوده است.

تعداد صفحه : 92

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14