×
خانه » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی » پایان نامه کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر  
19 بهمن 1397

پایان نامه کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر  

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشکده ی تحصیلات تکمیلی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

گرایش بالینی

 

عنوان:

بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و سبک­های تفکر در پیش بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر

 

 

سال 94-93

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 8

فصل یکم: مقدمه پژوهش… 9

1-1 مقدمه. 10

1-2 بیان مسئله. 12

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 16

1-4 اهداف پژوهش… 16

1-4-1 هدف اصلی.. 16

1-4-2 اهداف فرعی.. 16

1-5 سوال های پژوهش… 17

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 17

1-6-1 تعاریف مفهومی.. 17

1-6-1-1 سندرم روده تحریک پذیر. 17

1-6-1-2 ویژگی های شخصیت… 17

1-6-1-3 سبک های تفکر. 18

1-6-1-4 کیفیت زندگی.. 18

1-6-2 تعاریف عملیاتی.. 18

فصل دوم: پیشینه پژوهش… 20

2-1 شخصیت… 21

2-1-1 نظریه های شخصیت… 22

2-1-1-1 نظریه بقراط.. 22

2-1-1-2 نظریه کرچمر. 23

2-1-1-3 رویکرد صفات… 23

2-1-2 تیپ های روانشناختی یونگ… 25

2-1-3 عوامل پنج گانه شخصیت… 26

2-1-3-1 روان نژندی N.. 26

2-1-3-2 برونگرایی  E.. 27

2-1-3-3  انعطاف پذیری O… 28

2-1-3-4 دلپذیر بودنA.. 29

2-1-3-5  مسئولیت پذیری وبا وجدان بودنC.. 29

2-1-4 شخصیت و کیفیت زندگی.. 30

2-2 سندرم روده تحریک پذیر. 32

2-2-1 تظاهرات بالینی.. 33

2-2-2 معیارهای تشخیصی.. 35

2-2-3 معیارهای تشخیصی روم 3. 36

2-2-4 برخورد تشخیصی.. 37

2-2-5 پاتوفیزیولوژی سندرم روده تحریک پذیر. 38

2-2-5-1 حرکات دستگاه گوارش… 39

2-2-5-2 افزایش حساسیت احشایی آوران. 39

2-2-5-3 التهاب میکروسکوپیک… 41

2-2-5-4 سندرم روده تحریک پذیر بعد از عفونت… 42

2-2-5-5 اختلال عملکرد روانی.. 43

2-2-5-6 سایر مکانیسم های احتمالی.. 44

2-2-6 درمان. 44

2-2-6-1 اصول کلی.. 44

2-2-6-2 ارتباطات درمانی.. 45

2-2-6-3 آموزش بیمار. 45

2-2-6-4 اصلاح رژیم غذایی.. 45

2-2-6-5 درمانهای روانی- اجتماعی.. 46

2-2-6-6 درمان دارویی.. 47

2-2-6-6-1 داروهای آنتی اسپاسمودیک… 47

2-2-6-6-2 داروهای ضد افسردگی.. 48

2-2-6-6-3 داروهای ضد اسهال. 49

2-2-6-6-4 بنزودیازپین ها 50

2-2-6-6-5 آنتاگونیستهای گیرنده 3هیدروکسی تریپتامین(سروتونین) 50

2-2-6-6-6 آگونیستهای گیرنده 4هیدروکسی تریپتامین(سروتونین) 50

2-2-6-6-7 لوبی پروستون. 51

2-2-6-6-8 آگونیستهای گوانیلاتسیکلاز. 51

2-2-6-6-9 آنتی بیوتیکها 52

2-2-6-6-10 درمانهای جایگزین.. 52

2-3 سبک های تفکر. 53

2-3-1 تفکر. 53

2-3-2 انواع تفکر. 53

2-3-2-1 تفکر منطقی.. 53

2-3-2-2 تفکر انتقادی.. 54

2-3-2-3 تفکر خلاق.. 55

2-3-3 سبک تفکر. 58

2-3-5 انواع سبک‌ها 60

2-3-6 انواع سبک‌های تفکر. 62

2-3-6-1 سبک‌های تفکر هریسون و برامسون. 63

2-3-6-2 سبک‌های تفکر رابرت جی و استرنبرگ… 63

2-3-6-2-1 بخش عملکرد‌ها 63

2-3-6-2-2 سطوح.. 64

2-3-6-2-3 یادگیری‌ها 64

2-3-6-2-4 اشکال. 64

2-3-6-2-5 حوزه‌ها 64

2-4 کیفیت زندگی.. 68

2-4-1 تعاریف… 68

2-4-2  بررسی نظریه های مختلف در مورد کیفیت زندگی.. 70

2-4-2-1 نظریه های مبتنی بر فرد و خانواده 70

2-4-2-2 نظریه های روانشناختی.. 72

2-4-2-3 نظریه های انسان شناسی.. 72

2-4-3 مدلهای مطرح در بحث کیفیت زندگی.. 74

2-4-3-1 مدل فلس وپری.. 74

2-4-3-2 مدل فرایند ارزیابی کیفیت زندگی دی و جانکی.. 74

2-4-3-3 مدل مفهومی فرانز. 75

2-4-3-4 مدل مفهومی فرل. 76

2-4-4 ابعاد کیفیت زندگی.. 76

2-4-4-1 بعد جسمانی.. 76

2-4-4-2 بعد روانی.. 76

2-4-4-3 بعد اجتماعی.. 77

2-4-4-4 بعد محیطی.. 78

2-5 بررسی پژوهشهای موجود 80

فصل سوم: روش پژوهش… 86

3-1 روش پژوهش… 87

3-2 معرفی متغییرها 87

3-3 جامعه آماری.. 87

3-4  نمونه آمار. 87

3-5 روش نمونه گیری.. 87

3-6 ابزار پژوهش… 88

3-6-1 پرسشنامه 5 عاملی NEO-FFI 88

3-6-2 پرسشنامه سبک های تفکرTSI 88

3-6-3 پرسشنامه IBS-QOL.. 89

3-7 شیوه اجرا 89

3-8 روش های تحلیلی آماری.. 90

فصل چهارم: یافته های  پژوهش… 91

4-1 آمار توصیفی.. 92

4-2 آمار استنباطی.. 97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 112

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 113

5-2 محدودیت‏ها 126

5-3 پیشنهادات… 126

5-3-1 پیشنهادات پژوهشی.. 126

5-3-2 پیشنهادات کاربردی.. 126

فهرست منابع. 127

منابع فارسی.. 128

منابع غیر فارسی.. 136

پیوست… 141

پیوست 1 : پرسشنامه ویژگی های شخصیتی.. 142

پیوست 2 : پرسشنامه سبک های تفکر. 144

پیوست 3 : پرسشنامه کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر. 147

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1: شاخصهای توصیفی سن و مدت زمان ابتلا به سندروم روده تحریک پذیر آزمودنیها…………………………………………………… 92

جدول 2: شاخصهای توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها…………………………………………………………………………………….. 93

جدول 3: شاخص توصیفی وضعیت تاهل آزمودنیها………………………………………………………………………………………………………….. 93

جدول 4: شاخص توصیفی وضعیت تحصیلی آزمودنیها 94

جدول 5: شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی، سبکهای تفکر، کیفیت زندگی آزمودنیها……………………………………………………… 94

جدول 6: شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها………………………………………………………………………………………………. 95

جدول 7: شاخصهای توصیفی سبکهای تفکر آزمودنیها………………………………………………………………………………………………………. 96

جدول 8: ضریب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی مبتلایان به IBS………………………………………………………….. 97

جدول9 : ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده ویژگی های شخصیتی آزمودنیها……………………………………………………. 98

جدول 10: ضریب همبستگی بین سبکهای تفکر و کیفیت زندگی مبتلایان به IBS…………………………………………………………………… 99

جدول 11: ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده سبکهای تفکرآزمودنیها………………………………………………………………. 100

جدول 12: همبستگی داخلی بین ویژگیهای شخصیتی در افراد مبتلا به IBS . 101

جدول 13: همبستگی داخلی بین سبک تفکر قانونی با دیگر سبکهای تفکر در افراد مبتلا IBS. 102

جدول 14: همبستگی داخلی بین سبک تفکر اجرایی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا IBS. 103

جدول 15: همبستگی داخلی بین سبک تفکر قضایی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS . 104

جدول 16: همبستگی داخلی بین سبک تفکر کلی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS . 105

جدول 17: همبستگی داخلی بین سبک تفکر جزعی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 106

جدول 18: همبستگی داخلی بین سبک تفکر آزاداندیش با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 107

جدول 19: همبستگی داخلی بین سبک تفکر محافظه کار با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 108

جدول 20: همبستگی داخلی بین سبک تفکر سلسله مراتبی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS……………………………………. 109

جدول 21: همبستگی داخلی بین سبک تفکر سلطنتی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS . 110

جدول 22: همبستگی داخلی بین سبک تفکر اولگاریشی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 110

جدول 23: همبستگی داخلی بین سبک تفکر آنارشیست با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS. 111

جدول 24: همبستگی داخلی بین سبک تفکر درونی با دیگر سبک های تفکر در افراد مبتلا به IBS……………………………………………… 111

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و سبک­های تفکر در پیش بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر اجرا گردید. جامعه پژوهش شامل افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر ساکن کرمانشاه بود. نمونه گیری به صورت بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرِ در دسترس با شرط داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن بود. از 400 نفر آزمودنی­ خواسته شد پرسشنامه ­های ویژگی­های شخصیتی(NEO-FFI)، سبک­های تفکر(TSI) و پرسشنامه کیفیت زندگی(IBS-QOL) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‏ها از شاخص‏های آماری توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی رابطه متغییرها از تحلیل رگرسیون در نرم افزار spss-16 استفاده شده است. نتایج پژوهش رابطه معناداری بین ویژگی­های شخصیتی و سبک های تفکر با کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر را نشان داد. و در نتیجه به سوال­­های پژوهش پاسخ داده شد و بر اساس ویژگی­های شخصیتی و سبک های تفکر  کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر پیش بینی شد.

 

واژگان کلیدی: ویژگی­های شخصیتی، سبک­های تفکر، کیفیت زندگی ،مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر، کرمانشاه، IBS

 

 

فصل یکم: مقدمه پژوهش

 

 

1-1 مقدمه

بسیاری از جوامع به سبب بهبود وضعیت بهداشت محیط، بهداشت فردی و سایر معیارهای بهداشتی مثل واکسیناسیون، شاهد ریشه کنی، حذف و کاهش چشمگیر در وقوع بیماری­های واگیر بوده ­اند ولی از طرفی به دلیل تغییرات در الگوی زندگی، الگوی تغذیه، الگوهای رفتاری، پیدایش عوامل خطر فیزیکی و شیمیایی، گسترش زیاد بیماری های غیر واگیر رخ داده است. بیماری های گوارشی یکی از مهم­ترین و شایع­ترین بیماری­های مزمن غیرواگیر است. اختلالات گوارشی بار اقتصادی و فشار روانی زیادی را به جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی تحمیل می­ کنند. از بین انواع اختلالات گوارشی، دردهای راجعه شکم وسندرم روده تحریک پذیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند چرا که بر اساس مطالعات مبتنی بر جامعه، شیوع زیادی داشته اند (درد های شکمی 10درصد و سندرم روده تحریک پذیر13 درصد) (ملک زاده و همکاران، 2009). سندرم روده تحریک پذیر(IBS)[1] از شایع­ترین بیماری­های گوارشی است که افراد مبتلا با طیف وسیعی از علائم گوارشی و غیر گوارشی به پزشکان مراجعه می­ کنند هر چند مجموعه علائم درد مزمن شکمی و تغییرات اجابت مزاج شایع­ترین شکایات دراین بیماران می­باشد (لانگ استرت و تامپسون و چِی، 2006). سندرم روده تحریک پذیر جزوه اختلالات تهدید کننده حیات نیست و نه نیاز به جراحی دارد و نه باعث کاهش بقای بیماران می­ شود. این ویژگی ممکن است منجر به دست کم گرفتن تاثیر بالقوه این سندرم به عنوان مشکل سلامت واقعی شود که می تواند تاثیر جدی بر فعالیت­های روزانه و کیفیت زندگی بیمار بگذارد(مونیکس[2]،2011). علائم سندرم روده تحریک پذیر تمایل دارند در طول زمان تغییر کنند. شدت علائم هم تفاوت دارند و به طور واضح می ­تواند کیفیت زندگی این افراد را مختل کند و منجر به هزینه های مراقبتی بالا شود (لانگو و همکاران، 2012). این سندرم در همه جهان شایع است و حدود 20 درصد از بزرگسالان در ایران به سندرم روده تحریک پذیر مبتلا هستند و بیش از 3 میلیون از مراجعات سالانه به متخصصین گوارش مربوط به علائم و نشانه­ های سندرم روده تحریک پذیر است(سایت سندرم روده تحریک پذیر، 2013). شیوع این بیماری در افراد جوان بیشتر است هر چند که مطالعات مبتنی بر جامعه نشان داده است که شیوع سندرم روده تحریک پذیر با افزایش سن بیشتر می­ شود و به نظر می­رسد که این بیماری در افراد مسن اغلب تشخیص داده نمی­ شود یا کمتر تشخیص داده می­ شود و یا به عنوان بیماری دیگری تقسیم بندی می­ شود. در بیشتر مطالعات نسبت ابتلا زنان به مردان، 2 به 1 است و شیوع این سندرم درنژاد سفید و سیاه برابر است (فلدمن[3] و همکاران، 2006).

آنچه بیش از همه در نظریات روانشناسان در مباحث شخصیت مورد توجه قرارگرفته است تفاوت‏های فردی است. یعنی ویژگی‏های یک فرد را از فرد دیگر متمایز می‏کند هرانسان آمیزه‏ای از سه ویژگی نوعی فرهنگی-فردی را تشکیل می‏دهد. (آلپورت[4]، 1961) معتقد است شخصیت سازمان پویایی از سیستمهای روان تنی فرد است که رفتار و افکار خاص تعیین میکند. ابعاد پنچگانه شخصیت شامل: روان رنجورخویی، برون‏گرایی، پذیرا بودن، سازگاری، مسؤلیت‏پذیری است(جان[5]،1990، بهنقلاز پروین)

از نظر استرنبرگ[6]، سبک تفکر عبارت است از شیوه ترجیحی تفکر. سبک بر چگونگی ارتباط برقرار نمودن افراد، مشکل گشائی‌ها و ربط یافتن آنها با یکدیگر تاثیر بسزایی دارد. برای تشخیص سبک تفکر دیگران سه راه مشخص وجود دارد: مشاهده رفتار در هنگام پرداختن به امور، پرسش از دیگران درباره چگونگی ادراک آنها از سبک اشخاص و تکمیل نمودن یک یا چند پرسشنامه روانشناسی(هنری[7]، ۲۰۰۱). از نظر استرنبرگ سیزده سبک تفکر وجود دارد که به پنج بُعد قابل تفکیک هستند شامل: کارکردها (شامل سبک­های تفکر قانونی، اجرایی، قضایی)، شکل­ها (شامل سبک­های تفکر سلسله مراتبی، اولگاریشی، سلطنتی، آنارشیست)، سطح­ها (شامل سبک­های تفکر کلی و جزعی)، حوزه ها (شامل سبک­های درونی و بیرونی)، گرایش­ها (شامل سبک­های تفکر آزاداندیش و محافظه کارانه).

امروزه بررسی کیفیت زندگی، ابعادی مانند سلامت جسمی، آسایش روانی، روابط اجتماعی و روابط فامیلی، خودپنداره، استقلال، عدم وابستگی به محیط، وضعیت اقتصادی و مسکن، تحصیل، اوقات فراغت را شامل می­ شود.(مجله دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات بهداشتی)

در ایران هزینه های سالانه سندرم روده تحریک پذیر در مطالعه ای که توسط روشندل و همکارانش (2010) انجام شده است ارزیابی شده که در این مطالعه هزینه کل سالانه سندرم روده تحریک پذیر 8/2 میلیون دلار برای جمعیت بالغ شهری برآورد شده است که بار سنگینی بر اقتصاد ایران، به عنوان کشور در حال توسعه محسوب می شود .

با توجه به ازمان این سندرم، شیوع بالای آن در جوانان و بار بیماری آن بر فرد، خانواده و سیستم بهداشت و درمان کشور، تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک سندرم روده تحریک پذیر در جامعه ایرانی و شناخت بیشتر از بیماری در جامعه، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و سبک­های تفکر بر کیفیت زندگی مبتلایان بر سندرم روده تحریک پذیر انجام شده است. نتایج این پژوهش می ­تواند متخصصان را در انجام مداخله­های مناسب و ضروری جهت ارتقای کیفیت زندگی و همچنین پیش بینی و پیشگیری شیوع این بیماری بر اساس عوامل روانشناختی در جامعه ی ایرانی یاری نماید.

1-2 بیان مسئله

سندرم روده تحریک پذیر از شایعترین اختلالات گوارشی است (تامپسون و اروین و همکاران، 2002)، به طوری که در هر زمان حدود 10تا20 درصد از افراد بالغ جامعه به علائمی منطبق با این تشخیص مبتلا می باشند و درصد عمده ای از مراجعات به متخصصین گوارش و همچنین پزشکان عمومی را به خود اختصاص داده است. در آمریکا سالانه هشت بیلیون دلار درآمد کشور صرف هزینه­ های بهداشتی این بیماری می­ شود (میتچل و دورسمن، 1987)، شیوع بالای این اختلال و طیف سنی درگیر که اکثراً شامل افراد جوان و نیروهای فعال جامعه است از دیگر علل توجیه کننده زیانهای ناشی از آن محسوب می­ شود. بیماران مبتلا سه برابر افراد غیرمبتلا برای مشکلات گوارشی و غیرگوارشی به پزشک مراجعه می­ کنند (بوروم، 2001)، به این ترتیب سندرم روده تحریک پذیر شایع­ترین تشخیص در بیماران گوارشی و از جمله ده علت اصلی مراجعه به پزشکان عمومی(زمان ، 2002) و هفتمین تشخیص سرپایی شایع می­باشد.(یامادا ، آلپرس ، لاینه ، 2003)،  بر اساس مطالعات جمعیتی به عمل آمده شیوع آن در ایران از حدود 5/3 درصد تا 8/5 درصد گزارش شده است، لیکن به نظر می­رسد شیوع بیماری در اقشار خاصی بالاتر باشد، به طوری که در مطالعه­ ای بر روی دانشجویان پزشکی به عمل آمد شیوع سندرم روده تحریک پذیر حدود 5/18 درصد گزارش شده است (قنادی و امامی و همکاران، 2005؛ مسررتی و صابری و همکاران، 1995).

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و سبک­های تفکر در پیش ­بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر در شهرستان کرمانشاه در سال 1393 است.

1-4-2 اهداف فرعی

 • تعیین سهم ویژگی­های شخصیتی در پیش ­بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر.
 • تعیین سهم سبک های تفکر در پیش بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر.
 • تعیین سهم ویژگی­های جمعیت شناختی در پیش ­بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک­پذیر.
 • تعیین همبستگی داخلی زیرمقیاس­های، ویژگی های شخصیتی و سبک های تفکر در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر.
 • تعیین نمره میانگین کیفیت زندگی افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در کرمانشاه

 

1-5 سوال های پژوهش

 • آیا ویژگی­های شخصیتی توان پیش ­بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر را دارد؟
 • آیا سبک­های تفکر توان پیش ­بینی کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر را دارد؟
 • آیا بین زیرمقیاس­های ویژگی­های شخصیتی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر همبستگی داخلی وجود دارد؟
 • آیا بین زیرمقیاس­های سبک­های تفکر در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر همبستگی داخلی وجود دارد؟
 • میانگین کلی نمره کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیرِ کرمانشاه در سال 1393 چه مقدار است؟
 • آیا بین ویژگی­های جمعیت شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر رابطه ای وجود دارد؟

 

 

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی

1-6-1 تعاریف مفهومی

1-6-1-1 سندرم روده تحریک پذیر

تامپسون[8] بنیانگذار معیارهای تشخیصی و بالینی روم­2 اینطور عنوان کرد که سندرم روده تحریک پذیر یکی از شایع­ترین اختلالات گوارشی است که با درد شکمی مزمن و تغییر اجابت مزاج در غیاب هر گونه اختلال عضوی مشخص می­ شود.(تامپسون و اروین و پری و رانس، 2002)

 

1-6-1-2 ویژگی های شخصیت

شخصیت تعاریف بسیار زیادی دارد آنچنان که آلپورت[9] بیش از 50 تعریف شخصیت را بررسی کرد و بعد تعریف خود را از شخصیت این چنین ارائه داد ” شخصیت سازمان پویایی از نظام­های جسمی-روانی در فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین می­ کند “.

ویژگی­های شخصیتی از نظر مک گرا و موسکا[10] شامل پنج مولفه­ی: روان رنجورخویی در برابر ثبات هیجانی ، برون گرایی در برابر درون گرایی، انعطاف پذیری در برابر تجربه­ها یا اندیشه­ها، دلپذیر بودن، مسولیت پذیری یا گرایش به کار است.

 

1-6-1-3 سبک های تفکر

به گفته­ی ژانگ[11] (2000) سبک­های فکری به شیوه ­های ترجیحی افراد در استفاده از توانایی­های آنها اشاره می­ کند.

از نظر استرنبرگ[12] سیزده سبک تفکر وجود دارد که به پنج بُعد قابل تفکیک هستند شامل:

 1. کارکردها (شامل سبک های تفکر قانونی ، اجرایی و قضایی)
 2. شکل ها ( شامل سبک های تفکر سلسله مراتبی ، اولگاریشی ، سلطنتی و آنارشیست )
 3. سطح ها ( شامل سبک های تفکر کلی و جزعی)
 4. حوزه ها (شامل سبک های درونی و بیرونی)
 5. گرایش ها ( شامل سبک های تفکر آزاداندیش و محافظه کارانه).

1-6-1-4 کیفیت زندگی

امروزه بررسی کیفیت زندگی، ابعادی مانند سلامت جسمی، آسایش روانی، روابط اجتماعی و روابط فامیلی، خودپنداره، استقلال، عدم وابستگی به محیط، وضعیت اقتصادی و مسکن، تحصیل، اوقات فراغت را شامل می­ شود (مجله دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات بهداشتی).

 

1-6-2 تعاریف عملیاتی

سندرم روده تحریک پذیر: در این پژوهش منظور از سندرم روده تحریک پذیر نمره­ای است که فرد در معیارهای تشخیصی روم3 (Rome III) بدست آورده است.

ویژگی­های شخصیتی: در این پژوهش منظور از ویژگی­های شخصیتی نمره­ای است که فرد در پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO  )[13] بدست آورده است.

سبک­های تفکر: در این پژوهش منظور از سبک­های تفکر نمره­ای است که فرد در پرسشنامه سبک­های تفکر( TSI)[14]  کسب کرده است.

کیفیت زندگی: در این پژوهش منظور از کیفیت زندگی نمره­ای است که فرد در پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی (IBS-QOL  )[15] بدست آورده است.

 

 

[1]Irritable Bowel Syndrome

[2] Monnikes H

[3] Feldman M

[4] Alport

[5] John

[6] Sternberg

[7] henry

[8]. Tompson WG

[9] . Alport

[10] . Mackgra and Moska

[11] . Zhang LF

[12] . Sternberg RJ

[13] . NEO Personality Inventory

[14] . Thinking Style Inventory

[15] . Irritable Bowel Syndrome-quality of Life Questionnaire

تعداد صفحه:154

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com