×
37,500 تومان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه بیومکانیک و آسیب­شناسی ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته بیومکانیک ورزشی

 

 

عنوان

مقایسه منتخبی از متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته­های کیک­بوکسینگ و ووشو

 

 

شهریور 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه: عملکرد مطلوب ورزشکاران حاصل ترکیب عوامل مختلف شامل آمادگی جسمانی و روانی می­باشد. با توجه به اینکه متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی پیشگو­های اساسی موفقیت در ورزش هستند؛ با شناخت این متغیرها می­توان در جهت تدوین اهداف و برنامه ­ریزی­های ورزشی برای ورزشکاران اقدام کرد.

هدف: هدف از انجام این تحقیق، مقایسه منتخبی از متغیرهای آنتروپومتری، بیومکانیکی و روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته­های کیک­بوکسینگ و ووشو بود.

روش­شناسی: جامعه آماری را مردان کیک­بوکسر و  ووشوکار ایرانی سنین 35–14 سال تشکیل می­دادند. نمونه آماری متشکل از 10 کیک­بوکسر جوان، 10 کیک­بوکسر بزرگسال، 10 ووشوکار جوان و 10 ووشوکار بزرگسال با میانگین سن به ترتیب 5/0 ± 75/16، 76/4 ± 8/29، 44/0 ± 8/16 و 5/2 ± 55/23 سال بود. ترکیب بدن و تیپ بدنی آزمودنی­ها به ترتیب توسط روش هفت نقطه­ای جکسون و پولاک، و روش سوماتوتایپ هیث- کارتر تعیین شد. سپس استقامت عضلانی، قدرت پنجه دست، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری آزمودنی­ها با بهره گرفتن از آزمون دراز و نشست، دینامومتر، آزمون 9×4 متر، جعبه انعطاف­پذیری، آزمون ایستادن لک­لک و پرش عمودی اندازه ­گیری شد. در نهایت مهارت­ های روانی آزمودنی­ها توسط پرسشنامه امست-3 ارزیابی شد. به منظور آزمون فرض­های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی تحقیق از آنووا، و به منظور آزمون فرض روان­شناختی تحقیق از مانوا استفاده شد.

نتایج: نتایج آزمون آنوا نشان داد که بین متغیرهای درصد چربی بدن، انعطاف­پذیری و تعادل ورزشکاران دو رشته ورزشی تفاوت معنی­داری وجود دارد (05/0>P). بین متغیرهای مزومورفی، استقامت عضلانی و چابکی ورزشکاران بزرگسال و جوان تفاوت معنی­داری وجود دارد (05/0>P). در متغیرهای قدرت عضلانی و توان انفجاری تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0<P). مقایسه مهارت­ های روانی ورزشکاران توسط آزمون مانوا نشان داد که بین میانگین مهارت­ های شناختی بزرگسالان کیک­بوکسینگ و بزرگسالان ووشو تفاوت معنی­داری وجود دارد و میانگین مهارت­ های شناختی در بزرگسالان کیک­بوکسینگ بیشتر از بزرگسالان ووشو می­باشد (05/0>P) .

بحث و نتیجه ­گیری: نتایج این تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای درصد چربی بدن، انعطاف­پذیری و تعادل ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو احتمالاً تحت تأثیر ماهیت این رشته­ها هستند؛ در مقایسه با متغیرهای مزومورفی، استقامت عضلانی و چابکی که به نظر می­رسد بیشتر تحت تأثیر سن تقویمی و تجربه قرار دارند. به نظر می­رسد که سن تقویمی و تمرینی و نیز ماهیت رشته ورزشی، در کیفیت مهارت­ های روانی ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو بی­تأثیر نیست.

واژه­ های کلیدی: آنتروپومتری، بیومکانیک، روان­شناختی، نخبه، کیک­بوکسینگ، ووشو

 

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- فرضیه‌های تحقیق.. 6

1-4-1- فرض کلی.. 6

1-4-2- فرضیات اختصاصی.. 6

1-5- اهداف تحقیق.. 6

1-5-1- هدف کلی.. 6

1-5-2- اهداف اختصاصی.. 7

1-6- قلمرو تحقیق.. 7

1-6-1- محدوده تحت کنترل.. 7

1-6-2- محدودیت‌های خارج از کنترل.. 7

1-7- تعریف واژه‌های کلیدی… 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- ترکیب بدن.. 11

2-3- سوماتوتایپ… 15

2-3-1- تعاریف اجزاء سوماتوتایپ… 16

2-3-2- ارزیابی سوماتوتایپ… 18

2-3-3- دلایل استفاده از سوماتوتایپ… 18

2-4- بیومکانیک…. 19

2-4-1- متغیرهای بیومکانیکی.. 20

2-4-2- تعریف متغیرهای بیومکانیکی.. 20

2-5- روانشناسی.. 22

2-5-1- روانشناسی ورزش…. 22

2-5-2- مهارت‌های روانی.. 23

2-5-3- تعریف مؤلفه‌های مهارت‌های روانی.. 24

2-6- معرفی رشته‌های ورزشی.. 36

2-6-1- تاریخچه ووشو. 36

2-6-2- تاریخچه کیک‌بوکسینگ…. 37

2-7- پیشینه تحقیق.. 38

2-7-1- پژوهش­های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی.. 38

2-7-2- پژوهش­های روان­شناختی.. 43

2-8- جمع‌بندی… 45

فصل سوم: روش‌شناسی

3-1- مقدمه. 47

3-2- روش تحقیق.. 47

3-3- جامعه آماری و نمونه تحقیق، روش و نحوه گزینش نمونه‌ها 47

3-4- متغیرهای تحقیق.. 47

3-4-1- متغیر مستقل.. 47

3-4-2- متغیر وابسته. 47

3-5- ابزار جمع‌ آوری داده‌ها 47

3-6- اعتبار و روایی ابزار 48

3-7- روش اجرایی.. 48

3-8- ملاحظات اخلاقی.. 49

3-9- ارزیابی متغیرهای آنتروپومتریکی.. 49

3-9-1- ارزیابی ترکیب بدن.. 49

3-9-2- تعیین سوماتوتایپ… 50

3-10- ارزیابی متغیرهای بیومکانیکی.. 55

3-11- ارزیابی مهارت­ های روانی.. 59

3-12- روش تجزیه و تحلیل آماری و نوع آزمون‌های مورد استفاده 60

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه. 62

4-2- آمار توصیفی.. 62

4-3- آمار استنباطی.. 62

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 83

5-2- خلاصه تحقیق.. 83

5-3- بحث و بررسی.. 85

5-4- نتیجه‌گیری نهایی.. 92

5-5- پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 93

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی… 93

منابع و مآخذ. 94

پیوست… 101

 

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد ویژگی­های فردی، متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی.. 63

جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای روان­شناختی.. 63

جدول 4-3: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف… 64

جدول 4-4: آزمون برابری واریانس­ها 65

جدول 4-5: مقایسه متغیر درصد چربی بدن توسط آزمون آنوا 65

جدول 4-6: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در چهار گروه توسط آزمون کروسکال- والیس….. 65

جدول 4-7: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی.. 66

جدول 4-8: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی.. 66

جدول 4-9: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی.. 66

جدول 4-10: آزمون برابری واریانس­ها 67

جدول 4-11: مقایسه متغیر اندومورفی توسط آزمون آنوا 67

جدول 4-13: آزمون برابری واریانس­ها 68

جدول 4-14: مقایسه متغیر مزومورفی توسط آزمون آنوا 68

جدول 4-15: مقایسه متغیر مزومورفی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 68

جدول 4-16: آزمون برابری واریانس­ها 69

جدول 4-17: مقایسه متغیر اکتومورفی توسط آزمون آنوا 69

جدول 4-18: مقایسه متغیر اکتومورفی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 69

جدول 4-19: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف… 70

جدول 4-20: آزمون برابری واریانس­ها 71

جدول 4-21: مقایسه متغیر دراز و نشست توسط آزمون آنوا 71

جدول 4-22: مقایسه متغیر دراز و نشست در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 71

جدول 4-23: آزمون برابری واریانس­ها 72

جدول 4-24: مقایسه متغیر قدرت پنجه دست راست توسط آزمون آنوا 72

جدول 4-25: آزمون برابری واریانس­ها 73

جدول 4-26: مقایسه متغیر قدرت پنجه دست چپ توسط آزمون آنوا 73

جدول 4-27: مقایسه متغیر قدرت پنجه چپ در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 73

جدول 4-28: آزمون برابری واریانس­ها 74

جدول 4-29: مقایسه متغیر چابکی توسط آزمون آنوا 74

جدول 4-30: مقایسه متغیر چابکی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 74

جدول 4-31: آزمون برابری واریانس­ها 75

جدول 4-32: مقایسه متغیر انعطاف­پذیری توسط آزمون آنوا 75

جدول 4-33: مقایسه متغیر انعطاف­پذیری در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 75

جدول 4-34: آزمون برابری واریانس­ها 76

جدول 4-35: مقایسه متغیر تعادل توسط آزمون آنوا 76

جدول 4-36: مقایسه متغیر تعادل در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 76

جدول 4-37: آزمون برابری واریانس­ها 77

جدول 4-38: مقایسه متغیر پرش عمودی توسط آزمون آنوا 77

جدول 4-39: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف… 78

جدول 4-40: آزمون برابری واریانس­ها 78

جدول 4-41: مقایسه متغیرهای روانی توسط آزمون مانوا 79

جدول 4-42: مقایسه مهارت­ های روان­تنی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 79

جدول 4-43: مقایسه مهارت­ های شناختی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 80

جدول 4-44: مقایسه متغیر آرمیدگی در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 80

جدول 4-45: مقایسه متغیر تمرکز در چهار گروه توسط آزمون تعقیبی توکی.. 81

 

 

تصویر 3-1: اندازه ­گیری محیط بازو 51

تصویر 3-2: اندازه ­گیری محیط ساق پا 51

تصویر 3-3: اندازه ­گیری پهنای آرنج.. 52

تصویر 3-4: اندازه ­گیری پهنای زانو. 52

تصویر 3-5: چربی زیرپوستی ناحیه سه­سر بازویی.. 53

تصویر 3-6: چربی زیرپوستی تحت­کتفی.. 53

تصویر 3-7: چربی زیرپوستی فوق­خاصره­ای… 54

تصویر 3-8: چربی زیرپوستی ساق پا 54

تصویر 3-9: ارزیابی استقامت عضلانی.. 56

تصویر 3-10: ارزیابی قدرت عضلات دست… 56

تصویر 3-11: ارزیابی چابکی.. 57

تصویر 3-12: ارزیابی انعطاف­پذیری… 57

تصویر 3-13: ارزیابی تعادل.. 58

تصویر 3-14: ارزیابی توان انفجاری… 59

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

پیشرفت از سطوح ابتدایی به سطح نخبگی در ورزش فرایندی پیچیده دارد. این فرایند نیازمند شناسایی و انتخاب افراد با استعدادی است که شرایط لازم جسمانی، مهارتی و رفتاری برای موفقیت در ورزشی خاص را داشته باشند. فرایند کشف ورزشکاران با استعداد برای شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهی­شده یکی از موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح است. یکی از جنبه­ های مهم شناسایی افراد، سنجش متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی آنان است که ارتباط تنگاتنگی با عملکرد و موفقیت ورزشکار دارد. امروزه رقابت و مبارزه بین ملت­ها بر سر کسب مدال در مسابقات مهم بین­المللی، مانند بازی­های المپیک و بازی­های جهانی افزایش یافته است (1). اکثر کشورهای جهان در تلاش برای توسعه­ ساختارهای شناسایی ورزشکاران با استعداد در سنین پایین هستند. آن­ها بر قابلیت­های موجود در افراد خاص و مستعد متمرکز شده ­اند تا میزان پیشرفت آن­ها را در ورزشی خاص افزایش دهند (2). از این­ رو در بسیاری از تحقیقات؛ متغیرهای آنتروپومتریکی، فیزیولوریکی، روان­شناختی و مهارت­ های حرکتی ورزشکاران مورد ارزشیابی قرار گرفته است (3). از جمله ورزش­هایی که در سراسر جهان و بخصوص در ایران طرفداران بسیاری دارند ورزش­های رزمی می­باشند، که از میان آن­ها می­توان به ووشو (4) و کیک­بوکسینگ (5،6) اشاره نمود.

در این تحقیق تلاش می­ شود که متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی ورزشکاران رشته­های کیک­بوکسینگ و ووشو مورد مطالعه قرار گیرد.

1-2- بیان مسئله

برخی از محققان تأکید دارند که ترکیبی از فاکتورهای بیشمار (ژنتیکی و محیطی) در ایجاد یک ورزشکار نخبه مؤثر است (7،8،9). بر همین اساس تحقیقات زیادی به بررسی تأثیر متغیرهای فیزیکی و آنتروپومتریکی (3)، عوامل ژنتیکی و محیطی (9)، عوامل فیزیولوژیکی، اجتماعی و روانی (10)، در استعدادیابی پرداخته­اند. آنتروپومتری با سنجش ساختار و ویژگی­های فیزیکی افراد یکی از عوامل مؤثر در کسب موفقیت ورزشکاران در رشته­های مختلف ورزشی به­شمار می­رود. بر همین اساس هر رشته ورزشی به دلیل شرایط ویژه خود، شکل و ترکیب ­بدنی خاصی از ورزشکاران را طلب می­ کند، که این امر می ­تواند به­عنوان ملاکی برای انتخاب ورزشکار برای حضور در عرصه رشته ورزشی ویژه­ای مد نظر قرار گیرد (11). سطح عملکرد ورزشکاران تابعی از فیزیک بدنی آن­هاست (12)، بعبارت دیگر ساختار بدنی می ­تواند روی عملکرد یا روی رکورد ورزشکاران تأثیر بگذارد. بنابراین، هدف اصلی ارزیابی آنتروپومتری کمک به فرایند استعدادیابی و کشف ورزشکارانی است که بیشترین توانایی را برای یک رشته خاص دارا می­باشند. تیپ­بدنی یا فیزیک بدن یک قابلیت جسمانی عمومی است که می ­تواند به منزله نشانه­ای مفید در تخمین آینده عملکرد عالی ورزشی به­شمار رود. با این همه، تحقیقات آنتروپومتریکی (4،13) و بیومکانیکی (6) روی ورزشکاران رزمی محدود می­باشد. علاوه بر این، تجارب کسب شده حاکی از آن است که وقتی در میدان­های ورزشی قهرمانانی هم­سطح از لحاظ جسمانی به رقابت می­پردازند، آمادگی روانی سرانجام پیروزی را به نفع یکی از طرفین رقم خواهد زد (14). در واقع عملکرد مطلوب ورزشکاران حاصل ترکیب عوامل مختلف شامل آمادگی جسمانی و روانی می­باشد (15). امروزه متغیرهای روان­شناختی[1] به­عنوان یکی از مهمترین عوامل دستیابی به موفقیت در اجرای ورزشی پذیرفته شده ­اند (16). بدون تردید، به­دست آوردن اوج عملکرد ورزشی بدون برخورداری از مهارت­ های روانی[2] رویایی بیش نخواهد بود (17). بر اساس نتایج تحقیقات، از جمله مهمترین متغیرهای روانی لازم برای رزمی­کاران عبارتند از: تمرکز[3]، آرمیدگی[4]، کنترل[5]، هدف­گزینی[6]، تصویرسازی ذهنی[7]، خودگویشی[8]، انگیزش[9]، اعتماد به نفس[10]، خودتنظیمی[11](18،19). از کنار عوامل روان­شناختی مذکور، سرسختی ذهنی[12] نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که در دستیابی به موفقیت ورزشی نقش کلیدی دارد (20). ماهیت رشته­های رزمی به­عنوان یک رشته تماسی شرایطی را ایجاد می­ کند که ورزشکاران رشته­های رزمی بسیار سخت­کوش و رقابت­جو باشند تا در برابر فشارهای جسمانی و روانی موجود در رقابت و تمرین تسلیم نشوند و با حس برتری جویی بیشتر نسبت به سایر رشته­های تماسی اهداف خود را دنبال کنند. ورزش­های تماسی به دلیل ماهیت خاص آن و فشارهای روانی و جسمانی بیشتر نسبت به ورزش­های غیرتماسی، به ورزشکارانی با سطوح بالاتری از سرسختی ذهنی نیازمند می­باشند (19،21). تحقیقات اندکی به بررسی نقش عوامل تأثیرگذار بر سرسختی ذهنی مانند سطح مهارت، جنسیت، سن، تجربه­ی ورزشی و نوع ورزش پرداخته­اند (22،23). حال این سئوال مطرح می­ شود که شاخص ­های روانی ورزشکاران موفق در رشته­های رزمی کیک­بوکسینگ و ووشو چیست؟ ووشو یک ورزش رزمی است که ترکیبی از تکنیک­های «گلاویز شدن[13]»، «ضربه زدن[14]» و «پرتاب کردن[15]» می­باشد و خاستگاه آن کشور چین است (4). اما کیک­بوکسینگ یک ورزش رزمی است که تنها شامل تکنیک­های «ضربه زدن» می­باشد (24). پیشینه تحقیقات ورزش­های مبارزه­ای گزارش کرده ­اند که؛ ورزش­هایی که شامل تکنیک­های «گلاویز شدن» هستند (مانند کشتی و جودو)، ورزشکارانشان به طور برجسته­ای ظرفیت بی­هوازی و قدرت بالا، توان هوازی بالای متوسط، و توده­ی چربی پایینی دارند (25،26،27،28،29،30،31). در مقابل، ورزش­هایی که شامل تکنیک­های «ضربه زدن» هستند (مانند کاراته و تکواندو)، ورزشکارانشان به طور برجسته­ای ظرفیت­ هوازی و انعطاف­پذیری بالا، و توان بی­هوازی و ظرفیت بی­هوازی بالای متوسط دارند (32،33،34). بنابراین بر اساس توضیحات فوق درمی­یابیم که دو رشته رزمی کیک­بوکسینگ و ووشو به­رغم شباهت­های بسیارشان؛ تفاوت­ها و اختلافات فاحشی نیز دارند، که این تفاوت­ها می ­تواند در متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی ورزشکاران دو رشته اثرگذار باشد. بر این اساس این چالش مطرح است که آیا تفاوت­های تأیید شده در دو رشته می ­تواند منجر به تفاوت در نیمرخ­های آنتروپومتری، بیومکانیکی و روان­شناختی بشود، با توجه به اینکه این متغیر­ها پیشگو­های اساسی موفقیت در ورزش هستند. با این وجود، اطلاعات مستند و قابل قبولی در مورد متغیرهای آنتروپومتریکی ووشوکاران در پیشینه تحقیقات در دسترس نیست (4) و نیز تحقیقات محدودی بر روی متغیرهای بیومکانیکی ورزشکاران کیک­بوکسینگ صورت گرفته است (6). و همچنین پیرامون متغیرهای روان­شناختی ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو پژوهش معتبری توسط محقق یافت نگردید. لذا با توجه به مواردی که اشاره شد و با استناد به مبانی نظری و پیشینه تحقیق؛ محقق در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که:

آیا بین متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال در رشته­های رزمی کیک­بوکسینگ و ووشو تفاوت وجود دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

درصد بالایی از جوانان مستعد کشور می­توانند پشتوانه­ای ارزشمند جهت کسب مقام­های قهرمانی در رشته­های مختلف ورزشی در جهان باشند، اما با توجه به محدود بودن امکانات و تجهیزات ورزشی که قادر به پاسخ­گویی تمام نیازهای جوانان نمی ­باشد و همچنین با توجه به اینکه در کشور ما انتخاب ورزشکاران بر مبنای آزمایش و خطا صورت می­گیرد، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، سرمایه و به هدر رفتن استعدادها و تلاش­ های بی­حاصل دست­اندرکاران، انجام تحقیقات و مطالعه پیرامون عوامل اثرگذار امری مهم به نظر می­رسد. بهتر است تا از طریق تعیین ملاک­هایی، بهترین و مناسب­ترین افراد شناخته شوند و با برنامه ­ریزی صحیح آن­ها را در راه رسیدن به سکوی قهرمانی هدایت کرد. انجام این تحقیقات دارای اهمیت و ارزش است زیرا نه تنها در تعیین یک مرجع جهت کشف زودهنگام استعدادها می­توان از آن کمک گرفت بلکه تأثیر هر رشته ورزشی را بر تیپ بدنی و نیز سایر متغیرهای بیومکانیکی می­توان مشاهده کرد. مطالعه قالب انسان ابزار مفیدی برای انتخاب استعداد زودهنگام و ارزیابی برنامه تمرینی می­باشد. دانستن شاخص ­ها و ویژگی­های افراد می ­تواند به مربیان، ورزشکاران و متخصصین این رشته ورزشی کمک کند که برای رسیدن به قله­ی رفیع قهرمانی می­بایستی دارای چه ویژگی­های آنتروپومتریکی و جسمانی باشند (35). بنابراین شناخت علل و عوامل مؤثر در عملکرد بالای قهرمانان ورزشی در صحنه­های بین ­المللی ضرورت پیدا می­ کند (3).

در این راه به دلیل اهمیت کشف استعداد ورزشی، تأثیر تیپ بدنی در عملکرد ورزشی، و نبود تعریف مناسبی از شکل­شناسی ورزشکاران رشته­های رزمی به تفکیک، لازم است که تحقیقی صورت پذیرد که امکان تهیه یک مرجع آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی مشخص برای ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو را فراهم آورد. چون در کشور تاکنون تحقیقی در این زمینه روی مردان کیک­بوکسر و ووشوکار صورت نگرفته است، انجام این گونه تحقیقات ضروری به نظر می­رسد. ضرورت این تحقیق را می­توان مشخص شدن وضعیت ووشوکاران و کیک­بوکسرها به لحاظ متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی دانست. ضرورت اصلی و عمده این تحقیقات کمک به مربیان است که در سطوح مختلف ورزشی فعالیت دارند تا بهترین و مناسب­ترین افراد را از نظر ویژگی­های بدنی و روانی جهت آموزش انتخاب نمایند. دست­اندرکاران امر ورزش و تربیت بدنی معتقدند که آمادگی جسمانی بالاتر توأم با مهارت­ های روانی مطلوب­تر برای رسیدن به اوج قهرمانی لازمه­ی هر ورزشی است. شناخت ویژگی­های جسمانی و شاخص ­های اجرای مهارت به طور قطع بر عملکرد ورزشکاران تأثیر می­گذارند. با این همه، تحقیقات آنتروپومتریکی (4،13) و بیومکانیکی (6) روی ورزشکاران رزمی محدود می­باشد. و همچنین پیرامون متغیرهای روان­شناختی ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو پژوهش معتبری توسط محقق یافت نگردید. پیکرسنجی به­عنوان اولین گام جهت سرمایه ­گذاری روی قهرمانان ملی و رسیدن به پیروزی در مسابقات بین ­المللی باید در برنامه ­های آموزشی لحاظ گردد.

1-4- فرضیه ­های تحقیق

1-4-1- فرض کلی

بین متغیرهای آنتروپومتریکی (ترکیب بدن و تیپ بدنی)، بیومکانیکی (استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری) و روانی (مهارت­ های روانی) ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته­های کیک­بوکسینگ و ووشو تفاوت وجود دارد.

1-4-2- فرضیات اختصاصی

1- بین متغیرهای آنتروپومتریکی ترکیب بدن و تیپ بدنی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.

2- بین متغیرهای بیومکانیکی استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.

3- بین مهارت­ های روانی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- هدف کلی

مقایسه منتخبی از متغیرهای آنتروپومتریکی (ترکیب بدن و تیپ بدنی)، بیومکانیکی (استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری) و روانی (مهارت­ های روانی) ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته­های کیک­بوکسینگ و ووشو.

1-5-2- اهداف اختصاصی

1- مقایسه متغیرهای آنتروپومتریکی ترکیب بدن و تیپ بدنی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال

2- مقایسه متغیرهای بیومکانیکی استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال

3- مقایسه مهارت­ های روانی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال

[1] .Psychological variables

[2] .Mental skills

[3] .Concentration

[4] .Relaxation

[5] .Control

[6] .Goal setting

[7] .Imagery

[8] .Self-talk

[9] .Motivation

[10] .Self-confidence

[11] .Self-regulation

[12] .Mental toughness

[13] .Grappling technique

[14] .Striking technique

[15] .Throw technique

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com