آوریل 27, 2023

پایان نامه بررسی عوامل موثر برگرایش جوانان(۱۸-۴۰سال)به مواد مخدر

70,000 تومان

توضیحات

   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی عوامل موثر برگرایش جوانان(۱۸-۴۰سال)به مواد مخدر

(مطالعه موردی شهرداری منطقه ۳ کرمانشاه در سال ۱۳۹۲)

زمستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

چکیده………………………………….۱

مقدمه ………………………….۲

فصل اول :کلیات طرح و پژهش

بیان مسئله وانگیزه پژوهش… ۵

اهداف پژوهش: ۸

سوالات وفرضیات پژوهش… ۹

ضرورت واهمیت پژوهش… ۱۰

محدودیتهاومشکلات تحقیق.. ۱۰

فصل دوم:ادبیات و مبانی نظری تحقیق

مقدمه. ۱۳

مبحث اول: ادبیات ومبانی نظری تحقیق.. ۱۴

گفتاراول:تعاریف ومفاهیم. ۱۴

بنداول: تاریخچه اعتیاد. ۱۴

بنددوم:تاریخچه موادمخدردرایران. ۱۶

بندسوم: تعاریفواصطلاحات… ۱۹

بندچهارم: معتادکیست؟. ۲۲

بندپنجم:اعتیادوانواع جرایم. ۲۵

بندششم:طبقه بندی موادمخدروروانگردان براساس عوارض مصرف… ۲۷

گفتاردوم:وضعیت اعتیاد. ۲۹

وضعیت اعتیاددرایران. ۲۹

بنداول:وضعیت عرضه مواد. ۳۰

بنددوم:وضعیت مصرف مواددرجهان. ۳۱

بندسوم:شیوه مبارزه قانونگذارایران بااعتیادونقدآن. ۳۴

بندچهارم:علل وعوامل موثربراعتیاد. ۳۷

بندپنجم: موقعیتهای مخاطره آمیزفردی.. ۳۸

گفتار سوم : عوامل محافظت کننده در مقابل اعتیاد …………………………………………………………………….۴۲

بند اول : عوامل فردی ……………………………………………………………………………………………………………۴۲

بند دوم : عوامل محیطی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………۴۳

گفتارچهارم:پیامدهای اعتیاد. ۴۵

بنداول: پیامدهای فردی.. ۴۵

بنددوم: پیامدهای خانوادگی.. ۴۷

بندسوم: پیامدهای اجتماعی.. ۵۰

گفتارپنجم: شناساییابزارمصرفمواد. ۵۲

بنداول:انواع مواد،اشکال وشیوه های مصرف،علایم وعوارض مصرف،‌علائم ترک.. ۵۳

گفتارششم:مبانی وچارچوب نظری پژوهش… ۶۵

بنداول:نظریه فشار. ۶۵

بنددوم:نظریه بومشناختی.. ۶۶

بندسوم: نظریه کنترل اجتماعی(Social Control) 66

بندچهارم:تئوری کنترل متعادل. ۶۷

بندپنجم:نظریه کنترل اجتماعی هیرشی.. ۶۷

بندششم: ویلیام گودونظریه آنومی وساختارخانواده۱٫ ۶۸

بندهفتم: نظریه توبی.. ۷۰

بندهشتم: نظریه پیوندافتراقی.. ۷۰

بندنهم: نظریه یادگیری ادوین ساترلند. ۷۱

بنددهم: نظریه فرصتهای نابرابرکلاواردواهلین.. ۷۲

بندیازدهم: نظریه برچسب… ۷۳

مبحثدوم:پیشینه پژوهش… ۷۶

فصل سوم:متدولوژ‍ی تحقیق

مقدمه. ۸۲

جمعیت آماری.. ۸۴

روش نمونه گیری وحجم نمونه. ۸۴

ابزارونحوه جمع آوری اطلاعات: ۸۶

روایی (اعتبار) ابزار. ۸۶

پایایی (قابلیت اعتماد)‌ ابزار. ۸۸

روش پژوهش… ۸۸

قلمروپژوهش: ۸۹

روش تجزیه وتحلیل داده ها: ۹۰

تعریف مفاهیم اصلی تحقیق: ۹۰

فصل چهارم:یافته  های تحقیق (تجزیه وتحلیل آماری)

مقدمه. ۹۵

مبحث اول: آمار توصیفی. ۹۵

گفتار اول: توصیف آزمودنیها ۹۵

بند اول شاخص های فراوانی ویژگی های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

گفتاردوم: توصیف متغیرهای پژوهش… ۱۱۲

بند اول:عوامل خانوادگی.. ۱۱۲

بند دوم:: دوستان ناباب… ۱۱۸

بند سوم:کنترل اجتماعی.. ۱۲۲

بند چهارم :میزان دینداری.. ۱۲۴

مبحث دوم:آمار استنباطی.. ۱۲۷

گفتاراول :جدول استنباطی و آزمون فرضیات… ۱۲۷

بند اول:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه ۱٫٫٫ ۱۲۹

بند دوم :آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه۲٫٫٫ ۱۳۱

بند سوم:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برایفرضیه۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۲

بند چهارم:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه اصلی………………….۱۳۲

اعتبارآماری (آلفاکرونباخ): ۱۴۱

 فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. ۱۴۳

مروری براهداف،مسأله وروش تحقیق.. ۱۴۳

نتایج پژوهش… ۱۴۴

پیشنهادات پژوهش: ۱۵۰

منابع ومآخذ: ۱۵۶

چکیده:

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون عوامل موثربرگرایش جوانان شهرداری منطقه ۳کرمانشاه به مصرف مواد مخدر که در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه ۱۱۰ نفر و از میان معتادین مراجعه کننده  به کمپ های ترک اعتیاد این منطقه برگزیده ایم در این تحقیق چند فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تایید قرار گرفت که به عبارت دیگری رابطه معناداری بین فرضیه های مطرح شده وعوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد که روش تحقیق مورد استفاده برای دستیابی به نتیجه روش پیمایشی است که البته از دو تکنیک، روش اسنادی و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم.

کلید واژگان :اعتیاد،سوء مصرف مواد مخدر ،جوانان

مقدمه

از جمله اهداف عمده هر جامعه پرورش انسانهایی است که علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، از سلامت روحی و روانی مناسب نیز برخوردار باشند. عمده ترین مسائلی که از دیرباز مورد توجه متخصصین امور نوجوانان و جوانان تحویل افرادی پاک و آینده سازانی به دور از هرگونه آلودگی به جامعه بوده است که از هر حیث موجه باشند. لکن خیلی از معضلات اجتماعی وجود دارد که این قشر جمعیتی را تهدید می کند. در حالی که بسیاری از این افراد به علت وفور معضلات در جوامع مختلف نمی توانند از عوامل خطر آفرین دور باشند آرام آرام با مساعد شدن زمینه به سمت معضلات کشیده می شوند(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی).

مصرف مواد مخدر در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد. از اولین احکام ممنوعیت مصرف تریاک که به ۴۰۰ سال پیش باز می گردد، روشن می شود که عوارض آن صدها سال است که توجه سیاستمداران را به خود جلب کرده است. در طول قرن اخیر ورود هروئین و مواد دیگر وضعیت مصرف مواد در کشور پیچیده تر شده و به موازات آن سیاستهای متعددی برای کنترل مصرف و کاهش عوارض آن اتخاذ گردیده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تولید اطلاعات و دانش داخلی مورد نیاز می تواند نقش اساسی در بهبود سیاست گذاری ، برنامه ریزی و انجام مداخلات ایفا نماید(رحیمی موقر آ و همکاران،۱۳۸۴)

یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده در این مقطع پدیده مواد مخدر است. این پدیده از طریق آلوده سازی نوجوانان و جوانان زمینه مساعد جهت استثمار افراد جوامع را فراهم کرده و آنها را به افرادی تسلیم پذیر، ناتوان، سست و بی تفاوت در مقابل مسائل اجتماعی ، فردی و خانوادگی تبدیل می کند و سرمایه هنگفتی از جوامع را در مبارزه با قاچاق و مصرف و یا درمان آن به هدر می دهد (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی) جوانان به دلیل بحران هویت ، بحرانهای روانی ناشی از مشکلات اجتماعی ، ماجراجویی، لذت جویی و تنوع طلبی بیش از سایر گروه های اجتماعی در معرض استفاده از مواد مخدر قرار دارند(سوث، ۱۹۹۵)

بیان مسئله و انگیزه پژوهش

ایران کشوری وسیع و دارای سابقه غنی فرهنگی و اجتماعی است. در طول سه دهه اخیر کشورمان شاهد تغییرات بسیار عمیق اجتماعی بوده است. به این معنی که در حال گذر از جامعه در حال توسعه و سنتی به سمت جامعه صنعتی بوده ایم. این فرایند گذر در تعامل با خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی و اجتماعی ایران منجر به مشکلات اجتماعی قابل توجهی شده است که اعتیاد به مواد مخدر از نمونه های بارز آن است. (رحیمی موقر آ و همکاران،۱۳۸۱ صص ۱۷۱-۱۸۱).

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مشکل اجتماعی، پدیده ای است که علاوه بر زمینه های ناسالم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ زمینه های شخصیتی، روانی و تربیتی نیز در چگونگی ابتلا به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

افزایش قابل توجه معتادان به ویژه در میان نسل جوان و پائین آمدن سن اعتیاد، آینده جامعه ما را با بحران جدی مواجه خواهد کرد و از این رو مستلزم کنکاش علمی دقیق است. جوانی جمعیت نیز با توجه به اینکه منشأ آسیب ها و مشکلات فراوانی است به این مسئله دامن زده است. به گزارش رئیس مرکز پژوهش و آموزش زندان ها ۹۸۰۰۰ نفر از زندانیان کشور را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند(عبدی،۱۳۸۱، ۱۴)

اهمیت توجه به اعتیاد به مواد مخدر از آنجا مشخص می شود که بنا به عقیده بسیاری از کارشناسان معتاد مجرم نیست بلکه بیمار است. همچنین معتادان مولد و سازنده نیستند و حتی نسبت به اعضای خانواده خود بی تفاوتند. روابط اجتماعی معتاد بسیار سطحی و تصنعی است و به ندرت می تواند پیوندهای مستحکم عاطفی، وفاداری و تعهد داشته باشد. بنابراین، جامعه به افراد معتاد اعتماد ندارد و و اگر معتادی برای کار مراجعه کند کسی به او شغلی نمی دهد و این افراد از جامعه طرد می گردند. بنابراین معتادان برای تأمین زندگی و مواد مخدر خود متوسل به ارتکاب جرایم می شوند و بدین ترتیب اعتیاد به مواد مخدر زمینه بسیاری از انحرافات در جامعه می شود که امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد(حقیقی رضا ، ۱۳۸۶)

تمامی مصرف کنندگان نیز در آغاز به صورت تفننی شروع به مصرف مواد می نمایند در حالی که همین موضوع پس از مدتی به الگویی اجباری برای مصرف تبدیل می شود. هم چنین به علل مختلف الگوی مصرف نیز در حال تغییر است به طوری که ماده آغازین مصرفی به ماده مورد مصرف در موقعیت کنونی تغییر کرده است به گونه ای که الگوی مصرف مواد مخدر از ملایم (soft) به سنگین(hard) ، از تدخینی به تزریقی و مهم تر از همه از طبیعی به شیمیایی و مصنوعی تغییر یافته است(حمیدا… وردی پور).

بنابراین خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه ، در پدیدآیی و درمان این اختلال نقش به سزایی دارد. دانش روانشناسی امروز، به جنبه های روان شناختی مرتبط با اعتیاد پرداخته و به مصرف مواد مخدر به عنوان یک مشکل مرتبط با فرد نظر دارد. بر اساس این دیدگاه پیش زمینه هایی برای مصرف مواد در ساختار شخصیتی و منش فرد وجود دارد که باعث اعتیاد او شده است و خانواده، فرد ، دوستان و محیط پیرامونی و نظام ارتباطی او می تواند به این آمادگی دامن زند.(مهرابی ، حسینعلی)

رشد روز افزون اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بین افراد جامعه بویژه در جوانان،لزوم شناسایی عوامل موثر در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر را بیش از پیش آشکار کرده است .در این چهارچوب،تهیه ابزارهای سنجشی متناسب با فرهنگ کشور،از نیازهای اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می رود. با توجه به این که ابزارهای موجود در زمینه تشخیص عوامل موثر در گرایش به سوء مصرف موادمخدر در کشور اندک ،ناقص و فاقد انسجام لازم بوده و بطور علمی ساخته شده است .ضرورت ساخت ابزاری معتبر و پایا که با اتکا به مبانی واصول روان سنجی تهیه شده باشد کاملا احساس میشود.پژوهش حاضر در پی آن است که مقیاسی را تهیه و آماده کند که برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد مخدر جوانان دارای ارزش تشخیصی کافی باشد به این معنا که پس ازساخت مقیاس ،موردنظر سعی بر این است به این سوال پاسخ داده شود که مقیاس مورد نظر تا چه حد در سنجش عوامل موثربر گرایش به سوء مصرف مواد در جوانان روا وپایا است؟(دهقان ،۱۳۸۱،۲۹)

بنابراین با شناسایی علل و عوامل اصلی گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد و تلاش در جهت کنترل پیش زمینه های شخصیتی و اجتماعی و روانی محرک اعتیاد می توان تا حد زیادی به پیشگیری از این بلای خانمان سوز پرداخت و از تسری این پدیده جلوگیری بعمل آورد.

تعداد صفحه :۱۷۱

70,000 تومانافزودن به سبد خرید