پایان نامه بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

 گروه حسابداری

عنوان:

بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته حسابداری

استاد مشاور

حسین سلیمانی

اسفندماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                 فهرست مطالب                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: طرح کلیات تحقیق

1-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-4 اهداف اساسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………. 5

1-7 ساختار  تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فصل دوم:ادبیات موضوعی و بیشینه ی تحقیق

2-1 مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-1-1مبانی نظری مرتبط با حسابرسی ………………………………………………………………………………………….. 6

2-1-1-1 تعریف حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1-1-2  کیفیت اطلاعاتی و حسابرسی……………………………………………………………………………………………8

2-1-1-3 حسابرسی  و ارزش افزوده ………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1-4ابعاد اطلاعاتی حسابرسی ……………………………………………………………………………………………………9

2-1-1-5 بیان هدف حسابرسی ……………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1-6  معیارهای کیفیت اطلاعات و حسابرسی ……………………………………………………………………….11

2-1-1-6 نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی…………………………………………………………………………12

2-1-1-7  انواع  حسابرسی ……………………………………………………………………………………………………………13

عنوان                                فهرست مطالب                                           صفحه

 

2-2 مبانی نظری مرتبط با کیفیت اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………..16

2-2-1 بیانیه ی شماره ی 2 هیات استانداردهای حسابداری مالی(FASB)……………………………………18

2-2-2 اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بر مبنای دقت اطلاعات حسابداری………………………20

2-2-3 بررسی چند مدل برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی……………………………………………….21

2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………………..26

2-3-1 تحقیقات خارجی انجام شده………………………………………………………………………………………………….26

2-3-2 تحقیقات داخلی انجام شده ………………………………………………………………………………………………….27

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………28

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………28

3-3 روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………..29

3-4 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..29

3-5 متغیر تحقیق و مدل اندازه گیری آن………………………………………………………………………………………..29

3-6 شرحی بر آمار توصیفی و آمار استنباطی………………………………………………………………………………….31

3-6-1 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………..31

3-6-2 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………..31

3-7 جامعه آماری و نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….32

3-7-1 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….32

3-7-2 نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………32

3-8 آزمون های مورد استفاده درتحقیق…………………………………………………………………………………………33

عنوان                                   فهرست مطالب                                         صفحه

 

3-8-1 آزمون مورد استفاده در ارتباط با فرضیه های تحقیق…………………………………………………………33

3-9 نرم  افزار های رایا نه ای مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………………………..34

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………35

4-3 نرمال سنجی داده های آماری…………………………………………………………………………………………………….37

4-4 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………….47

4-4-1 فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………………………………50

4-4-2 فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………..51

4-4-3 فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………….51

4-4-4 فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………..52

4-4-5 فرضیه فرعی پنجم ………………………………………………………………………………………………………………..53

4-4-6 فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………………………..54

4-4-7 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………….54

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..56

5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………56

5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………..57

5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………………..57

عنوان                                   فهرست مطالب                                         صفحه

5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………58

5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………..58

5-2-6 نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………………………..59

5-2-7 نتیجه آزمون  فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………..59

5-3 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………60

5-4 مقایسه نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیق های مشابه………………………………………………………..61

5-5 موانع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….61

5-6 پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….62

5-6-1 پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق………………………………………………………………………..62

5-6-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ……………………………………………………………………………………..62

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..75

 

تحقیق حاضر به بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل حسابرسی مستقل می پردازد . جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک و با لحاظ نمودن معیارهایی 53 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده اند . فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام عمل حسابرسی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی است که در سالهای 85 تا 90 مورد بررسی قرار می گیرد  همچنین کیفیت اطلاعات حسابداری در تحقیق حاضر عبارت است از قرینه قدر مطلق خطای اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی که با بهره گرفتن از مدل بکارگرفته شده توسط راج گوپال اندازه گیری شده است . پس از اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل حسابرسی با بهره گرفتن از مدل مذکور داده های مربوط با بهره گرفتن از روش آزمون جارکیو – برا مورد نرمال سنجی قرار می گیرد . نتایج حاصل از روش جارکیو برا نشان می دهد که داده های مرتبط با کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل حسابرسی از یک توزیع نرمال تبعیت نمی کنند در نتیجه به منظور آزمون فرضیه ها از روش آزمون علامت دو نمونه ای استفاده می شود . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از آزمون علامت دو نمونه ای نشان می دهد که در سال 85 فرضیه تحقیق مبنی بر بیشتر بودن کیفیت اطلاعات حسابداری حسابرسی شده از کیفیت اطلاعات حسابداری قیبل از عمل حسابرسی رد شده است و در سایر سالهای تحقیق این فرضیه پذیرفته شده است و همچنین در آزمون فرضیه اصلی این موضوع مشخص گردیده است که در مجموع حسابرسی اطلاعات حسابداری باعث افزایش کیفیت صورتهای مالی می شود .

واژگان کلیدی

کیفیت اطلاعات حسابداری – حسابرسی مستقل –  ارزش افزوده– مربوط بودن – قابلیت اعتماد

1-1مقدمه

اطلاعات حسابداری شامل صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی همراه توسط طیف وسیعی از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مورد استفاده قرار می گیردو با توجه به تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی عام همواره این ابهام وجود دارد که آیا این اطلاعات مربوط و قابل اعتماد هستند یا خیر . برای حصول اطمینان از این امر ضرورت دارد تا یک فرد متخصص و مستقل از مدیریت و سهامداران کیفیت اطلاعات حسابداری را بررسی نماید و در ارتباط با آن قضاوت نماید . در راستای تحقق این امر از خدمات حسابرسی مستقل مالی استفاده می شود .از طرف دیگر این سوال به وجود می آید که آیا فرایند حسابرسی صورتهای مالی در کیفیت این گزارشات ارتقایی ایجاد می کند یا خیر که در این تحقیق کوشش. می شود به این سوال پاسخ داده شود.

1-2 بیان مساله

حسابداری دانشی است که به کمک آن اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهای مالی موسسات و شرکتها جمع آوری طبقه بندی و تلخیص و گزارش می شود . اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری شرکتها توسط طیف گسترده ای از استفاده کنندگان مورد استفاده قرار می گیرند که اهم این استفاده کنندگان عبارتند از استفاده کنندگان اولیه  و استفاده کنندگان ثانویه . استفاده کنندگان اولیه عبارتند از سهامداران و اعتباردهندگان و استفاده کنندگان ثانویه عبارتند از دولت- کارکنان – مشتریان – رقبا – اتحادیه های کارگری و … . از طرفی یکی از نتایج ناشی از انقلاب صنعتی در اوایل  قرن هجدهم میلادی به وجود آمدن شرکتهای سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و ضرورت امر پاسخگویی (حسابدهی) مدیران این شرکها به سهامداران (مالکان) آنها می باشد که در نتیجه ی این جریان ها نوعی شک و تردید از جانب سهامداران متوجه مدیران تهیه کننده ی این صورتهای مالی بوده است  . در این راستا حرفه ی حسابرسی به عنوان یکی از روش های ایجاد اطمینان و رفع ابهام در ارتباط با صورتهای مالی به سهامداران کمک می نماید . حسابرسان افرادی هستند که وظیفه ی اعتبار دهی و شهادت دهی در ارتباط با صورتهای مالی را بنا به تقاضای سهامداران بر عهده دارند . سهامداران تمایل دارند تا مدیران آنچه را که واقعا بوده است گزارش نمایند نه آنچه را که خود (مدیران) می خواهند و به نفع آنها است . از نظر سهامداران صورتهای مالی در صورتی مطلوب هستند که از ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابلیت اعتماد برخوردار باشند (حساس یگانه – 1389) .همچنین صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها که مسئولیت آن بر عهده ی مدیریت است در صورتی مربوط و قابل اعتماد خواهد بود که مطابق با استانداردهای حسابداری باشد . یعنی چنانچه صورتهای مالی شرکتها بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده باشند می توان نتیجه گرفت که مربوط و قابل اعتماد هستند . در نتیجه حسابرسان در یک فرایند حسابرسی مستقل مالی با بهره گرفتن از رهنمودهای استانداردهای حسابرسی صورتهای مالی شرکتها را با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تطبیق می دهند تا در ارتباط با کیفیت این صورتهای مالی یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد آنها اظهار نظر نمایند . در این راستا این سوال به وجود می آید که آیا حسابرسی مستقل می تواند در ارتقای کیفیت و باور پذیری صورتهای مالی موثر باشد یا خیر ؟ در این تحقیق کوشش می شود  تا اختلاف میان کیفیت صورتهای مالی گزارش شده توسط شرکتها قبل و بعد از انجام عملیات حسابرسی مستقل مالی بررسی شود.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

حسابرسی صورتهای مالی از زمان جدایی مالکیت از مدیریت و در راستای تبیین نظریه نمایندگی اهمیت و رونق خاصی یافته است . در بازارهای تحت نظارت انجام آن به موجب الزام های قانونی اجباری است و در بازار های آزاد نیز که انجام آن اجباری نیست باز هم برای انجام آن تقاضا وجود دارد . در نتیجه این سوال به ذهن متبادر می شود که حسابرسی آیا به ارتقای کیفیت گزارشگری مالی کمک  میکند یاخیر . به بیان دیگر آیا عملیات حسابرسی صورتهای مالی می تواند در راستای افزایش کیفیت صورتهای مالی که سهامداران نیز خواهان آن هستند اثر بخش باشد و یا این که به ارتقای کیفیت صورتهای مالی کمکی نمی کند . البته لازم به ذکر است که حتی اگر حسابرسی در کیفیت صورتهای مالی تغییری ایجاد نکند باز هم دارای اثر روانی بر جامعه می باشد بدین معنا که سهامداران بر نظر حسابرس تکیه می کنند و با آرامش روانی بیشتری بر اساس صورتهای مالی به تصمیم گیری می پردازند . در نتیجه ضرورت دارد تا در این تحقیق فواید حسابرسی از لحاظ ایجاد کیفیت مورد بررسی قرار گیرد .

1-4 هدف های اساسی انجام تحقیق

هدف اساسی در تحقیق حاضر بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از فرایند حسابرسی مستقل مالی می باشد تا بدین وسیله بتوانیم تاثیر فرایند حسابرسی را بر کیفیت اطلاعات حسابداری ارزیابی کنیم .

1-5 فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است .

فرضیه اصلی : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی است .

فرضیه های فرعی :

فرضیه فرعی اول :  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال 86است .

فرضیه فرعی دوم :  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال 87 است .

فرضیه فرعی سوم:  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال 88 است .

فرضیه فرعی چهارم:  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال 89 است .

فرضیه فرعی پنجم :  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال 90 است .

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

کیفیت اطلاعات حسابداری : عبارت است از قرینه ی قدر مطلق خطای پیش بینی اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره آتی .

اطلاعات حسابداری : عبارت است از صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه – صورت سود و زیان – صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجه نقد .

حسابرسی مستقل مالی : عبارت است از فرایند تطبیق صورتهای مالی با استاندارد های پذیرفته شده حسابداری به منظور اظهار نظر در خصوص کیفیت آنها .

تصمیم گیری : عبارت است از انتخاب یک راه حل از میان راه حل های ممکن و موجود .

1-7 ساختار تحقیق

تحقیق حاضر در 5 فصل به شرح زیر ارائه گردیده است :

فصل اول: شامل کلیات تحقیق نظیر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و همچنین هدف ها و سوال ها و      فرضیه های تحقیق و قلمرو و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق می باشد .

فصل دوم: شامل مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق های انجام شده در زمینه ی مربوط ( در داخل و خارج از کشور ) می باشد .

فصل سوم  : شامل روش تحقیق و جامعه ی آماری و نمونه ی آماری و روش نمونه گیری می باشد .

فصل چهارم  : شامل جمع آوری داده ها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها با بهره گرفتن از روشها و مدل های آماری مناسب و همچنین آزمون فرضیه ها می باشد .

فصل پنجم: این فصل شامل نتیجه گیری بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین موانع و محدودیت های تحقیق و ارائه ی پیشنهادهایی در زمینه ی تحقیق و پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی می باشد .

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com