×
خانه » فنی و مهندسی » مهندسی کشاورزی - دامپروری » کمکان­ یابی عرصه­ های مناسب استحصال آب باران با بهره گرفتن از الگوی سطح منبع متغیر و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع حوزه آبخیز سمبورچای، استان اردبیلدانلود پایان نامه
20 آوریل 2016

کمکان­ یابی عرصه­ های مناسب استحصال آب باران با بهره گرفتن از الگوی سطح منبع متغیر و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع حوزه آبخیز سمبورچای، استان اردبیلدانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : مرتع و آبخیزداری

عنوان : مکان­ یابی عرصه­ های مناسب استحصال آب باران با بهره گرفتن از الگوی سطح منبع متغیر و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع حوزه آبخیز سمبورچای، استان اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده کشاورزی

گروه مرتع و آبخیزداری

 

عنوان پایان­ نامه:

مکان­ یابی عرصه­ های مناسب استحصال آب باران با بهره گرفتن از الگوی سطح منبع متغیر و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع حوزه آبخیز سمبورچای، استان اردبیل

 

 

استاد راهنما:

دکتر اباذر اسمعلی عوری

دکتر اردوان قربانی

 

تابستان 1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….صفحه

فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات كذشته

1-1- مقدمه………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- هدف و ضرورت تحقیق………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3-. تعریف استحصال رواناب و اهمیت بررسی آن…………………………………………………………………………………..         6

1-4- مزایای بهره­ گیری از سیستم­های استحصال آب………………………………… ……………………………………………………………………………..10

1-5- سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS…………………………………………………………………………………………………… 11

1-5-1- تعریف GIS………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-5-2- مزایای استفاده از GIS……………………………………………………………………………………………………………….12

1-6- مرور منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-7- طبقه ­بندی روش­های استحصال آب باران و سامانه سطوح آبگیر……………………………………………………16

1-8- انواع سازه­های استحصال آب ………………………………………………………………………………………………………….18

 

فصل دوم: مواد و روش تحقیق

2- مواد و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………21

2-1- منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………….21

2-1-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………21

2-1-2- هوا و اقلیم­شناسی ……………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2-1- مطالعات کتابخانه­ای و اقدامات اولیه …………………………………………………………………………………………22

2-2-2- تهیه نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ……………………………………………………………………………..23

2-2-2-1- خطوط توپوگرافی و تهیه نقشه DEM منطقه ……………………………………………………………………..23

2-2-2-2- نقشه ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………………………………….23

2-2-2-3- نقشه شیب………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-2-2-4- نقشه جهت شیب ………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه همباران و همدما ………………………………………………………………………………….26

الف- بارش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

ب- رابطه ارتفاع- بارش و متوسط بارش منطقه ………………………………………………………………………………………27

ج- رژیم حراتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………28

د- رابطه ارتفاع- درجه حرارت و میانگین دمای سالانه …………………………………………………………………………..28

2-2-3- مقدار بارندگی در دوره بازگشت­های مختلف …………………………………………………………………………….28

2-2-3-1- مقدار بارش ……………………………………………………………………………………………………………………………28

2-2-3-2- حداکثر بارش 24 ساعته ……………………………………………………………………………………………………….29

2-2-3-3- شدت بارندگی ………………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-3-4- رابطه ارتفاع و شدت بارش……………………………………………………………………………………………………..30

2-2-4- شرح تیپ­های اراضی ………………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه سنگ­شناسی و حساسیت سازند به فرسایش…………………………………………….31

2-2-5-1- چینه­شناسی واحدهای رسوبی حوزه آبخیز سمبورچای ……………………………………………………….31

2-2-5-1-1- نهشته­های قبل از کرتاسه …………………………………………………………………………………………………31

2-2-5-1-2- نهشته­های کرتاسه ……………………………………………………………………………………………………………32

2-2-5-1-3- نهشته­های پالئوسن- میوسن ……………………………………………………………………………………………32

2-2-5-1-4- نهشته­های الیگوسن- میوسن …………………………………………………………………………………………..32

2-2-5-1-5- نهشته­های کوارترنر …………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-6- تعیین نفوذپذیری خاک ……………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-7- گروه هیدرولوژیکی خاک ……………………………………………………………………………………………………………36

2-2-7-1- تعیین گروه­های اصلی خاک به روش SCS ………………………………………………………………………….36

2-2-8- تهیه نقشه شاخص پوشش گیاهی …………………………………………………………………………………………….37

2-2-9- نقشه نوع استفاده از اراضی ………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-10- تقسیم ­بندی حوزه به واحد­های هیدرولوژیکی و واحد کاری مناسب ……………………………………..38

2-2-11- تعیین مساحت حوزه آبخیز سمبورچای و واحدهای هیدرولوژیک آن …………………………………..39

2-2-12- رتبه ­بندی آبراهه­ های حوزه آبخیز ……………………………………………………………………………………………40

2-2-13- طول آبراهه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………….41

2-2-14- تعیین ضریب شکل زیرحوزه های مورد مطالعه………………………………………………………………………..41

2-2-15- تعیین رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال

و 10 سال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-2-16- برآورد مقادیر رواناب در هر یک از واحدهای هیدرولوژیک …………………………………………………….42

2-2-16-1- رابطه جاستین …………………………………………………………………………………………………………………….43

2-2-17- برآورد حجم رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز سمبورچای…………………………………………………..44

2-2-18- محاسبه زمان تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………..44

2-2-19- نیمرخ طولی آبراهه اصلی و شیب آبراهه اصلی حوزه………………………………………………………………46

2-2-20- برآورد دبی پیک سیلاب ………………………………………………………………………………………………………….46

2-3- بررسی صحت و دقت نقشه­ها …………………………………………………………………………………………………………47

2-4- تحلیل داده ­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-4-1- مدل وزنی طبقه ­بندی شده ………………………………………………………………………………………………………..47

2-4-2- روش مقایسه زوجی سلسله مراتبیAHP ………………………………………………………………………………….48

2-5- مکان­ یابی عرصه ­های مناسب استحصال رواناب ……………………………………………………………………………..51

2-6- مکان­ یابی عرصه ­های مناسب استحصال رواناب با بهره گرفتن از الگوی سطح منبع متغیر …………………51

 

فصل سوم: نتایج

3- نتایج تحقیق و بحث در مورد آنها ……………………………………………………………………………………………………..53

3-1- طبقه ­بندی اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2- نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ………………………………………………………………………………………….53

3-3- مقدار بارندگی در دوره بازگشت­های مختلف …………………………………………………………………………………60

3-3-1- مقدار بارش ………………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-3-2- حداکثر بارش 24 ساعته …………………………………………………………………………………………………………..60

3-3-3- شدت بارندگی …………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-4- نتایج مطالعات شدت بارش …………………………………………………………………………………………………………….62

3-5- تیپ­های اراضی ……………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-6- نقشه­های سنگ­شناسی و حساسیت سازندها به فرسایش ……………………………………………………………..65

3-7- نتایج مطالعات نفوذپذیری خاک …………………………………………………………………………………………………….67

3-8- تعیین گروه­های اصلی خاک به روش SCS …………………………………………………………………………………..71

3-9- نقشه شاخص پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………….72

3-10- نتایج بررسی واحدهای کاری مناسب ………………………………………………………………………………………….73

3-11- تهیه نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10

سال و مقادیر آن در هر واحد هیدرولوژیکی …………………………………………………………………………………………….76

3-12- رواناب تولیدی از واحدهای هیدرولوژیکی …………………………………………………………………………………..78

3-13- زمان تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-14- دبی پیک سیلاب …………………………………………………………………………………………………………………………81

3-15- وزن­دهی به پارامترها …………………………………………………………………………………………………………………..82

3-16- معیار الویت­بندی داده ­ها ……………………………………………………………………………………………………………….82

3-17- مکان­ یابی عرصه ­های مناسب برای استحصال رواناب …………………………………………………………………..85

3-18- حجم رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز سمبور چای ………………………………………………………………..87

3-19- نقشه رواناب خالص تولیدی در منطقه ………………………………………………………………………………………89

 

فصل چهارم: بحث و نتیجه ­گیری

4-1- بحث و نتیجه ­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………..91

4-2- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………94

4-3- نتیجه ­گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………….95

4-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

پیوست­ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

 

 

فهرست اشکال

 عنوان اشکال…………………………………………………………………………………………………… صفحه

شکل 3-1: نقشه مدل رقومی ارتفاعی.. 54

شکل 3-2: نقشه کلاسه­بندی شیب… 55

شکل 3-3: نقشه کلاسه­بندی ارتفاعی.. 56

شکل 3-4: نقشه جهت طبقه بندی شده در 5 طبقه. 57

شکل 3-5: نقشه کاربری اراضی.. 58

شکل 3-6: نقشه مدل رقومی بارش…. 59

شکل3-7: نقشه طبقات بارش در 5 کلاس ………………………………………………………………………………………………59

شکل 3-8: نقشه مدل رقومی دمای متوسط سالانه. 60

شکل 3-9: نقشه طبقات دمایی در 3 کلاس ……………………………………………………………………………………………60

شکل 3-10: منحنی شدت- مدت- فراوانی ایستگاه برزند. 61

شکل 3-11: نقشه طبقات شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال الف… 62

شکل 3-12: نقشه کلاسه­بندی شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل ب ……………………..62

شکل 3-13: نقشه طبقات شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال الف… 63

شکل 3-14: نقشه کلاسه­بندی شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال ب ………………………………63

شکل 3-15: نقشه طبقات شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال الف… 63

شکل 3-16: نقشه کلاسه­بندی شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال ب …………………………….63

شکل 3-17: نقشه طبقات شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال الف… 64

شکل 3-18: نقشه کلاسه­بندی شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال ب ……………………………64

شکل 3-19: نقشه سازند زمین شناسی حوزه آبخیز سمبورچای.. 67

شکل 3-20: منحنی تغییرات سرعت نفوذ نسبت به زمان.. 70

شکل 3-21: سرعت نفوذ طبقهبندی شده در حوزه آبخیز سمبورچای.. 71

شکل 3-22: نقشه گروهبندی هیدرولوژیکی خاک در حوزه آبخیز سمبورچای.. 72

شکل 3-23: نقشه مقادیر NDVI در حوزه آبخیز سمبورچای.. 73

شکل 3-24: نقشه زیر حوزه ها و اطلاعات کلی حوزه آبخیز سمبورچای.. 74

شکل 3-25: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل الف… 76

شکل 3-26: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال شکل ب ………………76

شکل 3-27: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت 10 سال شکل الف… 77

شکل 3-28: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت 10 سال شکل ب …………..77

شکل 3-29: پروفیل طولی آبراهه اصلی حوزه آبخیز سمبورچای.. 80

شکل 3-30، منحنی هیستوگرام جهت طبقه بندی پتانسیل تولید رواناب… 86

شکل 3-31: طبقه بندی اراضی برای استحصال رواناب… 87

شکل 3-32، نقشه حجم رواناب تولیدی در هر زیرحوزه 88

شکل3-33: نقشه رواناب خالص…. 89

 

فهرست جداول

عنوان جدول……………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول (2-1): طبقه ­بندی اقلیم­ها در روش دومارتن اصلاح شده……………………………………………………………..22

جدول (2-2): مشخصات ایستگاه­های باران­سنجی………………………………………… …………………………………………………………………………….26

جدول (2-3): میانگین بارندگی سالانه ایستگاه­های باران­سنجی……………………………………………………… ……27

جدول (2-4): مقیاسی برای مقایسه زوجی (مالکوسکی، 1999)…………………………………………………….. …….49

جدول 3-1: ضرایب خشکی دومارتن و نوع اقلیم درچند ایستگاه حوزه آبخیز سمبورچای.. 53

جدول 3-2: متوسط شیب درهر زیر حوزه به درصد. 55

جدول 3-3: متوسط ارتفاع زیرحوزه ها 56

جدول 3-4: مساحت کاربری­های مختلف اراضی.. 58

جدول 3-5: متوسط بارش سالانه در هر زیرحوزه به میلیمتر. 59

جدول 3-6: درجه حرارت متوسط سالانه زیرحوزه هابه درجه سانتیگراد. 60

جدول (3-7)، محاسبه متوسط بارش سالانه ایستگاه­ها و مقادیر آنها در دوره بازگشت­های مختلف با بهره گرفتن از توزیع پیرسون III 103

جدول (3-8) محاسبه حداکثر بارش 24 ساعته ایستگاه­ها و مقادیر آنها در دوره بازگشت­های مختلف با بهره گرفتن از توزیع گمبل I 104

جدول 3-9: محاسبه عددی رابطه شدت- مدت- فراوانی ایستگاه برزند. 61

جدول 3-10: شرح تیپ­های اراضی حوزه آبخیز سمبورچای.. 65

جدول 3-11: راهنمای نقشه زمین­ شناسی و ضریب مقاومت سنگ­ها به فرسایش… 66

جدول 3-12: مقادیر رطوبت اولیه خاک در محل نمونه­برداری.. 68

جدول 3-13: مقادیر سرعت نفوذ لحظه­ای در آقامحمدبیگلو. 69

جدول 3-14: متوسط سرعت ثابت نفوذ در زیرحوزه ها بر حسب سانتیمتر بر ساعت.. 70

جدول 3-15: گروه های هیدرولوژیکی خاک در منطقه مورد مطالعه. 72

جدول 3-16: مقادیر متوسط NDVI در هر زیرحوزه 73

جدول 3-17:پراكنش وسعت واحدهای كاری حوزه سمبورچای.. 74

جدول 3-18: رده آبراهه­ ها و طول آبراهه اصلی در هر زیرحوزه 75

جدول 3-19: مقادیر ضریب گراویلیوس در زیرحوزه 75

جدول 3-20: مقدار رواناب حاصل از شدت بارش­های نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال  77

جدول 3-21: مقادیر حداکثر، حداقل و متوسط رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال در حوزه آبخیز سمبورچای.. 78

جدول 3-22: متوسط بارش سالانه و فصلی حوزه آبخیز سمبورچای به میلیمتر. 78

جدول 3-23: متوسط بارش سالانه و فصلی در زیرحوزه های منطقه مورد مطالعه. 79

جدول 3-24: ارتفاع رواناب فصلی حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب سانتیمتر. 79

جدول 3-25: ارتفاع رواناب سالانه زیر حوزه های منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر. 79

جدول 3-26: ارتفاع رواناب فصلی زیر حوزه های منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر. 80

جدول 3-27: زمان تمرکز حوزه آبخیز سمبورچای.. 81

جدول 3-28: زمان تمرکز زیرحوزه های حوزه آبخیز سمبورچای.. 81

جدول 3-29: برآورد دبی پیک سیلاب با بهره گرفتن از روش دیکن.. 81

جدول 3-30: برآورد ضریب هر یک ازپارامترها درAHP. 82

جدول 3-31: برآورد رابطه رگرسیونی بین جفت پارامترها 83

جدول 3-32: نتایج همبستگی مقایسه زوجی پارامترهای موثر در استحصال رواناب.. 85

جدول (3-33): مساحت و درصد طبقات.. 87

جدول 3-34: حجم رواناب سالانه و فصلی برای حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب مترمکعب.. 88

جدول 3-35: حجم رواناب سالانه زیرحوزه ها بر حسب مترمکعب.. 88

جدول 3-36: حجم رواناب فصلی زیرحوزه ها بر حسب مترمکعب …………………………………………………89

 

فصل اول

مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

 

 

1-1- مقدمه

مراتع یکی از مهم­ترین و با ارزش­ترین منابع طبیعی تجدید­شونده می­باشند که نقش بسیار مهمی در حفاظت خاک، تولید آب، تولید گوشت و مواد لبنی دارند. علاوه بر آن محصولات فرعی مرتع همچون محصولات دارویی، صنعتی، خوراکی، حفظ حیات­وحش، تلطیف هوا، پایداری محیط زیست و نیز ذخیره ژن­های گیاهی از جمله استفاده­های دیگری است که ارزش حاصل از آن­ها به مراتب از ارزش تولید علوفه‌ بیشتر بوده است (مقدم، 1377). بنابراین توجه به استفاده­های چندگانه آن از طریق افزایش تولید و کاهش تخریب مراتع با بهره ­برداری صحیح و انجام عملیات اصلاح و احیاء امری ضروری و اجتناب­ناپذیر است.

به دلیل واقع شدن ایران در مناطق خشک و نیمه­خشک کره زمین، تأمین آب شیرین سالم و کافی همواره مشکل بوده است. این واقعیت، سختی زندگی مرتع­داران و مدیریت دام و بازدهی پایین تولید علوفه در مراتع را به دنبال داشته است. در مراتع مناطق جغرافیایی خشک و نیمه­خشک دسترسی به آب مهم‌ترین اولویت است. این اهمیت فقط برای مصرف گله­های دامی نیست بلکه به خاطر زیستن و بقاء مرتع داران در این مناطق جغرافیایی نیز می­باشد. مالکیت و حق استفاده از منابع آبی در این مناطق حداقل به اندازه حق بهره ­برداری از مراتع دارای اهمیت است. به همین دلیل آب اساسی­ترین نیاز بهره­برداران از مراتع در مناطق خشک و نیمه­خشک است (ایفاد[1]، 2004).

در مراتع و به خصوص مراتع قشلاقی کشور، بحران کمبود آب برای مصرف انسان و شرب دام همیشه وجود داشته است. به طوری که بیان می­ شود ظرفیت مراتع برای تغذیه احشام در بسیاری از مراتع نقاط خشک بیشتر به علت کمبود آب آشامیدنی محدود می­ شود تا کمبود علوفه (آکادمی ملی علوم واشنگتن، 1364). استحصال آب تمیز از بارندگی­های خیلی کم و همچنین ذخیره کردن آب جمع آوری شده در یک منبع، از مزایای روش جمع­آوری رواناب به شمار می ­آید (پیترسون[2]، 1366). برخی دیگر نیز به کارگیری آب باران را برای رسیدن به توسعه پایدار منابع آب لازم می­دانند و استفاده از آن را یک فن­آوری کوچک مقیاس اقتصادی و کاربردی می­دانند که در مناطق خشک و نیمه­خشک به طور معنی­داری به حفظ طبیعت و اکولوژی نیز کمک می­ کنند (اندرو[3]، 2000). کشور ایران در منطقه­ای واقع است که متوسط بارندگی سالانه آن کمتر از یک سوم میزان بارندگی سالیانه جهان است و میزان آن 250 میلی‌متر گزارش شده است (کردوانی، 1379؛ محسنی ساروی، 1376).

رواناب آبخیزهای مرتعی از چند جهت دارای اهمیت می­باشند. رواناب وقتی که در مخازن ذخیره­ای جمع می­ شود، آب مصرفی دام را تأمین می­ کند. همچنین منبع آبی برای مناطق پایین­دست یا مصارف محلی، صنعتی و کشاورزی در خارج از حوزه آبخیز را فراهم می­نماید. رواناب به دلیل اینکه موجب شروع فرسایش، انتقال رسوب و مواد حل شدنی در درون رودخانه یا سد می­باشد دارای اهمیت است. بنابر­این، رواناب بیشترین آلودگی وارد شده به مسیر آب را تولید می­نماید (محسنی ساروی، 1387).

جمع­آوری آب باران، با اهداف و انگیزه­های گوناگونی صورت می­گیرد که هدف اصلی آن، بهینه­سازی و مدیریت بهره ­برداری از آب باران بر اساس نیاز و مصرف است. بدین معنی که چون باران همواره و هر روز نمی­بارد و یا بارش ناکافی است، از آن بهره برد. بدین ترتیب هر جامعه و هر کشوری که در این زمینه قدم­های بزرگ‌تر و مؤثرتری بردارد، موفق­تر و آبادتر خواهد بود (طهماسبی و همکاران، 1385). جمع­آوری آب باران نه تنها برای تأمین آب در ایام و روزهای بدون باران است، بلکه برای کنترل جریان رودخانه­ها و جلوگیری از آسیب رساندن به نواحی مسکونی و زراعتی پایین­دست هم صورت می­گیرد. همچنین برای تولید انرژی (برق) یا پرورش آبزیان جمع­آوری می­ شود. در بسیاری از مناطق خشک و نیمه­خشک با جمع­آوری آب باران و تنظیم آن در بالا­دست حوزه های آبخیز، برای تقویت و بهبود عملکرد محصولات دیم­کاری برنامه ­ریزی می­ شود. بخشی از طرح­های آبخیزداری با همین هدف و نیز حفاظت آب و خاک صورت می­گیرد. به این ترتیب امکان کوتاه کردن دوره­ های خشک به وجود می ­آید و دوره خشک سه ماهه، به دو ماه یا کمتر تقلیل می­یابد و صدمه وارد شده به محصول یا هر نوع پوشش گیاهی کاهش پیدا می­ کند (طهماسبی و همکاران، 1384). امکان دارد جمع­آوری آب باران برای تغذیه سفره ­های آب زیرزمینی، چشمه­ها و قنات­ها باشد. برای این کار، در بالا­دست قنوات و چشمه­ها در آبراهه­ ها، با احداث بندهای کوتاه، ولی متعدد از حرکت و خروج سریع رواناب جلوگیری می­ شود. این سیلاب­ها به تدریج در زمین نفوذ می­ کنند و باعث افزایش آب‌دهی قنات­ها و چشمه­ها می­شوند و در نتیجه، از تبخیر آب و آلودگی آب جلوگیری می­ کنند. به علاوه افت سطح ایستایی را، که امروزه مسئله مبتلا به اکثر دشت­های کشور ما است را تا حدودی جبران می­ کند (طهماسبی و همکاران، 1384). استحصال آب عبارتست از جمع­آوری و ذخیره نمودن بارش در زمینی که در آن به منظور افزایش رواناب تغییراتی اعمال شده است (مایرز[4]، 1964).کوریر[5] (1973) جمع­آوری آب را فرایند جمع­آوری بارش طبیعی از آبخیزها برای استفاده مفید تعریف کردند.

مفاهیم هیدرولوژیکی قرار دادی نخستین بار در سال­های 1930 و 1940 زمانی که منابع جریان بالادست رودخانه­ها به عنوان عاملی موثر بر جریان­های پایین دست مورد توجه قرار گرفته بودند، توسعه یافته است. از آنجایی که اغلب فعالیت­های مربوط به کاربری اراضی با سوء استفاده از منابع و اثرات منفی بر پایین دست رودخانه­ها همراه می­باشد لذا یک مبنای مناسب برای تصمیم ­گیری ضروری به نظر می­رسد. مفهوم سطح منبع متغیر محدوده کاملی از جریانات دامنه­ای را در بر می­گیرد. واقعیت این است که این مفهوم یک سیستم پویا و دینامیک است که دارای تغییرات زمانی و مکانی بسیاری می­باشد و در شرایط بحرانی مختلف، وضعیت­های متفاوتی را در م

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

کاربر14